[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

CRO girls

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 215
Thread images: 101

File: 1471890945846.jpg (77KB, 710x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471890945846.jpg
77KB, 710x960px
CRO girls
>>
File: 1463574086677.jpg (67KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463574086677.jpg
67KB, 640x640px
>>721426759
>>
File: 1453153868160.jpg (85KB, 715x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453153868160.jpg
85KB, 715x960px
>>
File: 1472041969494.jpg (98KB, 600x952px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1472041969494.jpg
98KB, 600x952px
>>
>>721426810
fino...
>>
File: 1448314198777.jpg (68KB, 800x683px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448314198777.jpg
68KB, 800x683px
>>
>>
File: 1481501964796.jpg (152KB, 1080x1342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481501964796.jpg
152KB, 1080x1342px
>>
File: 1466944237360.jpg (80KB, 854x854px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466944237360.jpg
80KB, 854x854px
>>
File: 1463935974013.jpg (163KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463935974013.jpg
163KB, 1080x1080px
>>
File: 1463090851608.jpg (79KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463090851608.jpg
79KB, 960x1280px
>>
File: 136284.jpg (107KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136284.jpg
107KB, 1080x1080px
>>
File: 1448580419030.jpg (259KB, 1000x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448580419030.jpg
259KB, 1000x1500px
>>721430331
koje tijelo....
>>
File: 137370.jpg (231KB, 1080x1185px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137370.jpg
231KB, 1080x1185px
>>721430458
da, bolesno

tvoja isto, daj jos
>>
File: 1369671.jpg (107KB, 1080x1350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369671.jpg
107KB, 1080x1350px
>>721430622
>>
File: 1481246837375.jpg (46KB, 482x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481246837375.jpg
46KB, 482x640px
>>
>>721430776
Name?
>>
Jel ima femanonki iz rvacke na ovoj tuznoj stranici kaj brijete?
>>
Nemoj da thread umreeee hahahhahah
>>
File: would not bang.jpg (46KB, 360x543px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
would not bang.jpg
46KB, 360x543px
>>
File: 14448.jpg (206KB, 1080x1186px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14448.jpg
206KB, 1080x1186px
>>
Jel ima ko vola link sa zagrebackim curama
>>
>>721433240
>ovo
>>
TJLbrl evo ga hahaha
>>
>>721430077
ova je slatka.
>>
>>721429173
dalje
ime
>>
File: 1463920694974.jpg (86KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463920694974.jpg
86KB, 720x960px
>>721427160
>>
>>
>>721435423
zanimljivva
>>
File: 13712.jpg (124KB, 1080x1349px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13712.jpg
124KB, 1080x1349px
>>
>>721433240
volafile io/r/TJLbrl rokajte ovde
>>
File: 1.jpg (77KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
77KB, 960x960px
>>721435423
spavaš li mirno leone
>>
Jel drka ko na Jopicu il sam jedini?
>>
>>
>>721435724
eee buraz nisi jedini... pa gle malu bombicu jbt...
tek dok si video pustim neki đe pjeva
>>
>>721435724
tko je ova?
>>
>>721435808
https://www.youtube.com/watch?v=logcIO1AmX8

Ovoj mi je 'go to' video. Majica joj je 10/10
>>
>>721435808
Ime?
>>
>>721435932
joooj i taj glas... totalno bi htio bit ta gitara

>>721435993
josipa cestaric
>>
>>
>>
>>721436197
to ti žena?

>>721436202
ma nemoš mi to....odlična je
>>
>>721436197
>>
>>721432165
Ne
>>
>>721426785
moar
>>
>>721436306
Jopica je zakon. Šteta što nema baš slika u bikiniju.
>>
>>721436346
>>
>>721436627
ipak je Jopica mali anđeo....zamisli kako ga samo izjaše negdje...
>>
>>
>>721426759
rokao bih ovu magazin, pičku bih joj izvrnuo
>>
>>
File: img_151225_120135.jpg (133KB, 1080x1350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_151225_120135.jpg
133KB, 1080x1350px
>>721436627
Te tihe i naoko sramezljive cure su najbolje.
>>
>>721437029
maa jooj...ta te izjebe ko blesava...
>>
>>721436830
>>721436685

More
>>
File: 1463951369644.jpg (77KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463951369644.jpg
77KB, 640x960px
Jeste kad našli neku žensku da je postana ovdje...da ju znate uživo?...znam la marchelu...
>>
>>
>>721437263
Ne ovdje, al vidio sam desetak dok je bio onaj KJV shit. Trebalo bi ponovit to.
>>
>>721437233
od >>721436830 nemam bas puno al zato od druge imam
>>
>>721437233
>>
>>721437233
>>721437506
>>
>>721437437
ono je bio d šit...tamo se dalo svršavat.... a sve nadobudne klinkice
>>
What's a CRO? Croatian?
>>
>>721437564
Jebemti sunce, kurac mi bio u ruci 24 sata tih tjedan dana. Jos kad su se zaredale sve koje znam pa par iz katolicke gimnazije...
>>
>>721437363
>>721437233

Gadna ko lopov u noci.
>>
>>721437547

More more more
>>
File: 1451575970305.jpg (213KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451575970305.jpg
213KB, 1200x1600px
>>721437668
jooj katolička je ispala pravi kurveraj...
>>
>>721437263
gole?
>>
>>721437813
A mislim, znali smo svi to vec, al nas je opet iznenadilo. Bila je u katolickoj cura koja je subotom pušila dečkima. I to se znalo po 10 zaredat u jednoj noći. Svi znali tu javnu tajnu, skoro ju izbacili iz škole, al kao nisu imali dokaze i roditelji su se bunili da će tužit školu jer ju ocrnjuju bez dokaza. A mala ih do mature primila više nego neke u cijelom životu.
>>
>>721437813
Majku ti jebem sta je ovo? Izgleda koda joj mozes platit da ju jebes sa max 20 plasticnih boca...
>>
>>
>>721438163
Evo još malo Jopice da digne prosjek ovog threada.
>>
>>721438088
ma kakvi, ali DUBS

>>721438116
ehhh da mi je vidjet tu bulju

>>721438163
ne sjećaš se princeze Ozane prijatelju
>>
>>721436830
Jel ima još?
>>
>>721437547
>>721437712
your wish is my command
>>
>>
>>721438349
da mi je samo u toj košulji
>>
>>721438554
op op profesionalac neki
ti fotko kume?
>>
File: 11799.jpg (162KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11799.jpg
162KB, 1080x1080px
>>
>>721438694
story?
>>
>>721438861
Drolje bile željne pažnje
>>
File: 11537.jpg (86KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11537.jpg
86KB, 960x720px
>>721438694
>>721438861
what story would you expect from this?
>>
>>721438541
>>
>>721438473
>>
>>721439204
nije neko dupe
>>
>>721439074
>>721437712
>>
>>721439306
tad jos nije pocela u gym odlazit
>>
>>721439370
>>721437712
>>
>>
>>
>>721439493
>>721437712
>>
>>721439786
je be na
>>
>>721439786
Zagreb?
>>
>>
File: fd.jpg (17KB, 236x221px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fd.jpg
17KB, 236x221px
>>
>>
>>
>>721439786
>>721437712
>>
>>
>>
>>721442385
Sisak?
>>
>>721442444
da. ana obučina
iako mislim da je sada u zagrebu
>>
>>
>>
>>721442635
>>
>>721442652
>>
>>721442591
More?!
>>
najs bread
>>
File: 134130.jpg (107KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134130.jpg
107KB, 960x960px
>>
>>721442385
jos
>>
>>721442679
>>721443028
instagram @aracic00
>>
>>721443143
account is private
>>
>>721441677
>>721441984
doooobreeee brate
>>
>>721426759
She's a Chief Risk Officer? Or she works in Conversion Rate Optimization?
>>
>>721442385
>>721442591
bradavice....slate
>>
>>721442674
ime??
>>
>>721443241
hold on
>>
>>721443444
trips.
mala je kurveraj žešći
>>
File: 1463942086608.jpg (50KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463942086608.jpg
50KB, 640x640px
>>
Iz siska ista jos?
>>
>>721443599
jos
>>
File: 1466089438986.jpg (178KB, 2048x1365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466089438986.jpg
178KB, 2048x1365px
>>721443638
>>
>>721443241
>>
>>721444193
>>
>>721444193
>>721444278
ova je za jednu noć max dvije
>>
File: 1478210799719.jpg (167KB, 454x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478210799719.jpg
167KB, 454x640px
>>
File: 10531.jpg (78KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10531.jpg
78KB, 640x640px
>>
>>721443599
daj sise
>>
>>721445073
dalje...još
>>
File: J96Bj.jpg (18KB, 360x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
J96Bj.jpg
18KB, 360x480px
>>721445119
>>
File: 10654.jpg (201KB, 1350x1350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10654.jpg
201KB, 1350x1350px
>>721445073
>>721445396
>>
File: 10755.jpg (160KB, 959x959px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10755.jpg
160KB, 959x959px
>>721445465
još?
>>
>>721445465
>>721445494
poznata mi
>>
File: 147336.jpg (73KB, 750x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
147336.jpg
73KB, 750x750px
>>721445494
>>721445537
>>
>>721445628
al zgodna je jbt
>>
File: 1451578444539.jpg (27KB, 400x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451578444539.jpg
27KB, 400x600px
>>
File: 113917.jpg (50KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
113917.jpg
50KB, 600x600px
>>721445628
>>721445705
jako

nije joj ni prijateljica loša
>>
>>721445849
izgledaju mlado. ispod 18 deff...lijeva posebno

ima ih na insta?
>>
File: 11817.jpg (49KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11817.jpg
49KB, 960x720px
>>721445849
>>721445898
obje private

i imaju 22, evo lijeve
>>
>>721446036
ooo sada je već zrelija...zg?
>>
>>721445416
to nije ona?
>>
File: 1054087.jpg (120KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1054087.jpg
120KB, 960x960px
>>721446102
da (mislim da je na drugoj sliki čak mlađa nego na prvoj)
>>
>>721446259
mora bit model!
>>
>>721446236
nemam pojma...nemam ju u folderu....svašta sam spremao...poznaš?
>>
File: 10468032.jpg (70KB, 268x715px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10468032.jpg
70KB, 268x715px
>>721446561
bolje porno glumica, više bi joj odgovaralo
>>
>>721446832
poznaš ju ili si sako kriper....daj još u kratkim hlaćicama...bikini???
>>
File: 1058392.jpg (88KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1058392.jpg
88KB, 960x960px
>>721446896
znam ju

a nema baš slika tijela
>>
>>721430776
Kako ima ime ?
>>
>>721447080
izgleda ka divojka sa juga

kakva je?
>>
File: 11261716292.jpg (90KB, 570x590px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11261716292.jpg
90KB, 570x590px
Adriana Kustura iz Zadra, studira u Zagrebu
>>
File: 11261716291.jpg (110KB, 548x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11261716291.jpg
110KB, 548x599px
>>721447574
>>
File: 11261716290.jpg (89KB, 595x446px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11261716290.jpg
89KB, 595x446px
>>721447609
>>
>>721447574
>>721447609
zadranke najbolji pičoni
>>
File: 11261716289.jpg (65KB, 479x597px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11261716289.jpg
65KB, 479x597px
>>721447635
>>
File: 11261716293.jpg (66KB, 487x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11261716293.jpg
66KB, 487x486px
>>721447664
>>
File: 11358722.jpg (60KB, 553x594px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11358722.jpg
60KB, 553x594px
>>721447698
>>
Ima li išta iz Siska?
>>
File: 113587223.jpg (66KB, 564x588px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
113587223.jpg
66KB, 564x588px
>>721448009
>>
>>721448090
ti si iz siska?
>>
>>721448195
Glina
>>
>>721448346
pa onda imaš nešto sa fejsa? imali neka koja daje tamo
>>
Ima li kakva iz Virovitice i okolice? Studiram tamo pa ih puno znam i dosta su droljaste koliko sam vidio.
>>
>>721449054
imaš Iva Vargek.
>>
>>721448346
kako ime maloj što u lojzeku radi
>>
File: 1470081394973.jpg (62KB, 609x959px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470081394973.jpg
62KB, 609x959px
>>721449486
>>721449054
>>
>>721447664
Susjeda ahahahhaha
>>
>>721450174
ahahhaha...slušamo detalje
>>
>>721450278
Starija dvije godine,nisam ju nikad vidio u Zadru s deckom i sjecam se kad sam bio mladi da je bila i tad dobra
>>
>>721449486
A nju znam, popularna je ona haha. Al mislio sam neke gole ako imaju.
>>
>>721450421
ahh to ništa... upozno si ju?....mala je neka sponzica kao
>>
>>721450514
Vidio u gradu par puta, kolega s faksa išao s njom u razred, a i uvijek se postaju njene slike u ovim "CRO girls" threadovima. Uglavnom, izgleda bolje na slikama.
>>
>>721450710
aha a ti si tu onda često?...koje si sejvo
>>
File: eSItQc0.jpg (177KB, 2048x1365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eSItQc0.jpg
177KB, 2048x1365px
>>
Iako postoje brojne nesuglasice godinama u nazad izmedju nas, kako cela Srbija drka na nju,vasa predsednica je valjani razlog da se one totalno zaborave.
U zdravlje za vasu Kolindu
>>
>>721451276
to nije ona...
>>
>>721450797
A malo vikendom naletim. Nisam vidio jedan ovakav thread od ljeta.

I nisam sejvo ništa, al netko je jos davno uploadao slike s Instagrama i Facebooka. Ne znam do koje godine je ovo, al album nije updatean bar godinu dana. Al i nije baš nešto objavljivala.

postimg org /gallery/343p4f8x2/7c26d5df/?code=7c26d5df
>>
>>721451276
samo je lijeva fotka kolinda
>>
>>721448090
1/3 slika ti je iz siska
>>
How do you close a champagne bottle?
- Ask the Croatian handball team.

Greetings from Slovenia
>>
File: 1045170.jpg (110KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1045170.jpg
110KB, 960x960px
>>721447178
nije sa juga

nije mi mreža radila, pa nisam mogao stavljati još

jebena je, jako zabavna i draga. ali i jako droljasta
>>
>>721451526
Zar to nije dovoljno......
>>
>>721451607
>nt fagget
>>
>>721450412
imala je decka iz Zadra, al sam cuo da je istovremeno imala i vise njih u Zagrebu hahaha
>>
>>721451414
u jebo mater... dobra

kako tata neki pusti kćer ovako vanka u košulji... pa okinio bi ju makar joj otac bio... njemu mora da je teško
>>
>>721451762
pa gdje je se može upoznat?
faks...izlasci?
>>
File: 82918.jpg (98KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
82918.jpg
98KB, 640x640px
>>721452005
ne želim to dijeliti
>>
>>721452198
mučki provokatoru
>>
>>721451948
https://www.youtube.com/watch?v=BrP2wEBTZZ4

a evo je i u spotu. Samo opali mute prije nego pocne video.
>>
>>721452357
jebemtiboga... odvratno... ali finu guzu ima... ponosan tata...
>>
>>721451948
tebra ako vec radis samefagging onda stavi link koji valja.... " &page=4 " ovo ti fali u linku

http://postimg DOT org/gallery/343p4f8x2/7c26d5df/?code=7c26d5df&page=4
>>
>>721452574
frajeru iste su fotke

jebozovna cowgirl
>>
>>721452357

ha Haa

kakvo je ovo krme ? pica je bezveze, jedina respektabilna osoba je kao taj random nabildani lik
>>
>>721452574
Ajd nemoj bit retardiran. Taj "page=4" je samo vodio na 4. stranicu albuma prije nego su promijenili izgled stranice. Sad oba linka vode na istu stranicu i prikazuju iste slike
>>
a iz zagreba ništa... neka crvenokosa se postala
>>
File: IMG_0547.jpg (548KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0547.jpg
548KB, 1200x1600px
16 god
>>
>>721452904
i bez tog page=4 te redirecta na google search...
gdje mozes naci medju search results balkan thread na arhivi link iz 2016 i unutar tog threda se nalazi jebeni link sa "page=4"
ja sad ne znam ko je retardiran, ali TI se nemoj pravit pametan jer ti ne ide
>>
>>721453360
drago mi je
>>
>>721453360
odlezao bi je u zatvoru
>>
>>721453360
>>721453516

odležala bi bome i ona meni
OP daj info i još
>>
>>721453360
Jebemti, gdje su ove cure bile dok sam ja isao u srednju. Sve gabori.

>>721453400
Debilu, dodaj tocku i obrisi razmak. đizs
>>
File: IMG_0834.jpg (887KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0834.jpg
887KB, 1600x1200px
>>721453360

Dat fit
>>
>>721453734
Odakle je mala?
>>
>>721453813
ni bitno
>>
http://randomarchive
.com/board/b/thread
/685985629

poznate koju odavde??
>>
>>721454339
Neke iz Vinkovaca drolje,ima ih dosta
>>
>>721454494
Postaj
>>
File: 1208106.jpg (61KB, 1080x1135px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1208106.jpg
61KB, 1080x1135px
>>
>>721445753
Ova kao spreman
>>
>>
>>721449054
Ova na mless /CCFC2F0 je navodno iz Virovitice.
>>
>>721453644
ti si stvarno "najpametniji" degenerik koji postoji
>>
>>721455644
Sorry...glupsam... Kakav je to link
>>
>>721455910
Ajde ne kenjaj, link radi i ispo si glup i ok. Događa se
>>
File: CCFC2F0.jpg (54KB, 449x562px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CCFC2F0.jpg
54KB, 449x562px
>>721455644
>mless /CCFC2F0
>>721455949
>>
>>721456027
pusti trollera vidis da je prelos, samo ga ignoriraj
>>
Thread posts: 215
Thread images: 101[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.