[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Can /b/ triforce? newfags cant triforce   ▲ ▲ ▲

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 196
Thread images: 10

Can /b/ triforce?
newfags cant triforce
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>721164752
fuck
>>
>>721164752
  ▲
▲ ▲
>>
>>721164433
ive been around since 1999


▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
why not just copy and paste?


▲ ▲
>>
>>721166168
See it works!
  ▲
▲ ▲
>>
>>721166168
wow!
that was easy!
  ▲
▲ ▲
>>
>>721166346
wew sure is!


▲ ▲
>>
>>721166424
fuck off
  ▲
▲ ▲
>>
&jwnj;
>>
>>721166424
lol nice job fag
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
File: 92671651631414211.jpg (26KB, 500x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
92671651631414211.jpg
26KB, 500x366px
>>721166450
How do you do that.
>>

▲▲
>>
>>721166475
at least try
  ▲
▲ ▲
>>
>>721165091
>>721165580
>>721166309
>>721166346
>>721166450
  ▲
▲ ▲
every looser can triforce the only thing you're proving is how new you are
>>

▲ ▲
>>
>>721166659
lul what I copied and pasted...
  ▲
▲ ▲
>>721166666
i'm out this is too weird. also someone got big number
>>
alt-32 is no longer a   ???
>>
>>721166556
just copy it
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▼ ▼
>>

◄◄
>>

▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▼ ▼
fuck
>>

▲ ▲
>>
>>721164433

▲▲
>>

◄╓
>>
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲ ▲
>>
▼ ▼
  ▼
>>
>>721168324
▼ ▼
  ▼
>>
▼ ▼
  ▼ ▼ ▼
  ▼ ▼ ▼
  ▼ ▼ ▼
  ▼ ▼ ▼
  ▼
>>
▼ ▼
>>
>>721164433
>>
>>721169000
at least you got a triangle
  ▲
▲ ▲
>>
     ▲
   ▲ ▲
◄       ►
   ▼ ▼
     ▼
>>
[spoiler]WHY THE FUCK CANT I SPOILER TOADAY SOMEONE HELP WHAT THE FUCK[/spoiler]
>>
>>721169150

   ▲ ▲
◄       ►
   ▼ ▼
     ▼
>>
File: 1485492627636.png (631KB, 681x681px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1485492627636.png
631KB, 681x681px
>>721169246
>>
>>721169000
>>721169105
I also got trips
>>
File: 1477329852625.jpg (95KB, 1183x457px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1477329852625.jpg
95KB, 1183x457px
>>
>>721169336
1 triangle + trips = triforce
cant deny it
It's dangerous to go alone, take this!
  ▲
▲ ▲
>>
 ▲
▲ ▲ kill me pls
>>
  ▲
▲ ▲ f this
>>
Kill your self old fags
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>721169000
>>721169555
damn, newfags can't triforce but they can have trips
>>
>>721164433
 >▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>▲

>▲
▲ ▲
>▲ ▲▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
> ▲
>▲ ▲
>>
>>721170093
> ▲
> ▲ ▲
>>
▲ 
▲▲
▲▲▲
>>
''▲
▲▲
>>
▲ ▲▲▲
▲ ▲
▲▲▲▲▲
▲ ▲
▲▲▲ ▲
>>
   ▲
▲ ▲ wow look at me!!!
>>
>>721164433
▲▲▲
▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
▲ ▲
▲ ▲

▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲

▲ ▲
▲ ▲ ▲▲▲
▲ ▲ ▲▲▲
▲ ▲

Did I do it right?
>>
%triforce
>>
>>721164433
ꪠ▲
▲▲
>>
[zalgo]
     ▲
   ▲ ▲
◄       ►
   ▼ ▼
     ▼
[/zalgo]
>>

▲▲
>>
>>721164433

▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>
 ̟̔͋̏̏̔̑̓̊̕͟͝ ̺̮̠̣̗̓̊̋̂̄͑̉͌̕ ͇̫̥͍̭̱͈̜͚ͣͤͭ͂ͫ́ ̯̻̿ͮ̀͘ ̛̥͓̯̻͕̤͍̟̈́̈́̓̌̐͂̌ͅ▲̢̛͔̭̬̠̼̯̏̾͑ͤ̍
̤̲̺ͧ̌ͩ̕ ̥͇̱̰̖͚̟̓̌͢ ̸̷̵̬̹̗͎̦͇̽̃́ ̶̡̟̦̻̹̠̣̗̽ͨ̈́̿̓ͬ̍͐̔▲̰̞̱͉̞ͪ̇̇̊͛ͨͧ̀́͜ͅ ̛͎̼̭̱̖̼ͯ͝▲̢̋̂̿̇̚͏͙̤̫̠̭͈͙
͙̙͖͇̼͕͍͖ͪͣ̇͘◄̣͙̝̲̦̜̣̒̅͑̂̚̕͠ ̣̳̓̿̎͗͜ͅ ̸̢̼̖̖̰̞̊͐ͮ͋ͦ͞ ͈͕̻̦̥͚͈ͭ̅͐̌̂ͭ̌̈́͡ ͙̘̂ͣ͌̈͌ͯ̚͝ ̎̀̀͏̝̪͈͙͚̱ ̤̝̓ͮ̕ ̧̪̖̝̥͓̗̝̙͍ͩͧͧ►̷̛̰̜͛ͧ̀̚͟
̴̪͍͚̩͔̟̾͂̍͊̎͐ͣ̄ ̡̜̈́̊ͣͤ ̸̦͎̗̙̟̮͚̽̿̑ͭ͟͞ ̵͎͕̜̩̼̹̙͖͋̍̓̋̚̚▼͈̫̬̣̲͛̓̅̐̀ ̢̻̫̪̂͑▼̻̹͖̆̌ͦ̄̆
̵̗̳̩͋̾̽̑̄̂̀͠ ̴̱̬̟̥̯̭̰̐́ͅ ̸̴̥̤̪̯ͬͩ̐ͨ̋ͨ̽̎ ̙̤̟͔͍ͣ͢ ̨̰͔ͤ̐͛ ͕̘͚̊ͪ͒̾̈́̚͞▼̯̦͐ͫ̒̇̽
>>

▲▲
this is a pretty thorough joke...
>>
>>721164433
  ▲
▲ ▲
>>
▼ ▼
  ▼
>>
how are you all not getting it you literally copy and paste
  ▲
▲ ▲
>>
File: IMG_2226.jpg (199KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2226.jpg
199KB, 1024x1024px
>>721172228
>>
File: 1483829847709.png (832KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483829847709.png
832KB, 1024x1024px
>>721169257
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
>>
>>721164433

▲ ▲
lmao funi meme
>>
>>721172073
no seriously ALL linux doc leading me down this path... its not funny to me because this proves that linux documentation is untrustworthy...
>>
>>721172303
NO DONT TELL THEM HOW
  ▲
▲ ▲
>>
>>721164433
> ▲
>▲ ▲

did i did it?
>>
>>721172414
Shit ctrl z ctrl z
>>

▲▲

YEE YEE ASS HAIRCUT
>>
My name is Jeff
  ▲
▲ ▲
>>
ßß▲
▲ ▲
Is this the meme
>>
>>721172666
witnessed
     ▼
     ▼
◄◄►►
     ▼
>>
Triangle
Triangle Triangle
Easy
>>
 ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>721172666
Jeff is satan.
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
▲▲▲▲
▲▲
▲▲▲▲▲
▲▲
▲▲▲ ▲
>>
▲---▲▲▲
▲---▲
▲▲▲▲▲
-----▲----▲
▲▲▲----▲
>>
▲---▲▲▲
▲---▲
▲▲▲▲▲
------▲---▲
▲▲▲----▲
>>
▲---▲▲▲
▲---▲
▲▲▲▲▲
------▲----▲
▲▲▲----▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
▲▲▲
>>

>>
cheating
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲

i did it
>>>>
>>721175198
wait one more time i got it


∆∆
>>
WATCH AND LEARN NEWFAGS

 ▲
▲ ▲
>>
>>721175213
   ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
>>

▲ ▲

_
>>
|-/

DID I GOT IT
>>
>>721164433
>>▲
>▲ ▲
>>
>>721175778
Well shit
>>

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
.
>>
  ▲
▲ ▲
>>
Newfag here
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
File: zelda-tat.jpg (24KB, 468x610px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zelda-tat.jpg
24KB, 468x610px
>>
You know what? i'm a fucking new fag
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>721169356
“[[“[[¶≠
¶≠ ¶≠
>>
  ▲
▲ ▲
>>
“[[“[[¶≠
¶≠ ¶≠
>>
>>721164433

[option-space] + [option-space] +[option-space] + [option-space] + [option-J] + [enter] + [option-J] + [option-space] + [option-J]
>>
>>721177636

▲ ▲
>>

∆∆
>>
File: 9gagdotcom.png (220KB, 680x740px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9gagdotcom.png
220KB, 680x740px
>>
º
ºº
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>721174405
  卐
卐 卐
>>
>>721178868

 
>>
>>721179074
  
 
>>
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
NYET!
▼ ▼ ▼
  ▼ ▼
    ▼
    ▲
  ▲ ▲
▲ ▲ ▲
>>

▲ ▲
oldfag reporting in
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>
>>721164433
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>test
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲

I'm a newfag
>>
>  ▲
>▲ ▲
>>
      ▲
    ▲ ▲
  ▲     ▲
▲ ▲ ▲ ▲
>>
▲ ▲
  ▲
>>
>>721164433
kek
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
       ▲
    ▲ ▲
   ◄     ►
◄           ►
   ◄     ►
     ▼ ▼
       ▼
       ▲
     ▲ ▲
>>

▲▲
NIGGERs
>>
>>721164433
> ▲
>▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>721164433
  ▲
▲ ▲
>>
>>721164433

▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>721181656

▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
>>
>>721164433
i was born for this
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
aw sheit nigga
>>

▲▲
>>

▲▲
FUCKING SHIT NIGGER DICKS
>>
who broke it

▲▲
>>
>>721165318

▲▲
>>

▲▲ im legit confused why alt 255 is broken
>>

▲ ▲
ok cool
>>
>>721182315
m ▲
▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲ not fixed
>>

▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
Triangle
Triangle Triangle
>>

▲ ▲

:3
>>
> ▲
>▲ ▲
>>
>>721177788

▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
   ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
>>

▲▲ aaaa
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>721164433
..▲
▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>

▲ ▲ ?
>>
File: tryforcingitin.jpg (38KB, 580x435px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tryforcingitin.jpg
38KB, 580x435px
  ▲
▲ ▲
>>
  f
ags
>>
  ▲
▲ ▲
>>
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
 ▲ ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲  ▲▲
>>
> ▲
>▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
Literal shitposting
>>

▲ ▲ ayy lmao
Thread posts: 196
Thread images: 10

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.