[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

NEDERDRAAD. Utrecht. Fucking high aan de sos. Wil er iemand

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 142
Thread images: 41

File: 1451760505140.jpg (89KB, 682x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451760505140.jpg
89KB, 682x1024px
NEDERDRAAD.

Utrecht. Fucking high aan de sos.

Wil er iemand lurken of lullen.
>>
>>717447451
Ja top
>>
File: 1455811935666.jpg (144KB, 841x755px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455811935666.jpg
144KB, 841x755px
>>717447670

godverdomme gezellig.

waar hang je uit anon.
>>
File: 1480957982716.jpg (91KB, 620x810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1480957982716.jpg
91KB, 620x810px
>>717447451

kanker vooruit
>>
Mensen nog wat geils uit de regio Deventer? =D Ik post ook als er niet alleen lurkers zijn!
>>
engelsk eller få fuck ud
>>
Leeuwarden hier. Lekker aan het uitzieken. Iemand in omgeving zin om te chillen?
>>
File: ger.jpg (58KB, 636x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ger.jpg
58KB, 636x640px
zijn jullie ook allemaal zo verschrikkelijk naar de bloedkanker gegaan met o&n? heb nog amper geslapen.
>>
Purmerend meld zich. Iemand nog nieuwe naaktfoto's uit omstreken?
>>
>>717448882
Dikke feestjes ingeroosterd, helaas was ik ziek en kon niets meer.
>>
Eindhoven hier. Stratumseind was niet te harden! Kanker gezellig!

Iemand nog naakt foto's van esther toevallig??
>>
Welke ester
>>
Godverdomme ik ook Utrecht. Goeie stad jonge
>>
>>717449783
Van Eerd, of van Oefel of iets dergelijks.
>>
Iemand bij de hall of fame in Tilburg met o&n?
>>
Ziek. Koorts vanaf vrijdag. Met de jaarwisseling toch maar wat champagne. FML. Fappen lukt nog wel.
>>
File: ac3.jpg (14KB, 350x371px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ac3.jpg
14KB, 350x371px
Willekeurige vraag incoming, ik hoop dat jullie een serieus antwoord hebben.

1: Waarom heb ik vrienden die nooit wat met mij willen doen?

2: Waarom, als ik met ze ben wil ik ook weer van ze af?

3: Hoe zien jullie vriendschap?

Oke groetjes.
>>
>>717450791
punt 2 heb ik ook last van en weet niet waarom.
>>
>>717450791
>2: Waarom, als ik met ze ben wil ik ook weer van ze af?
1. omdat je vrienden kut zijn. zie 2.
2. zie 1.
3. Iemand die je echt vertrouwd en weet dat het wederzijds is. Niet degene die je dus als eerste aan je facebook hebt toegevoegd. Ik heb denk ik 3 echte vrienden en 1 echte vriendin. Hen zou ik veel toevertrouwen.

010 hier trouwens.
>>
How about we speak some human in here so normal people can understand?
>>
>>717451074
kanker op klootviool
>>
>>717447451
>How about we speak some human in here so normal people can understand?

>Normal people..
>>
>>717451019
Damn son, ik begrijp wat je bedoelt.

Van de vrienden die ik nog had, blijven er ook niet veel over. Ligt het dan aan mij? Vrienden zoeken, 2017 komt 'ie.

Live from 020 m8.
>>
>>717451074
Krijg jij is even heel snel de bloedkanker?
>>
Hoe heet die illegale psytrance/goa tijdens oud en nieuw? Was best tof maar ik heb geen idee hoe het heet en wie het organiseerde. Wil op de hoogte zijn van die gasten.
>>
>>717450791
>>717450791
1: Nodig zelf je vrienden uit om iets te doen en wacht niet op hun respons.
2: Zoek andere vrienden, of iets van een stoornis ofzo. Internet.
3: Lastig

Den Haag hier
>>
>>717447451
aan de sos?
>>
>>717451357
Ik rate je antwoorden 9/11
>>
>>717448455
Je moeder
>>
015 hoertjes?
>>
File: bak.jpg (101KB, 500x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bak.jpg
101KB, 500x400px
Ik weet da ge normaal ni neig moed emmen van ons eenvoudige Vlaemsche werkmenschen,

maar ik em nen bak bier mee dus ja ziet
>>
Вы охуели чтоли?
>>
0570
>>
>>717451357
1: Dat is wel een ding, vragen als "Whatsup, zullen we chillen?" "Nee man, moe/ziek/zwak." En vervolgens wel iets anders gaan doen met andere mensen. Is dat genoeg criteria om er klaar mee te zijn?

2: Vrienden zoeken is moeilijk, jezelf wederom openstellen aan onbekende. Stoornis al the way van hier tot Den Haag wel.

3 Miauw.
>>
>>717451643
>>
>>717451373

cocaine. colombiaans marcheerpoeder maat.
>>
File: 1463730136962.jpg (132KB, 919x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463730136962.jpg
132KB, 919x768px
>>717450791

1. Ze zijn druk/in de fase van hun leven dat ze druk zijn met carriere of vriendin.

2. Ze zijn niet leuk genoeg om je échte beste vrienden te zijn.

3. Altijd goed, ook al zie je elkaar na lange periode van afwezigheid. Kost geen moeite.
>>
>>717451597
Gezelliggggg
>>
Groningen reporting for duty.
>>
>>717451694
1: Yeah inderdaad,
2: Openstellen is idd lastig, maar je voelt t zelf ook wel aan.
3: Ach
>>
File: zc06dRu.jpg (297KB, 1200x1410px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zc06dRu.jpg
297KB, 1200x1410px
>>717451948
Dat kost geen moeite is een hele goeie. Laatst nog de keus gemaakt om contact met 1 vriend te laten verwateren; maar ken hem al vanaf de basisschool. Boeit geen moer want uiteindelijk kan het zijn dat je iemands zijn slechte kanten niet meer ziet. Die vent is de hele dag knetterstoned en lult inhoudelijk dikke stront. Beter geen contact meer, dat geeft me veel meer energie om me te focussen op de dingen die mij verder brengen in het leven. Dan heb ik liever mensen om me heen die ook een soortgelijk doel hebben.
>>
File: thirdworldsuccess.png (423KB, 560x553px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thirdworldsuccess.png
423KB, 560x553px
>>717452083
Beter uitgaan in Enzo vanavond
>>
>>717452306
Klopt. Je moet elkaar toch wel een beetje kunnen triggeren denk ik altijd maar. 9/11
>>
>>717452306

Ik heb in ieder geval gemerkt dat échte vrienden elkaar altijd chill vinden en niet kwalijk vinden als je elkaar door andere verplichtingen een tijd niet kan zien. Niet gaan zeiken als wijven, gewoon doorgaan where you left off.
>>
>>717452386
negertent
>>
>>717452538
hij is dan ook een neger
>>
File: light.jpg (9KB, 440x247px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
light.jpg
9KB, 440x247px
Another one;

1: Ik heb een hartstikke leuke vriendin, ik houd echt van haar. Waarom blijf ik vreemdgaan? Anyone?
>>
>>717452729
Waarschijnlijk kreeg je vroeger nooit de aandacht die je nu wel krijgt, en wil je er meer van
>>
>>717452729
Als je vreemd gaat kan je haar beter dumpen en daarna lekker doen wat je wilt. Nu ben je gewoon een klootzak. Maarja, ik weet niet waar je in het leven staat.
>>
>>717452954
>>717452951

Moeilijk boys, moeilijk..
>>
>>717452729
Je verdient geen vriendin imo :P
>>
Zijn hier ook nog godverdomme gezellige mensen of wa
>>
>>717453645
ik houd van lange strandwandelingen
>>
Iedereen bedankt voor jullie antwoorden, ik zal er wat mee doen in mijn fijne leven.

>>717453089

Fuck you nigggggggggggg ;PPPPP
>>
>>717452729

omdat je een man bent en omdat de man evolutionair gezien zo in elkaar zit.

dont worry about it.

hou het voor jezelf te verantwoorden.
>>
File: 1478791417422.jpg (8KB, 206x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478791417422.jpg
8KB, 206x214px
>>717453645
>>717453698
Laten we met de boys gaan waddelopen
>>
File: 1369582088169.png (252KB, 403x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369582088169.png
252KB, 403x383px
Nog meer figuren uit Zwolle?
>>
>>
File: 1450705239541.jpg (765KB, 1600x1067px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450705239541.jpg
765KB, 1600x1067px
>>717454200

ja ouwe geboren en getogen

waar ben je en wat doe je?
>>
>>717454279
Spang
>>
Wie kent deze Mila??
>>
>>717454830
Wat is een Mila
>>
File: IMG_1749.jpg (71KB, 600x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1749.jpg
71KB, 600x427px
WILDERS GAAT WINNEN! KANKER MOSLIMS OPROTTEM
>>
>>717454962
Laten we t hopen
>>
File: boef-vlog11.jpg (55KB, 765x428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boef-vlog11.jpg
55KB, 765x428px
GEWOON BOEF MAN,

A MATTIE IK KOM DEZE HELE KK THREAD NEUKEN DE MOEDERS MAN KOM KOM DEN HAAG KOM A MATTIE.
>>
File: IMG_1639.jpg (51KB, 789x652px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1639.jpg
51KB, 789x652px
>>717455069
moet je wel stemmen he?
>>
>>717455083
boef is een kanker zandneger en moet dood net als alle nederlandse """""muziekanten"""""
>>
>>717454962
WILDERS VOOR PRESIDENT!
>>
>>717455425
Laten we dan beginnen met het woord muzikanten goed spellen
>>
>>717455425
Nee want uit jouw strot komt engelen zang, debiel
>>
MINISTER PRESIDENT GEERT WILDERS INCOMING!!!
>>
Iemand nog geile nederlandse amateur porno? Vind het kk geil als er onverwachts nederlands door mijn porno heen komt.
>>
>>717451311
>Die illegale rave
>ja die ene je weet toch
>oud en nieuw
>17 miljoen mensen
>100 000 feestjes
Ja man ik denk dat het het grote flikker feest heette
>>
>>717455837
Je kan ook gewoon amateur porno opzetten, en op de achtergrond de TV-kantine, lekker maaahnnnnnhuhuhuhmhn.
>>
File: 1483110089217.jpg (168KB, 500x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483110089217.jpg
168KB, 500x333px
Kear'ls wat un gekloai oak weer. goa ens etwas nuttigs dun met ow lèven.
>>
>>717455083

A NIFFO ZEG DIE KK ZEMMELS STAY HOODSHIT 4REA A MATTI
>>
>>717456193
KK MAN A BROERTJE WAAR WAS JE IK BELDE JE AL VOOR DE THREAD MAAR JE REAGEERDE NIET A JUNK
>>
kansloze kutten
>>
>>717455863
Hulde
>>
van alle duizend pootjes
die hij ooit bezat
moest hij net dat ene voelen
dat hij niet meer had
-
Daarmee gezegd hebbende;
Geniet van je leven, zonder al dat gezeik.
Stelletje ondankbare debielen.
>>
>>717451694
het klinkt alsof je alleen maar dingen verwacht van mensen maar ondertussen misschien niet zo leuk in de omgang bent als je zelf denkt
>>
>>717456774
Mwah, makkelijk in de omgang, ik verwacht gewoon hetzelfde als wat ik geef. Misschien zit daar mijn fout.
>>
File: 1477196733782.jpg (62KB, 600x763px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1477196733782.jpg
62KB, 600x763px
>>717456768
Ja man ja. Jij bent zeker zo'n mongloid die bij alles zegt dat mensen in Afrika het slechter hebben?
>>
File: 1478724197641.jpg (527KB, 1075x1800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478724197641.jpg
527KB, 1075x1800px
>>717457024
Laat inderdaad je verwachting(en) bij sommige vrienden of kennisen achterwegen. Neem het ze ook niet kwalijk. Dan wordt je leven een stuk makkelijker.
>>
File: 1483304947095.jpg (175KB, 700x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483304947095.jpg
175KB, 700x525px
Mensen uit de bollenstreek?
>>
>>717457151
Ja het is blijkbaar onze schuld dat hun albino's opeten
>>
File: image.jpg (84KB, 460x613px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
84KB, 460x613px
>>717450390
Paraat
>>
what the fuck
>>
>>717458596

Godverdomme wat een geil wijf.

Waar luistert iedereen naar? Hebben we allemaal nog kankervakantie? Ik Radiohead.
>>
>>717458928
>>
>>717452729
omdat je en kneus bent, blijf gewoon trouw aan je vriendin sukkel.
>>
>>717458596
That's quite the outfit for movie night.
>>
>>717458987
Heb eigenlijk geen vakantie maar had nog dagen over dus.

En lekker naar Demon hunter aan het luisteren
>>
>>717459021

JEZUS wat ben jij een skuimpie. 21, betastudent, maagd. Amirite?
>>
File: IMG_0059.jpg (57KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0059.jpg
57KB, 600x800px
BERKEL
>>
>>717454364
Veerallee neger, chillend en ijshockey kijkend
>>
>>717459289
nee geen van dit allen klopt. ik vind mensen die vreemdgaan gewoon mongolen en heb er geen respect voor
>>
>>717459289
Die het nog nooit een vriendin gehad is gwn jaloers
>>
>>717459318
gatverdamme man waar vindt je dit hahahaha dikke mongool
>>
>>717459573
Is niet zo moeilijk die hongerige sletjes sturen al iets als je over kussen begint
>>
>>717459686
dat je sowieso contact wil met zulke chicks zegt al genoeg. Volgens mij zie je er precies hetzelfde uit alleen dan met een lul. "hongerige sletjes" hahahhahahahhahahah je moeder ah hoofd
>>
File: 1478792671582.jpg (200KB, 1462x1462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478792671582.jpg
200KB, 1462x1462px
>>717459815
Hahahaha z'n moeder
>>
>>717447451
>>>717459686
>dat je sowieso contact wil met zulke chicks zegt al genoeg. Volgens mij zie je er precies hetzelfde uit alleen dan met een lul. "hongerige sletjes" hahahhahahahhahahah je moeder ah hoofd

Dus nu weten we ook hoe jij eruitziet
>>
>>717460030
slaat nergens op vriend verzin even wat beters zo lukt 't niet he
>>
De beste line om een chick der benen open te krijgen.
GO!
>>
File: download.png (148B, 104x104px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.png
148B, 104x104px
>>717460018
>>
>>717460209
zo werkt het niet 12 jarige hoekenheer
>>
>>717460209
ik ben miljonair
>>
>>717460209
Do you have something dutch in you?”
“No”
“Would you like to have something dutch in you?
>>
>>717460319
>>717460362
moet wel 1 line zijn toch die dames geinteresseerd maakt
>>
>>717460454
denk dat je uiterlijk belangrijker is dan die line kek
>>
>>717460208
Originaliteit -1
>>
File: 1483374827301.jpg (215KB, 1207x743px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483374827301.jpg
215KB, 1207x743px
Amsterdam hier
>>
>>717460878
waar is moby dick als je em nodig hebt
>>
>>717460983
Waar is mijn harpoen als je hem nodig hebt
>>
>>717460983
*Ahab
>>
>>717459324

lekker man kom zelf uit de aalanden maar woon inmiddels in Utrecht
>>
>>717462156
Wat moet je in dat gat dan?
>>
>>717455962
schudje!!
>>
>>717459318
berkel en rodenrijs?
>>
>>717462751
Ja
>>
File: 1476381459679.jpg (548KB, 1280x1835px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1476381459679.jpg
548KB, 1280x1835px
vraag een blanke jongenman die 3x per dag op kim kardashian fapt alles
>>
>>717454200
jahoor zwolle zuidd, 038 kleine wereld
>>
File: 1483382144354.jpg (23KB, 785x757px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483382144354.jpg
23KB, 785x757px
>>717460878
>>
>>717464520
hoe lang is je piemol
>>
File: media_xl_3705828.jpg (15KB, 468x264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_3705828.jpg
15KB, 468x264px
Vuile tyfuslijers, moeten jullie niet slapen? Hebben jullie geen school/werk?
En morgen zeker weer met je luie bakkes over de school/werk vloer, beetje andere mensen lastig vallen. Anyway, watsplan
>>
>>717464520
Wat voor werk doe je.
Eerlijk zijn als je de man bent.
>>
>>717465824
vakantiee niggerr
>>
>>717456768
king post
>>
>>717452729
Denk ff je gevoelens uitzetten tijger, wat niet weet wat niet deert, git gud.
>>
File: 1375133086547.gif (590KB, 400x210px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375133086547.gif
590KB, 400x210px
>>717465824
> dat jij niet online bent en projecteerd
> dat ik niet gewoon ploegendienst heb
> dat niet iedereen iets aan z'n studie heeft gehad

wordt kapot gemaakt in je schattige jongenspoesje zoon
>>
>>717462330

wonen mn ouders; ben ik opgegroeid. inmiddels Utrecht.
>>
>>717467176
waar ging je naar school in zwolle?
>>
Foto van mie'n oma, uit 1949, rate/like/subscribe
>>
File: 1451600840628.jpg (102KB, 800x1203px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451600840628.jpg
102KB, 800x1203px
ik woon in drenthe
het is hier echt niet plezant om te wonen echt kut zoals ze dat hier zeggen
>>
>>717464520
wat is jouw favoriete irrationeel getal?
>>
>>717468315
pi
>>
>>717452729
omdat je een kankermongool zonder eergevoel bent
>>
>>717459318
Niet de eerste keer dat dit gedumpd is.
>>
>>717469004
Jij bent eeecht boos
>>
>>717469004
eergevoel, kerel we leven niet meer in de middeleeuwen. westlandse bosmongool
Thread posts: 142
Thread images: 41[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.