[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

I'll start: jestem pedałem

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 320
Thread images: 42

File: fgt.jpg (27KB, 279x198px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fgt.jpg
27KB, 279x198px
I'll start:

jestem pedałem
>>
>>704813145
I love this board
>>
Aš myliu šia lenta
>>
Watermelon dindu chicken squad fam white women
>>
beep beep bop beep bop bop beep
>>
#include <stdio.h>

int main( int argc, char **argv ) {
printf( "I love this board\n" );
return 0;
}
>>
Ma se vet poes
>>
Ja też jestem pedałem
>>
Я люблю гэтую дошку
>>
Ik hou van deze board jeweetzelluf
>>
/b/ 를 사랑합니다
>>
Krebsigstes Brett auf 4chan.
>>
File: 1355182185881.jpg (36KB, 340x565px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355182185881.jpg
36KB, 340x565px
>>704813259
>>
>>704813328
Plank jonge
>>
>>704813145
>
Yo amo esta tabla
>>
File: catinthehat.jpg (136KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
catinthehat.jpg
136KB, 500x500px
I don't know what you're talking about.
>>
Is breá liom an bord
>>
File: keksimus maximus.png (309KB, 420x420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keksimus maximus.png
309KB, 420x420px
>>704813259
>>
je veux mourir
>>
File: OItnWGv.jpg (44KB, 480x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OItnWGv.jpg
44KB, 480x270px
>>704813259
>>
Je kale moeder op 'n driewieler
>>
>>704813145
eu adoro este quadro
>>
ik ben een kanker neger
>>
>>704813145
i <3 dis bord lol
>>
Γαμώ τη μαμάκα σας καργιόληδες
>>
>>704813145
j'aime cette planche
>>
Syön paskaa enkä tunne tuskaa
>>
volim jebat svoju sestru
>>
Dikke lul drie bier
>>
Amo questa bacheca!
>>
Jeg elsker dette bræt
>>
Muh emotions
Muh board
Muh oil
Muh burgers
Murica
>>
>>704813145
Dwi'n caru bwrdd yma.

Alternatively:

Mae OP yn hoffi sugno peli.
>>
I really like dis board, but I ain't gonna be a faggot about it.
Tennessee translation
>>
>>704813636
Kek
>>
>>704813295
section .data

msg db "I love you", 0x00
len equ $ - msg

section .text

global _start

_start:
mov al, 1
mov dl, 1
mov rsi, msg
mov rdx, len
syscall

mov al, 60
mov dl, 0
syscall
>>
Ég elska þetta borð
>>
>>704813636
cyka blyat
>>
File: 5454321384846845.jpg (50KB, 492x493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5454321384846845.jpg
50KB, 492x493px
>This is now a shart in the mart thread
>>
>>704813145

O͓͇̮̦̺ͫ̓͛͢͝ͅṖ̞̞̝͐ͨ͟͠ ̳̙̯̍̈̓̽̋ͤí̵̶̷̯̠̟̹̣̰͉̓͂̍ͬ̊s̶̡̙͈̣̰̪̠̥̻ͦͨ̊ͤ̐̓̈̓͟ ͇̪͇͓̭̂̅̒̃͊͞a̺̱͔̲̞͎ͮ͐ͪ ̼̗̜͙͉̫͇͉͈̽ͩ̔͘͟f̥͓̯̥̥͕̫͖̯̏ͩ̓̋͊ͣ͞a̰̬̓͌ͧg̷̛̻̠̣̦̥̭̘͖͌̏͛̿̀͛̕ͅg̹̼͔͉͈̮̈͌͑̌̎̇̌ͩ͠ò̘̣̮̞͙͍̇ͦ̾ͭ̉ͯț͓̙̘̘̩̖̃͛́
̰͐̈̓͠
̰̥̦̤͚̪̤́ͣ̋̒͛ͯ̒>̯̗̯̝̞̪͗ͬ̂͒̅͑̚͡J̳̬͐ͪ̍ͩ͐̂́͋͟ȩ͈̖̪̉͆ͬ͑̅̉̀s͓̘̠͚ͩͯ̊͆̊ͣ̍̂ț̨̯͖̬͎̦͈͕̈ͨͩ̔͟͞e̺͔͎̰̩̻̫ͦ͘ś̤̼̫̰́͌̋ ̴̶̪͚̤̜̟̭̮̐͒p̛̥͕̟͍̣̃̈̀̏͒̊͡e͓̙̲̍̏̔ͤ̎ͅd̜͉͉͇̣̺̬̞͖̐̃̿̀͒̾ả̧̧̩̗̼̰̥̗͙͕͌͌̍͑͡ł̡̘̠̞͕͈̝͎̑͋̀e̳̦̲̖ͬ͆ͭͩ̄̉̓͂ͩ̕m̨͖̗͓̝͒ͩ̑ͯ̊͐̾͗̓
>>
>>704813145
Ich liebe dieses Brett
>>
>>704813576
Χαχαχαχα
>>
File: 1386169368737.gif (780KB, 256x256px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386169368737.gif
780KB, 256x256px
>>704813855
Wasted dubs
>>
>>704813145
Jebo ti pas mater u krvavi picku
>>
File: butterfly.jpg (691KB, 1027x795px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
butterfly.jpg
691KB, 1027x795px
>>704813804
>>
>>704813295
You sir. Are 12yo
>>
>>704813804
#include <iostream>
#define LOVE_STRING "Ich liebe diesesd Board"

int main(){

std::cout << LOVE_STRING << std::endl;

system("pause"); // pause-command for real men

return 0;
}
>>
>>704813145
Jan Paweł tszeci jebał maue dzieci
>>
>>704814123
Well aren't you cool
>>
File: 1470752973607.gif (378KB, 223x199px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470752973607.gif
378KB, 223x199px
>>704814194
>>
File: 1473719326194.jpg (59KB, 540x534px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473719326194.jpg
59KB, 540x534px
>anons here think it's a correct translation and are actually translating this in their own language
>>
>>704814122
Try double.
>>
>>704813745
I refuse to believe Welsh is anyone's first language.
>>
>>704814096
im a noob, managed just to get to part 2. Any hints?
>>
>>704814268
Who are you quoting, sir? :^D
>>
волим гузате бебе
>>
zjeby genetyczne
>>
>>704813145
Jag älskar den här plankan.
>>
Jeg elsker dette brettet.
>>
אני אוהב את הלוח הזה

kike power engage
>>
>>704814435
hahahahahaha tako je
>>
>>704813145
lubie w dupe
>>
>>704814564
JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW JEW
>>
>>704813597

Putain de merde
>>
Dis ish a bucken gud board dere whitey
>>
File: 12yearsaslav.png (633KB, 700x1050px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12yearsaslav.png
633KB, 700x1050px
>>704813145
Я люблю эту доску.
>>
>>704814623
Comment dit-on "board" en Français??
>>
>>704813723
Fuck seriøst af med din oversættelse. Bræt? Hold kæft du er en massiv bøsserøv. Tag 1. klasse om igen. Møgsvin.
>>
>>704814713

Traduit littéralement, ça donne planche, et c'est le terme le plus...approprié niveau traduction. Comme Thread, qui traduit donne fil, pour fil de discussion par exemple.
>>
File: 1466899376153.jpg (88KB, 417x568px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466899376153.jpg
88KB, 417x568px
>>704813474
>>704813597
>>
>>704814713
'niggers'
>>
>>704813951
Fucking slavs haha
>>
>>704814516
Board är bräda, din jävla fejk.
>>
>>704814818
C'est un peut étrange. XD
>>
>>704813598
forgot XD
>>
>>704814343
its only there " to preserve the welsh identity"
no really, now i will fuck off with my /pol/ bullshit
>>
>>704814977

Vois ça comme une grande planche avec des fils ( de discussions ) partout!
>>
File: dersturmer4.jpg (72KB, 402x408px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dersturmer4.jpg
72KB, 402x408px
>>704814616
kek we still control everything and you can't do shit you beta cuck.
there will be no /pol/ uprising you dumbass.
we finance your money, we take care of your health, we control big parts of the media.
and we get all that because we are more talnted then you fat piece of shit that sits all day in his room and cries because he is a fat lazy fuck.

tl;dr: stop being a faggot jews are cool and got shekels
>>
[alt-255]
>>
>>704813145
>Say "I love this board" in your native language
K

I love this board.
>>
mun ráhkistan dan boarda // このボード大好き
>>
>>704813145
Mi amas ĉi tabulo.
>>
Dio lurido amo questa bacheca
>>
ik ga dood aan kanker
>>
ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk
>>
Ich lieb des Brett
>>
File: IMG_20160813_174749.jpg (205KB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160813_174749.jpg
205KB, 1536x2048px
A daw aim own p'ayle doe.
(I love this thing to write with)

Kiowa
>>
File: brett keane.png (715KB, 759x605px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brett keane.png
715KB, 759x605px
>>704815446
>brett
>>
我爱这个狗屎
>>
01001001 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100000 01100010 01101111 01100001 01110010 01100100
>>
>>704815361
Nice
>>
>>704813145
Miluji tento board.
>>
>>704815557
Ching chong bing bong?
>>
>>704813145
Ich liebe dieses Brett
>>
Tingelingelater tin soldater hele regimentet drejer om

Actually really long in my language
>>
>>704813598
Nyt kyllä valehtelet
>>
Ryst din røv nu yep yep ryst din røv

Nice..
>>
Saya cintai bod ini.
>>
>>704813145
You missed something OP
Jestem pedałem i kocham wielkie kutasy w mojej dupie
>>
File: 1474281886098.jpg (50KB, 400x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474281886098.jpg
50KB, 400x375px
This board is bloody fair dinkum unbelooivable!
>>
>>704815762
Neekeri
>>
kruh te nejebo
>>
File: 1471954928620.jpg (254KB, 501x668px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471954928620.jpg
254KB, 501x668px
このスレ嫌い
>>
>>704815057
Jews are best, 1000k shekels pls.
>>
>>704813145
ik hou kankerveel van dit bord
>>
>>704813145
Ich hasse dieses Brett <3
>>
>>704815990
Nyt loukkasit mun tunteita vitun mustalainen
>>
>>704813723
Bræt? Har du overvejet at snitte dine håndled af endnu?
>>
>>704816284
Speak english retard.
>>
>>704816364
Miksei ihmiset saa puhua mitä vittu haluavat
>>
me rikey dis prace
>>
>>704816364
Ingen spurgte dig, din fede hore.
>>
>>704813145
jag älskar den här brädan
>>
>>704815057
send me some dmt, stop being a zionist asshole
You are and /pol/ are the only ones that think it's cool to be opportunistic af
>>
Anyátok picsája :)
>>
>>704813328
>>704813379
Kankerflikkers
>>
File: norsk-flagg.jpg (33KB, 980x551px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norsk-flagg.jpg
33KB, 980x551px
Jeg elsker dette brettet
>>
>>704813305
Fok jou maatjie..... haha.......
>>
>>704813295
C best lang
>>
>>704813259
Based nigger
>>
Kiedy zapytaj beczke
>>
>>704813310
>>704813145
Pierdolcie się wszyscy, przyjaciele :)
>>
File: 1471249112912.jpg (68KB, 536x815px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471249112912.jpg
68KB, 536x815px
>>704813145
Mujhe iss board say piyar haj
>>
>>704814564
Hitler missed one.

>>704813576
>>704813932
Pay debt.

>>704815254
Autist.

>>704813295
>>704813804
>>704814123
>>704815558
Robot niggers gtfo

>>704813868
Demon niggers gtfo

>>704815177
>>704813205
>>704817012
The only actual human beings on this shitty thread.
>>
أنا احب هذا المجلس
>>
File: 1444574354289s.jpg (5KB, 170x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444574354289s.jpg
5KB, 170x250px
>>704813875
>>704815446
>>704816222
>>704814123

Hier gehts lang:
>>704811621
>>
ljubim to desko
>>
>>704817012
Onko sulla joku vitun ongelma, vitun vammanen
>>
>>704814123
Hi, Wogz!
>>
>>704813295
man the bots don't even try to be humans anymore..
>>
File: 1474184670944.jpg (83KB, 850x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474184670944.jpg
83KB, 850x400px
Ego amare tabula
>>
>>704817012
the firt one is portuguese you obese 'merican fag
>>
Amo este hilo
>>
>>704817334
Portuguese are spics. Your point?
>>
>>704813145
אני אוהב את המערכת
>>
File: 1470847453258.jpg (212KB, 853x1137px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470847453258.jpg
212KB, 853x1137px
i lub dis /b/oard
>>
>>704817066
Sandnigger.
>>
>>704817366
board es tablon gilipollas, no dijo Thread
>>
>>704813145
fuck this board is good, cunt
>>
>>704817012
faggot cant even tell language apart. fucking inbread
>>
Aroha ahau tenei poari.
>>
>>704817012
>Ching chang chung, fucking chinks.
たたかいをいどむ
>>
Hugh

Mungus
>>
File: 1385066414866.png (28KB, 900x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385066414866.png
28KB, 900x563px
>>704813145
Jag älskar denna brädan
>>
ching chong ching chong ching ching
>>
jebem ti mamicu
>>
>>704816284
>>704814805
Jeg elsker denne planke :))
>>
>>704817494
It's bräda, not brädan. Fake google translate fag detected.
>>
public static int [] main (int[] atr){
system.out.println("J'aime ce board");
}
>>
>>704817388
"give us money for the wall"
also , the two bellow are in italian
>>
benedict cumberbatch
>>
>>704817442
What are you talking about? I got them all right. You can't even tell bread from bred apart, you fucking immigrant.
>>
Minä rakastan tätä lautaa.
>>
>>704813145
yes yes kurwa kurwa i love this board
>>
cyka blyat vodka adidas
>>
>>704817646
It's all the same shit, spics. That's like saying there's a difference between Chinese, Korean and Japanese.
>>
Quiero comer culo
>>
ALLAHU AKBAR
>>
File: download (1).jpg (10KB, 266x189px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download (1).jpg
10KB, 266x189px
public static void main(String[] args){
System.out.println("Io amo questa board.");
}
>>
>>704817442
Why would anyone care about the languages of subhumans?

That's like caring whether the animal noise was from a baboon or a gorilla.
>>
>>704817622
Men fuck you din lilla faggot. Vem fan bryr sig om korrekt grammatik när alla på detta forumet är sub-human-non-vikings. Svär du är säkert en liten sandneger.
>>
>>704817844
"all the same" i bet your fat ass cant see the diference between an asian and an african with all that fat and acne in your face
>>
>>704813295

10 PRINT "I love this board"
20 GOTO 10
>>
このボードを愛してる
>>
>>704814123
haha,

lol.


using #define string constants in c++ is like speaking retardese.

Also, the other guy who declared argc/argv on C main routine while not using them is as retarded.


Wannabe coders, phew.
>>
>>704813145
Kocham tę deskę.
>>
Ебете се в гъза.
>>
>>704813145
Ma armastan seda lauda.
>>
>>704818103
Hur ska vi annars veta vem som är en äkta viking eller inte?
>>
File: 1445876791940.gif (3MB, 480x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445876791940.gif
3MB, 480x270px
public class Love {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("I love this board");
}

}
>>
Ειστε ολοι πουσταρες κωλοαδερφαρες του κερατα και ευχομαι να ψοφισετε
Με πολυ αγαπη
>>
File: hitlermeme.jpg (404KB, 1708x2126px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitlermeme.jpg
404KB, 1708x2126px
Jeg elsker at kneppe små børn imens jeg hører Tysk folkedans
>>
>>704817012
Poor amerifat is jealous cuz he has no heritage or culture or native language. Mongrel.
>>
Rakastan tätä lautaa
>>
>>704818397
Wyruchaj mnie w dupsko
>>
Я ЛЮБЛЮ ЭТУ БОРДУ
>>
Minä rakastan tätä lautaa
>>
<+<++++++++[>++++++++<<++++++++++++>-]>++++++++.<<+++.+++++.>++++++++[>>++++<<-]>>.<<<++++.---.----.---.+++.>>>.<<<-.+++++.----.++++++++++++++.--------------.++++++++++++++.>>>.<-------.<<-.-------------.+++++++++++++++..>>>+.
>>
File: pepe.png (660KB, 1106x1012px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.png
660KB, 1106x1012px
I CANT STOP SUCKING COCK OMFG FUCK
>>
>>704814434
GO FUCK YOURSELF LOSER
>>
Mä rakastan tätä yhteisöö XDD
>>
>>704818676
Nah, wolę dziewczęta.
>>
сука блять иди нахуй
>>
>>704818741
brainfuckkek
>>
>>704818837
ты чё охуел пидрила
>>
>>704818103
>Vem fan bryr sig om korrekt grammatik
Det där låter precis som nåt som en ociviliserad förortsblatte skulle säger. Är du säker på att du inte är en sandneger själv?
>>
>>704813145
tIj qamuSHa'

I am unable to post in my native Klingon text as this board doesn't recognize it.
>>
>>704813698
nella questa ahhh ah haha ( stitch alien language)
>>
>>704813145
j’adore ce forum !
>>
>>704819071
Kolla där! en livs levande autist
>>
Jebać pis
>>
E ælska dæ borde her
>>
Fried chicken and collard greens
>>
Wyjebane mam w to kurwa jebana <3
>>
.. - / .. ... / .---- ---.. ---.. ..... / .- -. -.. / .. / .-.. --- ...- . / - .... .. ... / -... --- .- .-. -..
>>
ich hasse euch alle ihr schwänze
>>
Amo questa board
>>
>>704819277
what language is this?

do I smell a Norgebro?
>>
>>704813145
Oi mate, I fucking hate this board
>>
>>704819178
>att använda korrekt grammatik är autistiskt
Det är på grund av idioter som dig att Sverige är på väg att bli ett muslimska blatte u-land. Döda dig själv.
>>
br brr brr im sort of mexican hue brr huee
>>
>>704819685
muslimskt*
>>
Jeg elsker dette bræt.
>>
>>704818442
Veli virolainen?
>>
>>704814652
Fucking oz-niggers
>>
Faggot nigger cunt kike
>>
>>704813395

>tabla

esa es la traduccion literal pero yo creo que se refiere a una cartelera o algo asi.
>>
>>704818652
>implying heritage matters when my superpower country could make your shithole nation disappear of the face of the Earth in 10 minutes.

kek
>>
>>704819845
>tabla

Hablaba de vuestra madre
>>
Ik ben verliefd op deze plank.
>>
Γουστάρω ψωλές
>>
Βλάκας
>>
i love these quads
>>
File: 1454535640741.gif (81KB, 369x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454535640741.gif
81KB, 369x306px
>>704813259
>>
>>704813576
>>704813932
Πόσοι Έλληνες είμαστε;
να κανονίσουμε τρίπουρα.
>>
>>704819864
>implying every country but your own is a shithole
>blind and clueless as an North Korean
>>
I can speak polish, greek, german, english and french fluently

but I can only read and write in german and english FeelsBadMan
>>
Jeg elsker dette forumet.
>>
>>704813328
kanker
>>
File: 1454599718350.jpg (88KB, 331x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454599718350.jpg
88KB, 331x500px
>>704820186
quite impressive
>>
>>704815619
cz fag kys
>>
Bu tahtanın amına koyam
>>
>>704813636
i ja volim jebat tvoju sestru
>>
>>704820162
Not really blind or clueless if it's correct. That's like saying you're blind for believing that 1+1=2 or that water is wet.
>>
Is breá liom an bord
>>
File: 1474207494096.webm (520KB, 480x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474207494096.webm
520KB, 480x852px
>>704813145
Я не люблю гнойных пидаров ниггеров
>>
オピはホモです
>>
>>704819864
yeah but it won't though
so who gives a shit?
>>
>>704820186
γαμάς ρε μαλάκα;
>>
>>704814805
>>704816284

Nurh, lille ven da, er man lidt knotten i dag?
>>
>>704817255
yeeeeeeeaaaaah love this one!
also, in my 3 native languages:
amo questa bacheca
amo este tazebao
I love this board

aand: check my trips, kids.
>>
>>704813145
>>704813310
>>704814491
>>704817793

A chuj wam w dupe
>>
>>704820162
Compared to America, every other country is objectively a shithole. Maybe when you live in your shitty country, Holland, Switzerland or Rwanda might seem like good places, but when you live in America, those all just look like any other shithole. It's a proven fact.
>>
>>704820455
Have you ever travelled? Many countries even though small make the U.S look like Mexico.
>>
>>704820748
>Compared to America

kid, turn off the PC and start living. you are welcome
>>
>>704820748
American arrogance at its finest. Get your disgusting fat ass off of the Internet.
>>
>>704820748
I think I'm good over here
>>
Este tablón es bien piola
>>
>>704820768
Have YOU ever travelled outside your shithole? I've traveled all other the world, even lived in Europe for 10 years. I can safely say that they're all shitholes compared to the USA, the only countries that even came close were Norway, Canada and Luxembourg. Which country do you think makes America look like Mexico? The Democratic Republic of the Congo?
>>
>>704821014
>Use 76.08% more electricity

Holy fucking shit, how come burgerlanders are so fucking retarded when it comes to use electricity?
>>
>>704813804
> not using 3 reg machine
>>
ani ohev et habord haze
>>
File: 1378960951358.jpg (83KB, 623x527px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378960951358.jpg
83KB, 623x527px
"01110100 01101000 01100101 00100000 01100111 01100001 01101101 01100101"
>>
File: face_romney.jpg (84KB, 500x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
face_romney.jpg
84KB, 500x750px
G...go clean up the shed

>dad talk
>>
>>704819798
Er du idiot? Lær engelsk din fede svans.
>>
>>704820986

Probably some eurofag posing as an American to make us look bad
>>
Hulubulu lotte hvor er du henne
>>
>>704821401
I don't know
most americans are pretty cool but some of you are just fucking retarded
I never cease to be amazed by the stupidity of those people
>>
>>704821185
I'm living in South Korea in business from Sangsung , U.S looks like Mexico from here.
>>
>>704821014
Says the Nethercuck. kek.
>Muslim shithole
>Socialist state
>Totalitarian state, can't even carry a knife
>Poor as fuck compared to America, NL GDP per cap = 43,603, US GDP per cap = 55,805
>Undemocratic as fuck; can't even elect your own head of state, kek.


Yeah, I think I'm good here.
>>
Fils de pute ma lampe
>>
>>704819864
Cultureless cesspit
>>
>>704821370
10hi f9z. Nogen der har pisset i din morgenkaffe?
>>
>>704813373
I know. Should include the words "muh dick"...
>>
>>704813217
piderasas
>>
>>704821616
>>Socialist state
Enjoy your healthcare education debts then, hillbilly.
>>
>>704821612
*samsung typing on a cellphone on the sun sucks
>>
>>704821612
South Korea? You mean that country were people are forced to work themselves to death to survive? Yeah, have fun working/studying 18 hours a day just to get a job to McDonald's or being forcefully sent to the army to die in a war against Kim Jong Un. South Korea looks like China from here.
>>
>>704821616
>muslim shithole
we have 5% muslims
you have 60% white people
>socialist state
I don't think you know what that word means
>can't carry a knife
>5,4 times less likely to be murdered
apparently it works
>poor as fuck compared to america
>45,63% more of a class divide
you just have a bunch of ridiculously rich people who bring your average up
>undemocratic as fuck
>this coming from a country with a two party system
the king literally doesn't have any power
>>
>>704821909
Enjoy your crippling taxes, cuck. Healthcare and education isn't free.
>>
>>704820986
>American arrogance

naa, americans are good people. this is only a young -> arrogant anon who loves his country. eurofag here. peace and love. fuck you all.
>>
Directly translated:Ek is lief vir hierdie bord
Normal:Ek hou van hierdie bord
>>
>>704813145
Adoro este quadro.
>>
>>704813305
Gaan fok jouself holnaaier
>>
>>704813320
Лол
>>
amo questa bacheca
OP è frocio
>>
>>704821924
>Implying you know anything about here.
I work 8 hours a day here minus 2 hours lunch and earn more than most americans could ever dream even though it's a simple marketing job...
And i'm not even from here and don't speak Korean , just English which is not my native language.
>>
>>704813145
me liyk dis villa
>>
>>704822221
>quadro.
>>704820690
>tazebao

cual sería la mas correcta, tratandose de algo así como un "tablero electronico digital de internet canal 4 gran perdida de tiempo pero lul?"
>>
>>704814899
haha
>>
>>704818194
aren't argc and argv arguments mandatory with C even if you don't use them?
>>
>>704813145
J'aime cette... planche?
>>
>>704813145
Oi luv dis bloody boord, by 'eck!
>>
Jag älskar gammal gubbkuk
>>
>>704817448
Kia ora e hoa.
>>
File: 1471239224240.jpg (77KB, 916x556px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471239224240.jpg
77KB, 916x556px
>>704813145
Tfw your native language is a dead one.
>>
fuck off cunt
>>
>>704822065
>we have 5% muslims
Yet you still get cucked by them and are forced pay for their eternal vacations, welfare and mosques, pathetic.

>I don't think you know what that word means
I do, that's what the Netherlands is.

>apparently it works
>wanting to live in a totalitarian state instead of being free, yup, you're cucked alright.
Those who give up liberty for security deserve neither.

>you just have a bunch of ridiculously rich people who bring your average up
So does Netherlands and every other country, your point? Our GDP per cap is higher, that means we're objectively richer. Also,
>implying economic equality is a good thing
Fucking commie, I told you yuros were socialists.

>the king literally doesn't have any power
He does, you retard. He appoint the prime minister and signs laws, plus he got a shitload of informal power as well, all through birthright. Even if he didn't, he's still valued above everyone else just because he got birthed through the right vagina, so your people aren't equal under law. And you guys call yourselves a democracy, kek.
>>
>>704813145
me quiero cortar las venas
>>
>>704813145
Ég elska þennan planka.
>>
>>704823063
I can't tell if you're trolling or just retarded at this point
none of what you said makes any sense
either way I'm done arguing with twelve year olds on a polynesian goat herding forum
goodbye
>>
File: nigger.png (15KB, 1309x212px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nigger.png
15KB, 1309x212px
>>704813259
>>
>>704823217
>backing out because he can't refute the truth

kek, just admit your country is shit.
>>
>>704823371
kek
>>
>>704823381
you offered no evidence
that which is asserted without evidence can be dismissed without evidence
>>
>>704813145
>OP
>polish
yep, you're gay!
>>
How man this board is fucking mint
N/E England we sound and talk nothing like the rest of England
>>
Niggers tongue my anus
>>
File: continent.gif (15KB, 650x420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
continent.gif
15KB, 650x420px
>>704813145
"Indiana" University says this. USfags if someone of you knows one or some of this languages, please! Mu native language is latin, so:
>>704817255
>Ego amare tabula
or mensam
>>
>>704823611
I know i visited Poland once and every single told me he have aids in the butt from all gay sex
>>
>>704813145
Shieeeeeet
>>
>>704823693
isn't latin dead?
>>
J'aime cette planche
>>
>>704813145
is maith lion an bord
>>
>>704823523
What evidence do you need? All I said was true and can be checked via a simple google search for 3 seconds. I've yet to see your evidence why the US is shit or why I'm wrong about the Netherlands however.
>>
>>704823933
see
>>704821014
>>
J'aime cette planche
>>
>>704813145
Ech liebe das scheiss board
>>
>>704823523
>that which is asserted without evidence can be dismissed without evidence

The same can be said for you, where is YOUR evidence, faggot?
>>
tIj qamuSHa'

That's Klingon
>>
>>704823821
really not. all lawyers has to study and use it for work. most italians understand and use some philosophers phrases "cogito ergo sum, do ut des, dividi et impera, alea iacta est, etc." also lots of people write in latin, but noone usually use it for asking a beer :)
>>
>>704824042
how fucking stupid are you?
I gave you actual figures that proved my point (ie. evidence)
you just spouted a bunch of bullshit
>>
Amo este tablón.
Happy?
>>
File: saltire-2.jpg (22KB, 400x268px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saltire-2.jpg
22KB, 400x268px
>>704813145
ah pure luv ye, ya ken: gies a gobble.
>>
Is aoibhin liom an board seo
>>
Schnurzel purzel
>>
>>704824171
>tablón.
>>704822221
>quadro.
>>704820690
>tazebao.

pongamonos de acuerdo, o especifiquemos el país :)
>>
>>704823988
>using a biased site as evidence

The site doesn't measure quality of education or healthcare, freedom, democracy or human development, all of which are far better in the US than the NL. That's like saying that North Korea is better than the Netherlands because you're less likely to get killed in a car accident there. You're a moron.
>>
>>704824145
One of my languages is speak is Portuguese , and i like how both sound very close , i know portuguese , spanish , italian , french came from latin , but for me portuguese is closer in both writing and pronunciation.
>>
この掲示板が大好きです。
>>
File: natam_pawnee.gif (12KB, 400x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
natam_pawnee.gif
12KB, 400x240px
Kitsu tatachiksiri
>>
>>704824489
I'd like to see some figures on that
I know for a fact the netherlands is way higher than the us in HDI
>>
>>704824163
see
>>704824489
>>
我喜欢这个论坛。
>>
>>704824315
Yo soy argentino y digo tablón.
>>
Let x belonging to 4chan, such as x is me. x vérify the property "likes this board"
>>
>>704821293

Mother fucker!
>>
>>704824504
same for me, my motherlanguages are italian and spanish and I love neo latin languages and quotes. Carpe Noctem
>>
File: 1474016387642.jpg (18KB, 451x451px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474016387642.jpg
18KB, 451x451px
>>704824778
>>704824171
>tablón. (+1 argentina)
>>704822221
>quadro.
>>704820690
>tazebao +1 (spain)
Thread posts: 320
Thread images: 42[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.