[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

  ▲ ▲ ▲ newfags can't triforce [alt-255] [alt-255]

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 221
Thread images: 15

  ▲
▲ ▲

newfags can't triforce

[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]

try it yourself and see if you're a newfag
>>
▲ ▲
▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲
▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲
▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲
▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲
>>
>>696869105

▲ ▲
>>
 ▲
▲▲
>>
>>696869894
fail
  ▲
▲ ▲
it's not that hard man
>>

▲ ▲
>>
File: jew.jpg (19KB, 220x220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jew.jpg
19KB, 220x220px
   ▲
▼   ▼
▲   ▲
   ▼
>>

▲▲
>>

▲ ▲
Never tried it before.
>>
>>696869105

▲ ▲
>>
.

▲▲
>>
>>696869105
newfag here. let's see how i cuck this up.
 ▲
▲ ▲
>>
>>696869105
>>
  ▲
▲ ▲
did i do it right?
>>
>>696869105
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
 ▲
▲ ▲
>>
>>696871388
Not bad
>>
 ▲
▲ ▲
new fag here
>>

▲ ▲
>>
▲ ▲
>>
>>696869105
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲v
▲▲
>>
 ▲
▲ ▲
New fag testing
>>
Oldfags don't triforce.
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
File: bad_triforce.png (216KB, 600x522px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bad_triforce.png
216KB, 600x522px
▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>

▲ ▲


heh
>>
>>696869105
Did i do it ?
>>
newfag here

▲ ▲
>>

▼▼
>>

▲▲

You niggers must be retarded
>>

∆ ∆
>>
▼ ▼ ▼ ▼
  ▼ ▼ ▼
    ▼ ▼
      ▼
>>

∆∆
>>696872275
did i fuck up again
>>
>>696869105


▲▲
>>
>>696869105
ßß▲
▲ß▲
>>
>>696869105

▲ ▲
>>

▲▲

Niggers
>>
>>696869105
ßß▲
▲ß▲
>>
iii▲
▲i▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
Newfags

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>

▲ ▲
▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
>>

∆∆
>>

▲▲
>>

▲ ▲
>>
  ∆
∆ ∆
>>
 ∆
∆ ∆
>>
▲
▲▲
>>
ßß▲
▲ß▲
>>
>>696869105

▲ ▲
>>
 
          
>>

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲

did i do good ?
>>

▲▲
>>
>>696869105
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
fucking ingrates
>>
>>696869105

▲▲
>>
Niggers

  ▲
▲ ▲
>>

▼▼
>>
File: 1295758496263.gif (3MB, 611x257px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1295758496263.gif
3MB, 611x257px
>>696869105
 ▲
▲ ▲
Easy
>>
>>696873766
kill yourself dumbass
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
>>
>>696873857
so easy that you fucked up, fucking end your life faggot pussy
>>
  ▲
▲ ▲

woo
>>
>>696869105

▲ ▲
>>

▲▲
>>
>>696869105

[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>

▲▲
>>
>>696874060
This
>>
>>696869105
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲

I'm a very huge newfag though :(
>>
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲

useless niggers everywhere
>>
ßß▲
▲ß▲
>>

▲ ▲
I did it
>>
>>696874215
..▲
▲ ▲
>>
easy
      ▲
    ▲ ▲
  ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
>>
>>696869105

■■
>>
>>696869105
thats so fake

▲▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
>>
>>696874215
>>696874277
fucking fail
>>

▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲▲
niggers
>>
▲ :(
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

∆ ∆
>>
>>696869105

▲ ▲
>>
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
 ▲
▲ ▲
>>
>>696874575
it didn't work
>>
>>696869105

▲▲
ez
>>
  ▲
▲ ▲
1
>>

▲▲

>Be me
>Be awesome at triforces
>Mess up a post because you spilled your tendies on your keyboard
>Cry internally
>mfw
>>

▲▲
One day I won't be a newfag but until that day.
>>
>>696874785
hahahaha idiot
>>
How to triforce newfags

alt+0129 alt+32 alt+0129 alt+32 alt+30 [Enter] alt+30 alt+0129 alt+32 alt+30

  ▲
▲ ▲
>>
>>696869105

▲▲
>>
>>696874776


▲ ▲
>>
>>696874908
  ▲
▲ ▲
>>
>>696874908
thanks for spoiling the fun moron
>>
>>696874939
  ▲
▲ ▲
>>
 ▲
▲ ▲
>>
>>696874908

OMFG THANK YOU DUDE
>>

▲▲
>>
>>696875049
With pleasure
>>
>>696874908
  ▲
▲ ▲
>>
 ▲
▲ ▲

newfags
>>
▲
▲ ▲
>>
▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲ ▲▲▲▲▲.
▲▲▲
▲▲▲

▲▲▲▲▲▲
▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
>▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲
>>
>>696875212
hahahah you still fucked it up
>>
>>696875275
omfg
>>
  ▲
▲ ▲
>>


▲▲▲▲


>its a dick
>>
File: summerfag.png (268KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
summerfag.png
268KB, 600x600px
▲ ▲
▲ ▲
>>

▲▲

got it
>>

▲▲
>>696875212
hehexd
>>
>>696875505
nvm
>>

▲ ▲
>>
you are all fucking morons
  ▲
▲ ▲
>>
File: Triforce-Bird.jpg (90KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Triforce-Bird.jpg
90KB, 800x600px
>>
Give a shit
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
  ▲
▲ ▲

got it too ez
>>
 ▲
▲ ▲
Literally fucking too easy faggots
>>
>>696875971
you fucked it up
>>
  ▲
▲ ▲

Kill urselves faggets
>>
alt0129, space, alt0129, space, alt30 enter. alt30, space, alt

fuck you
>>

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
File: i'm aliiiiiive!.png (771KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i'm aliiiiiive!.png
771KB, 1920x1080px
>>

▲▲
>>
@696876146

lmae stupid newfaget got it wrong kill ursalf
>>
>>696869105
 ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
Apparently copy + paste works
>>
>>696876354
try harder
>>
>>696876478
or you could just

alt0129, space, alt0129, space, alt30 enter. alt30, space, alt
>>
File: 1467814123121.jpg (9KB, 342x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467814123121.jpg
9KB, 342x342px
>>696876354

>@696876146

Go to facebook, summerfag
>>
>>696876478
You're a lying nigger

  ▲
▲ ▲
>>
>>696869105
why ?
>>

▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
Am I retarded?
>>
>>696876767
yes
>>
  ▲
▲ ▲

lul
>>
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
 

>>

▲▲
>>
Bring back the uncopypastable triforce, Japmoot.
>>
  
▼   ▼
. .
▲   ▲

 Triforce is kill
>>
>>69686910
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
>>
dwdw
>>696877777
>>
Steps too complicated dick stuck in toaster
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
File: 1413491060199.png (229KB, 331x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413491060199.png
229KB, 331x360px
>>696872905
   ▲
‌ ▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>696869105
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>

▲▲
>>

▲▲
>>
 ▲
‌ ▲ ▲
>>
25525530
3025530
>>
  ▲
▲ ▲
>>
File: 1413925592398.jpg (231KB, 998x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413925592398.jpg
231KB, 998x1000px
>>696878717
>>
get on my level

▲ ▲
>>
>>696869105
 ▲
▲ ▲
>>
>>696869105
>>

▲▲
>>
>>696879192
▼ ▼
    ▼
no, you get on my level
>>
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
>>696869105
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲


>here since 05
>>
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>696869105

▲▲
well that was easy
>>
File: IMG_3939.png (548KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_3939.png
548KB, 640x1136px
  ▲
▲ ▲
sine Jan 2016
>>
 ▲
▲ ▲
>>
>>696869105
>>▲
>▲▲
>>
>>696869105

▲▲
>>
File: 202.png (184KB, 582x1415px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
202.png
184KB, 582x1415px
  ▲
▲ ▲
>>
>>696869105
>  ▲
>▲ ▲
>>
File: 2tZDgKwnhDQ.jpg (8KB, 244x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2tZDgKwnhDQ.jpg
8KB, 244x200px
▲
▲ ▲
>>
>>696869105

▲▲

i'm newfag and what is this
>>
>>696869105
ßß▲
▲ß▲
>>
>>696869105
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲

You can litteraly copy/paste this shit.
Nothing oldfag about it.
>>
>>696876354
kys
>>
>>696869105
More like iFags can't triforce
>>
>>696869105
>[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]


▲▲
>>
<triangle>
<triangle><triangle>
>>
>>696869105

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲

>  ▲
>▲ ▲

  ▲
▲ ▲
>>
>>696869105
[alt-255] [alt-255] [alt-30] [enter] [alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
↨▲
▲ ▲
>>
>>696869105 ▲ ▲▲▲
▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲▲▲ ▲▲▲▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲▲▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
ezpz
>>
>>696869105
 ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>
>>696874908
  ▲
▲ ▲
>>
>>696874908
    ▲
  ▲ ▲
▲ ▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
▼ ▼
  ▼
>>
>>696869105

▲ ▲
>>
Too many newfags in here

▲▲▲

Also, check em
>>
>>696883243
moron
>>
  ▲
▲ ▲
>>
▲▲▲▲ ▲ ▲▲▲▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲▲▲▲▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲▲▲▲
Thread posts: 221
Thread images: 15[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.