[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Ny tråd bögjävlar

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 84
Thread images: 23

Ny tråd bögjävlar
>>
>>685670845
Request denied.
>>
Vad ska vi göra då? Förutom att gråta oss till sömn
>>
>>685671110
Gråtrunka oss till sömns?
>>
>>685670845
Hon har en del rares iaf
>>
>>685671165
Med rivjärn?
>>
>>685671265
Hon hittade den på google
>>
>>685671289
Alltid min broder
>>
>>685670845
vad har jag missat?
en tumblrina som gillar pepe? inget nytt där i så fall
>>
>>685671366
walla bror han göre
>>
>>685671564
Nä. Skickade random skit till henne
>>
>>685671564
>>685655532
>>
Kan inte ens få en avsugning av slynan
>>
>>
Post pics of her
>>
Kek, detta gjorde min kväll.
>>
>>685672120
Only one I got
>>685672186
Är du från förra tråden?
>>
>>685672290
Yeah, lurkade tills den blev 404.
Bra underhållning där bög.
>>
>>685672586
Tackar. Gör mitt bästa :^)
>>
Någon här som provat skicka till henne?
>>
Väntar på n24 artikel om att du kränker henne
>>
Skicka ialla fall att hon måste öva på mascaran föratt det ser ut som en afrikan skitit rätt i ögonen på henne
>>
>>685673550
>>
File: 1463816600526.png (293KB, 633x758px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463816600526.png
293KB, 633x758px
>>685672947
>>
>>685672059
Herregud vilken nolla du är.
>>
>>685672743
Hittade hit först nu
>>
>>685674433
Try your luck
>>
>>685672059
kys
>>
>>685674580
Kik?
>>
>>685674735
Mumsan10
>>
Hei folkens. Hva er dealen med sabotasje mot infrastrukturen deres og hvem har gjort det?
Russland eller Rosengård?
>>
>>685674977
Yass
>>
>>685673779
Regel #1 og #2, din jævla same
>>
File: 1460092091371.gif (2MB, 360x414px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460092091371.gif
2MB, 360x414px
>>685674308
Detta. Tolvåring detected
>>
>>685674977
antagligen ryssland som testar gränserna
>>
>>685675213

Det den här snubben sa

Och måste det alltid va så mycket cringe i sverigetrådarna?
>>
File: 1458247291086.jpg (61KB, 524x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458247291086.jpg
61KB, 524x492px
Någon mer som taggar BF1?
>>
>>685674874
Inga svar iaf, tröttnat
>>
>>685675650
Pfft, infinite kommer vara så mycket bättre
>>
>>685675289
>>685675289
Vi hadde en ubåt på besøk i en fjord forleden som ikke var alliert, men Forsvaret driter i det. Heldigvis har dere masse fucked up nabolag i fall invasjon.
>>
>>685670845
SVENSKE SKIDERIKKER
>>
>>685675936
>>685675650
Overwatch is the place to be
>>
>>685675532
Ja. Dette burde ikke være så vanskelig.
>>
>>685676133
Betan var ju bara sådär lagom jävla kul
>>
File: Vk5mOhP.jpg (76KB, 656x502px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vk5mOhP.jpg
76KB, 656x502px
>>685676133
>>
>>685676207
Lira du själv eller mad kompisar?
Hade fullt lag hela tiden och piska typ alla.
>>
>>685676034
Davs, euroneger
>>
>>685675289
Bokstavligt talat
>>
>>685676292
Lirar själv. Hade fan mest tid med mercy
>>
CYKA BLYAT REMOVE KEBAB
>>
Fyfan för er. Hur kan ni ger er på en 15 åring? Hoppas Aschberg kommer och knackar på dörren :)
>>
>>685676538
Gleder meg til russisk kuk i kjeften.
Hvorfor måtte tyskerne dra bare fordi krigen sluttet?
>>
File: 1433885623315.gif (407KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433885623315.gif
407KB, 250x250px
>>685676542
cringade hårt
>>
what in the holy mother of fuck are you faggots talking about?
>>
>>685676534
Hon är fan kul att spela med, men kan inte tänka mig spela henne utan teammates, måste ju varit förfärligt! Du måste ju kunna ge order till dem med henne!
Klart som fan du tyckte det var sådär.
>>
>>685677036
Lubing your father with Surströmning and makin Sture Bergwall make love to him
>>
>>685677119
Tyckte att det var skitkul. Har aldrig varit så mycket för support men mercy var underbar
>>
>>685677478
Spelar du ensam är negern (lucio eller nåt) mycket roligare att spela support som. [protip]
>>
>>685675650
Min plånbok taggar inte
>>
File: 1272396926940.jpg (31KB, 400x373px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1272396926940.jpg
31KB, 400x373px
>>685678192
Vaddå? Har du inte råd till dubbla GTX 1080p
>>
>>685677932
Provade men gillar inte honom lika mycket
>>
>>685678333
Snygga Tripplar men jag är fattig som fan just nu. Lägger mest ner pengar på musik grejer.
>>
jisses vad dåligt utfört

svenska tjejer är bland de enklaste att få nakenbilder av men du var för upptagen att försöka vara rolig på en hemsida du hittade för 2 dagar sedan
>>
>>685678386
Roligt att du säger så... jag tyckte nämligen tvärt om, han var mycket roligare tills jag tvinga mig själv att köra mercy ett tag.
>>
>>685675650
SVERIGE JA
>>
>>685678628
Jag betedde mig som en autistisk potatis i en timme och är därför inte förvånad att jag inte fick något
>>
File: 1461521034893.jpg (33KB, 397x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461521034893.jpg
33KB, 397x400px
>>685678562
Vad köper du för musikgrejer då?
>>
>>685678628
Inte OP men vadå enkelt? Jag kommer fan inte på nåt sätt.
>>
>>685678850
Gitarr > Datorspel

Försöker att sluta vara en semi-autistisk datanörd.
>>
>>685678678
Alla tycker väl olika. Tracer är definitivt den sexigaste av dem iaf
>>
File: 1449004826980.jpg (390KB, 1096x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449004826980.jpg
390KB, 1096x1500px
>>685679123
men, men... rump-posen som var så sexistisk... hur kan du säga nåt sånt?
>>
Yay, tvärkul att kalla en tjej för hora. Väx upp
>>
File: mgrcrgm.jpg (137KB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mgrcrgm.jpg
137KB, 720x720px
>>685679119
Jo, men vad är det inom musiken du lägger pengarna på?
Strängar, hela gitarrer, förstärkare?
>>
>>685679500
>/b/
>mogna personer
Välj en
>>
>>685679437
Sparad. Fuck sjws det enda dem gör är att förstöra allt dem inte gillar
>>
File: 1448338322867.jpg (633KB, 859x1175px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448338322867.jpg
633KB, 859x1175px
>>685679953
Hehe, bästa hade ju varit om Overwatch hade lagt in custom spray tag så som i TF2... nudes galore
>>
>>685679610
Strängar lär ju köpas lite då och då men annars så sparar jag till en till gitarr och kanske en bättre amp. Lite pedaler ibland, om man hittar nåt kul.
>>
>>685680208
Tror att jag har en gay avsugning som min spray på tf2
>>
File: 1463665375963.jpg (61KB, 578x582px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463665375963.jpg
61KB, 578x582px
>>685680274
Hur många pedaler behöver man?
>>
File: 1463074989311.jpg (239KB, 903x1170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463074989311.jpg
239KB, 903x1170px
>>685680413
Självklart... Har väl själv roterat genom dryga thugotalet olika bröst... försökte mig på det där tricket med att spraya det som spy och vänta på att folk ställer sig och glor.
Mitt lag var bättre på att upptäcka det än motståndarna....
>>
>>685680661
En till... alltid en till
>>
>>685680661
Beror väl på vad man vill spela. Har bara ett par just nu.
>>
Någon som har screens från förra tråden? VAr inte här då men vill gärna se. Släng upp dom igen OP om tråden 404 så gör en ny!
>>
>>685680849
Har faktiskt aldrig provat det. Kär mest Pyro när jag spelar det. Fick 102 kills i ett live en gång men av någon anledning sparades det inte och det står att jag haft mest 30~
Thread posts: 84
Thread images: 23[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.