[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Dubs decide >inb4 dick pic

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 105
Thread images: 25

Dubs decide
>inb4 dick pic
>>
Kom sug min kuk
>>
>>685655532
lyssna du din jävla slyna, börjar bli trött på dina korta svar när jag försöker sätta fram foten, så jag kommer nu ställa en fråga som är skit viktigt för mig och jag vill att du svarar så ärligt som möjligt...

vilken är din favorit pokemon??
>>
>>685655844
win
>>
>>685655844
Winrar
>>
>>685655844
FUCKING KEK
>>
>>685655844
WINNER WINNER CHICKEN DINNER
>>
Vad nu??
>>
File: 1394336815284.jpg (43KB, 433x378px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394336815284.jpg
43KB, 433x378px
>>685655844
>>
>>685655532
dags att leverera OP!
>>
>>685656284
>>
BONUS! QUADS OCH JAG SKICKAR EN KUKBILD TILL MIN KUSIN
>>
>>685656284
jag som skrev första meddelandet, skriv detta.

"iaf tänkte vi kunde gå ut du och jag om inte, då finns det andra brudar i sjön"
>>
Säg att du vill baka en kaka med hennes armhålehår.
>>
>>685655844
pls translate dear viking friends
>>
>>685656612
Inte dubs men tråden är seg
>>
>>685656853
Basically it's calling her a slut and saying that there an important question which is "what is your favorite pokemon"
>>
Vad har du för känslor för mig?
Skulle du kunna tänka dig att kanske... gå ut någongång eller till och med vara min flickvän? (hoppas på det bästa)

roll för detta azz bror
>>
>>685657007
007 fan james bond skriv de
>>
>>685657007
HAHA ROLLAR
>>
Varför har vi inte knullat ännu ?

google translated, change if its wrong dude
>>
>>685657007
det blir inte värre än detta asså
>>
om du vill kan vi på munnen kyss
>>
Hon svarar inte. Vad ska jag skriva?
>>
Busken var anledningen till nio elva!
>>
Hjälp mig /b/röder
>>
>>685657353
ledsen var lite skämt , men vad sägs om en kyss ?
>>
Du är här för en anledning eller? struntar i om vi pratat i 5 min, vill du hitta på nått eller inte?
>>
>>685657007
roll
>>
>>685657476
Kan tänka mig hjälpa dig. Genom att skicka den här tråden till hennes facebook.
>>
>>685657353
Skriv såhär.
Dina korta svar har gett mig stånd.
Endast dina tyttar kan motverka till att jag får blueballs.
Hade du haft pungkulor så hade du inte viljat ha blueballs.
Blueballs.
>>
>>685657007
Rollerino
>>
>>685657476
Like länge som det tar för mig att komma, vad sägs om ett snabbt ligg du kommer ångra i resten av ditt liv?
>>
>>685657476
Samma skit, jag ska knulla skiten ur dig, så det spelar ingen roll om det är för ett samtal på 5 minuter eller 5 år?
>>
>>685655532
Skriv: Varför frågar tjejer alltid samma sak efter sex. Som typ ''Var är jag'' och ''vem är du''?
>>
>>
>>685657735
roll
>>
File: leGrinchMeme.jpg (8KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leGrinchMeme.jpg
8KB, 225x225px
>>685655532
if dubs send her this link:

https://www.youtube.com/watch?v=sxLOoIS8vx4
>>
>>685657476
Jag älskar att läsa Åsa-Nisse. Gör du det också?
>>
>>685657633
Win
>>
File: leAngryFrogMeme.png (9KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leAngryFrogMeme.png
9KB, 225x225px
>>685657997
reroll
>>
Faggot op abandon thread 15 year old kiddo
>>
>>685657865
>>
File: holymeme.png (11KB, 225x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holymeme.png
11KB, 225x224px
>>685657997
give me a duplicate number oh great moot
>>
>>685657633
Typ samma sak
>>685658125
>>
>>685657681
Tar tillbaka det där, hon är 15 ffs.
Fråga istället: vi skiter i det här, du är en horslyna så tänkte istället fråga efter din mammas nummer så kan jag istället bli din nya pappa. Jag gillar också tanken av incest, jag blir hård trotts att du inte kommer bli min biologiska dotter.
>>
File: lefrog.jpg (13KB, 240x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lefrog.jpg
13KB, 240x200px
>>685657997
last chance, reroll
>>
Är jag det?
>>
>>685657944
check em
>>
skriv, vad ska du göra imorgon? Själv ska jag sitta ensam och runka med en sax. Jävlig habil underhållning faktiskt.
>>
translate this you cuck fucks
>>
>>685658387
>runka med en sax
Man lär sig något nytt varje dag här.
>>
>>685658327
Du är Anne Frank till min Hitler
Så nu gasar vi på till min kammare
>>
>>685658387
Varför inte?
>>
kiaan 260
>>
Emilia? Min telefon var hackad!
fan, du några länkar skickas?
>>
skriv kan du shue på min morris?
>>
>>685658556
Nej, gå till googles översättning och gör det själv din late fan.
>>
>>685658803
klassiker, funkar alltid
>>
>>685658733
Fucking hell...
>>
>>685658743
hahahahah asså denna thread
>>
>>685658556
OP: Dina short svars har gett mig a boner.
Endast dina tits kan motverka till att jag får blueballs.
If you would've had balls you would'nt had wanted blueballs.
Blueballs.
Her: Laughing what the fuck
OP:Same shit, I'll fuck the shit out of you, so it does not matter if it is for a call of 5 minutes or 5 years
>>
Reading this thread as a Dane.

You guys over on the other side is pretty cray cray.

Keep the keks coming.
>>
>>685659156
Ikr
>>
>>685658803
reroll
>>
What dirty fucking language is this?
>>
>>685655532
kan du shue på min morris?
>>
>>685659106
Sorry. copied the wrong side in google translate
OP: Your short answers have given me a boner, only your tits kan counter my blueballs
>>
Ska runka med ett rivhjärn glöm sax fan.
>>
>>685659461
reroll
>>
Wtf. Ge mig bröst
>>
>>685659106
english please
>>
>>685659647
See
>>685659461
>>
>>685659647
fuck off
>>
>>685659647
Just google translate it, us from Denmark/Sweden/Norway understand each other.
>>
>>685658733
topkek m8, enda roliga svaret i tråden. är hon 15 år förresten OH PE?
>>
>>685659604
hahah hon e 15 det blir ju cp
>>
>>685659786
nigger your english is broke as fuck
>>
>>685659604
Vad gjorde generalen när Hitler satte i halsen?
Hein Rich-ade dit! (Han rushade)
>>
>>685659877
winnar
>>
>>685659836
Ja det är hon
>>685659877
Kommer inte lägga upp här ju
>>685659946
Kek
>>
Denna subba
>>
>>685659604
Varför letar du efter 15-åringar ditt jävla äckel?!
>>
File: 957_1000.jpg (177KB, 1000x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
957_1000.jpg
177KB, 1000x750px
Skicka den här bilden och fråga vad hon tycker om din penis.
>>
>>685659877
Isn't 15 legal in Sweden?
>>
>>685659939 You forgot a comma and had shit grammar, now fuck off
>>
>>685660215
För att det är då de är som bäst
>>685660271
Redan skickat kukbild
>>
>>685655844
Only thing I got out of that europoor talk is "favorite Pokemon"
>>
>>685660273
Yes it is
>>
>>685660273
Yes.
>>
>>685660273
yes, its the legal age of consent but you have to be 18 to do porn.
>>
>>685659946
Varför inte
>>
>>685660463
>>685660514
>>685660543
I expected hence it is also legal in Denmark. But obviously posting nudes here would still be considered cp.
>>
>>685660377
Jo, men det var ju inte din kuk din fitta. Den kuken var ju omskuren. Skriv att den första bilden var fejk och att den lilla är äkta.
>>
>>685660163
Eftersom du inte vill det så istället så vill jag ha nakenbilder på din mamma istället.
>>
>>685660666
Fina trips. Synd att dem blev slösade på en lögnare, det är min kuk
>>
>>685660645
Yes it would
>>
>>685660766
Fint skrivet
>>
OH SHIT
>>
File: 1458142304041.jpg (116KB, 700x713px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458142304041.jpg
116KB, 700x713px
FIFTEEN IS LEGAL IN RAPEUGEE LAND...
WHOAHH BUDDY, WOT A SURPRISE.

Let me guess, you can only get punished if they're 12 or under because the smaaart teenagers can make """grownup""" decisions.
>>
Vad gör man för att få en bäbis att sluta gå i cirklar? Man trycker in spjutet i andra handen också
>>
>>685661069
VAD FAN SKA JAG SÄGA?
>>
>>685661150
Roll
>>
>>685661069
men vafan det är klart hon svarar så, det gör ju alla 12-15 åringar om man driver om deras morsa
>>
>>685661069
Oj, förlåt, måste ha varit svårt för din mamma
att vara jude under Hitlers tid.
Thread posts: 105
Thread images: 25[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.