[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Norsk tråd fittetryner?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 293
Thread images: 126

File: norway.png (15KB, 2000x1455px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway.png
15KB, 2000x1455px
Norsk tråd fittetryner?
>>
File: 635981670190876350.jpg (114KB, 427x534px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635981670190876350.jpg
114KB, 427x534px
Oh yes breivik vår konge
>>
>>683459908
rapportert til pst

du aner ikke smerten til de som var der idiot
>>
>>683459951
Har de ikke blokkert 4chan på barneskolen?
>>
>>683459951
Førbanna 9gagfag gjør dæskjøl en tjæneste å skyt dæ
>>
>>683460050
idiot

never forget utøya
>>
Hva er opp, negere
>>
>>683460196
>>683460050
faens ignorante rassister
Tipper dere stemmer FRP

Ta å les en bok da jævla skaller
>>
File: Dannebrog.gif (2KB, 446x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dannebrog.gif
2KB, 446x338px
NEJ TAK NORSKE DJÆVLE
>>
>>683460604
jeg liker aalborg
aalborg og fredrikshavn er beste byene i danmark
>>
>>683460483
>>683459951
>>683460227

skjer med at dere er en gjeng butthurte fitter ?
hold kjeft, og flytt til utlandet om dere liker mulitkulturelle samfunn så jævlig godt
>>
>>683460483
Haha gå tilbake til tumblr
Du stemmer sikkert sv din oversensitive cunt.
>>
>>683460703
Edgye brownies i 8 klasse vettu
>>
>>683460983
>>683460703
Nei jeg stemmer ikke SV,

Veksler mellom Rødt og MDG.

Har faktisk høyere utdannelse så trenger ikke naving og frp i livet mitt.
>>
>>683461107
Ok real talk, hvis du blir så lett fornærmet av slik prat hvorfor er du egentlig på 4chan ? :p
>>
>>683461898
for å vise dere folkeskikk
>>
>>683461107
>Stemmer MDG

HAHAHHAHAHA!
>>
>>683462274
ignorant rassist frp'er detektert
>>
File: 1387047003112.gif (403KB, 245x118px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387047003112.gif
403KB, 245x118px
bra tråd
>>
>>683462317
insinuerer at alle som stemmer Fremskrittspartiet er rasister samtidig som du presterer å stave "rassist".. imponert
>>
>>683462856
niggerfitte
>>
>>
File: ergwtefdgrhtw.png (513KB, 518x573px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ergwtefdgrhtw.png
513KB, 518x573px
>>
Er alle under 15 her eller hva skjer?
>>
File: INDIA CRINGE.png (1MB, 1162x603px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
INDIA CRINGE.png
1MB, 1162x603px
>>
Hvorfor må alle norske fra 4chan være så edgy?
>>
>>683463200
hore fra grorud detektert
>>
>>683461997
Folk på 4chan og spesielt /b/ er veldig lite seriøse når de poster og det er for det meste tøys så skjøner ikke helt vitsen i å prøve å vise oss folkeskikk.
>>
File: idf3.jpg (89KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idf3.jpg
89KB, 640x640px
>>
>>683460656
Du er god nok, min norske ven
>>
Har møtt 2 gutter fra 4chan og ligget med de, håper en av dere er her C eller M :* Lenge siden sist!
>>
>>683463723
hvor bor du danske venn?
>>
>>683463820
>>683463820
jævla homse faen
>>
>>683463834
Aalborg
>>
>>683463871
Eller ikke :)
>>
>>683464055
Jeg bruker hvergang jeg er i aalborg å putte på 1 krone på minitågene på tågstasjonen i aalborg
er det enda en ting??
>>
>>683464317
Det ved jeg ikke min ven, dem bruger jeg aldrig. Kører kun med bus, eller bruger mine lange ben
>>
>>683464657
Når skal danmark og norge forenes? mens svenskene står alene
>>
File: 1412696989999.gif (4MB, 200x150px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412696989999.gif
4MB, 200x150px
>>
File: varg.jpg (175KB, 898x449px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varg.jpg
175KB, 898x449px
hello fellow kids!
>>
File: Fuck Sverige.jpg (33KB, 726x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fuck Sverige.jpg
33KB, 726x419px
>>683464883
Ja! Præcis som vi plejede. Elsker jer fjeldaber.
>>
File: denmarknorway.png (340KB, 2705x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
denmarknorway.png
340KB, 2705x2048px
>>683465081
best empire ever
>>
>>683465444
Fin trips
>>
File: 1441130347814.jpg (332KB, 1891x1131px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441130347814.jpg
332KB, 1891x1131px
>>
File: 1438859474591.png (127KB, 1619x754px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438859474591.png
127KB, 1619x754px
>>683465444
Fuldkommen checked
>>
>>683464883
Det er perfekt! Resten af verden kommer til at savle over vores lækre nordiske paradis
>>
File: 1461699460772.gif (913KB, 245x170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461699460772.gif
913KB, 245x170px
>>683465822
>>
File: 1425503620546.jpg (65KB, 799x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425503620546.jpg
65KB, 799x489px
>>683466455
>>
>>683466594
Men det er vel noen som jobber imot ?
>>
File: nignog.jpg (65KB, 494x849px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nignog.jpg
65KB, 494x849px
>>
File: 225.gif (22KB, 320x213px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
225.gif
22KB, 320x213px
Så mine negre, e det noen her som har nudes av bergensjenter?
>>
>>683466687
Hvem?
>>
>>683466906
rene kleveland
>>
File: 1651685.jpg (108KB, 494x825px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1651685.jpg
108KB, 494x825px
>>683466906
Nope
>>
File: idfg17.jpg (112KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idfg17.jpg
112KB, 640x640px
>>
>>683467156
Vet ikke.. må være noen som helst? Eller godtar dere det?
>>
File: idfg6.jpg (108KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idfg6.jpg
108KB, 640x640px
>>683467309
jøder?
>>
>>683467503
Så jøder jobber hardere for Sverige enn det svensker gjør?
>>
>>683467595
har meldt meg inn i IDF reiser om 2 uker
>>
File: 1460057153885.gif (2MB, 246x248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460057153885.gif
2MB, 246x248px
>>683467853
daså, lykke til
>>
File: idfg3.jpg (162KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idfg3.jpg
162KB, 640x640px
>>683468105
>>
File: 1461702504963.gif (2MB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461702504963.gif
2MB, 320x240px
>>683468187
>>
File: idfg11.jpg (108KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idfg11.jpg
108KB, 640x640px
>>683468423
hvorfor joiner ikke du IDF? du får 2 måneders hebralsk kurs. trenger ikke være israeler
>>
File: 1461520148007.gif (986KB, 353x198px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461520148007.gif
986KB, 353x198px
>>683468532
må jo si du frister meg litt.
>>
File: IDFG5.jpg (101KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IDFG5.jpg
101KB, 640x640px
>>683468737
tenk alle palestiner avskommet du får drepe?
>>
>>683468864
Må svare litt hippie her assa, men høres stress ut. Drikker heller pils å røyker
>>
File: IDFG32.jpg (59KB, 436x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IDFG32.jpg
59KB, 436x600px
>>683469053
tenk alle jødejentene du får bange
>>
File: 1447264034249.jpg (28KB, 567x622px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447264034249.jpg
28KB, 567x622px
>>683469172
Der igjen, frister. Men står over i første omgang..
>>
File: IDFG7.jpg (102KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IDFG7.jpg
102KB, 640x640px
>>683469323
>>
>>683469405
Mange har du a!? Fine da.
>>
File: 1231253832252.jpg (106KB, 750x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1231253832252.jpg
106KB, 750x600px
>>
File: idfg2.jpg (147KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idfg2.jpg
147KB, 640x640px
>>683469515
>>
>>683459730
>fittetryner

Slett dette. Denslags språk sømmer seg ikke på et familieforum som 4kanalen.
>>
Sjekk ut Norgetråden på /int/, gutta.

>>>/int/59090035
>>
>>683462968

Alle på /b/ er under 15 år.
>>
>>683470333
Fine sifre, Anonsen.
>>
Så her funker ø, ja. Hva faen er unnskyldningen for at det ikke funker på /int/?
>>
File: Patriotisme.jpg (2MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Patriotisme.jpg
2MB, 2448x3264px
Hvoraden går det folkens?
>>
>>683471149
Ganske greit. Jeg drikker kaffe og hører på gospel.
>>
Høyre eller venstre?
>>
>>683471624
>13+12=25

Begge to, så klart.
>>
File: Amused ABB.gif (3MB, 280x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Amused ABB.gif
3MB, 280x250px
>>683459908
Er du sår i rumpa, Svennebög?
>>
>>683461997
Suug pikken til Aslak, din ekje dritt.
>>
File: 1327515437704.jpg (186KB, 571x570px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327515437704.jpg
186KB, 571x570px
Elsker denne tråden.
>>
>>683471149
Du som posta i Battlestation-tråden i går?
>>
File: swedes.webm (3MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedes.webm
3MB, 1280x720px
>>683464892
>>
File: Vinter.jpg (2MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vinter.jpg
2MB, 3264x2448px
>>683472704
Every day my brother. virker som det bare er meg og cockwizard som er der så ofte.
>>
File: 1460209539947.jpg (72KB, 531x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460209539947.jpg
72KB, 531x471px
>>683466594
>>683465767
>>683464892
>>
File: nordic flags.jpg (72KB, 531x274px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordic flags.jpg
72KB, 531x274px
>>683465536
>>
>>683472702
Høres dog ut som noe en pakkis ville sagt. Er du pakkis, bror?
>>
>>683473133
Har du smakt på den nordsjø olja? Ser nesten ut som tyrkisk pepper shots.
>>
>>683471624
Høyre eller venstre?
>>
>>683473236
Ække neger, neger.
>>
>>683473651
Nei den er forseilet og jeg vill ha den slik.
>>
>>683473699

Venstre fordi jeg ikke er rullestolhomse.
>>
>>683473927
>velger den styggeste bare fordi den peneste sitter i rullestol

Du er visst ikke så glup, du.
>>
>>683473836
Jeg bare poengterer jeg.
>>
oslo vest er best <3
>>
File: 1326225990002.jpg (26KB, 405x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326225990002.jpg
26KB, 405x500px
>>683473927

Mindre å overmanne.
>>
>>683474142

>impliserer at hun er den styggeste

Dessuten er jeg friluftsmann og vil ikke ha en kjerring som ikke kan bli med ut på tur.
>>
>>683474246
Også den sida som har minst med virkeligheten å gjøre. Noen ganger må man dyppe nesa ned i dritten for å vite hvor jævla ille det er, og for å vite hvor jævla digg det er å være hvit mann i eget land.
>>
Hvordan er salaten? :)

Tfw learning norwegian
:)
>>
>>683473699
Sexy jente som sitter i rullestol?

thatismynewfetish.jpg
>>
File: Ingen Grenser.jpg (1MB, 1500x997px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingen Grenser.jpg
1MB, 1500x997px
>>683474832
Se Ingen Grenser, kompis.
>>
>>683475071
All the anal you want. Ingen syting der. LEL
>>
Jeg skal til Stavanger snart, mulighed for kærlighed og drugs?
>>
>>683466887
This bitch would be the first to die
>>
>>683475271

Snøhetta er et teknisk enkelt fjell å bestige og de brukte to dager opp. Hadde ikke fungert på de turene jeg har tenkt å gå.
>>
File: miss rullestoljv.jpg (1MB, 1920x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miss rullestoljv.jpg
1MB, 1920x1920px
>>683474695
>>683475071
>>683475301
Jeg kan poste flere rullestoljenter, hvis dere vil det.
>>
>>683475553
rolling

1 get
>>
File: 48485736437.jpg (104KB, 640x494px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48485736437.jpg
104KB, 640x494px
>>683475553
Kjør på.
>>
>>683459730
/r/xP062l
>>
>>683476015
Er det noen fra bildet du gjerne vil se mer av?

Alle ni er norske.
>>
>>683475553
Roll.
>>
File: RACISM55.jpg (47KB, 600x891px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RACISM55.jpg
47KB, 600x891px
>>
File: img_92311.jpg (823KB, 1024x1407px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_92311.jpg
823KB, 1024x1407px
Jeg har knulla hu her
jævla god å suge
tok sædn i analn
>>
File: 1431099834616.jpg (46KB, 439x740px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431099834616.jpg
46KB, 439x740px
>>683477387
>>
File: racism.jpg (14KB, 236x236px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
racism.jpg
14KB, 236x236px
>>683477559
Rapportert rasist jævlel

kom til tøyen skal knuse skalln din
>>
>>683477492
Er du nordnorsk?
>>
>>683477735
ja
>>
File: 1462163644440.jpg (13KB, 226x299px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462163644440.jpg
13KB, 226x299px
>>683477717
kjedelig b8. KEK.
>>
>>683477835
Fra Salangen? Ekje det rundt dær ho efra?
>>
>>683478003
bor i tromsø nu ho
>>
>>683477717
go suck a tranny dick, keep the north white.
>>
>>683478096
Så ho har gjedd opp gårdsbruket?
>>
File: 1327573722239.jpg (9KB, 279x267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327573722239.jpg
9KB, 279x267px
>>683477717
>>
File: 1462666779448.jpg (41KB, 543x588px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462666779448.jpg
41KB, 543x588px
>>683477717
All niggers must hang, bitch.
>>
>>683464892
Yup, Danmark er en gjeng bögjävlar, som vi alltid har visst.
>>
>>683478096
Jeg bor også i Tromsø (Åsgård), er det noen flere her?
>>
>>683477717

>han bor i negerland
>>
File: checkmatemuslims.jpg (41KB, 497x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkmatemuslims.jpg
41KB, 497x500px
>>
>>683472417
ALLA FRÅN NORGE ÄR BÖGAR
>>
>>683478854
Svenne gillar brun korv.
>>
>>683478766

Samme grunnen som at syrere bomber i filler landet sitt. De eier ikke intelligens.
>>
File: Swedish Flag.jpg (291KB, 1344x904px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish Flag.jpg
291KB, 1344x904px
>>683478854
Swedes are the scummiest homosexuals of Scandinavia, everyone knows this.
>>
>>683479556
Ingen liker arabere, de tåler ikke trynet på hverandre engang.
>>
File: 1431460529143.jpg (141KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431460529143.jpg
141KB, 960x720px
>>
File: anders.jpg (17KB, 466x310px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anders.jpg
17KB, 466x310px
>>683479556
Norge trenger å bli flinkere rundt avfallssortering.
>>
>>683480092

Ja, Norge er jo kjent for å ha tropisk vegetasjon.
>>
>>683477492
>>
>>683480328
Særiøs?
>>
>>683480328
faen aldri vært på plantasjen eller?
>>
>>683480328
Botaniske hage, nigger?
>>
File: racism2.jpg (74KB, 640x629px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
racism2.jpg
74KB, 640x629px
>>
>>683481277
Han negern er garantert pedo, se hvordan han sniker kontakt mens mor er uoppmerksom.
>>
>>683481277
I am so going to fuck this baybay. KEK
>>
>>683481277
All white babies want that black cock.
>>
File: Mandela.jpg (44KB, 620x430px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mandela.jpg
44KB, 620x430px
>>683481277
>>
File: checkem.gif (892KB, 200x317px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.gif
892KB, 200x317px
>>683482011
>>
File: img_674.jpg (48KB, 528x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_674.jpg
48KB, 528x960px
>>
File: bæ3.jpg (1MB, 2421x2010px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bæ3.jpg
1MB, 2421x2010px
Dåkk e no bættre me en gjeng raveldallja allj i hop.
Bare fer å perk borti kvarannjer med taljtåta toillprat. Farskåte mannjemannja. Vårrå an hero som en sa
>>
File: 1441422848396.png (365KB, 519x611px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441422848396.png
365KB, 519x611px
>>683481277
Stakkars. Anon lukter som en nylig fista homsexuell. No judgement tho.
>>
>>683482776
Hvasadusadu? Fortsår null av hva du sa nå.
>>
>>683482873
rapportert til politiet før rasisme taper
>>
File: Dat truth.jpg (26KB, 537x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dat truth.jpg
26KB, 537x350px
>>
>>683483214
ignorant
>>
File: kekchimp.gif (58KB, 300x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekchimp.gif
58KB, 300x300px
>>683483197
>>
>>683483323
svarting
>>
File: Kekler.jpg (25KB, 620x387px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kekler.jpg
25KB, 620x387px
>>683483197
Butthurt nignog. KEK
>>
>>683480976
kek
>>
>>683483323
>>683483496
ignorant svarting
>>
>>683483197
Tror du må være den såreste b8 negern jeg noen sinne har møtt på.
>>
brkijikikgkgiky
fkknikuykiihglkll
ikityktiyyll
FUG :DDDDD
>>
>>683484094
Er dette en form for click-click-derk Afrikansk?
>>
File: Asuka 5.jpg (649KB, 1500x938px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Asuka 5.jpg
649KB, 1500x938px
Brev jenter dere vil pule i fitta med pikken deres.
>>
File: img_002.jpg (31KB, 405x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_002.jpg
31KB, 405x720px
liker dere søstra mi ?
>>
>>683484672
Nice google translate, faggot. Does not make much sense though. Try again.
>>
Er det noen brødre fra Grønland her?
Vi kan loke litt og stoopse noen mæbs
>>
>>683484800
Nei, hun har alt for tykke lår for min smak.
>>
>>683484800
Samisk?
>>
>>683484953
Brødre, som i negre? Bor på Grønland jeg, men nede i high-end hood. Hvor stordelen er proffe nordmenn.
>>
File: freemasons.jpg (13KB, 224x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
freemasons.jpg
13KB, 224x225px
hvem er frimurer her? nivå 6 reporting in
>>
>>683484852

google translate, ja jøss
>>
>>683483122
Hånstaur-.-
>>
File: ABB.jpg (35KB, 620x372px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ABB.jpg
35KB, 620x372px
>>683485339
Jeg er.
>>
File: Rastaway2.png (1MB, 2000x1455px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rastaway2.png
1MB, 2000x1455px
Skulle ønske politikken på Cannabis var mer som i Canada eller Amsterdam, holdningen som i Colorado.
>>
>>683484800

hadde begravd pikken min så dypt i hennes rektale åpning at den som kunne fått den ut ville blitt kronet kong arthur
>>
File: kingarthur.webm (3MB, 608x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kingarthur.webm
3MB, 608x1080px
>>683485790
>>
>>683485698
Hvorfor? Hva er det du ikke får gjort nå, som du ville ha fått gjort med samme type politikk?
>>
>>683485440
>Brev jenter dere vil pule i fitta med pikken deres.
>Brev jenter.
Makes sense, huh?
>>
>>683485861

Er det dette som kalles tverking? Synes egentlig det bare ser tilbakestående ut fåvæ.
>>
>>683485982

>være så ny
>>
>>683484800
nice dubs
var ikke mange som likte søstra di
>>
File: twerking.webm (2MB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
twerking.webm
2MB, 640x360px
>>683486084
Bedre utgave:
>>
>>683486150
Joda du.
Do a barrel roll, newfag.
>>
>>683486416

Dette megmeget har jeg aldri skjønt. Hvorfor er det morsomt å si at man skal utføre en tønnerull? Hva er humoren her?
>>
>>683486721
>>være så ny
Fuck off, newfag.
>>
>>683485889
Altså det er enten mellom marokansk smuglesak, som ikke på noen måte er sub par, men grønt må man få av folk som gror som man igjen kjenner, eller gro det selv, som i mitt tilfelle ikke er tilfelle
>>
>>683486894

Har vært her i minst 15 år, kompis.
>>
File: 1441021216253.jpg (27KB, 300x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441021216253.jpg
27KB, 300x300px
Jag är svensk. Får jag bo hos nån av er andra? Jag trivs inte längre här
>>
>>683487115
Da ville du skjønt hva barrel roll var.
>>
>>683459730
fritt norge
>>
>>683487319

Vet godt hva det er, men jeg skjønner ikke poenget med å si at folk skal utføre en.
>>
>>683487233
Nej. Fixit.
>>
Etter å ha lest denne tråden er det ingen tvil om at all kreften på /b/ kommer ifra Norge. Takk skal dere faen meg ha.
>>
>>683478003
Lavangen faktisk.
Har kjennt ho sia ungdomskolen.
>>
>>683487496
Mindre kreft enn noen annen tråd? Værsåsnill. Kanskje du skulle rømme til 9fag eller reddit. Der er alle snille og saklige.
>>
>>683487586
Da e du nok rundt samme alder som mæ. Men æ kommer dog inne fra Hasjstad.
>>
Fråga en svensk som kan snakke både norsk og svensk anything ;)
>>
noen jodel brukere her?
>>
>>683488068
kan du snakke svensk med norsk aksang og norsk med svensk aksang? xD
>>
File: dat ass.webm (779KB, 448x336px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat ass.webm
779KB, 448x336px
>>683487496
Vær så god, ta en webm.
>>
>>683488068
Hvorfor ønsker Sverige å bli pult i rumpa? Og hvorfor har svensk media fornektet såkalte no-go soner?
>>
>>683487457
>skjønner ikke poenget
Newfag.
>>
File: r.png (100KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r.png
100KB, 250x250px
>>683487493
Jag försökte men jag fick besök av farbror blå

Detta land går inte att rädda längre

Snälla låt mig flytta in till Danmark eller Norge. Jag är högutbildad och en god medborgare
>>
File: ABRAMSVSJTIGER.jpg (336KB, 1911x807px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ABRAMSVSJTIGER.jpg
336KB, 1911x807px
>>683488678
>>
>>683488392
För att svensk media kontrolleras av staten och staten vill inte erkänna sina misstag.

Fler spörsmål?
>>
>>683488655

Steng kontoen din og aldri post igjen.
>>
>>
>>683488678
Noproblemo, forstår problemet, og du er selvfølgelig velkommen hit.
>>
>>683488944
>Steng kontoen din og aldri post igjen.
Newfag. KEK
>>
>>683488822
>en svunnen tid
>en tid då svensken var svensk och allt stod rätt till i landet

also fina dubbelsiffror
>>
File: 1374361774535.jpg (250KB, 816x816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374361774535.jpg
250KB, 816x816px
>>683489055
>Noproblemo, forstår problemet, og du er selvfølgelig velkommen hit.
Tack min nordiska broder. Var exakt ligger hit?

Fan med dubs
>>683488822
>>683488944
>>683489055
>>
File: 49336442_p1.jpg (669KB, 1500x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49336442_p1.jpg
669KB, 1500x2000px
>>
>>683482708
fra tromsø?
>>
>>683489711
>Var exakt ligger hit?
For meg ca en time utenfor Oslo. Har dog bare 10 negre og pakkiser hær. Så all good. Meh, dra dit du vil. Nord er fint for folk med kompetanse, og, veldig få innvandrere.
>>
>>683485339

Er 22 år gammel. Har alltid hatt lyst til å bli med.

Hva må til? Hva må jeg gjøre?
>>
>>683491137
du må bli 24 først
>>
>>683488212
Japp. Eg kan snakke Bergens med ganske greit. Vet ikkje kofför, men bare blitt sånn, trur eg liker den best =D.

Har kje prövd allt for mye da :P
>>
File: 1449870754977.jpg (15KB, 214x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449870754977.jpg
15KB, 214x200px
>>683490587
>Nord er fint for folk med kompetanse, og, veldig få innvandrere.
Jag är såld. Faktum är att jag bor i en ganska liten by en timme från mitt universitet.

>flyttade hit för 3 år sedan
>white trash och vanliga Svenssons
>annars lugnt
>lägenheter fanns i överflöd
>fick en ny etta på 40 kvm för under 3000 kr i månaden

>spola fram 3 år
>anticimex har varit i huset 6 gånger på grund av att somalierna är smutsigt folk med en massa ohyra
>2 nya asylboenden
>bilbränder
>vandalism
>öppen drogförsäljning
>300 i bostadskö, inga svenskar kan flytta ut från sina föräldrahem

Sweden yes
>>
Og jeg hadde heller ikke hatt hverken min første sædutløsning, eller orgasme, da dette skjedde.

(Og jeg fikk heller ingen av disse tingene, da jeg prøvde å få tissen min inn i fitta til søstera mi, (som del av noe slags seksualundervisning/doktor-lek må man vel kalle det vel), som 10-åring, i 1981.

Jeg bare ga opp, å prøve å pule henne, for fitta hennes var så trang.

Så det var umulig å få tissen min inn i fitta hennes, vil jeg si.

Dessuten så var det noen banka på vinduet, når vi holdt på.

(Eller, jeg hørte ihvertfall noen lyder, ved vinduet.

Og jeg hørte at noen 'beina', (altså løp), ned mot Hellinga igjen, fra den stien, som gikk opp til huset vårt, og til naboen, i Hellinga 7A.

Faren min hadde en gjestesofa, ut mot den stien.

Og det var der, som søstera mi satt rompa i været da.

Av en eller annen grunn så gikk hu bort dit.

Men men).

Carl Fredrik Fallan, i klassen min, har seinere sagt at det var han, (som kikka inn på søstera mi og meg, gjennom det vinduet da).

Så jeg ble også litt stressa.

Men jeg prøvde vel to ganger, å få inn tissen min, i det fittehullet, til søstera mi da.

Men det funka ikke.

Så jeg bare sa fra til søstera mi, at tissen ikke gikk inn.

Også kledde vi på oss, og gjorde aldri mer noe sånt igjen.
>>
File: 1461300135150.jpg (67KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461300135150.jpg
67KB, 640x360px
>>683491193

1. Er det andre opptakskrav i tillegg?
2. Er det mye historie om tempelridderordenen? Om korstogene? Esoteri? Symbollære?
3. Må man betale mye i medlemsavgift?
4. Hva skjer hvis man får kalde føtter og vil tre ut av ordenen?
5. Får man gode kontakter som man kan dra nytte av på legale/illegale måter?
6. Din beste opplevelse?
7. Din verste opplevelse?
8. Er det vanskeligere å bli med i storbyene?
9. Hva må man gjøre for å stige i gradene?
10. Hvilke kvaliteter bør en søker ha?
>>
File: 1434740452288.jpg (56KB, 500x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434740452288.jpg
56KB, 500x335px
>>683491789
Jeg bor en time utenfor Oslom har kjøpt hus hær. ca 250 kvm. Og bor i dels snobbe nabolag, men det beste er at det ikke finnes en eneste neger i to-tre kilometers omkrets. Og 250 kvm hus hær, tilsvarer en 20-30 kvm hybel i Oslo. Fuck det. KEK
>>
Ok, rundt alt som postes her, må dett fp sin plass.
https://www.youtube.com/watch?v=ejJVtbHNXvA
På tide at noen poster faktisk Norsk nasjonalfølelse.
>>
>>683493537
må dette få sin plass*
>>
>>683481277
the baby was just giving him some money
>>
>>683492824
Glad för din skull broder. Snart har jag min examen och ska flytta härifrån.

Godnatt och med hopp om en ljusare framtid
>>
>>683493666
Vik fra meg, Satan.

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
File: 1412717167053.jpg (37KB, 324x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412717167053.jpg
37KB, 324x461px
>>683493537
bra grejor!
här har du ett bra svenskt exempel:
https://www.youtube.com/watch?v=GIBdiGW45Lg
>>
>>683494013
Jeg håper på bedre dager for broderfolket. Er dog ikke naiv, så må vel kamp til for å ta tilbake visse områder. Men, faen kom hit, ta med deg kompetanse, og jeg garanterer ett bedre liv hær. God natt fra denne kanten også.
>>
>>683492431
Selvbumper denne i håp om å få svar.
>>
File: memeptcha.jpg (61KB, 394x594px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memeptcha.jpg
61KB, 394x594px
Dette har gått for langt.
>>
>>683495763
skaff deg 4chan pass? er du fattig
>>
>>683496047

>pay with card or bitcoin

Nei takk.
>>
File: 1445161472714.jpg (127KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445161472714.jpg
127KB, 640x640px
Please ikke la denne dø før han frimurerkaren svarer på spørsmålene mine. Please
>>
>>683496344
du kan bruke paypal ditt nebb
>>
>>683496688

>Unfortunately we cannot accept PayPal or Google Checkout at this time
>>
>>683496481
Ville du ha gått til sengs med henne?
>>
File: 1453295610574.jpg (91KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453295610574.jpg
91KB, 612x612px
>>683496481
Wtf, hvorfor tror du en frimurer beveger seg inn her. De holder alt hemmelig. Hvis en tulling presenterer seg dithen, er det bullshit.
>>
File: ha.png (38KB, 250x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ha.png
38KB, 250x350px
>>683496889

>De beina
>>
File: imdowns.jpg (68KB, 884x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imdowns.jpg
68KB, 884x800px
>>683496688
Betale, wtf? Er du totalt naiv? Jepp, vi bør alle betale for at de skal ha total kontroll over alt vi sier og gjør hær. Ny, eller?
>>
File: 1445545644838.jpg (88KB, 606x445px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445545644838.jpg
88KB, 606x445px
>>683492431
>>683496481
Bump 4 interest
>>
>>683497247
Det er vel ingen dealbreaker, er det vel?
>>
File: Wmg0OFjh.jpg (24KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wmg0OFjh.jpg
24KB, 400x400px
>>683497701

Jo, jeg foretrekker kvinnfolk med skikkelige bein.
>>
>>683497247
Dat butthole.
>>
File: dem legs.jpg (71KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dem legs.jpg
71KB, 640x640px
>>683498058
>antyder at dette ikke er skikkelige bein
>>
File: 1445626316819.webm (3MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445626316819.webm
3MB, 1280x720px
>>683496889
>>683497026
Både eget bilde, og rullestolhora ja. Litt usikker på min egen rullestol-legning, men ville nok prøvd det på en freaky night.

Ang. frimureren: Han var her istad, men siden det er /b/ kan det likesågodt være bullshit. Men er verdt er forsøk. Fantes nok frimurere på 60-tallet som var freaks og ville dele ting, men da fantes ikke 4chan. My luck er at han er en sånn type, og gjerne vil dele noe av det syke. Tingene jeg spør om er uansett lett å finne ut av på frimurernettsiden, men det er litt som å spørre en arbeidsgiver/ansatt direkte; ofte kan de fortelle at kravene er litt annerledes enn det som fremgår utad.

Bumper med det jeg har av stockpiled morro
>>
File: 1301067004968.jpg (9KB, 202x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1301067004968.jpg
9KB, 202x204px
>>683472999
Thats it, im leaving this country. Bye Sweden, Hello Poland.
>>
GODE norske memes?
>>
>>683500095
>>
File: 1445105748218.webm (3MB, 720x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445105748218.webm
3MB, 720x404px
Holder på å dø her! Enten fordi tråden svekkes, eller pga. imagelimit.

Må bare gi han frimureren tapt ass. God natt brothers
>>
>>683500784
>han følger etter unge kvinner, filmer dem, lager en webm og laster den opp på firekanalen

Hvem i helvete ville gjøre noe sånt?
>>
fucking viking thread
>>
>>683461107
Hvis du har høyere utdannelse, ønsker du ikke å beskytte landet ditt fra lykkejegere som rævkjører økonomien, kvinnene og barna dine?
MDG har kanskje rett om bærekraftige ressurser men ellers er både rødt og MDG en gjeng forbaska idioter som vil dele goder som ikke tilhører dem.
>>
File: KRæFt.jpg (83KB, 456x284px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KRæFt.jpg
83KB, 456x284px
>>683500095
>>
File: 1461159329005.jpg (70KB, 638x359px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461159329005.jpg
70KB, 638x359px
>>683500095
>>
>>683501124
Rapist niggers?
>>
File: gullneger.jpg (3MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gullneger.jpg
3MB, 3264x2448px
>>683501124
Creep er vanligere enn du tror.

Jeg tror fremveksten av denne sub-pornografiske fremstillingen av kvinner er at mange menn (særlig unge) vokser opp i et samfunn der kleskodene har endret seg drastisk fra 60/70-tallet, som de fleste foreldrene våre vokset opp på. Sure, de hadde miniskjørt da også, men i dag er kleskulturen mer "slutty" for både gutter og jenter.
Og derav tror jeg mange gutter har tenkt at "fy faen, den rumpa der var digg, skulle ønske jeg kunne knulle den". Og når de ikke kan knulle den, skulle de ønske de kunne runke til den. Og siden de ikke kan ta bilder, stoler de på at profesjonelle creeps fanger opp dagligdags løsluppenhet blant unge jenter.

Og vips; du har runkemateriale.
>>
File: Bodø.jpg (193KB, 978x652px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bodø.jpg
193KB, 978x652px
>>
File: Tipping.jpg (696KB, 990x740px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tipping.jpg
696KB, 990x740px
Lagde nettopp denne.
>>
>>683502043
Du ælske han jåddskij.
>>
File: Bådåddski.jpg (88KB, 1000x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bådåddski.jpg
88KB, 1000x563px
>>683502361
>>
File: landsmoderen.jpg (51KB, 520x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
landsmoderen.jpg
51KB, 520x350px
>>683501859
Burde si; this tall to kill landsmoderen. LELE
>>
File: 1437671045203.gif (891KB, 325x252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437671045203.gif
891KB, 325x252px
>>683461107
>Veksler mellom Rødt og MDG

Herregud...
>>
>>683502475
Møtte på han og han Lars, de blei redd. Ahahaahaha
>>
>>683461107

>Memepartiet De Gærne

God bedring.
>>
>>683502619
Frøken Pepsi?
>>
File: 1421950148044.jpg (99KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421950148044.jpg
99KB, 640x640px
>>683502915
>du vil aldri drikke pepsi ute på terrassen sammen med en vakker ung kvinne
>>
File: 1417646073102.jpg (120KB, 978x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417646073102.jpg
120KB, 978x550px
Regner med at de fleste her stemmer Høyre eller Fremskrittspartiet?
>>
>>683502783
Han Poppa prøvde å nækte mæ adgang på blå. Trur han va redd førr at æ ska drite på han skjøre jürgens. Mine nording slæmminga va vesst ute ætter dæm, ikkje at æ bryr mæ, men vi va vesstnok litt førr tøff førr dæm. KEK
>>
File: senterungdommen.jpg (344KB, 1900x1267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
senterungdommen.jpg
344KB, 1900x1267px
>>683503211
'nei'
>>
>>683503211
Stemme på smultærna? Som sa til media at vi ikke ville ha noe problem rundt å ta inn 30k immigranter pr år, selv om vi nordmenn bare føder rundt 60k pr år. Joda du, om jeg ville utslette meg selv ville jeg def gått fir Smulærna.
>>
>>683503696
Yep, satser heller på retards. Mye mye bedre. Og, Audun, jodajoda, INGEN har tro på han idag. Han er utelukkende tomme uttalelser, og null løsning. Så selv hans egen velgere vender ham ryggen.
>>
>>683503696
>>683504622
Dærav under sperregrensen idag. Boohoo. KEK
>>
>>683500784
Thats San Diego, CA, USA
>>
File: Scrooge.gif (4MB, 500x378px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Scrooge.gif
4MB, 500x378px
Hvem vil egentlig forholde seg til norsk politikk idag? Neitakk, jeg tar med meg familieformuen ut, Japan eller Jersey. Du vet det er det vi som har penger faktisk gjør idag.. Fuck Norge og banale dele med hele verden type verdier, mens vi føkker over våre egne. Dærav rømmer de med penger idag.
>>
File: Chris Bale.jpg (44KB, 500x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chris Bale.jpg
44KB, 500x700px
>>683505511
Checkem. Eller Belgia, kankskje NY, altettersom. 30 yo, have that villa and the Merch.
>>
>>683503211
NKP4life
>>
>>683506684
Norwegian Cock Party? Høres veldig homosex ut..
>>
>>683477387
fag, cuck, bitch, niggerlover(if not a nigger)
>>
File: Chris Bale.jpg (116KB, 1024x759px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chris Bale.jpg
116KB, 1024x759px
>>683506684
Enjoy minimum wage.
>>
KYS niggers.
https://www.youtube.com/watch?v=ulIruwn40Yo
>>
Is Norway also getting cucked by the immigrants or is that just Sweden?
>>
Noen som lurker?
>>
>>683509279
eg må drite
>>
>>683509245
That sure as fuck is Sweden, we actually returned most of the immigrants, and ended
up on around 16k, and our right-wing government, has Ok'ed 1500 via the next three years.
>>
>>683509245
>>683509638
Norway has between 13 and 14% immigrants, and 55% of that is europeans. So no we are in no way cucked. KEK
>>
>>683509638
>>683510145
I don't even care, I don't have to work EVER, I has the monies. I don't even care if our state imports a new unter-class.
>>
File: 1461915595846.jpg (81KB, 800x430px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461915595846.jpg
81KB, 800x430px
>>683511388
Hitlerdubs. Actually, my initials too. Now please fuck off, go 404 for all I care.
>>
File: Espen Lie.jpg (57KB, 800x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Espen Lie.jpg
57KB, 800x636px
Brev nordmenn dere kunne banket i en slåsskamp.
>>
File: the edge.jpg (85KB, 1500x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the edge.jpg
85KB, 1500x1000px
>>683512650
>>
>>683512650
Har møtt han flere ganger. Enorm jævel. KEK
>>
File: Lie.jpg (93KB, 1000x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lie.jpg
93KB, 1000x563px
>>683512650
Badass.
Thread posts: 293
Thread images: 126

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.