[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

POLSKA KURWY!

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 333
Thread images: 95

File: plllllllll.png (286B, 284x177px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plllllllll.png
286B, 284x177px
POLSKA KURWY!
>>
TWOJA STARA
>>
File: m15173_FoxCoyote.jpg (349KB, 1200x753px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m15173_FoxCoyote.jpg
349KB, 1200x753px
lubicie pieski?
>>
>>
Teraz SRAM ale zaraz bedzie zapostowanie papy, kurwiszczaki
>>
>>678976342
>>678976437
proszę iść się zabić
>>
File: m15223_RooHeeler.jpg (963KB, 1200x764px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m15223_RooHeeler.jpg
963KB, 1200x764px
>>
File: m15225_RottieHusky2.jpg (1008KB, 1199x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m15225_RottieHusky2.jpg
1008KB, 1199x1200px
>>
MISSISSAUGA!
>>
File: friends-of-4chan.jpg (1MB, 2048x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
friends-of-4chan.jpg
1MB, 2048x2048px
>>678976483
... using 4chan's wheel of fortune.
>>
Walenie konia przy owłosionych ludziopsach jest dewiacją seksualną, której nigdy nie pojmę. Znajdzcie sobie jakąś linę albo wypijcie wybielacz i zalatwcie sprawę jak mężczyźni.
>>
File: Nosz_chuj.jpg (19KB, 328x328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nosz_chuj.jpg
19KB, 328x328px
>>678976342
>>678976437
>>678976498
>>678976556
Dziecko czy Ty boga w sercu nie masz ?
>>
File: im-dead-inside.jpg (30KB, 517x425px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im-dead-inside.jpg
30KB, 517x425px
>>678976873
>>
File: 1446570668595.png (961KB, 700x625px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446570668595.png
961KB, 700x625px
>>678977037
>>
File: 1460460820063.jpg (24KB, 480x516px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460460820063.jpg
24KB, 480x516px
>>678976783
>>
File: HOHHHO.jpg (12KB, 400x258px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOHHHO.jpg
12KB, 400x258px
Kurwa i tak pewnie jak zwykle siedzą 3 anony, jeden ma kartkówkę z pszyty, 2 wali ciągle do jakiś furaków, a 3 zapomniał już jak się drzwi od piwnicy otwiera.
>Chuj Dupa i Kamieni kupa
>>
File: plbb.png (1KB, 112x90px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plbb.png
1KB, 112x90px
>>678977301
>>
File: 1459706854472.jpg (16KB, 590x590px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459706854472.jpg
16KB, 590x590px
Maryja panna matka święta czuwa nad nami kochanymi polakami, którzy cierpliwie czekają na objawienie się naszego pana miłościwego jezusa chrystusa, amen.
>>
File: 1459278796253.jpg (189KB, 700x1050px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459278796253.jpg
189KB, 700x1050px
>>678977459
No ale chuj postuję dalej na wzór Janusza, i Grażyny apostołów ojczyzny mej kochanej.
>>
Polska to kraj piękny najpiękniejszy w ogóle na całym globie, jezus jak ja kocham ten nasz kraj wspaniały, zrobiłbym mu gale jak lidka mi na polu ostatnio obok farmy eugeniusza
>>
>>678977487
solidnie zasmiane
>>
Nazdár, sousedi!
>>
File: Duda.jpg (38KB, 640x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Duda.jpg
38KB, 640x427px
Co myślicie o tym panu?
>>
File: 1455830526118.jpg (173KB, 633x422px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455830526118.jpg
173KB, 633x422px
>>678977838
>Tak było
>>
>>678978132
najgorszy (pseudo)prezydent w nowoczesnej historii Polski
>>
File: 1459284777783.jpg (68KB, 620x413px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459284777783.jpg
68KB, 620x413px
>>678978132
Andrzej duda mesjasz dróg naszych i mój kompas moralny.
>dubsy potwierdzą
>>
>>678978132
Budyń jaki jest każdy widzi.
>>
>>678978251
Dla mnie prezydent powinien być niezależny, a nie być jebanym pieskiem Kaczyńskiego.
>>
File: Hehehehe.jpg (39KB, 620x414px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hehehehe.jpg
39KB, 620x414px
>>678978132
Leszczyk nie wie gdzie się dobrze zakręcić.
>Kisne z freda
>>
>>678978473
Juz pali licho z Kaczynskim. Kaczynski moze miec na niego solidne haki z przeszlosci, ale ten facet mial jakas katolicka szamanke, ktora kazala mu klekac w okreslonych miejscach i smarowala jego czolo "swietymi olejami". Ten facet jest zwierzchnikiem sil zbrojnych.
>>
>>678978132
Widać że z pisu
>>
>>678976873
To wygrało ten thread.
>>
>>678978839
10/10
>>
File: popekmonster.jpg (6KB, 250x188px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popekmonster.jpg
6KB, 250x188px
Po prostu to tu zostawię.
>>
To jak już, drogie robaki, jestesmy przy polityce to co sądzicie o lewakach i prawakach?
Po której stronie barykady lepiej stanąć i dlaczego po prawej?
Proszę o dokładne wyjasnienie a nie gimbusiarskie pierdolenie. Dziękuję za uwagę.
>>
>>678978639
No mnie też wkurwia ten nadmierny katolicyzm, nie powinien z tym się tak odnosić, jest prezydentem narodu a nie katolików. No kurwa...
>>
File: 1401027665785.jpg (64KB, 716x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401027665785.jpg
64KB, 716x960px
why are polish women so hot?

pic related
>>
File: pirogsy.jpg (64KB, 639x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pirogsy.jpg
64KB, 639x426px
>>678979096
Because we eat pierogi and drink vodka.
>>
>>678979096
I think they forgot this
>pic related
>>
>>678979031
Lepiej się w to gówno nie bawić i być po swojej stronie tj. służyć tylko własnym interesom.
>>
>>678979067
PiS dostało od przegranych w Narodzie glejt na rozpierdol państwa a nie da się tego zrobić bez pomocy Kościoła.
>>
>>678978639
W dobie kryzysu europejskiego jakim są fale jebanych brudasów ze wschodu, którzy zalewają wszystko islamem, taka katolicka tarcza się przyda jako kontrofensywa. Naród jest głupi i potrzebuje wiary. Z resztą cała Europa chcąc nie chcąc jest zbudowana na fundamentach chrzescijańskich. Sam nie wierzę, ale wiem, że religijnosć to cos co nas spaja razem.
>>
>>678979067
A mnie to chuj obchodzi. Ważne żeby działał w interesie narodu
>>
>>678978251
W dupie byłes gówno widziales. Borata nic nie przebije.
>>
>>678979067
Świeckie państwo do chuja
>>
>>678978639
Info z gadzinówy czy natemat ? XD
>>
>>678979306
Niektórych spaja a niektórych dzieli
>>
>>678979067
Polska to katolicki kraj i paru anonów z /b/ tego nie zmienia
>>
>>678979067
W sumie i tak wolę jego niż jebanego komura. Niby obaj wsiochy, ale Andrew lepiej się chociaż prezentuje i nie robi aż takiej siary co poprzednik. Z resztą co ma prezydent do gadania? Podpisuje wszsytko jak leci bo nie ma wyboru. Jakby zawetował to i tak po któryms razie sejm uchwaliły dokument.
>>
File: 1440960902598.jpg (22KB, 462x327px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440960902598.jpg
22KB, 462x327px
>>678979524
> XD
>>
I moved to Gdynia a couple of months ago,fucking love Poland!
>>
>>678979624
XD
>>
>>678979564
Owszem, ale większosć jednak spaja. Dzieli to trochę mniejszą częsć.
>>
File: 1441623322252.jpg (248KB, 550x526px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441623322252.jpg
248KB, 550x526px
>>678979570
DEUS VULT ananiaszu! szanuję
>>
Hi im born in Germany but my parents are from Polska, I can't speak polish tho but we own a farm in polska even we live in Germany.

Does this make me polish?

Also, viva la polska.
>>
File: Bronek.jpg (38KB, 330x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bronek.jpg
38KB, 330x461px
>>678979599
EE Chłopcze zwarzaj na slowa
>>
>>678979696
>>
>>678979718
Blitzkrieg
>>
>>678979096
For a 40 million nation there is strong rivalry. There are not many goods for everyone and women are considered a trophy. So if you are beautiful woman, you've got better chances to survive in this peripheral hell.
>>
>>678979718
Ty sobie robisz jaja (jak to 99% na cztery-chanie) ale taka jest prawda.
>>
>>678979306
Skoro ludzie sa sklonni uwierzyc w jedne religijne brednie (facet urodzony z dziewicy, ktory chodzil po wodzie) to dlaczego niby mieliby nie uwierzyc w inne religijne brednie (facet, ktorego archaniol nauczal w jaskini, a potem odlecial do nieba na koniu)? Naukowcy wykazali, ze naiwnosc na jednym polu sprzyja do poglebiania jej na innych.

I jak konkretnie wiara mialaby chronic przed czyms realnym? Chorami anielskimi? Boska interwencja? Gwardia watykanska?

Europa nie zostala zbudowana na wartosciach chrzescijanskich. To pusty frazes, komunal. Europa zostala zbudowana na zrebie tego, co wyznaczyli starozytni grecy, czyli na naukach przyrodniczych. Na tych samych naukach przyrodniczych, ktore na blisko 400 lat zostaly wstrzymane w sredniowieczu przez Kosciol.
>>
>>678979022
Tak, aż musialem dwa dni temu poszukac znów tych zdjęć jak ją widziałem w jednym "wywiadzie" mówiącą że ma piękne cycki, że mało powiedziane. jakby jej tam oczy i język wyprostować, to by była do brania nawet.
>>
>>678979732
If you eat pierogi and drink vodka then yes, also don't forget to use socks with your sandals.
>>
>>678979744
Pierdol się jebany obwiesiu
iks dee (ja pierdole jak ja nienawidzę tego "xD")
>>
>>678979210
>spelling it "vodka"
are you some kind of russianfag?
it's wodka to us, bud
>>
>>678979639
Where did you move from?
>>
>>678979873
No dobra ale nie spoisz ciemnoty naukami przyrodniczymi bo to dla nich za skomplikowane, a taka bajka w którą można wierzyć, interpretować jak się chce, ecie pecie sratatata, pasuje idealnie.
>>
KURWA JAK MI SIĘ CHUJOWO ŻYJE W TYM SPIERDOLONYM KRAJU, JEBAĆ PIS, PO, SLD, ZDPL, JP, GIMBY I INNE WYKOPKI, ORAZ ZUS
>>
>>678980000
o kurwa jaki get
>check'm
>>
File: 1442456239080.jpg (108KB, 460x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442456239080.jpg
108KB, 460x288px
>>678980000
Osz kurwa zajebałem
>>
>>678980018
Mateusz, obiad! Zejdź na dół!
>>
File: 1460402327409.jpg (99KB, 807x605px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460402327409.jpg
99KB, 807x605px
>>678980018
PSZEMEK bo Ci pierożki wystygną.
>>
>>678980090
z piwnicy na dół mam schodzić na obiad?
>co za zjeb
>>
>>678979996
Norway.
>>
>>678980153
jebłem
>>
>>678979930
Kurwa I love traditional pierogi and vodka.

Im going to wear sandals with socks this summer.
Thanks for the great advice, comrade.
>>
File: 1455968027131.jpg (36KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455968027131.jpg
36KB, 720x540px
>>678980197
And you think that poland is awesome ?
>>
>>678979830
Ja pół żartem, pół serio anonie, bo sam nie jestem wierzący, ale wolę taką Polskę niż to co się dzieje za zachodnią granicą.
>>
>>678980000
I...?

Bo na razie z tego spojenia masz rzady PiSu i absolutnie kretynskie prawa jakie stanowia.
>>
>>678979873
Hmm.. skąd masz takie zdanie? Jesli masz link do jakiegos obszernego artykułu na ten temat to go podaj, chętnie przeczytam.
Co do Twojego pytania, to chyba normalne, że wspólnota zawsze łączyła, więc będąc chrzescijanami łatwiej nam jest odizolować się od poprawnosci politycznej oraz wszędzie wpychanej tolerancji na islam.
>>
>>678980269
Ale rządzą i będą sobie robić prawa jakie chcą i ogólnie chuja im ktokolwiek zrobi.
>Takie życie anon
>>
File: 1456650334817.jpg (73KB, 720x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456650334817.jpg
73KB, 720x576px
>>678980278
>>
>>678980262
For sure,in Norway everyone is blond and handsome,in Poland its pretty uncommon.The money lasts 4 times longer here as well.And I think the city is great.Food is super cheap and amazing.
>>
>>678980404
Odnosnikiem jest demotywator. Nie, dziękuję gimbo-anonie.
>>
File: 1455827851434.jpg (7KB, 250x220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455827851434.jpg
7KB, 250x220px
>>678980404
Kurwa czyli Hitler był jak bóg i zginą za nasze grzechy pewne.
>Mieli mesjasza i go znowu zajebali
>>
>>678980278
http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-28537149
>>
>>678980463
Yeah for foreign ppl is kinda cool but when youre born here its fucking hell so fuck you faggot.
>>
Abstrachując od wszystkiego powyżej:
was też niemiłosiernie wkurwia jak chcecie napisać "ś" a wyskakuje wam to [spoiler][/spoiler]
?
>>
>>678980000
quads, a takie jebane szczekanie gimboateusza...
>>
>>678980463
And you work here in Poland, or you get money from Norway ? If you work here, tell me please how much you earn.
>>
>>678980577
Za to wiara to oznaka wielkiej dojrzalosci, co nie?
>>
>>678980576
panie, ile bym dał żeby tego nie było
>>
File: think-different.jpg (724KB, 1680x1050px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
think-different.jpg
724KB, 1680x1050px
>>678980514
>>
>>678980566
Yeah,I know things arent great for a lot of people here.But my polish friends seems pretty happy.Gdynia had the most happy people in Poland according to a survey.
>>
>>678980576
appchan to protip

>>678980577
Tak bywa kiedy do histy się na klasówkę trzeba uczyć.
>>
>>678980516
Kurwa, z angielskim sobie nieźle radzę, ale nie na tyle, żeby czytać naukowe artykuły. Masz cos może po polsku?
>>
>>678980636
Owszem, szczególnie w dzisiejszych czasach laicyzacji. Gimboateuszu
>>
File: 1455827163050.jpg (27KB, 608x402px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455827163050.jpg
27KB, 608x402px
>>678980674
>>
yeah bunny
>>
>>678980727
To idź się naucz pedale.
>>
File: 1442598687977.jpg (34KB, 400x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442598687977.jpg
34KB, 400x486px
>>678980736
Kurwa znowu jakiś "uczony" będzie nam tutaj słownikiem zawansowanych wyrazów branych z dupych któych my janusze nie rozumim napierdalał.
Weź idź popaczaj sobie memki na 9gagu.
>>
Uwaga, tu newfag jak skurwysyn, więc proszę o wyrozumiałosć, a więc: może mi ktos pokrótce wyjasnić co oznaczają tutejsze zwroty "protip" "check'em" i inne tego typu? Kurwa, jakis czas tu siedzę, ale ni chuja nie mogę ogarnąć co oznaczają.
>>
>>678980736
Laicyzacja spowodowana trendem porzucania wartości religijnych nie jest czymś pozytywnym, niekoniecznie też negatywnym, ale żeby stwierdzać że wierzenia są w jakikolwiek sposób związane z dorosłością to trzeba być kompletnie zaślepionym 'bogobójcą'...
>>
>>678980736
Wiara ma tylko dwa rodzaje:
- przyjecie za prawde czegos na co nie ma dowodow, czyli naiwnosc
- przyjecie za prawde czegos na co sa dowody przeciwne, czyli urojenie

Wiec to, co napisales zaleznie od wersji tlumaczy sie tak:

Naiwnosc jest oznaka dojrzalosci szczególnie w dzisiejszych czasach laicyzacji.

albo tak:

Urojenie jest oznaka dojrzalosci szczególnie w dzisiejszych czasach laicyzacji.
>>
>>678980630

Money from Norway,7 000 Zloty per month.
>>
>>678980916
Twoje urbandictionary i knowyourmeme jest tam
--------------------->
>>
>>678980971
SO GJ FUCKTARD, most ppl here get 1200 ZŁ for really hard work. fuck off to norway
>>
>>678980905
Laicyzacja - słowo trudne jak skurwysyn. Wyjdź.
>>
>>678980931
Akurat im mniej znaczy religia na swiecie tym lepiej sie on rozwija. Spadaja wszystkie wskazniki drastycznych przestepstw, biedy czy chorob.
>>
File: 619.jpg (130KB, 850x557px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
619.jpg
130KB, 850x557px
>>678981118
>>
>>678980916
RTFM
>>
Курва
>>
>>678981118
Ten wykres to widać przedawniony widząc to co się na zachodzie dzieje dzięki przyjaznym wyznawcom religii pokoju.
>>
co śię tu kurwa odpierdala ! nakurwiać zadanka domowe a nie dupcyć o polityce i religii !
>>
>>678981108
Meh,my polish girlfriend makes 5000 .
>>
>>678981235
Tez chcialbym miec takie problemy. Podniecac sie, ze gdzies kogos grupa sniadych kogos pobila. Niestety - mam swoje realne zycie w ktorym nie do konca jest miejsce na gdybanie. Niemniej zycze powodzenia na misji. Internetowa Husaria musi byc silna.
>>
>>678981235
Agent V-23 znowu kurwa nadaje.
(V=Vaticano)
>>
File: 1457182414084.jpg (327KB, 960x602px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457182414084.jpg
327KB, 960x602px
>>
File: 1453921904927.gif (1MB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453921904927.gif
1MB, 320x240px
>>
File: Screenshot_2.jpg (4KB, 93x114px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2.jpg
4KB, 93x114px
>>678981437
>>
Wlasciwie to z dwoch kiepskich religii wole juz Islam niz Chrzescijanstwo. Wprowadzenie Islamu w Polsce byloby jakims tam drobnym kroczkiem naprzod jednak.
>>
>>678981114
No niestety w moim biednym żywocie jeszcze jakoś do niczego mi się nie przydało.
>>
>>678981326
I'll not argue with you, because you have seen only good "face" of Poland. I earn good money myslef, but I can see majority of poor people here, they can't afford to buy new shoes, and this is not because they doesn't work. Do you want to earn 3 euro per hour?
>>
>>678980931
Jeżeli zostałes wychowany w wierze chrzescijańskiej, a wiekszosc ludzi w Polsce zostala, zgłebiasz swoja wiare, wiedze na jej temat, swiadomie nad nia pracujesz, nie ukrywasz jej i nie porzucasz, bo w niedziele wolisz pograc w csa zamiast isc do kosciola, a zreszta sebek z ławki tez nie chodzi, to tak, jest to oznaka dorosłosci, bo zdajesz sobie sprawe z tego, ze twoja wiara w Boga (jakiegokolwiek) lub jej brak, to grubsza sprawa, warta głebszego przemyslenia.
>>
>>678981403
Cos ci się pojebało, anonie.
>>678981358
Ale jakąs swiadomosć trzeba mieć tego jak wygląda to w innych krajach i nie brać pod tym względem z nich przykładu. No tak, jestem internetową husarią. Hurr durr Poland stronk
>>
>>678981683
sorry 1,5 euro per hour for most of them ;)
>>
>>678981619
Wszystkie religie się zglajchszaltują w obliczu współczesnych problemów ludzkości.
>>
File: 1452714669910.jpg (52KB, 854x504px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452714669910.jpg
52KB, 854x504px
Kurwa anony co wy tutaj pierdolicie, jak żadne normalny człowiek co w jakikolwiek sposób solidaryzuje się z kościołem nie wchodzi na taki kurwa syf jak /b/. A normalnie zaraz wyjdzie że co drugi to jezusa z krzyża ściągał.
>>
File: 16a.jpg (581KB, 1500x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16a.jpg
581KB, 1500x1000px
>>
>>678980943
Ale chujowe spłycenie gimboateusza, który ostatni kontakt z religia miał na pierwszej komunii, jak go proboszcz po odbycie smyrał.
>>
>>678981683
What?I didnt argue with that at all.I know the reality of most peoples situation,Ive visited my girlfriends family outside the centre in pretty bad neighbourhoods.
>>
File: 1442598655351.jpg (41KB, 524x408px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442598655351.jpg
41KB, 524x408px
>>678981905
Nosz kurwa panie,
>>
>>678981905
Poznaje po penisach że to ojciec i syn na tej fotografii
>>
File: 1456078691434.jpg (36KB, 460x438px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456078691434.jpg
36KB, 460x438px
>>
>>678982090
Myślę: „Ktoś tu Bugim manipuluje”.
>>
Anony macie bo jakieś dziewoi co wasz wspomaga w życiowej niedoli a czasem i pęto wasze podoi ?
>>
>>678982090
religia w pigułce
>>
Does anyone know the easiest way to get "Snus"Tobacco in the tri-city area ?
>>
Skoro już przy wierze jestesmy to mam do was inne pytanie:
skoro jestescie niewierzący to jaki macie stosunek do rzekomych cudów jakie są uznawane przez kosciół? Za zwykłą sciemę? Takie przykłady jak całun turyński, ostatnie zamienienie się opłatka w tkankę mięsnia sercowego, dziwne uzdrowienia po modlitwach itp. Jak się do tego odnosicie? Jak je rozumiecie?
>>
>>678981686
... albo nie zostajesz przy niej tylko ze względu na babcię która karze ci iść na roraty albo przez kolegów, którzy wytykaliby cię palcem, a w ogóle to zostałeś wychowany w wierze chrześcijańskiej więc skoro już jestem wychowany to czemu nie, bóg jest elo.
Ładnie tak dopisywać historyjki, ale to działa w obie strony.
>>
>>678982231
Ja mam swoją rękę.
>>
>>678982269

Hmm I think it will be hard to get because it is not that popular in Poland. But you can ask for it in local tobacco shops called "tabak"
>>
>być mną
>czekać żeby wyjść na bus do pracy
>mieć jeszcze 20 minut do wyjścia
>zaczynam fapać
>fapać do bdsm
>nic nie daje
>fapać do bdsm loli
>dochodze
>śmierdzę
>idę się umyć
>spóźniam się do pracy półtorej godziny
>>
File: ELO.png (3MB, 1110x1264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ELO.png
3MB, 1110x1264px
>>678982299
>Bóg jest elo
>>
>>678982299
Owszem, to działa w obie strony, chrzescijanin, ktory wierzy w Boga kiedy trzeba opierdolic dwa stoly zarcia u babci na swieta, a oprocz tego nie zna Ojcze Nasz, to chuj a nie chrzescijanin. Tutaj zgoda anonie, w koncu jakas.
>>
>>678982541
Yeah,I know about tabak.But this is for chewing,right ?
>>
>>678982301
Przynajmniej wierna, zawsze ma ochotę, nie pierdoli bez sensu, i się jeszcze do czegoś przydaje.
>>
>>678982625
Nah it just for your kinol
>>
>>678982554
Takie jest życie.
>>
>>678982287
Matrix ma jeszcze kilka bugów :/ A tak serio to to jest [spoiler]sciema![/spoiler]
>>
File: Hihihihi.jpg (13KB, 440x322px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hihihihi.jpg
13KB, 440x322px
>>678982554
>loli bdsm
Kurwa umarłem
>>
>>678982682
>kinol
Ah,okay.Maybe I will try order online,but I think its banned in Poland.
>>
>>678982592
W Polsce religia ma wymiar plemienny, jest jednym z wyróżników wspólnotowości. Poza tym jest nic nieznaczącą wydmuszką pod tytułem: JPII, kremówki, obiad u babci, która przepisze mieszkanie.
>>
>>678982659
Fpunkt.
>>
>>678982785
http://www.snusmarket(dot)pl/produkty/snus%20porcjowany%20oryginalny.html
>>
>>678982721
Loli bdsm 4ever! Tusk approves!
>>
File: 26478077.jpg (236KB, 500x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26478077.jpg
236KB, 500x800px
>>678982721
This is now hentai thread!
>>
File: 27102666_p5.jpg (468KB, 492x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
27102666_p5.jpg
468KB, 492x800px
>>678982721
I like them raw
>>
File: Donaldinio.jpg (22KB, 640x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Donaldinio.jpg
22KB, 640x426px
>>678982989
>>678982906
Kurwa nie, to jest wątek o poważnych doktrynach religijnych a nie kurwa jakieś Sado maso lolitaso.
>>
>>678982879
Thanks !
>>
>>678982906
Ja to nie rozumiem co ludzi jara w chorych obrazkach (o ten akurat mi raczej nie chodzi). Są tu takie żałosne rzeczy jak fury, loli, sranie do ryja itp. Ludzie różne mają obsesje, ale żeby takie?
>>
>>678982906
>>678982989
>>678983024
>>678983087
SADO MASO LOLITASO

<rofl>
>>
>być mno
>zmuszony do obcowania z idiotami
>jeden mówi że warto by coś zmienić w wyglądzie pokoju w którym przesiadujemy
>mówi że brakuje mu krzyża
>przypadkowo powiedzieć no kurwa
>wszyscy na sali oburzeni, oprócz jednej osoby
>facet do mnie podchodzi i wychodzimy z gimazjum
>adoptujemy trzecie dziecko w tym momencie
>>
>>678983153
Zazwyczaj są to ludzie co nie uprawiają seksu a ich potrzeby seksualne muszą być zaspokajanie mocno kontrowersyjnymi tre[spoiler][/spoiler]ciami. JA PIERDOLE ALE MNIE WKURIWA TEN SPOILER.
>>
>>678979930
that's a traditional samurai wear
>>
>>678982592
Ale ten fragment o nieporzucaniu wiary bym usunął z twojej wypowiedzi. Czy rzeczywiście w taki sposób powinniśmy podejmować ten temat? Trzymać się tylko tego, na czym nas wychowano? Czy nie powinniśmy zgłębić przynajmniej kilka odrębnych wierzeń i tradycji żeby sprawdzić, która rzeczywiście jest "prawdziwa" (nam odpowiada)? Przecież chrześcijanizm to tylko jeden z punktów na płaszczyźnie, alternatyw jest mnóstwo. Czy mam doskonalić tylko to, co starają się we mnie wpoić rodzice tylko dlatego, że ich rodzice też to robili?

Odkąd człowiek zaczął świadomie myśleć to świat był dla niego, przez niego i według niego. Zamiast trzymać się starych wersji zasad, które pomagały w pewien sposób dawnym ludom nie pierdolnąć mentalnie to powinniśmy pójść w rozwój tematu zachowań indywidualnych i grupowych żeby znaleźć jak najwięcej zależności umożliwiających nam stworzenie reguł w społeczeństwie i w domach upraszczających życie i dających szczęście, w taki sposób by taka Renata czy Szczepan nie stracił głowy i nie porzucił rowerka tylko dlatego, że życie nie ma sensu.
Wtedy wszyscy byliby szczęśliwi a maszyna pracowałaby dalej.
>>
File: 1440957313059.jpg (12KB, 261x215px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440957313059.jpg
12KB, 261x215px
>>678983310
że kurwa co
>>
>>678983354
kurwa nosz mówił appchan gościu wyleczy wszystkie Twoje zmartwienia i będzie mógł tak
śśśśŚŚŚŚŚśśśśŚŚŚśśś
>>
File: 5553030_orig.jpg (66KB, 1020x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5553030_orig.jpg
66KB, 1020x576px
>>678983439
taka tradycja rodzinna
>mój drogi
>>
>>678983437
tematu zachowań indywidualnych i grupowych żeby znaleźć jak najwięcej zależności umożliwiających nam stworzenie reguł w społeczeństwie
>Tavistock Institute to protip
>>
wy jebane karaluchy. wasz rząd tak was jebie, że aż trzeszczy
>>
>>678983700
Stonoga ić stąd
>>
>>678983660
Lepsza taka niż żadna
>>
File: 07.jpg (280KB, 1280x1693px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
07.jpg
280KB, 1280x1693px
>>678982721
>>
>>678982835
Nieprawda, znam dziesiątki zajebistych pod każdym względem, głęboko wierzących chrzecijan w moim wieku (22). Jest ich więcej niż ci sie wydaje. Zresztą, ci naprawdę wierzący i tak będą wierzyć niezależnie jaka będzie władza, jakie nastroje i trendy, a reszta, w przypadku której wiara jest "wyróżnikiem wspólnotosciowym" - w sumie to trudno, są chujowymi chrzescijanami, ale jeżeli to ma w jakikolwiek sposób spajać ten rozjebywany i skłócany przez media naród, to ja zawsze będę to propsował i Polska chrzescijańska to dla mnie lepsza Polska niż Polska laicka.
>>
>>678982287
Bump mój thread proszę.
Ktos jeszcze udzieli mi odpowiedzi, ale rozbudowaną i bardziej sensowną z argumentami?
>>
>>678983437
Samo chrzescijanstwo ma pomiedzy 36000, a 42000 denominacjami.
>>
File: maxresdefault.jpg (283KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
283KB, 1920x1080px
OP here:

Dobra zmieniamy temat, w jakie gry gracie lub jaką rozrywkę (oczywiscie oprócz 4chana) lubicie najbardziej? /pic related
>>
File: nosz_kurwa.jpg (82KB, 700x465px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nosz_kurwa.jpg
82KB, 700x465px
>>678983809
Nosz kurwa anon, bo po bagiety będę dzwonił.
>>
POLACY ROBACY
>>
żydzi was jeszcze kiedyś sromotnie dopierdolą
>>
>>678983870
Serio? Sa gleboko wierzacy? To powiedz mi ile ludzi juz zabili w swoim zyciu?

W koncu to nakazuje im ich swieta ksiazka.

Zabij własne dzieci za drobne przewinienia: Pwt 21:18-21, Wyj 21:15, Wyj 21:17.

Zabij homoseksualistów: Kpł 20:13.

Zabij czarownice: Wyj 22:17.

Zabij każdego (nawet członka swojej rodziny) kto zaproponuje Ci zmianę religii: Pwt 13:6-11.

Zabij członków innych religii: Wyj 22:19, Pwt 13:7, Pwt 17:2.

Zabij niewierzących: 2 Kro 15:12.

Zabij bluźnierców: Kpł 24:10.

Zabij pracujących w niedzielę: Wyj 31:12.

Zabij całe miasto jeśli znajdzie się w nim jeden wyznawca innego boga: Pwt 13:13-19.
>>
>>678983691
Przeglądnąłem wiki, brzmi dobrze, dzięki za info anone, zgłębię ten temat.
>>
>>678983879
Tematy cudów zazwyczaj nie są dobrze udokumentowane, więc trudno w to dla mnie uwierzyć. Dla mnie to cos takiego jak randomowe przyadki które zostały tak a nie inaczej odebrane.
>>
>>678983809
>Sekrety watykańskich piwnic
>>
>>678984039
Ciii anon, ST to tylko taki mem. Chrześcijanizm to teraz pokój i miłość.
>>
>>678983975
Masturbacja i chińskie bajki.
>>
File: 3.png (351KB, 500x710px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
351KB, 500x710px
>>678983980
>>
>>678983437
>nie porzucasz, bo w niedziele wolisz pograc w csa zamiast isc do kosciola, a zreszta sebek z ławki tez nie chodzi,

Można porzucić, ja sam długo szukałem wiary i zwątpiłem na dłuższy czas w Jezusa, ale chodzi bardziej o to jakie pobudki kierują ludźmi. To nawet nie jest porzucanie, bardziej zaniechanie przez lenistwo. Nie rozumiem, jak można nie zgłębić możliwie najgłębiej tak ważnej decyzji, jak uwierzenie w cos i podporządkowanie temu sporej czesci zycia, albo odwrotnie, odrzucenie czegos, co moze byc najwazniejsza odpowiedzia na najciezsze pytania i pomoca w najciezszych chwilach. Lenistwo zabija ten jebany swiat.
>>
File: 1459278401644.jpg (48KB, 620x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459278401644.jpg
48KB, 620x426px
>>678984039
>Zabij homoseksualistów: Kpł 20:13.
NAJS

A co tego religijnego tematu, to nie ma co się oszukiwać, że ogólnie już od samego początku zawsze religia była stosowana do kontroli, i kiedyś Ci kapłani itp to naprawdę najbardziej kumata ekipa była i dobrze o tym wiedzieli, z tym że czasu się zmieniają sposoby kontroli też to i dlatego trochę to wszystko idzie w zapomnienie. A wiadomo, że zawsze będą Ci co wierzą, a fakt czy ktoś sobie wierzy w katolicyzm czy w okultyzm to już jego sprawa.
>>
>>678984284
wincyj?
>>
Własnie się wysrałem. Ale ulga :D
>>
File: 15_002.jpg (2MB, 1251x1850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15_002.jpg
2MB, 1251x1850px
>>678983980
>>678983985
>>
>>678982287
>skoro jestescie niewierzący to jaki macie stosunek do rzekomych cudów jakie są uznawane przez kosciół?

Kosciol Kat. nie jest dla mnie zadnym autorytetem. Kazda religia ma swoje cuda. Jednym z lepiej udokumentowanych "cudow" jest cud mleka z 1993 roku jaki zaszedl w swiatyni hiduistycznej.

Nawet gdyby, ktorykolwiek z cudow byl prawdziwy to jedynym poprawnym metodologicznie wnioskiem jaki mozna wysunac jest "o cholera, nie wiemy jak to sie stalo, ciekawe, trzeba to glebiej zbadac".

Wnioskowanie o prawdziwosci tego czy innego boga z czegos niepowiazanego to klasyka bledu ad ignorantiam.
>>
File: 15_003.jpg (1MB, 1261x1850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15_003.jpg
1MB, 1261x1850px
>>678983809
>>
>>678983975
Eve online ogólnie, tylko że teraz kurwa zjebanego inżyniera się zachciało i muszę pracę pisać.
>>
File: 1452231253137.jpg (14KB, 251x245px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452231253137.jpg
14KB, 251x245px
>>678983975
Jestem biedny i gram w LoLa bo teraz da się odblokowywać skiny za darmo
>moja twarz gdy nie wypadają mi klucze od około 20 gier
>>
>>678982287
>>678983879
Trudno mi ufać nawet historii, skoro pisana jest głównie przez wygranych albo z pamiętników potomków, a co dopiero wydarzeniom zaobserwowanym przez kilkanaście osób albo udokumentowanym tak, że na każdej stronie o tym zjawisku jest ten sam tekst...
>>
File: Policja.jpg (12KB, 224x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Policja.jpg
12KB, 224x280px
>>678984284
>>678984380
>>678984419
Bagiety już jado
>>
>>678983975
Kiedyś w dotkę i csa jak się dało zarobić. Teraz nie mam czasu. I btw, PoE>D3
>>
File: bercik3.jpg (19KB, 325x308px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bercik3.jpg
19KB, 325x308px
>>
>>678984344
Ja chcialem nawracac ludzi i wygrywac debaty z ateistami :D
>>
я пиердоле ты курво
>>
>>678984635

Ruki wjerch, kacapie!
>>
>sa
>>
>>678984635
szto je ta ty kurwo
>>
File: 1442500509878.png (879KB, 561x743px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442500509878.png
879KB, 561x743px
>>678984635
>>
File: 1451032162696.jpg (34KB, 640x458px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451032162696.jpg
34KB, 640x458px
>>678984284
Pycha
>>
Ostatnio czytałem o fredzie co sobie mieszka w Bieszczadach w namiocie i ma na wszystko wyjebane, zero cywilizacji i ma to w chuju głęboko, taki to ma dobrze.
>>
>>678984449
nie pekaj anonku, klucze wypadaja w okreslonym czasie. jak przyjdzie czas poleci ci za kazdy mecz po kluczu, a pozniej przez dwa tygodnie moze nic nie poleciec. trzeba czekac po prostu
>>
>>678984344
Ludzie mają różne hierarchie wartości życiowych. W twoim przypadku akurat się tak złożyło, że wiara jest trochę wyżej niż u innych, dlatego odnosisz takie wrażenie.
Czego oczekujesz od tego w jaki sposób ludzie są przypisywani do danych religii? Zawsze przez rodziców. Zawsze przez kulturę otaczającego cię środowiska. "Tak już jest, tak wszyscy robią, tak musi być". Nie ma to dla nich takiego znaczenia, byleby nie utracić kontaktu z ważną dla nich grupą. Dla ciebie to sprawa indywidualna, dla nich środowiskowa, nie przywiązują do niej dużej wagi. Oczywiście niektórzy zgłębiają tą religię i im się podoba, nic do nich nie mam, a nawet lepiej im się żyje, bo w końcu lubią to co robią a nie stoją przed kościołem i gadają z kumplami bo babcia kazała przyjść.
>>
File: dopalacze.jpg (60KB, 620x415px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dopalacze.jpg
60KB, 620x415px
Kto z was brał dopy? Już przyznawać się! Ja miało co nie umarłem przez to gówno, bo poczęstowali mnie jako trawę. heh
>>
Ich liebe Deutschland, kurwa
>>
>>678984722
Цзы эст якис проблем? Козоэбца.
>>
>>678984854
Same gówna mi odblokowało do tej pory, jakiś czerwony mundo, piaskowy skarner i zjebanego poro warda
>>
>>678984903
To juz tylko swiadczy o tym jakim mechanizmem do napedzania nowych wiernych (nieswiadomych dzieci) za pomoca presji spolecznej i rodzinnej jest religia. O niczym wiecej.
>>
>>678984943
twoja matka to koza wódkojebco
>>
>>678984039
>traktuj Biblię dosłownie
>nie czytaj nigdy egzegetów (nie wiedz nawet co to słowo znaczy)
>oczekuj poważnego traktowania
kek
>>
>>678984916
Niet nigdy w życiu.
Kiedyś zobaczyłem Jezusa i powiedział mi
>Synu mój, Ojciec mój ziemię obdarzył, rośliny posadził, narkotyki dla Ciebie stworzył. Bierzcie i ćpajcie z tego wszyscy, lecz strzeż się szatana co i swój urobek w tym dilu chcieć będzie, więc miłuj Pana swego i powiedz chemii stop jak i Pan przykazał
>>
>>678985156
No widzisz. Zeby te brednie, ktore tam sa napisane musisz je dointerpretowac, zmienic ich sens, bo sam wiesz, ze to tak niedorzeczne, ze przyjecie tego na face value by Cie kompromitowalo. Dysonans poznawczy musi sprawiac dyskomfort.
>>
>>678985006
za duzo w tej grze skinow zeby byla jakas wieksza szansa na lepszy drop. zalezy jeszcze czym grasz bo ja np wolalbym forecast janne niz spirit guard udyra. cierpliwosci towarzyszu
>>
>>678985024
Podejrzewam, że w przypadku gdyby religia była 'wybierana' w późniejszym okresie życia, to pewnie głównie w sytuacjach w których człowieka ogarnia strach i bezradność. Ktoś podchodzi i oferuje mu pomocną dłoń niewidzialnego pana z nieba, a jemu robi się ciepło na serduszku, że go wysłuchuje.
Oczywiście mowa o tych bardziej podatnych na wierzenia jednostkach.
>>
>>678985156
1) Dlaczego Biblię należy odczytywać niedosłownie? Skąd w ogóle pomysł, że należy dokonywać jakiejkolwiek interpretacji? Na czym ten pomysł jest oparty?

2) Skąd wiesz które fragmenty należy interpretować, a które nie? Jak dokonujesz rozpoznania między jednymi, a drugimi?

3) Skąd wiesz, że Twoja interpretacja danego fragmentu jest właściwa? W jaki sposób to weryfikujesz?
>>
>>678984480
Ok, rozumiem. Więc wiele z tych przypadków to po prostu dziwne zjawiska nieodkryte jeszcze przez naukowców, zwłaszcza te cudowne uzdrowienia, zwłaszcza, że organizm ludzki potrafi zdziałać cuda, ale takie realne. Jednak raz przypomniał mi się dokument o meksykance, która nie ma w ogóle źrenic, a po gorliwych modlitwach jej rodziny ona zaczęła widzieć. I chuj teraz wie, czy to zbiorowa podswiadomosć tego dokonała czy rzeczywiscie siła wyższa? Czy całun turyński, który mając tyle lat nie rozsypał się itp.
>>
>>678985347
>>678985351
>>678985288
>>678985404
Kurwa mać przestańcie z tą religią bo kurwa zaraz pierdolne od tego...
>>
File: 1453456311527.jpg (213KB, 833x1125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453456311527.jpg
213KB, 833x1125px
>>
File: 1442584168113.jpg (58KB, 587x351px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442584168113.jpg
58KB, 587x351px
>>678985288
>>678985339
>>678985347
>>678985351
>>678985404
>>
>>678985404
>wiele z tych przypadków to po prostu dziwne zjawiska nieodkryte jeszcze przez naukowców

Lol, nie. Nie wiele, a zaden. Slyszales o jakims _autentyczne_ niewyjasnialnym przyczynami naturalnymi zjawisku? Bo ja nie.
>>
>>678985511
Anon niezłe dupsy, chciał byś takiego w dupalaka ?
>>
File: 1442584631331.jpg (50KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442584631331.jpg
50KB, 960x720px
>>678985559
>>
арнпплнгрпл
>>
онол
>>
File: 1451767151299.jpg (117KB, 1088x791px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451767151299.jpg
117KB, 1088x791px
>>678985559
> lol
>>
>>678985570
pewnie że tak, to moje marzenie żeby spotkać tak obdarzonego przystojnego chłopca
>>
>>678984903
W sumie to niczego nie oczekuję, po prostu mnie to wkurwia i nie potrafię sobie uzmysłowić, jak można tak ważną sprawę traktować jak cos błahego. I nie mówie tu już nawet o gimbach czy debili ze srednich. Ale człowiek dorasta, staje sie samodzielny i warto sie zastanowic, zaciagajac kredyty na swieta na prezenty i gore żarcia, o co tak naprawde w tym chodzi i czy mi to odpowiada czy nie. A nie jak te ameby kurwa przyjmowac wszystko jak leci. Miliony much nie mogą sie mylić .... I tak jak pisał wczesniej anon, to dziala w obie strony.
>>
>>678985668
Ale to co najpierw do papu, czy byś odrazu tak wolał bez oliwki żeby dupsko trochę potrzeszczało.
>>
>>678985404
>dokument o meksykance, która nie ma w ogóle źrenic, a po gorliwych modlitwach jej rodziny ona zaczęła widzieć

"Dokument" to po prostu filmowa propagandowka danej religii. Gdybys widzial nie "dokument" tylko badania naukowe i artykul w magazynie "Science" to by faktycznie bylo cos.

>Czy całun turyński, który mając tyle lat nie rozsypał się itp.

1) Istnieja starsze zachowane artefakty.

2) Zostalo wykazane, ze to wytwor przemyslu relikwiarskiego w sredniowieczu.

3) Zalozmy, ze nawet pochodzi z czasow rzekomego Jezusa - to po prostu poplamiony kawalek materialu. Co w tym nadzwyczajnego?

Obawiam sie, ze masz tendencje do poszukiwania czegokolwiek "niezwyklego" za co tylko mozna zlapac. :)
>>
File: 1442585823634.jpg (33KB, 500x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442585823634.jpg
33KB, 500x357px
>>678985691
>>
>>678985404
Słuchaj, takich dokumentów jest masa, ale przecież każdy może napisać podobny temu tekst, wysłać na kilka stron pod innymi nazwami z kilkoma parafrazami i gotowe... Myślisz, że jak działały legendy i przesądy w przeszłości? Widziało się coś dziwnego, mózg dorobił efektów, opowiedziało się historię ojcu, bratu, babce, żonie, po paru piwach dopisało kilka fragmentów, a tydzień później okoliczne wioski zaczynają tworzyć sequele.
>>
File: 1442585214414.jpg (9KB, 263x192px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442585214414.jpg
9KB, 263x192px
>>678985745
>>
File: 1442502897267.jpg (24KB, 490x373px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442502897267.jpg
24KB, 490x373px
>>678985771
>>
>>678985771
Mam znajomego, ktoremu spadlo lustro w lazience. Od tej pory wierzy w duchy, bo "przeciez nie moglo samo spasc".
>>
>>678985741
wolałbym liznąć pytonga, obcałować usta chłopca, a potem żeby mi wkładał ostro w moją dupke
>>
>>678985691
W prezentach, żarciu i spędzaniu czasu z bliskimi chodzi o to, by wszystkim było ciepło na serduszku. Jeśli nie jest, to czas coś zmienić. Religia w tym przypadku to temat poboczny.
>>
>>678985745
Mam momentami kryzys swojej nie-wiary.
Jak człowiek głęboko zastanowi się nad sensem tego wszystkiego to dojdzie do wniosku, że jestesmy tylko my, tu i teraz. Nie ma Boga, religii, cudów itp. ale mimo to jako wychowanek rodziny katolickiej wciąż odczuwam czasem jakies wątpliwosci.
>>
File: 1451475056367.jpg (72KB, 960x754px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451475056367.jpg
72KB, 960x754px
>>678985885
2016
>nie wierzyć w duchy
>>
>>678985993
ciekawe czy sasha nosi pieluchomajty
>>
liceum to 3 najlepsze lata mojego życia, a teraz to się wszystko kurwa kończy, jest mi smutno w chuj ...
>>
File: 1442583515425.jpg (46KB, 500x368px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442583515425.jpg
46KB, 500x368px
>>678985925
>>678985955
>>
>>678985955
Normalka. Ja sie balem przez pewien czas o sobie powiedziec, ze bylem ateista. Najgorzej bylo w okolicach swiat. Niemniej jak juz sie przemoglem to ulga byla niesamowita, bo moja religijnosc wiazala sie roznymi wpojonymi lekami przed grzechami, straszeniem potepieniem itp.
>>
Annały dawać polskie panny bo pomyślę że z was stulejarze
>>
Grazyny dajcie jakies zara fajrant mam
>>
>>678986063
Teraz czeka Cię tylko około 55 najgorszych lat życia więc głowa do góry.
>>
>>678985955
ale to dlatego, że każdemu człowiekowi jest łatwiej wierzyć niż nie wierzyć, jak wierzysz to wyszstko co robisz ma jakis tam sens, wiesz ze jak umrzesz to będziesz sądzony. Jak nie wierzysz to tak na prawdę liczysz się tylko ty i ludzie których kochasz.
>>
>>678986091
dalbym, ale nie moge, bo wiem, ze siedzi non stop na 4chanie i jest tez w tym watku

[spoiler]no siema monika[/spoiler]
>>
File: 1459355516165.jpg (87KB, 1080x1350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459355516165.jpg
87KB, 1080x1350px
>>678986091
>>678986136
>>
>>678986143
Doookładnie, dzięki za wsparcie anonie
>>
>>678986063
ja znajomych nie miałem w liceum, wyżywali się na mnie, wolali na mnie pękotek, bo pękałem przy skakaniu przez osła na wfie i rysowałem koty. Teraz mam 31 lat i wciąż nie mogę przestać o tym myśleć jak bym napierdolił temu krzyśkowi
>>
File: 1459355739414.jpg (537KB, 1920x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459355739414.jpg
537KB, 1920x1280px
>>678986203
nie mam polskich dupencji tylko jakieś importowane,.
>>
>>678986165
Ja to widze tak, ze po pierwsze zyje moralnie, a po drugie zyje w zgodzie z rozumem i racjonalnoscia. Jesli mialbym byc osadzony przez kogos sprawieliwego to moja ocena wypadlaby pozytywnie, takze nie mam czego sie obawiac.
>>
File: 1447700282248.jpg (579KB, 1252x959px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447700282248.jpg
579KB, 1252x959px
>>678986091
łap
>>
A i tak na koniec przed fajrantem POLSKĄ RZĄDZĄ ŻYDZI, NIE GŁOSUJ NA PO PIS NOWOCZESNĄ PSL SLD RAZEM LSD
>>
>>678986233
>>
>>678986187
Heh Mordo XD
>>
File: 1459353302521.jpg (109KB, 1280x853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459353302521.jpg
109KB, 1280x853px
>>678986358
Kasia zawsze na propsie, Nasza mała gwiazdeczka
>>
>>678986371
Gdyby w Polsce faktycznie rzadzili Żydzi to bylby to bogaty i dobrze zorganizowany kraj. :)
>>
>>678982269
Achtung
Snus to tytoń do sączenia/żucia
Tabaka do wciągania
Nie polecam mylić

It'd be best if you import. It's illegal to sell it here IIRC, so no chance finding it here
>>
ej anonki dejcie namiary na karaczana xD
>>
File: Mann.png (118KB, 222x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mann.png
118KB, 222x270px
>>678986497
> XD
>>
File: Buddy_christ.jpg (31KB, 370x284px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Buddy_christ.jpg
31KB, 370x284px
>>678986326
no jeżeli bóg kara za to, że jestes dobrym czlowiekiem a nie oddajesz mu hołdu bo nie pójdziesz do kosciola, to jebać takiego boga,
>>
Pokażcie swoje loszki macie jakieś fotki których obiecaliscie nie pokazywać?
>>
File: sagnessDDDdD.jpg (11KB, 437x501px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sagnessDDDdD.jpg
11KB, 437x501px
>to óczucie gdy nic nie robisz caly dzien bo powinienes pisac prace magisterską ale nie potrafisz sie zmusic do pisania

chce z powrotem do licbazy albo jeszcze wczesniej
>>
>>678986576
www.pierdolnijsię.pl
>>
>>678985351
Kurwa, poczytaj sobie jakąs krytyke biblijna, historie form, historie redakcji, historie tradycji czy inne egzegezy. Tam serio jest wszystko wyjasnione. O ile jestes w stanie ogarnac pismo inne niz pismo obrazkowe na /b/
>>
Can you strawberry-pickers teach me some useful curses for a school work?
>>
File: 1440960605692.jpg (24KB, 400x388px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440960605692.jpg
24KB, 400x388px
>>678986659
Tak jak tutaj Anon, tyle że ja chce do technikum znowu.
>>
>>678986371
A tak abstrachujując od tego, to serio, dlaczego się mówi, że u nas rządzą Żydzi? I dlaczego się na nas mszczą, skoro w większosci za IIws ratowalismy ich dupy przed niemcami? Głupie i gimbusiarskie pytanie ale może ktos mi normalnie odpowie.
>>
>>678986187
Krzysztofie!?
>>
>>678986710
>strawberry-pickers
GRAŻYNA, znowu nas na internetach obrażają
>>
Pokażcie swoje pojemniki na spermę danonki tylko nagie fotki
>>
File: 1441135951278.png (235KB, 2092x1270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441135951278.png
235KB, 2092x1270px
>>678986743
bo żydzi rządzą kasą, umieją robić kasę, umieją kręcić biznesy.
No a obecnie kasa rządzi wszystkim. I elo.
Taki protip dla Ciebie
>>
>>678986743
Polecam "Rzeczpospolita Kłamców" Łysiaka. Poza paroma oszołomskimi tezami, wątki o żydkach w Europie, tak po IIws i o ich salonach wpływów dobrze opisane
>>
ME HOY MINOY
>>
>>678986659
>>678986735
Ja jestem w stud-bazie, mam 22 lata, jestem prawikiem, nigdy nie miałem dziewczyny przez swoje wycofanie społeczne (nie, wbrew pozorom nie przez ryj jak to zawsze internauci sugerują), studiuję i wiem, że nie zwiążę z tym swojej przyszłosci i w ogóle mam chujowe zadatki na przyszłosc. Mieszkam z rodzicami i mimo chęci usamodzielnienia się to i tak pewnie będę dalej mieszkał z nimi do końca życia, bo jestem jedynakiem. Bardzo często marzę o tym, aby zdarzył się wypadek, w którym zginę.
Tak, tylko wtrącę swoje 3 grosze, anony.
>>
Mam na nazwisko Bandera pytajcie o co chcecie
>>
>>678986676
Problem w tym, ze czytalem jeszcze jako wierzacy katolik. To byl jeden z moich etapow zostawania ateista.
>>
>>678987092
Kurwa anon rozumiem że któreś z rodziców to prawnik, bo inaczej to sobie dojebałeś niesrogo.
A jak nie to kiego chuja tam lazłeś, mało polibud masz w naszym pinknym kraju.
>>
>>678986743
To popularna na calym swiecie teoria spisowa. W USA panuje podobne przekonanie.
>>
>>678987092
No to zmień cos w sobie, jak Ci sie studia nie podobaja to popierdol to jak ma Ci to psychikę zniszczyc, jest tyle fajnych rzeczy co można robić w życiu, wiec nie pierdol bo nie masz w cale tak zle, jak masz rodzicow i ktos o ciebie na pewno sie martwi
>>
>>678987157
Bołnera?
>>
>>678987236
No chyba kurwa nie czytałeś skoro nawet nie wiesz, że interpretacja zależy od kontekstu historycznego i kulturowego.
>>
File: puss.jpg (42KB, 498x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puss.jpg
42KB, 498x500px
>>
>>678987240
Nie, żaden z rodziców nie jest ani prawnikiem, ani lekarzem (matka jest pielęgniarką-instrumentariuszką, ale mniejsza o to). Poszedłem na ten kierunek, bo nie wiedziałem za bardzo na co isć, a wydawał mi się ciekawy i taki do czasu rzeczywiscie był. Poza tym, na moim roku nie mam przyjaciół, nie znalazłem tam bratnich dusz, mimo że w poprzednich etapach edukacji zawsze miałem swoją paczkę. Teraz zostałem sam, to i studiować się odechciewa.
>>
Dlaczego Polacy są tak zjebani tylko religia,polityka,albo pierdolenie o swoich problemach....czemu nie możemy jak inne nacje mieć fajnych tredow z gołymi dupami?
>>
>>678987092
Też mam 22 lata, poznałem dziewczyne przez neta z którą się spotkałem kilka razy i mówiłem że ją kocham tylko po to by zaruchać, ale nic nie czułem bo mam stuleje. Studiuje i pracuje, a z pracy starcza mi tylko na utrzymanie, byłem u urologów (u prywatnego za pieniądze rodziców równierz) i każdy stwierdził że trzeba obrzezać bo przez zjebane metody spierdoliłem skóre. Boję się robić zabieg za darmo bo traktują to jako kosmetyczny i mogą jeszcze coś spierdolić, także zbieram, poza tym że pracuje na swoje utrzymanie, nie mam znajomych, weekendy jak nie w pracy to spędzam na graniu w gry i oglądaniu filmów/seriali. Żyć nie umierać
>>
>>678987092
>>678987240
>>678987302
po prawie latwiej znaleźć pracę niż po jakiejs gownianej pedagogice albo pseudo-inżynierce. I niekoniecznie trzeba byc prawnikiem, w "biznesie" tez przychylniej patrzą na papierek z prawa niż z "markietyngu" i zarządzania.

Żartuję, jakbym wiedzial jak będzie poszedlbym na informatyke zamiast na prawo
>>
>>678987692
akurat pierdolenie o problemach jest normalne na 4chanie
>>
>>678986659
>>678986735
ja nie chce kończyć mojego pięknego licbazowego życia
>>
>>678986710
"Będę ruchany przez imigrantów do końca swojego marnego życia". Basically, you can say it to anyone.
>>
>>678987599
To weź się w garść i skończ że sobą.Ale przyzwoicie a nie idź na łatwiznę. Wieszać to się może plebs, albo kryminalisci ty powinieneś jechać do lasu, znaleźć tam ustronna polanke i przebić się mieczem który wcześniej kupiłeś i sam naostrzyles na zylete. Po prostu wbij rękojeść w ściółkę leśną i rzuć się na ostrze piersią.Proste,eleganckie i epickie.
>>
File: checkem.jpg (27KB, 400x536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.jpg
27KB, 400x536px
>>678980916
>>
>>678987962
ty pierwszy
>>
>>678987599
winrar
>>
Ok panowie powiecie mi o co chodzi z tym dubs?
>>
>>678988279
Jak masz pizde nad glową to wtedy jest dubs
>>
>>678988379
Jak cię okopią na dzielni to tripsy wskakują.
>>
Jestescie szczęsliwi ?
>>
>>678981052
No własnie where bo ni chuja find tego nie mogę, albo jestem kurwa blind jak chuj.
>>
>>678988141
Już. Ciało jest na uroczysku Leszy w Puszczy białowieskiej koło Hajnowki
>>
>>678988513
nitka is kill
>>
>>678988379
Możesz jasniej ?
>>
>>678988541
jutro tam będę jak nic nie znajdę to umrzesz
>>
>>678988513
W skali 1-10 to u mnie tak 3 w porywach do 6 momentami.
>>
>>678988513
od 1 do 10 to tak 8
>>
>>678988513
>>678988557
Kurwa mać co to się tutaj odpierdala,
A ogólnie to anon każdy kto myśli trochę logicznie nie jest szczęśliwy bo widzi, że go wszędzie ruchają
>>
>>678988721
Anon myslący ma wyjebane i rucha innych
>>
Kiedyś jakiś murzyn pod prysznicami na basenie zaśmiał się z mojego fiuta, do tej pory czuje się chujowo, chce zabić wszystkich murzynów!
>>
Ale i tak jestem z was dumny Januszexy, polska nitka która nie wygląda jak totalna spedalina, chyba jakieś ogólnopolskie kolonie dla gimbazy są teraz.
>>
A ja jestem szczęśliwy. Mam kobietę,dom,samochód i skończone studia.Kase pomimo tego,że prowadzę własny biznes mam nadmiar bo dostaje jeszcze od starych(tak są bogaci) kobieta jest ładna i fajna niezmanierowana, wykształcona i z zajebistą robotą.Kase mamy na wszystko co tylko chcemy,wakacje zagranicą trzy razg do roku,kino,teatr ile tylko mam ochotę.Ciuchy i ine gadżety też.Tak mam dobre życie i nawet mi was nie żal
>>
jest nowa nitka, gary muw ałt, gierary hier
>>
>>678988817
Powiedz to sobie za każdym razem jak będziesz płacił podatki.
Powiedz to sobie za każdym razem jak pójdziesz do pracy i będziesz wysłuchiwał swojego szefa
A jak jesteś tak ogarnięty że masz w chuj hajsu i własną firmę to i tak sobie takich zjebanych pytań nie zadajesz
>>
File: checkem, .gif (2MB, 300x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem, .gif
2MB, 300x242px
>>
>>678988920
i dobrze JEBAĆ BIEDĘ
>>
>>678988954
to byś zalinkował cyganie
>>
File: money.png (118KB, 206x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
money.png
118KB, 206x366px
>>
>>678988920
ile masz lat anonie ?
>>
File: money2.jpg (52KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
money2.jpg
52KB, 540x960px
>>678989152
>>
>>678986521
Piękna ta Kasia.
>>
File: money3.jpg (35KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
money3.jpg
35KB, 540x960px
>>
>>678989040
No bo sobie nie zadaje, chciałem tylko wskazać na ciebie palcem i wysmiać za bycie zjebanym cebulakiem który nie potrafi ogarnąć swojego życia i ma się za myslacego.
>>
>>678988920
A ja wczoraj widziałem jak Łukasz kopnął autobus, a ten upadł na grupkę dzieci z papieżem, który ukrywał się bagażniku pełnym tornistrów
>>
File: money5.jpg (35KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
money5.jpg
35KB, 540x960px
>>
>>678989137
nie promuje łyżkokarmienia
Thread posts: 333
Thread images: 95

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.