[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Nederdraad mensen kom er maar in

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 115
Thread images: 26

Nederdraad mensen kom er maar in
>>
tilburg reporting in
>>
Den haag check
>>
File: 1436542965293.jpg (266KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436542965293.jpg
266KB, 1024x768px
friesland represent
>>
>>
reet mij
>>
File: 1431547079426.jpg (97KB, 352x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431547079426.jpg
97KB, 352x259px
>>655547159
kanker geil
>>
>>655546966
friesland heil, dubs. checkem
>>
http://www.magic-truffels.nl/
Als je in ons heerlijk vrije Nederland woont en niet magic truffels hebt geprobeerd heb je iets gemist in je leven.
>>
Alles boven de rivieren is letterlijk kanker
>>
>>655547355
af en toe wat keta maakt mijn dag weer goed
>>
>>655547380

En Limburg dan?
>>
es vier es is beter
>>
File: ZwartePiet7.jpg (59KB, 450x572px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZwartePiet7.jpg
59KB, 450x572px
>>
File: 1417199972827.jpg (48KB, 480x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417199972827.jpg
48KB, 480x800px
kanker weer zon tyfus draad
>>
>>655548868
yaaooosaaa
>>
Kent iemand nog gewillige sletten in de buurt van Leiden?
>>
>>655549234
toevallig wel ja. Of je dr nummer mag? Nahh
>>
>>655549485
Verdorie
>>
>>655546742
Weer een weekend met niets te doen in Tilburg. Hier ook op /b. Fucking Tilburg.
>>
>>655548868
Moar
>>
rekt, brabos hier?
>>
>>655549602
Wat is het leven toch weer kanker hè?
>>
>>655549649
Ik ga niet weer als enige shit lopen posten
>>
>>655549723
hinga dinga durgen
>>
>>655550042
ik ga je oma wurgen
>>
Arnhem representatie
>>
>>655549723
Kun je eindelijk eens wat betekenen voor de mensheid, doe je 't niet.
>>
>>655549667
Ja echt hè kankerzooi
>>
>>655549667
Tja, het is maar hoe je het bekijkt.
>>
File: oifqmt51yu90.jpg (313KB, 1558x2400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oifqmt51yu90.jpg
313KB, 1558x2400px
>>655549723
>>
Groningen hallo
>>
File: 1418740425652.jpg (44KB, 700x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418740425652.jpg
44KB, 700x525px
>>655550362
wat is dat voor mormel?
>>
File: _girls66__9_.jpg (71KB, 500x637px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_girls66__9_.jpg
71KB, 500x637px
>>655551254
Dit beter?
>>
File: 1419028930475.jpg (56KB, 600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419028930475.jpg
56KB, 600x900px
>>655551562
nahh
>>
>>655551653
Zitten bij jouw geen tieten an
>>
File: 1417202008926.jpg (29KB, 462x597px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417202008926.jpg
29KB, 462x597px
>>655551948
tenminste geen random internet shit ;)
>>
>>655552222
YO UFUCKING DIOEIOT
>>
>>655552222
>>
>>655552222
we al 10000x herhaald als upload, dat geldt inmiddels als RANDOM
>>
>>655552222
FUCK YOUUUUUUUUUUUU!
THIS WAS MY GET
>>
>>655552222
IMMORTAL!
>>
Kanker 050 hier
>>
>>655552222
faggot german merkel faggot
>>
>>655552222
#3LEFT
>>
>>655552437
did you post dem titties? I DIDNT THINK SO!
>>
Amsterdam is binnen
>>
File: amsterdam.jpg (296KB, 822x539px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amsterdam.jpg
296KB, 822x539px
netherlandsssssssss
>>
Deventer reporting in.

I'm so fucking bored.
>>
'T gooi kakkersquad aanwezig
>>
File: IMG-20150823-WA0000.jpg (106KB, 899x1599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20150823-WA0000.jpg
106KB, 899x1599px
>>655552430
OC dan maar? ;)
>>
>>655553254
Gooi jezelf van een brug
>>
>>655550136
Godverdomme 2 dagen bij mijn ouders word nu al moe van deze shit. Centraal Is wel kamkermooi geworden
>>
breda reporting in deze draad
>>
Lwd hier (frl is om lwd heen gebouwd)
>>
haha mems XP!
>>
>>655553430
correct gehandeld, dit valt buiten Random
>>
>>655553430
Lekkah meer?
>>
File: IMG-20141218-WA0014.jpg (102KB, 719x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20141218-WA0014.jpg
102KB, 719x1280px
>>655553882
top
>>655553892
hmmm nog eentje dan
zelfde chick
>>
>>655554114
Wie is de chick?
>>
>>655554404
Chicken
>>
>>655554404
goeie vraag ;)
komt uit de randstad
>>
>>655553438
gooi jezelf weg
>>
>>655553811
Nl.pepper
>>
033 reporting in
>>
>>655555309
Slava Ukraini
>>
You shall spam /sp/ with anime
>>
0229 hier
>>
ROSMALEN
073
7
3
>>
>>655552990
Also, I'm 100% convinced that I'm literally the only person in Deventer on 4chan.
>>
File: 1440440313679.jpg (89KB, 335x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440440313679.jpg
89KB, 335x335px
>>655556671
>>
>>655556671
Ik heb de kanker gevonden vrienden
>>
>>655556817
>>655556836
...what'd I do?
>>
>>655556238
DEN BOSCH DE GEKSTE

OETELDOOOOOOONK

11/11
>>
>>655557031
praat nederlands met me
>>
File: 1284326570889.jpg (34KB, 473x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1284326570889.jpg
34KB, 473x357px
>>655557031
>>
Chick uit Barendrecht wil graag een lul jongens, wie komt het haar geven? Dubs en ik geef foto, trips en ik geef haar adres.
>>
Steenenkamer representeert
>>
>>655557178
Oh, is dat alles?

Jongens, kalm jullie tieten. Ik praat wel verder in 't Nederlands.
>>
>>655557176
NUL ZEVEN DRIE
ROS-MA-LEN
>>
>>655557188
I've always loved Dutch curses. So weird.
"Cancer Mongol". Pft.
>>
File: 1416398828841.jpg (34KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416398828841.jpg
34KB, 600x800px
>>655557194
KANKER EEN SPELLETJE!
WAT VERDOMD LEUK
>>
>>655557194
NOG EEN KEER NOG EEN KANEKR KEER
>>
Tilburg
>>
>>655557526
073 TILBURG
>>
Ik moet heel nodig poepen maar de poep komt er niet uit normaal poep ik 2 keer per dag maar het zit echt niet mee op het moment heb al 3 dagen ofzo niet gepoept en het doet kanker veel pijn :'(
>>
>>655557194
WOOHOOOO
>>
File: 1419029607599.jpg (120KB, 480x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419029607599.jpg
120KB, 480x800px
>>655557194
IK WIL VERDOMME WINNEN KANKER
>>
>>655557194
dit schiet niot op....
>>
>>655557568
Sletjes?
>>
>>655557194
spam deze shit vol
>>
>>655557782
0
7
3
SLETJES.
>>
File: 1420737050194.png (9KB, 401x367px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420737050194.png
9KB, 401x367px
>>655557194
>>
>>655557194
Fix het!
>>
>>655557899
JE HEBT GEWONNEN KANKERRRT
>>
>>655557899
WINRAR
>>
>>655557643
Je gat Is misschien te klein je moet jezelf ff kanker hard laten nemen in je reet dan moet het lukken ;)
>>
>>655557960
4x5 + dubs

wat win ik
>>
>>655557899
Check'd
Heb geen nudies wel der nummer
>>
>>655557899
RARE KIKKER 073
>>
>>655558067
nou die pauper met zn chick gaat nu fotos + naam sturen denk ik
>>
>>655558000
mooie trips
>>
>>655558000
TRIPS
>>
>>655555555
>>
File: 1418740515067.jpg (72KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418740515067.jpg
72KB, 960x1280px
Nou kom maar op met dat adres dan
>>
heeft iemand nog een mogool die ik kan stalken tot zelfmoord?
>>
>>655558634
Rosmalen 073
>>
>>655557687
Volgens mij ben je al aan het winnen, Aaron.
>>
>>655557687
Heb je meer van haar of niet?
>>
>>655558147
Found her,
Daphne Schuurman
>>
>>655558634
Chopinstraat 7 Barendrecht
>>
File: 1442599727630.jpg (9KB, 211x246px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442599727630.jpg
9KB, 211x246px
>>655558694
>barendrecht is egt ver man
>>
>>655558147
achternaam?
>>
>>655558945
Schuurman
>>655558900
Nu dr nummer/kik nog eventjes
>>
>>655558812
>>655558945
Dit blijkbaar kek, ik heb der nummer en adres via jodel
Thread posts: 115
Thread images: 26

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.