[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Nederdraad 3.0 Waar waren we

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 303
Thread images: 45

File: nederig.gif (706B, 300x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederig.gif
706B, 300x200px
Nederdraad 3.0

Waar waren we
>>
Dat wij Nederlanders nog geen uur zo'n klote draadje in leven kunnen houden
>>
>>653484638
Hij ging 404 door reactie limiet, dus da's een goed teken
>>
>>653484401
>>653484638
>>653484800


Ik post deze even opnieuw want die groningers zagen er zo ranzig uit
>>
>>653485016
Er is letterlijk niets mis met Groningers
>>
>>653485016
grafkankeritus he
>>
>>653485461
Ik woon nu 3 jaar in Groningen maar Groningers kunnen heel lelijk zijn
>>
JODEN!!!!
>>
>>653486353
>>653485989
>>653485461
groningers zijn kanker lelijke kut boeren
>>
>>653487364
En wonen in Almere is leuk zeker?
>>
070 lik me reet
iedereen een lekker maandag gehad?
>>
ik ken een half Groninger, hij is autistisch, en is amper te verstaan omdat hij heel erg binnensmonds praat.
>>
iemand nog naar subway xl geweest in rotterdam?

was kanker gezellig lekker drugs gebruiken enzo
>>
>>653487859
Alle mensen uit groningen zijn kanker autistisch
>>
>>653487859
Wie dan? Ewoud?
>>
>>653487859
>>653488136
>>653488136
>>653488375


Ik zeg dat we groningen gewoon helemaal al het gas leegzuigen
>>
brabanders zijn gewoon altijd gezellig
istoch
>>
>>653489039
tis waar

kverlang terug naar m'n geboortedorp waar 't altijd licht is
>>
>>653488732
Ik zal je de vader leegzuigen kankertuig
>>
>>653489271
En een beetje alleen rondlopen in die te stille stad? Nee dank je
>>
NEDERDRAAD!!!!
>>
Waarom heeft iedereen in deze draad het taalniveau van een gemiddelde Marokkaan? Kanker.
>>
>>653490508 we moeten ons aanpassen voor als de isis deze land overneemt
>>
File: 1445701029386.jpg (12KB, 320x449px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445701029386.jpg
12KB, 320x449px
>>
>>653490508
Wat heb jij tegen Marokkanen vieze kanker racist
>>
palm is kanker gay
>>
>>
>>653489580
Ik neuk jou de moeder
>>
>>653490935
nice dubs mate
>>
Iemand coke nodig? Omgeving uuu
>>
Wesley is een kanker hoer
>>
>>653491815
ja hier kom naar grote markt
>>
>>653490761
Marokkanen zijn criminele uitkeringstrekkers en zijn hoofdverantwoordelijk voor de teloorgang van vele historische steden, zoals Gouda en Utrecht.
>>
>>653488375
met glitter op z'n lul?
>>
>>653492029
Kom Zanzi
>>
Hey wie van jullie weet hoe ik een aansteker weer moet op vullen.
Het is een mooie en ik wil hem niet kwijt.
>>
>>653492800
ik heet geen zanzi
>>
is het misschien een goed idee om Remove Kebab in de top2000 te stemmen?
>>
>>653493093
Zanzi coffeeshop daar woon ik vlakbij fag
>>
>>653493013
Mijn vriend google weet precies hoe dat moet.
>>
Dus.. hedde gullie nog wa te doen?
Ik ga wa japaneze tekenfilmkes kijke denk
>>
>>653493591
Das gwn anime fag
>>
>>653493591
pedo
>>
>>653493692
Anime is Chinees, mongooltje
>>
>>653493740
Jou vader is een kanker pedo
>>
>>653493324
bedoel je die bij de Vleutenseweg
>>
>>653493818
Je kk leven
>>
>>653493692
Dus? wa wilde zegge daarmee?
Hedde nou wa te doen of nie?
>>653493740
Nee.
>>
>>653493591
onepunchman gozer shit is lache
>>
>>653493848
je moeder is een vluchteling
>>
>>653493868
Ja ben nu onderweg naar dmo (de Meern oost)

Moet ff wat wietjes afleveren
>>
Dutch sounds like a peasant's english after getting fucked by a german
>>
>>653494137
Ik heb jou moeder gebald
>>
>>653485016
Zo ziet de gemiddelde werkloze linkse moralist eruit. Vooral die schele is kankerstrak!
>>
>>653494185
zal ik komen
het is 20 minuten met de bus naar de Vleutensweg voor mij
>>
>>653494253
English is a by product of Dutch (and German and Scandinavian.)
Not the other way around, fuckwad
>>
>>653494298
ik heb jou oma opgegeten
>>
File: Untitled.png (126KB, 269x305px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
126KB, 269x305px
>>653485016
ayy
>>
>>653494458
It doesn't change what it sounds like
>>
>>653494410
Ik zeg ik ben nu omw dmo. Ey als je moet hebben binnenkort moet je zeggen man ik geef je wel een nummer
>>
>>653494468
Had al zo vermoeden
>>
>>653494720
Yea too you, because that's subjective you fucking moron, English sounds stupid to us too.
>>
>>653494137
auw, mijn kantjes
>>
>>653494826
Agree
>>
>>653494734
oke
zit je vaak hier dan in de draad?
>>
Ja genoeg, ben altijd in de buurt man. Vooral voor goede wiet ben ik je man
>>
>>653494826
Not to me it doesn't.
>>
>>653495131
Heb een kik naam voor je? Kan me daar altijd op bereiken
>>
nederdraden zijn altijd kksaai, kktriest kutvolk, geen lekkere wijven niks. Alleen maar kkzielig engelse zinnen woord voor woord vertalen, echt kanker.
>>
>>653494826
engels klinkt helemaal niet dom, alleen omdat je het met een 420% nederlands accent uitspreekt mongool
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eB9WgR_N4h4
>>
BELGIËEEEE VUILE FLIKKER NEDERLANDERS,bedankt voor de goedkope wiet
>>
Nederdraad is netnummerpaaldraad.

030
>>
Goede wiet in Utrecht kik maar als je interesse. Hebt. Enkele keren ook coca of pilletjes
DutchBadass
>>
>>653495696
Geen dank.
>>
>>653484401
Dutch sounds like a mix of Norwegian and the language in The Sims. Such a funny language. Thank's for the laugh, lads.
>>
>>653495497
oke in de shop ben ik degene met de hoed en de veer op mn hoed zie je zo
>>
Waar waren we?

17.000 vluchtingen per dag. Daar waren we
>>
>>653495980
Wat zei ik nou bovendien is zanzi dicht al een tijdje
>>
>>653496083
Haha, kanker op.
>>
Begin nedersletten te posten homos
>>
Is er een 023 kankerfag in de zaal?
>>
0578 dan?
>>
>>653496487
gerepresenteerd
>>
>>653496174
nee zit best vaak daar misschien zie ik je wel es
>>
013 aanwezig
>>
>>653496656
Wie weet man
>>
File: image.jpg (240KB, 799x2732px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
240KB, 799x2732px
>>
Zijn er nog kanker joden?
>>
http://nu.nl/internet/4170616/anonymous-verstoort-communicatie-met-rick-astley-nummer.html
Aaaaaaaaaaaayyy lmao
>>
Limburg masterrace
>>
>>653497405

lol mongolensex
>>
File: 2HT4P66.gif (212KB, 501x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2HT4P66.gif
212KB, 501x585px
Over joden gesproken
>>
>>653498292

brabant op je kankerhoofd!
>>
File: Nederdraad.jpg (134KB, 638x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederdraad.jpg
134KB, 638x960px
KANKER
>>
>>653494253
Old English and Old Dutch were really close in sound and pronunciation. Your English sounds different because YOU got fucked by both the Norse and the Normans.
>>
RANDSTEDELINGEN ERUIT
NONDEDJU ERUIT! ERUIT! ERUIT!
>>
>>653492800
Gecontroleerd op dubbels
>>
035 iemand?
>>
Allah is een stronthoop en mohammed is zijn stank.
>>
>>653498400
Ze hebben vaker seks dan menig poster hier.
>>
>>653494044
Rekt en dubs, mooi gedaan kerel
>>
>>653499135
Noem t gwn dubs haha
>>
>>653498292
0475 represent
>>
>>653499254
Ja. Kankergroest
>>
DIKKE BMW
>>
File: laughing.jpg (47KB, 500x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing.jpg
47KB, 500x333px
hey guys

i'm an immigrant and i've already banged three blonde dutch girls

ya'll mad?
>>
>>653499718
I banged Ur dead mom? Ur Mad?
>>
>>653499394

jammer genoeg waar
>>
013 centrum represent
>>
>>653499718
tuurlijk ahmed gelooft ge het zelf?
>>
>>653499883

Jonas?
>>
>>653499100
lekker jesper
>>
>>653499966

english, motherfucker
>>
>>653491108
Nee?
>>
>>653499412
Thhx Feelsgoodman
>>
ZEELAND

0113
1
1
3
>>
File: 1419261895978.jpg (706KB, 1695x864px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419261895978.jpg
706KB, 1695x864px
Waar zijn die sltten dan
>>
>>653499697
Hilversum is sowieso kanker
>>
>>653500261
>Alkmaar
>>
>>653488016
er is een subway xl? waar?
>>
>>653500100
Sure, Ahmed, thou believeth it thyself?
>>
>>653500024
Roy
>>
File: 1446150791995.gif (2MB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446150791995.gif
2MB, 400x225px
wie hier kan triforcen?
>>
>>653500424
Klopt
>>
>>653500792
·→2
r6ób▬
>>
>>653499718
Ik hou niet eens van blonde, Nederlandse wijven dus je mag ze hebben. Ik neuk liever een moslima.
>>
>>653500261
moar
>>
>>653492345
ondertussen zijn rotterdam en amsterdam de meest multicultere steden in het land
Maar jouw kanker stadjes hebben het ook wel zwaar hoor
>>
>>653500261
Wat een vies wijf zeg.
>>
Ik heb net lekker op m'n gehandicapten wc met armleuning gescheten
>>
File: 1420544927183.jpg (197KB, 1037x657px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420544927183.jpg
197KB, 1037x657px
Kom op mensen post wat nedersletten
>>
ik ben oost-europeaan en ik ga volgende jaar jouw land te veroveren. praat maar verder over marokaans
>>
File: thailand-flag.gif (4KB, 390x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thailand-flag.gif
4KB, 390x265px
สวัสดี
>>
>>653501769
Zamknie sie ty kurwa
>>
>>653501128
Ja, want Marokkanen hebben Rotterdam en Amsterdam echt beter gemaakt.
>M-maar er zijn ook andere soorten onkruid dus het is niet de schuld van de arme schaapjes
Ja, en? Feit blijft dat meer dan 20% van de Marokkanen tussen de 20-25 verdacht is (geweest) van een misdrijf.
>>
>>653502483
waar the fuck kanker jij nou weer op?
je bent echt serieuse kanker als je denkt dat ik de import van marokkanen ondersteun
>>
>>653502483
>20% van Marokkanen tussent 20-25
Bron?
>>
File: bron.jpg (118KB, 500x330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bron.jpg
118KB, 500x330px
>>653502771
>>
Hallo ik ben Willem
>>
Oh kanker, eindelijk een Nederdraad en ik ben lekker laat.
>>
Groningen represent! Kom net uit werk, dus eerste threads gemist.
>>
>>653503441
Waar werk je? Suikerunie?
>>
0344 hier
>>
>>653500578
Was afgelopen zaterdag PIK!!!
Beter ga je wel naar liquicity winterfestival!!!!!!
>>
>>653502771
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoeveel-criminaliteit-er-onder-marokkanen
Let wel, dit is over het gehele land. In sommige steden kan dit oplopen tot bijna 60%.
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2009/6/Schokkende-cijfers-criminaliteit-Marokkanen-Rotterdam-ELSEVIER236094W/
>>
>>653490763
Wouter?
>>
>>653503608
Tabakfabriek Niemeijer
>>
>>653503957
Letterlijk KANKER.
>>
>>653503957
Meen je niet, ik heb jaren geleden op opslag pijptabak daar gewerkt, in het oude gedeelte met de te lage lift
>>
File: BOA2015-web.jpg (843KB, 700x989px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BOA2015-web.jpg
843KB, 700x989px
>>653503639
dat is best wel kanker muziek, ik haal mijn drugs wel op wallenpop denk ik
>>
Dag kankerleiers, Delft represent.
>>
>>653503957
kanker mbo'er ik weet nu waar je werk woont
>>
>>>/int/51159585
>>
File: Screenshot_2.png (1KB, 84x41px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2.png
1KB, 84x41px
weet iemand waar dit knopje voor dient
>>
>>653503911
ja
>>
>>653504330
heb t al nvm
>>
>>653499676
+1
>>
>>653504187
BSE!! ik hou ook wel van goede neuro hoor maar liquicity heeft toch zijn eigen sfeertje wat ook lekker is.

Was je bij SUBWAY zaterdag Maassilo?
Kankerharde jump up dubstep en neuro! DANKU
>>
>>653504244
Fietsenmaker of arbeider?
>>
Jongens hoe regel ik een slet? Ik wil neuken
>>
File: 68.jpg (47KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
68.jpg
47KB, 500x500px
>>653504980
uuhh... nee, ik ben een melodic death metal fan
>>
>>653505102
ik wil ook wel n sletje neuke, vvling op de avond
>>
File: jpg.png (477KB, 560x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jpg.png
477KB, 560x500px
>>653505287
>Melodische doodsmetaal
>>
>>653505102
zeddnet
>>
>>653504244
Welke studie en welk jaar
>>
>>653505287
zoek ff op youtube op zardonic. Kan jij wel waarderen.
>>
>>653505493
Ik voel me best wel beledigd
>>
>>653505785
doe jij dan eens asphyxia voor mij opzoeken
>>
>>653490763
Jij bent zelf kanker gay
>>
Kanker
>>
>>653504113
Nice! Ik sta in de productie, nieuwe gebouw, bovenste verdieping.

>>653504265
Kanker MBO'er met een baan.
Beter dan uitkering trekken, luie kankerneger
>>
File: TempoteamPiet.jpg (237KB, 1196x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TempoteamPiet.jpg
237KB, 1196x800px
024 representeert, goedenavond stelletje graftakken.
>>
>>653504424
Lol die ken ik ;p
>>
>>653506211
Oh vet, da's met de verpakking toch?
Kom je wel eens in café Bolhuis?
>>
Kanker dubs?
>>
>>653506364
Nee geen pakkerij, productie van het tabak zelf. Kerverij enzo.
>>
>>653505975
>asphyxia
Niet mijn ding en metal is sowieso KANKER GAY! En van deze EMO SHIT gaat mijn piemel niet steigeren
>>
Dubbels
>>
>>653506515
Hoe voelt het om daadwerkelijk een oorzaak van kanker te zijn?
>>
040 alhier
>>
>>653506515
Ah oke, ik heb geen idee hoe het nu in elkaar zit daar, ik werkte er in 2005 en er zal vast een hoop veranderd zijn
>>
Newfags
>>
>>653505857
Ga volledig metaal of ga naar huis niet van die melodische brol.
https://www.youtube.com/watch?v=PLy46B7KNn4
>>
>>653506714
Kan me geen kanker schelen. Als jij wilt roken, doe je dat lekker.
>>
>>653505102
Wat zoek je?
>>
>>653506847
Zo lang werk ik er nog niet ;p
>>
>>653506714
zooo toxic heeeyyyy
Het begint bij je zelf kk jong!
Het houd niet op niet vanzelf!
>>
File: a2625748286_10.jpg (228KB, 1000x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a2625748286_10.jpg
228KB, 1000x1000px
>>653506657
>metal is sowieso KANKER GAY!
wow, dat werd opeens wel aggressief. Ben jij misschien een zwarte meneer? neem nog een MDMA pilletje joh, je luistert je muziek toch niet om naar muziek te luisteren
>>
File: image.jpg (376KB, 2000x1229px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
376KB, 2000x1229px
>>653486972
Kankerjood
>>
>>653505857
Ik sluit mij aan bij deze flikker: >>653506853
>>
>>653506853
Lekker nummer, kende ik nog niet

Houd je ook van drone/doom?
https://www.youtube.com/watch?v=jlfwMzgNnY8
>>
>>653507013
Stam+t, vrind.
>>
>>653507242
>>653506853
een beetje boos worden op mij en niet eens duitse metalcore posten

https://www.youtube.com/watch?v=8_Ru8VXx2hU&ab_channel=AFMRecords
>>
>>653506853
vergat erbij te zeggen, ga naar 5 minuten als ge te lui zijt voor de momentum opbouw
Deze schijt heerst.
>>653507380
Ja, nie veel drone maar wel veel doom
>>
>>653506912
Iets met een gat en een hartslag, het liefst mens en als het effe kan een vrouw
>>
>>653507380
>drone/doom
Mijn nikker.
>>
>>653507593
Een man en een vrouw, zou dat je wat lijken?
>>
>>653506853
waarom is het altijd zo slecht opgenomen
>>
072 meldplicht
>>
>>653507780
Ligt eraan
>>
Trouwens iemand hier SLUDGE
https://www.youtube.com/watch?v=amWKVFY40Xs

>>653508015
Is 't nie? da's hoge kwaliteit voor zwartmetaal
>>
File: image.jpg (281KB, 1200x580px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
281KB, 1200x580px
>>653503639
Absoluut anwezig

Volgende week kapot skeer en de week daarop major league

Wat is je voornaam dan misschien ken ik je wel
>>
>>653508204
daarom, vind deze wel interessant klinken maar als er shit gaat resoneren is de lol eraf
>>
>>653508592
Mehh pak voorlopig geen feestjes meer.
Liquicity word de eerste
>>
>>653505102
>>653505300
>>653506912
>>653507593
>>653507780
>>653508135
Gedegenereerden.
>>
>>653508852
Da vuile ranzige geluidkwaliteit, esthetiek en atmosfeer maken het juist compleet
>>
>>653508862
Allright, zorg dat je Dimension ziet, zijn tonijnen zijn echt kanker strak
>>
>>653509212
misschien, maar ik luister graag naar de instrumenten en het blijft voor mij leuk als ik nieuwe dingen blijf horen, niet nieuw gekraak
>>
>>653509279
Heb een bril en een draken tattoo op me linker arm/borstkas is het meest herkenbare en een baard:P!
>>
>>653509525
Heel ander genre, maar wa vindt ge hiervan?

https://www.youtube.com/watch?v=KSODNGgdcO0
>>
>>653509279
En vergeet jij cartioon niet te zien. En ramses b met charlotte haining. was op het zomerfestival facking mooi!
>>
Zitten hier nou alleen maar arbeiders of ook nog wat mensen met klasse?

Student Leiden represent
>>
>>653509982
beetje poppy maar zou een kans geven

paal jij ook op int/nederdraad? zo niet, kom zeker es kijken, jij bent niet zoals die kankers hier
>>
>>653510506
Student Nijmegen hier, was al bang dat alleen het proletariaat zich hier had aangemeld.
>>
>>653500792
  ▲
▲ ▲
>>
>>653510506
Leiden hier. Wat studeer je?
>>
Iemand een nummer keta en stuff in Amsterdam?
>>
>>653510506
>>653510801
>>653510968
Pretentieuze kanker downies
>>
>>653510801
Gelukkig maar dat ik niet de enige ben, ik werd al bang!

>>653510968
Geschiedenis, jij dan /b/ro?
>>
>>653506364
Kanker, daar woon ik naast!
>>
>>653511665
>Geschiedenis
Kansloos
>>
>>653511665
Engels.
>>
>>653503634
Kanker Burenaar
0345 hier
>>
>>653511656
Opzouten, vieze VMBOer.
>>
Ben je wel lid dan?
>>
haha, fickt euch alle, käskoppdownies!
>nederland mijn vaderland
Deine Mutter!
>>
>>653511656
Top shit post vriend, succes met de rest van je leven kikkers posten op een zuid-mongolisch Thomas de Stoomlocomotief discussiebord.

>>653511665
> 2015
> Geschiedenis
Heb je al kunnen kiezen of je je afstudeerstage bij McDonalds of Burger King gaat doen?
>>
>>653512233
Oh ja, check deze dubbel dubbels
>>
>>653490761

Val dood abdel
>>
>>653512292
>>653512559
Kekkedy kek
Veel succes met je carrière als hamburgervouwer
>>
>>653512220
Lipsiusleven is mooi leven, ook al zitten in de lelijkste faculteit op aarde...

>>653512559
Bij de Burger King schijn je makkelijker manager te kunnen worden, maar bij de Mac werken minder negers, dus dat moet ik nog even discussiëren met mijn scriptiebegeleider
>>
>>653507544
*Kankerslechte metalcore
>>
>>653511886
Dan hebben wij elkaar ongetwijfeld wel eens gezien zonder het te weten
>>
>>653512547
Hoe voelt het om volgend jaar 2 miljoen moslims in je poepgat te krijgen, Klaus?
>>
>>653513070
>Lipsiusleven is mooi leven, ook al zitten in de lelijkste faculteit op aarde.
Och. Het enige vervelende is de overvolle lokalen.
>>
>>653513418

Scheisse! Ich kann nie schiete!
>>
>>653513070
Zeker doen, als je een goede hebt dan fixen ze nog wel een Mac langs de snelweg, dat is dan vaak helemaal negervrij.

Maar serieus, wat doet een MA Geschiedenis nu in godsnaam om brood op de plank te krijgen in 2011+4?
>>
>>653513418
Sehr gut. Immerhin werden die Muschis niet insta trocken wenn sie mich reden hören.
Heel goed. Immers gaan de kutjes van meisjes niet meteen droog worden als ze me horen praten.
>vertaald voor je omdat je zo'n idioot bent, Willem
>>
Is the Netherlands cold?
>>
>>653514240
Yes.
>>
>>653513228
Ik kom er zelf niet, maar die kans is bijzonder aanwezig ja
>>
maagdenhuisbezetter van het afgelopen jaar hier. Wil het PVV-tuig hier vragen of opmerkingen kwijt?

>inb4 powned
>>
>>653514084

Ach je kan de politiek, het hogere bredrijfsleven, de overheid en de journalistiek in, dus ik heb nog keuze zat.

Je bent alleen genaaid als je oude geschiedenis of middeleeuwen doet, daar zijn geen banen in.

En ik ga echt geen MA Geschiedenis doen, ik rond gewoon lekker de bachalor af en dan ga ik een andere master doen
>>
>>653498610
Kanker
>>
>>653514573
Je bent toch niet zo'n pauper die daarnaast op het dakterras zit homo erotische feestjes te houden he?
Rook je ook Bizon?
>>
>>653514114
Dat zal zeker helpen als de rijen moslims klaar staan om over je vriendin heen te gaan, Klaus. En nu gaarne even stil zijn voordat je opgepakt wordt vanwege haatspreken, hoorndrager.
>>
>>653495980
kanker...
>>
070 iemand?
>>
Wat vinden jullie van Ronnie Flex?
>>
>>653515810
Ja kanker koud buiten
>>
>>653515868
Kanker stoer.
>>
>>653515868
Kanker
>>
File: weed.jpg (149KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weed.jpg
149KB, 500x500px
kan ik wiet gewoon op mijn nachtkast laten groeien zonder extra shit?

gebruik autoflower en kamerlicht.
>>
>>653515990
Ja kanker 3 kankergraden
>>
File: 1401137493108.jpg (148KB, 930x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401137493108.jpg
148KB, 930x638px
>>
>>653515868
Een van de mooiste lullen van expeditie!
>>
>>653516401
post eentje uit amsterdam
>>
File: 1428274987477.jpg (262KB, 1280x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428274987477.jpg
262KB, 1280x709px
>>
File: 1401138154839.jpg (755KB, 1440x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401138154839.jpg
755KB, 1440x1280px
>>
File: 1444513369483.jpg (64KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444513369483.jpg
64KB, 600x800px
>>653492345
Hahaha, Utrecht? Wat lul jij man? Gouda, ok, maar Utrecht? Vriend, al die ratten zitten in Kanaleneiland. Kom maar eens naar de binnenstad hier. Je zult misschien 10-20 zandratten aantreffen op een gemiddelde middag. Kanker op met je vieze gelul, kankerlijder.
>>
File: 1428274670939.jpg (146KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428274670939.jpg
146KB, 748x559px
>>
>>653516401
>>653516520
>>653516608
MEEEEER
>>
>>653516236
vergeet het maar
>>
File: 1401138767010.jpg (219KB, 1130x797px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401138767010.jpg
219KB, 1130x797px
>>
>>653516819
Heb je ook uit omgeving 010
>>
File: 1401139533557.jpg (145KB, 1236x592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401139533557.jpg
145KB, 1236x592px
>>
File: 1401139754687.jpg (387KB, 1280x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401139754687.jpg
387KB, 1280x771px
>>
>>653517002
nee
>>
File: 1401140349768.jpg (75KB, 661x570px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401140349768.jpg
75KB, 661x570px
amsterdam voor de liefhebber
>>
>>653517262
Kanker
>>
>>653516718
>Ik heb dan wel kanker, maar het is niet erg omdat het niet over mijn hele lichaam is verspreid.
>>
File: Kirsten Diependaal.jpg (52KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kirsten Diependaal.jpg
52KB, 640x640px
>>
File: lotte schrijver.jpg (2KB, 83x125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lotte schrijver.jpg
2KB, 83x125px
>>
File: 1428274468994.jpg (191KB, 1133x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428274468994.jpg
191KB, 1133x800px
>>
Iets in de buurt van Helmond?
>>
>>653517669
Hoe kom je hier allemaal aan
>>
>>653516900
en als ik een lamp koop?
>>
File: xray3-1.jpg (260KB, 960x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xray3-1.jpg
260KB, 960x636px
>>
>>653517863
komen uit oude threads
>>
>>653517787
Heb ik wel, krijg je niet, naha
>>
>>653517995
Want?
>>
File: 1401140018600.png (165KB, 631x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401140018600.png
165KB, 631x300px
>>
Heeft iemand die slanke blondine nog die op vakantie met zo'n baard swami neukte?
>>
>>653517669
ha die ken ik
>>
>>653516963
Was zij niet dat meisje van die poepseks foto's?
>>
>>653517960
wat?
>>
Naar welk land zal ik emigreren /b/ro's? Het is hier zo kanker koud
>>
File: 1401140175161.jpg (905KB, 2592x1944px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401140175161.jpg
905KB, 2592x1944px
>>653518221
alle voorgaande posts waren van mij

Dit was mijn folder voor nu :)! als iemand nog iets uit groningen heeft in ruil wordt dat gewaardeerd!
>>
>>653518294
bofkont
>>
>>653518336
nigeria
>>
>>653518307
geen idee
>>
>>653518434
Te veel kanker zwarten
>>
>>653518326
uit vorige topics opgeslagen
>>
File: cSCpsb3.gif (1KB, 324x216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cSCpsb3.gif
1KB, 324x216px
>>653518336
>>
Kijkt iemand hier gore?
>>
>>653518401
zou ik niet zo snel zeggen.
Heeft het verstand van een aardappel, persoonlijkheid van een steen en zet haar kut open voor iedereen.
Je mag blij zijn als je geen aids hebt nadat je haar geneukt hebt.
>>
File: 1437645761657.jpg (37KB, 916x966px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437645761657.jpg
37KB, 916x966px
>>653518180
Omdat ik daarmee verlies aan neukerij uit Helmond riskeer. Zodra dat sowieso een gedane zaak ik zal ik hier braaf alles delen
>>
>>653518626
ja, je moeder
>>
verder niemand? ik zal nog eens mn folders dumpen
>>
>>653518749
Ik zal het wel vragen
>>
>>653518582
ik heb het over wiet
Thread posts: 303
Thread images: 45

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.