[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

NEDERDRAAD kom binnen

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 123
Thread images: 34

File: nederland.jpg (103KB, 3380x2375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
103KB, 3380x2375px
NEDERDRAAD

kom binnen
>>
kanker
>>
PAAL IETS
>>
File: 484939.jpg (244KB, 1733x1153px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
484939.jpg
244KB, 1733x1153px
piemel
>>
Mooi weer vandaag
>>
>>653433878
jij wat maat?
>>
Ah lekker warm hier. 1 Rode wijn graag.

>Bier is voor onderbedeelde
>>
>>653433998
>hoge tandartsrekening willen
ja man
>>
Nederkanker meldt zich
>>
File: tits.jpg (201KB, 1366x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tits.jpg
201KB, 1366x768px
Zijn jullie ook zo fan van Sensi?
>>
>>653434193>>653434193
Hou eens op met dat gekanker
>>
>>653433998
Ja maar wijn smaakt naar rotte druiven
>>
>>653434127
>tandpasta zonder fluoride
>amateur
>>
In wat voor draden posten jullie meestal? Ik in amerifatthreads
>>
Opkankeren kankerzionisten.
>>
>>653434329
hou je kanker bek dan maar kankerlijer
>>
>>653434572
post gif plies
>>
>>653434524
Kom dan kankermongool, neem al je kankervrienden mee dan kom ik ook alleen
>>
>>653434524
Niet schelden man, het is een kanker erge kanker aandoening zo'n kanker gezwel in je kanker kop
>>
klagen op andere mensen en zelf de hele dag achter de computer zitten zonder toekomst terwijl je leeftijdsgenoten zich ontwikkelen

KANKER
>>
File: dreef.jpg (300KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dreef.jpg
300KB, 960x1280px
rate deze jongen eens
>>
>>653434857
Wat ben jij nu aan het doen dan?
>>
>>653434676
kom nu achter de aldi dan, alleen, klap ik je kankerhard op je kankerbek. en doe geen bluf, ik weet waar je huis woont
>>
>>653434865

Kankermongool
>>
File: 1440498345779.jpg (36KB, 341x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440498345779.jpg
36KB, 341x500px
>>653434865
>>
>>653435107
en hij is ook nog eens homo
>>
>>653435073
Is goed kanker mietje, maar weet goed ik weet waar jouw kankerbed in jouw kankerhuis staat
>>
>>653434572
Veel plezier met je kanker ban vuile beastiality rukker
>>
app dit wijf: 0627519218 ze heet karen en stuurt sws naaktfotos als je zegt dat je van de gym komt ;D
>>
File: 1446067070449.jpg (380KB, 1242x2097px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446067070449.jpg
380KB, 1242x2097px
>>
>>653435301
>nieuw zijn
>>
File: 050 tetten.jpg (185KB, 1080x946px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
050 tetten.jpg
185KB, 1080x946px
050 kanker hier
>>
>>653435474
perfect haar
>>
File: 1446067605912.png (758KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446067605912.png
758KB, 640x1136px
>>653435474
Was iemands nichtje in een incest draadje, dit is helaas alles wat hij heeft gepost
>>
>>653435474
Jammer van de iPhone
>>
>>653435714
alsof je daar wat van voelt als ze je lul in dr mond heeft
>>
eh ik heb kanker chille muziek gevonden op dumpert : https://www.youtube.com/watch?v=0JQ0xnJyb0A moet je ff luisteren echt kanker chill !! OYOYOY hoer
>>
zal ik zo n kanker nichten hoed kopen?
>>
>>653435886
m'lady
>>
File: IJ554_BLACK_3Q.jpg (752KB, 2276x1708px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IJ554_BLACK_3Q.jpg
752KB, 2276x1708px
>>653435886
Alleen echte mannen dragen een fedora, rest is voor kanker gays
>>
>>653435886
Tips deukhoedje

Iemand uit zeeland, utrecht of den haag hier
>>
File: maxresdefault.jpg (63KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
63KB, 1280x720px
>>
File: max-van-den-berg.jpg (46KB, 530x530px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max-van-den-berg.jpg
46KB, 530x530px
hey jongens de OP van >>>/int/51143864 breekt de regels, rapporteren die zooi voor ultieme keks
>>
>>653436078
Gedaan.
>>
>>653436078
eens zien of het werkt
>>
HOU DE DRAAD IN LEVEN
>>
kanker zooi, gooi meer nummers
>>
File: Tsjek_556X277.jpg (29KB, 556x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tsjek_556X277.jpg
29KB, 556x277px
Tsjek mijn dubbels
>>
>>653436611
JAAAAAAAAAAAAAA

>>653436611
>>653436611
>>653436611
>>
Woerden?
>>
>>653437001
opgekankerd en snEL
>>
>>653436611
checked
>>
>>
File: 1438382780056.jpg (169KB, 969x545px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438382780056.jpg
169KB, 969x545px
>>
>>653437052
Kanker zelf op
>>
0512 represent
>>
>>653433182
ENGLISH OR GTFO FUCKING SANDNIGGERS PIECES OF SHIT
>>
>>653436979
LYING NIGGER!
>>
>>653437383
hoi
>>
>>653437301
>>
Wat vinden jullie van vluchtelingen
>>
>>653433182
>been in Amsterdam
>full of niggers and Moroccans running coffeeshops
>expensive shops
>outta that shithole.
>>
>>653436020
DH 070 boii
>>
>>653438218
Ja want Amsterdam is identiek aan heel Nederland, kankermongool.

Hier in 050 geen smerige negers en boerka's
>>
>>653438333
Ook student daar?
>>
>>653438218
Good thing you left, we can handle niggers and moroccans, on the other side, ameriburgers are annoying as fuck.
Glad you didnt like here, dont come back.
>>
File: BEmgw.png (152KB, 1035x467px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BEmgw.png
152KB, 1035x467px
>>653438333
kanker groningen. Amsterdam is ook kanker heb je gelijk mee. Fryslan de beste
>>
>>653438333
Stel je voor je woont niet in Amsterdam. Plebs.
>>
>>653438470
0512 hierre, do?
>>
020 beter dan 030
>>
>>653438439
Afgestudeerd, zat op de kanker Hanze voor plebs

>>653438489
Veel plezier in je toeristische turkenstad
>>
>>653433182
That's not the French flag you ignoramus
>>
>>653438619
058, studeer in Leeuwarden en woon r ook
>>
>>653438467
oh yes, there were a lot of annoying ameriburgers too, but tourists.

I am glad too for being out from there.
>>
File: 1416380159067.png (136KB, 800x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416380159067.png
136KB, 800x533px
Hallo hoe gaat het hier ik zit eigenlijk exclusief in de /int/ draad, maar ik zag een verwijzing hiernaartoe. Wat zijn de verschillen tussen /b/ Neder en /int/ Neder?

Hier een leuk plaatje van de andere kant
>>
o43 JONGUH
>>
Oh, één ding vergeten:

0 5 7 8
5
7
8
>>
0 7 2
7
2
represent, kankerlijers
>>
>>653439847
>geen kanker
Kanker op met je /int/
>>
>>653441020
/b/ is dus gewoon extra edgy?
>>
>>653438489
Amsterdam is voor flikkers, negers en Marokkanen. Welke ben jij?

> Meerdere keuzes mogelijk.
>>
test
>>
File: rich homie.png (272KB, 305x340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rich homie.png
272KB, 305x340px
>>653441304

>diemen zuid
>neger
>>
wat vinden jullie van de gebeurtenissen in Brussel?

Shit is so cash.
>>
Kanker kanker kanker
>>
>>653441550

Kanker zandnegers, meer kan ik er niet van maken
>>
Ik wil naar Den Haag in een paar weken gaan.

Hoe z'n de coffeshops daar? Ik ging naar Rotterdam in Januari. De coffeshops waren verdacht. Ik verwachte coffeshops zoals A'dam. Ze zijn zoals grijse cellen aan de binnenkant. Er was een gabber achter de kassa, achter kogelvrij glas. Geen stoelen om te zitten, geen drankjes. Er waren ook verdachte kankermorokkanen en negers overal. Ik was de enige blanke. Maar het wiet was lekker goed en goedkoop.
>>
>>653442471
sinds je niet meer binnen mag roken zijn de meeste koffieshops afhaalpunten geworden
>>
File: IMG-20131023-WA014.jpg (56KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA014.jpg
56KB, 480x640px
071
>>
>>653443525
ga door...
>>
File: IMG-20131023-WA003.jpg (58KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA003.jpg
58KB, 480x640px
>>653443796
>>
File: 1411856007937.jpg (111KB, 500x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411856007937.jpg
111KB, 500x357px
>>653443297
>zijn de meeste koffieshops afhaalpunten geworden

Dit is gewoon niet waar. Je mag geen tabak roken volgens de wet, wel wiet. Echter, omdat heel veel mensen tabak in hun jointje hebben is het illegaal om het te roken, maar in bijna iedere koffiesjop wordt het toegelaten.
>>
050 vrienden in deze draad?
>>
File: 1448159948288.gif (810KB, 300x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448159948288.gif
810KB, 300x200px
>>653443989
niiiice

nog meer?
>>
>>653435073
>ik weet waar je huis woont
Kek
>>
>>653443525
dah n mooi ding
>>
>>653444213
dat is omdat ze een aparte rookruimte hebben ingericht, daar mag het wel
>>
>>653438218
Bro you should totality visit Brussels... En get fucked up by terror
>>
File: IMG-20131023-WA026.jpg (45KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA026.jpg
45KB, 480x640px
>>653444486
Er schijnen ook filmpjes van dr te zijn maar die heb ik niet helaas
>>
WOENSELL
>>
>>653438301
Kanker op, niet zeggen dat je nou uit die vieze schilders wijk komt
>>
File: 1446765443989.jpg (5KB, 192x192px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446765443989.jpg
5KB, 192x192px
>>653445003
holy kanker

heb je toevallig haar naam?
>>
>>653445142
Molly mops uit 010
>>
File: IMG-20131023-WA031.jpg (48KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA031.jpg
48KB, 480x640px
>>653445142
Haha ja waar heb je die voor nodig ;)
>>
>>653445292
Research purposes
>>
>>653434676
underrated
>>
File: IMG-20131023-WA033.jpg (39KB, 533x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA033.jpg
39KB, 533x800px
>>653445430
Haha hier heb je wel genoeg aan lijkt me zo ;)
>>
>>653445292
kanker he hoeveel foto's heb je eigenlijk?

naam zou handig zijn i.v.m. het zoeken naar de videos
>>
File: IMG-20131023-WA005.jpg (58KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA005.jpg
58KB, 480x640px
>>653445796
Dit is wel t grootste gedeelte, en trust me die filmpjes zijn niet te vinden met dr naam dat heb ik vaak genoeg geprobeerd
>>
File: hue copy.jpg (134KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hue copy.jpg
134KB, 1280x720px
zeg jongens
wat zijn wij hier aan het doen
>>
>>653443525
Student hier!
>071
>>
>>653443989
leuk hoor!
>>
>>653445981
jammer

stuur die andere paar foto's ook pls :)
>>
stelletje maagdjes
>>
Wat een kutweer
>>
File: IMG-20131023-WA032.jpg (61KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA032.jpg
61KB, 480x640px
>>653446142
En hier ;)
>>
File: IMG-20131023-WA029.jpg (47KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20131023-WA029.jpg
47KB, 480x640px
>>653446278
Laatste ;)
>>
>>653446599
Je hebt zeker weten nog meer. Waarom kan je niet gewoon ff gunnen?

Ze lijkt btw onwijs veel op een meisje dat ik ken, weet alleen niet of die nu in Leiden woont..
>>
>>653446599
nog plannen?
>>
>>653446824
Tis verder niet zoveel bijzonders, aan wie denk je ik kan wel bevestigen als je dr toch al kent
>>
>>653447131
Beetje borrelen niet zoveel bijzonders
>>
>>653446824
Heb jij niet fotos van chicks uit de omgeving?
>>
>>653447641
haar naam begint met een N?
Thread posts: 123
Thread images: 34[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.