[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

het is weer tijd voor NEDERDRAAD

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 93
Thread images: 22

File: nederland.jpg (22KB, 606x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
22KB, 606x404px
het is weer tijd voor NEDERDRAAD
>>
File: blackfaceeeeee_gr.jpg (55KB, 840x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blackfaceeeeee_gr.jpg
55KB, 840x390px
stuur nudes van bitches
>>
>>650247015
Haha, nee
>>
Verspreid nummers
>>
no era penal
>>
>>650247015
fuck
>>
hallo
>>
kanker
>>
http://i.4cdn.org/hc/1446664671221.jpg

chick van m'n studentenvereniging, Cleopatra Groningen
>>
>>650248928
meer?
>>
>>650248928
Cleopatra, pfff klapgeep. alleen maar betas
>>
ITO: Nederlandse cringe draad
>>
File: foto.jpg (98KB, 728x1302px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto.jpg
98KB, 728x1302px
TU Delft chick
>>
>>650248928
gvd dat is een zustervereniging
>>
>>650249320
waarom zit je een random facebookfoto van iemand te foton. jij meneer, bent creepy.
>>
File: 937.jpg (9KB, 199x142px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
937.jpg
9KB, 199x142px
>>650249152
>>
>>650249378
foton? posten!
>>
>>650248928
Haha laffe knor
>>
>>650249320
wat studeert ze? tu delft faggot hiero
>>
>>650249378
>2015
>foton
Jij snapt 'm
>>
>>650249617
Ze doet/deed IO
>>
File: photo.jpg (62KB, 761x1154px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
62KB, 761x1154px
>>650249320
>>
File: TU_Delft_sletje.jpg (40KB, 400x502px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TU_Delft_sletje.jpg
40KB, 400x502px
>>650249795
ah oke, hier een civiel sletje
>>
kan iemand aub naakte sletten plaatsen ipv gare fb pics?
>>
>>650249337
>>650248928
kanker knorren
>>
Den haag/ westland sletten!
>>
>>650251217

focking lekker
>>
>>650251361
>>
Kanker
>>
>>650251361
Noordwijk aan Zee meld zich.

Bitch komt uit Oegstgeest
>>
>>650251023
knorrestad, knor moet. tenzij je neplid wil zijn bij carolus.
>>
>>650251445
>>
>studentenverenigingen

Dood jezelf.
>>
DAARDREDEN
>>
>>650251506
Leleke kanker draak
>>
File: arie.jpg (34KB, 473x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arie.jpg
34KB, 473x357px
KANKERSLECHTE KANKERDRAAD WAAR ZIJN NAAKTE NEDERSLETTEN
>>
>>650252037
*tikt hoed aan*

Goed gememeemd, ouwe.
>>
>>650252253
iemand de nedersletten volumes nog?
>>
>>650249183
zou dit een Nederslet zijn? klok op Nederlandse tijd op het moment dat de foto gepost was
>>
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4178452/2015/11/04/Nickelodeon-presenteert-multicultureel-Pietenteam.dhtml
Kankerpieten, al die buitenlanders die zeiken over piet mogen kanker krijgen.

Zo, Nederdraad is weer Pietendraad.
>>
>>650252443
Krups koffieapparaat, IKEA bank, tijdstip, haar hoofd in het algemeen: het valt geenszins uit te sluiten.
>>
>>650252443
>nederlandse tijd

je bedoelt de hele +1 een tijdzone van spanje tot aan polen?
>>
>>650251670
kenker lekker
>>
>>650252634
ja, plus dit faggot: >>650252600
>>
0591 represent
>>
>>650252600
Was Europees stopcontact nog vergeten.

>>650252634
Maar ook dit. Hoewel ze op basis van gelaatstrekken niet Mediterraan of Oost-Europees is. NL, BE, DUI, Scandinaviƫ - die regio gok ik.
>>
>>650249320
Kaaklijn tho
>>
Deze draad is kanker aan
>>
File: 1428958081983.jpg (75KB, 451x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428958081983.jpg
75KB, 451x800px
>>
File: 1428955304761.jpg (37KB, 451x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428955304761.jpg
37KB, 451x800px
>>
020 blaas het homo's
>>
File: 1428956224122.jpg (267KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428956224122.jpg
267KB, 960x1280px
>>
File: 1446343660628.gif (1MB, 275x208px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446343660628.gif
1MB, 275x208px
Wat grappig Godverdomme
>>
File: homo's.png (464KB, 720x374px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homo's.png
464KB, 720x374px
flikkers
>>
Heeft iemand nog telefoonnummers van random Faggot?
>>
wat vinden jullie van deze petje negers
>>
>>650254137
https://www.youtube.com/watch?v=U7g6jhi5Nx4
>>
>>650253954
www.telefoonboek.nl/personen/anon/
>>
Zometeen assessment kanker flikkers, wens me geluk
>>
>>650248928
Meer hiervan aub. Goed lichaam.. roeister?
>>
>>650248928
lijkt sprekend op die deense chick die allang op het net staat . hansen oid
>>
File: IMG_6818-600x899.jpg (102KB, 600x899px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6818-600x899.jpg
102KB, 600x899px
ik ben geil
>>
>>650247015
Paraguay
>>
>>650255806
Hoi geil, ik ben Anon.
>>
>>650249795
Gast ben je der nou weer met Laura, wat ben je voor een trieste beta. Lig je de hele dag te trekken op der fb foto's of wat.
>>
>>650256724
Eh ik ken die chick niet? Gewoon uit een oude Nederdraad.
>>
Volgens mij heb ik net kanker gekregen van deze draad. Gvd wat een stel trieste kankerapen bij elkaar toch weer hier, poeh poeh. Sander uit Steensel ook weer van de partij toevallig?
>>
>>650256724
Ken jij haar?
>>
>>650256870
Maar je weet wel dat ze IO deed, gare kankerflapdrol. Zal wel eens tegen der zeggen dat ze der ogen open moet houden voor een trieste vlassnor met een brilletje die achter der raam staat te gluren.
>>
>>650257084
Gewoon onthouden uit de vorige draad
>>
>>650257000
Ja kwam wel eens in der ouwe studentenhuis en zelf ook IO gedaan.
>>
File: 6219170.jpg (85KB, 636x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6219170.jpg
85KB, 636x636px
>>650257178
Valt ze op vrouwen?
>>
Allemaal studenten? Wanneer kan ik weer een tarik zaza op het nieuws verwachten?
>>
>>650257251
Geen idee maar tis een beheurlijk duf wijf. Ik denk een zeester.
>>
>>650257395
Wat is haar achternaam dan?
En ken je die linker in deze foto ookk? >>650257251
>>
>>650257508
Laura Nieuwenhuis, geen idee wie die linker is.
>>
Marokaan meldt zich
>>
>>650257822
Heb je meer pics van haar?
>>
File: 1391016256638.jpg (127KB, 638x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391016256638.jpg
127KB, 638x960px
>>650247015
>>
>>650257999
>bestaat al langer dan 10 minuten -.-
>>
>>650257926
Kan ze van der fb plukken, maar waarom zou ik. Vraag zelf maar aan der.
>>
>>650258422
Nog meer foto's in deze broek >>650249320 ?
Of andere geile outfits?
>>
File: nederdraden.jpg (6KB, 300x158px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederdraden.jpg
6KB, 300x158px
>>650257999
>>
Waar is Ginny zandvliet?
>>
>>650259223
Die moest ff kakken
>>
>>650259444
winrar
>>
File: BtlPB.jpg (43KB, 369x511px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BtlPB.jpg
43KB, 369x511px
>>
Waarom post er nou niemand sletten? Voor op me nieuwe comp
>>
>>650257251
kanker wat een geile smoel op die linker
wie is zij?
>>
>>650257395
>zeester
Wat is een zeester
>>
>>650261361
Een soort mossel
>>
>>650261928
Post nou maar gewoon meer van Laura
>>
Penisprikkel
Thread posts: 93
Thread images: 22[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.