[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

godaften nye venner.

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 119
Thread images: 10

File: Flaggor_Danmark_1.jpg (87KB, 1779x1134px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Flaggor_Danmark_1.jpg
87KB, 1779x1134px
godaften nye venner.
>>
post som ender i dubs, vælger hvad jeg køber til munchies.
>>
>>646189170
Durum!!!!
>>
Mariekiks
>>
>>646189170
McDonald's er altid godt når man har røget...
> munchies.
>>
Hvor kommer i fra og hvad hedder i? Kun fornavn, hvis i tør.

7100, Michael
>>
>>646189170
Mazarinkage !!!
>>
>>646189505
Det her.
>>
>>646189597
7100 vejle, Mads
>>
>>646189597
7400, ret skæv
>>
Tør hverken poste mit navn eller postnummer.
>>
>>646189597
Også 7100. Signe
>>
>>646189622
>Mariekiks
kedeligt. men er ejer af det. thx! <3
>>
5250 Odense, Kim
>>
8000, Isabella
>>
>>646189597
hvor i vejle bor du? Damhaven her
>>
>>646189848
hele vejle er samlet
>>
>>646189848
Hvor gammel er du :-)
>>
8200, Smilets by..
Wuhuhuh..
Hvor mange kunne godt ordne Nikita Klæstrup?
>>
@646189969
< :-)
>>
>>646189902
Fredericiagade - et stenkast væk!
>>
4400, Martin
>>
>>646189848
Rettelse, 7300****
>>
>>646190028
Jeg q godt
>>
>>646190028
fri
>>
5 kilo m 30+
>>
>>646190028
hun er altså ikke nær så lækker IRL. ret lav, rimelig bitchy.
>>
>>646189969
Du er vidst en gris..
>>
>>646189969
Det fortæller jeg ikke xD
>>
>>646189033
Der skal vejle tøser på bordet kan jeg mærke?
>>
>>646190137
Det kunne jeg godt forestille mig. Hun er også fra Københavnstrup..
>>
>>646190028
Brabrand smilets by?
>Gellerup
>>
Mulle er den lækreste i dk
>>
>>646190247
Korrekt.
>>
Stem Dansk Folkeparti!
>>
Nogen fra viborg der vil have viborg-mappen?
>>
>>646190356
LA - det plejede far at gøre
>>
>>646189966
Haha ja det er lige før du har ret
>>
>>646190149
Ikke kun 'vidst'.. jeg er et rigtig svin faktisk
>>
>>646190396
og det er?
>>
>>646190213
Ville gerne smække nogle op! Fuck it.. finder lige den eksterne frem.. alderen svinger lidt, men naturligvis er INGEN under 18.. i hvert falde på nuværende tidspunkt ;)
>>
>>646190396
zippyshare? min ven har b& pågrund af den. :(
>>
>>646190396
Jeg kunne godt bruge Viborg mappen!
>>
>>646189895
løgn
>>
>>646189902
Jeg gik faktisk på damhavens skole! 88'er og hedder så også Mads!
>>
>>646190120
hej kobii
>>
>>646190648
Old' timer ;-)
>>
>>646189969
Opportunistisk forsøg
>>
>>646190735
mads?
>>
>>646190648
Vejle er det shit
>>
>>646189597
8850, Peter
>>
>>646190796
Nej - Mads
>>
>>646190428
Den joke er vidst ikke nær så sjov som Zulu gerne vil have, at den skal være.
>>
http://karlkoder.dk/ er the shit..
>>
>>646189969
Btw, hvis du tænkte på at score en fra 4chan, så tænk lige en ekstra gang over hvor fucked det her sted er xD
>>
>>646190924
mAds?
>>
Hvad arbejder folk så med??
>>
>>646190438
Er du da fra Jylland?
>>
>>
>>646190982
ja - Mads
>>
Frisk på at se en vejle tøs?
>>
>>646190975
Jeg er da nogenlunde normal :-) så der MÅ være andre som mig.
>>
>>646189597
2765 Christian
>>
>>646190428
"Hvis du synes jeg er for omklamrende, så gå ud og hæng dig i laden.. det plejede far at gøre"
>>
>>646191137
100% en mand
>>
>>646190975
Pænt fucked!
>>
>>646190975
mentalt ustabile autistiske trannies fra psykiatrisk afdeling? HELT SIKKERT, YOLO
>>
>>646191026
Arbejder hos IBM
>>
>>646190028
Har set et billede af hende med Mads Holgers pik i munden
>>
>>646191137
Yeps, men kun med timestamp.
>>
>>646190972
undervurderet post
>>
>>646191036
Odense :-)
>>
>>646191177
Well.. er faktisk selv rimeligt "normal" hvis man ser bort fra at jeg er her lige nu xD
>>
>>646191026
hfE studerende.
>>
File: 1432490546369.gif (1MB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432490546369.gif
1MB, 640x480px
>>646190975
synes faktisk ikke det er specielt fucked.
>>
Københavner her
>>
>>646191312
Det kan du godt lige finde til mig..
>>
>>646191137
Spam nu bare med danske ludere..
>>
>>646191297
Lige præcis m8.
>>
>>646191297
Jeg er faktisk mentalt ustabil og ligger på psykiatrisk afdeling på nuværende tidspunkt!
Tranny er dog ikke lige mig.
>>
>>646191345
samefag
>>
>>646191493
Hvor gammel er du? Og hvor længe har du været indskrevet?
>>
>>646191493
Men det kan det da blive ;)
>>
>>646191375
Jeg mangler dog lidt empati. ..
>>
Hvad laver i så her til aften, nye venner? :)
>>
>>646191529
forkert
>>
Generalt for lidt dk nudes
>>
Skal vi ikke have nogen danske piger på bordret?
>>
>>646191647
Nåå
>>
>>646189033
Dion?
>>
File: 1442758692026.gif (3MB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442758692026.gif
3MB, 480x360px
>>646189033
https://www.youtube.com/watch?v=J4jJRhHJYlg
>>
>>646191312
Så det på en andens telefon til noget VU/KU fest engang, ikke et billede jeg selv har haft desværre
>>
>>646191026
Studerende på uni
>>
>>646191417
Nej, men hvis du spørger andre om hvad de synes, sååååå
>>
>>646191647
det sker med 4chan.
Det er fint, man er stærkere uden følelser der trækker en ned ;)
>>
Jeg kan godt smide studenterfesten op hvis der er nogen der gider se gammelt dansk porno i dårlig kvalitet?
>>
DANSKJÄVLAR
>>
>>646191432
>>646191814
Kom til at besvare mig selv...
>>
>>646189170
Raw Food
>>
>>646191921
dumme svensker
>>
>>646191814
jonatann?
>>
File: danske piger.png (27KB, 258x815px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danske piger.png
27KB, 258x815px
>>646191721
Hvad vil folket have?
>>
>>646191921
Smut, swedfag
>>
>>646191921
Smuuuuuuut!!!!!!
>>
>>646189848
>>646190077
100% at du ligger på psykiatrisk i Vejle!
>>
>>646192030
Nogle odense?
>>
>>646192030
Gerne en lækker .rar eller .zip fil med det hele!
>>
>>646192030
sæt den på zippyshare yo
>>
>>646192030
er dem som du ikke har skrevet alder ved mindreårige? 8*)
>>
>>646192164
Faktisk ikke xD plejer bare at sige at jeg er fra Vejle, fordi der ikke er så mange der ved hvor Jelling ligger..
>>
>>646191638
>>646191644
True, men det er ikke lige mig ;) denne gang - snart 3 uger, men er for nylig blevet flyttet til åben afdeling ;)
>>
Hvor mange danskere herinde er indbegrebet af normie?

Jeg er i hvert fald.
CBS studerende, gode karakterer, studiejob hos amerikansk koncern, gf gennem 5 år
>>
>>646192340
er fandeme tit i jelling
>>
>>646192164
Og tror faktisk den nærmeste psyk ligger i Kolding
>>
>>646192030
det hele
>>
>>646192030
>>
>>646192165
Her
>>
File: danske2.jpg (60KB, 248x840px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danske2.jpg
60KB, 248x840px
>>646192165
Ingen fra odense

>>646192183
>>646192211
mmmm... Det tror jeg ikke
>>
File: da91e1e54d.jpg (60KB, 749x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
da91e1e54d.jpg
60KB, 749x675px
Hvis man vil stalke sin kærestes baggrund på nettet, hvilke gode tricks er der så?

>Inb4 facebook og google hendes navn

Jeg kunne godt tænke mig at prøve og finde hvad jeg nu engang kan
Thread posts: 119
Thread images: 10[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.