[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Magyar thread Hány magyar /b/alfasz van itt?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 131
Thread images: 38

File: Magyar.jpg (121KB, 560x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Magyar.jpg
121KB, 560x357px
Magyar thread

Hány magyar /b/alfasz van itt?
>>
File: meh.ro12022.jpg (392KB, 2000x1180px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meh.ro12022.jpg
392KB, 2000x1180px
+1
>>
File: ablakos.gif (59KB, 283x283px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ablakos.gif
59KB, 283x283px
te /b/uzi
>>
Boiler eladó
>>
>>646002469

jé egy gif ami nem mozog
>>
>>646001851
te meg a kurva zsidó anyád
>>
File: 1427152104445s.jpg (5KB, 177x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427152104445s.jpg
5KB, 177x250px
>>646002737
>már a mértéből gondolhattad volna hülye gyerek
>>
>>646002820
tipikus magyar :D
>>
>>646002700
És melyik boltban dolgozik az a boiler?
>>
>>646002883

Mértébő' é? Te tajparaszt
>>
HAJRÁ UKRAJNA
>>
>>646002905
buzi zsidó
>>
>>646001851
fogadjunk te voltál ez is >>645989853
>>
>>646002972
Boilerboltban
>>
File: 7725.jpg (22KB, 370x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7725.jpg
22KB, 370x480px
>>
>>646003087
Dehogy. Bassza meg európa
>>
Remélem ha a jobbik nyer akkor blokkolja majd hazánkból ezt a zsidó helyet.
>>
File: 1427156073940.jpg (101KB, 898x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427156073940.jpg
101KB, 898x500px
new /b/uzik mindehol
>>
ejj baszódjatok mind seggbe, magyar vad/b/armok egy helyen
>>
File: 1438364128383.jpg (75KB, 900x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438364128383.jpg
75KB, 900x300px
kurva magyarok pls húzzatok a zsákba ti férgek
>>
>>646003085
Ért már fasz a fogadhoz hülye gyerek ?
>>
>>646003087
>>646003230

vagyis, ez >>645996179 elbasztam, fuggg :DDD
>>
>>646003248
és akkor hol vernéd a faszod te köcsög ?
>>
>>646003312
Te húzz a kurva anyádba te mocskos hazaáruló geci, vagy vissza izraelbe.
>>
Poland is sorry for that bitch Ewa kopacz.
>>
File: IMG_4104.jpg (60KB, 564x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4104.jpg
60KB, 564x612px
magyar átlag munkásember
>>
menjetek a faszom turulchanre
>>
jézusom mennyi gyökér...
>>
fekete bárány fehér holló !!!!!! legjobb könyv!
>>
+1 from Debrecen. Mi a faszért beszéltek csúnyán?
>>
>>
>>646003469
Legszivesebben fejbelőnélek te mocskos gyökér, és az anonok meg azt hiszik hogy mi buzik vagyunk te geci.
>>
I cant understand a shit about this gypsy language...
>>
JÉZUS MAGYAR VOLT EMBEREK!!!!!!
>>
>>646003519
A mocskos kurva anyád miatt, nem szopta le a faszomat tegnap.
>>
>>646003053
rongy orszag Putyin labtorloje
>>
Mindenki szidja egymást...
Nem is tudom mire számítottam
>>
obi van aszondja cigányok vagytok buzi zsidó magyarok!!
>>
>>646003393
turulon
>>
Komolyan szégyellem hogy magyar vagyok. Abban a naiv tudatban voltam, hogy normálisabb emberek járnak ide Mo-ról.
>>
>>646003692
A kurva anyádra amikor tegnap seggbebaszta egy nagy nigger.
>>
File: bait.gif (3MB, 300x252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait.gif
3MB, 300x252px
>>646003312
>>
>>646003760
Sajnos nem így van...
>>
File: 1431972501408.jpg (39KB, 450x314px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431972501408.jpg
39KB, 450x314px
átlag magyar összejövetel
>>
>>646003760

lol normális / 4chan pick one
>>
>>646003053
Vaszilva pls
>>
>>646003692
üdv a prolifonálban magyar testvér. a kurva anyád, nincs igazad semmiben
>>
>>646003734
Aki ilyet elment az maga is buzi te mocskos szarszájú gyökér.
>>
File: 1443539918128.jpg (62KB, 500x683px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443539918128.jpg
62KB, 500x683px
átlag magyar barátnő
>>
>>646003938

>+1
>>
>>646003760
szopd ki normie
>>
>>646003760
Á, hagyd. Trollkodni, káromkodni, messziről dumálni a legkönnyebb. Van itt értelmes is, csak az nem szól közbe :)
>>
File: 1436295468536.jpg (67KB, 520x522px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436295468536.jpg
67KB, 520x522px
>>646003739
az neked való
>>
>>646004076
Apád is értelmes volt amikor leszopta a fitalkorú cigány buzi kurváját.
>>
>>646003938
Te melyik vagy közülük?
>>
>>646003938
ejj
>>
lóóóól peti sziggyuk egymást gecy XDDDD LOL trole fonák 4 chanel haxxor vagyok LÁJK AKI 2000 UÍTÁN SZÜLETET XDDDDDDDD
kakik!!!! PISI!!! fos magfyar xddDDDagdfgsdfg
OLYAN TROLL VICCESSÉG ÉLYALY
>>
>>646004076
CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY
>>
File: image.jpg (91KB, 532x555px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
91KB, 532x555px
>>646003469
Apologies, but I don't speak nazi. For any of you here who speak normal, could you explain exactly what is going on in this picture? Is this a common thing that happens in your land? Do middle aged men get urinated on while sucking dick as a tradition?
>>
ALL HAIL OUR GLORIOUS HUNGARIAN LEADER!!!
>>
>>646004287
/thread
sajnos
>>
>>646001851
/b/alfasz ... 11 éve mászkálok fel ide időközönként, de most látom először a kifejezést
>>
szevasztok gyelekik
>>
>>646004334
yeah, it is a common thing in budapest.
>>
>>646003760
Az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy az egymást káromlok 12+ gyerkőcök, akik még itt tartanak, vagy már "komoly", "felnőtt" arcok, akik sajnos le vannak ragadva ezen a szinten.
Tudjátok azért tart ott az ország, ahol van, mert mindig más a hibás; legyen az a zsidó, cigány, orbán, gyurcsány, a szomszéd, a gyerek a házból, de biztos nem mi magunk.
És ebből sok-sok év alatt se lehetett kinőni...
>>
+1 from debrecen ti mocskos kis szarzabáló csóró kis tandemező faszfrágó tetvek
>>
>>646004334
Apparently yes>>646003938
>>
CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY CIGANY
>>
>>646004287
Te meg milyen király vagy te mocskos zsidó. Nem tetszik akkor húzz el a kurva anyádba.
>>
>>646004334

yeah pretty much. Everybody with half a brain, some language knowledge and marketable skills have already left that shitstain of a country. Only the inbred retarded idiots are staying willingly, and they do retarded idiotic stuff like that
>>
>>646004440
akó egéséteketle
>>
File: 8pTr1Du.jpg (221KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8pTr1Du.jpg
221KB, 600x800px
>>646004607
átlag magyar családapa
>>
File: poland.jpg (80KB, 600x511px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poland.jpg
80KB, 600x511px
greetings magyars
>>
>>646004395
FOGJAD BE A POFÁDAT TE MOCSKOS LIBSI. ORBÁN AZ EGYETLEN EBBEN AZ ORSZÁGBAN AKI VALAMIT ELÉRT. HA NEM TETSZIK LEGYETEK HAZAÁRULÓK ÉS HÚZZATOK EL MOCSKOS GYÖKEREK
>>
File: 1417121959915.jpg (103KB, 500x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417121959915.jpg
103KB, 500x750px
magyar házibuli
>>
>>646004334
it is how people get introduced to new workplaces, it's for safety reasons and works extremely effectively
a custom we brought with ourselves when we came to the cartpatihan basin from south africa in 600 B.C.
>>
>>646003617
The saddest thing is, that you are completely right. Although hungarian isn't a gypsy language, this thread is how most of the gypsies talk when they speak hungarian.
>>
>>646004792
Hmm tetszenek ezek az aranyos lányok. Hol találok ilyen bulit?
>>
>>646004747
IGEN ORBÁN AMI IGAZSÁGOS JÓSZÍVŰ KIRÁLYUNK HALLOTTAM MOST KÉRT LE AZ ANGYALI SZERETETPÁHOLYTÓL ÁLDÁSKÉRÉST A CHEMTRAILEK MEGSZÜNTETÉSÉRE AZ ORSZÁG FELETT EGY SZÍRIUSZI LÉGIÓ MÁR MEG IS ÉRKEZETT
>>
File: 1436458861965.jpg (103KB, 605x605px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436458861965.jpg
103KB, 605x605px
>>646004821
>>
>>646004747

Én már rég nem vagyok ott :) Jaja elért sok mindent, rombadöntötte az amúgy is szánalmas fostalicska posztkomcsi országot. Az aki még hisz a jobboldalban (vagy a politikában) az automatikusan retardált a szememben és azt mondják őrültekkel nem szabad leállni vitatkozni mert agresszívvá válhatnak,

Nincsen politika magyarországon csak egy rakat impotens balfasz tolvaj jobbra ballra középen. Kurva mindegy hogy libsi vagy jobbos.
>>
>>646001851
HOW MANY TIMES HAVE WE TOLD YOU ABOUT THIS? I FOUND PLATES, FORKS, SPOONS, NOT ONLY IN YOUR ROOM, BUT IN THE BATHROOM? WHAT THE HELL? AND REMEMBER THE CHANGE WE TALKED ABOUT YESTERDAY? I FOUND IT ALL OVER YOUR ROOM. ANOTHER THING THAT BOTHERS ME THE MOST IS THAT BLACK BAG THAT WAS IN OUR ROOM WAS IN YOURS? THAT TELLS ME YOU WERE SNOOPING FOR NO REASON. AND IT IS MISSING A LOT OF STUFF THAT WAS IN IT. WHERE IS IT? I COULDN'T FIND IT IN YOUR ROOM SO IT IS SOMEWHERE IN THIS HOUSE. I GET OFF AT 11 TODAY, SO THAT ROOM BETTER BE SPOTLESS AND THOSE ITEMS THAT WERE IN THAT BAG (WHICH I MIGHT ADD, ARE FOR ADULTS NOT KIDS) BETTER BE IN MY ROOM ON THE BED. YOUR GETTING DISCLIPINED REGARDLESS, BUT WHAT YOU DON'T DO DETERMINES HOW BAD IT WILL BE. I AM COMPLETELY ASHAMED OF
>>
>>646004334
can confirm this one:
>>646004656
>>
File: 1409180881261.png (46KB, 504x432px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409180881261.png
46KB, 504x432px
Miafasz történik itt kek
>>
>>646001851

Kudos for fighting the soviets and for Paul Erdos

https://www.youtube.com/watch?v=Wj7yDOPBh5Q
>>
File: Banshee-S4-500x280.jpg (15KB, 394x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Banshee-S4-500x280.jpg
15KB, 394x280px
>>646005088
top kek
>>
File: Mad-Max2.jpg (144KB, 1422x799px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mad-Max2.jpg
144KB, 1422x799px
>>646004656

yeah hungary looks like this now
>>
File: 1422743041269.png (860KB, 636x752px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422743041269.png
860KB, 636x752px
gyerünk magyar cigányok verjétek a FASZT MORE
>>
>>646005046
te merre fele kolbászolsz Sanyi?
>>
>>646001851
HunGAYry, Hungry or in Hungarian, Magyarország, is an inbred Mongoloid enclave in Central Europe. The country's capital city is Budapest, a crime-ridden shithole full of AIDS and hookers. It is notable for not being notable.
>>
>>646005311

Skócia, kend merrefelé lakik?
>>
>>646005088
I HATE YOU!!
*runs into his room*
>>
File: images.png (6KB, 208x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.png
6KB, 208x242px
quadnál feltöltök anyád picsájáról egy képet
>>
File: 1439332010514.jpg (1MB, 580x3547px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439332010514.jpg
1MB, 580x3547px
bocsika hogy ezt kérdezem xD de hogykell "megbaszni" egy nőt? xDD állítólag a 4.es haverom már csinálta és minden hót trutyi lett :p help pls :D
>>
File: 1395958129750.jpg (122KB, 787x684px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395958129750.jpg
122KB, 787x684px
magyar átlag ünnep
>>
File: treaty-of-trianon.jpg (191KB, 822x567px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
treaty-of-trianon.jpg
191KB, 822x567px
Trianon was the best thing to happen to Hungary in history
>>
File: sdgs.jpg (265KB, 2048x1356px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdgs.jpg
265KB, 2048x1356px
>>646005474
wew koma. Elég sok ismerősöm van Skóciában, egész comfy hely. Én épp utolsó bachelorom évem kezdtem meg itthon, de előző félévben Norvégiában tanultam. Gondolkozom hogy visszamegyek dolgozni mert 10/10 comfy hely, de a tudat hogy egyedül elmenni és barátokat itthagyni.. nemtudom.
>>
File: kismagyar_high.jpg (656KB, 2485x3495px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kismagyar_high.jpg
656KB, 2485x3495px
Protest for a smaller Hungary!
>>
>>646005399
found the inbred oláh cigány :^)
why so angry? sheep is on period?
>>
>>646004334
Fuck off and die foreign cunt
>>
>>646005674
yeah fucking mongoloid fucks now they know their place
>>
>>646005852

Bazz te tudsz norvégul? Fent lakom eléggé északon (Aberdeen) egy magyar ismerősöm sincs csak külföldiek de már nagyon unom. Egyszer voltam norvégiában és nagyon szeretnék áttelepülni oda, de nem beszélem a nyelvet.
>>
>>646005629
>>PUA fórum magyarország
garantált siker tesa :^^^)
>>
>>646005629
Elsőször levetkőzteted utánna felvekteted az ágyra aztán hazamész és megvárod amíg szőr nem nő a faszodon
>>
>>646006046
Tanultam az egyetemen ja, de mivel nem volt szükséges meg ők sem erőltették így sajna sokat nemtudok.
Érdekes hogy mennyire nagy hasonlóság van német/angol és norvég között. Merre voltál Norvégiában? Én More og Romsdalban megyében, nemtudom mond-e valamit.
>>
>>646005629
Ez!
>>646006143
>>
na most hol vannak a jo magyar kurva kepek bazd meg?
>>
>>646006103
>>646006143
köszcsi gecó :D most énlesszek a legmenőb a suliban ;D
>>
Hungarians are nazis! GO ISREAL
>>
File: 1443536089909.jpg (1MB, 1840x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443536089909.jpg
1MB, 1840x3264px
>>646004747
tuti troll épeszű ember nem mondana ilyet
te felnéztél a plakáátokra és elhited mert ez van odaírva?
megy az m1 meg a duna is mi? aztán a trafikba a koporsószegért, majd jöhet egy kis focimeccs ;)
szopjad csak a faszát míg ebben a szánalmas országban nyomorogsz
>>
>>646006432

Én Oslo-ban voltam meg közeli szigeteken de csak 2 hetet. Kb 4 éve élek Angliában/Skóciában már másodjára kezdem újra az egyetem első évét :d De lehet megint ki fogok hullani.
>>
>>646004924 >>646005046 >>646006683

>csalétek bekapva
>>
>>646006482
Kezdd te. Biztos készítettetek anyáddal, mikor legutóbb basztad teherbe az új öcséddel.
>>
>>646006683
NEM FÉLÜNK

NEM FÁZUNK

VIKTOR A MI KIRÁLYUNK
>>
>>646006831

Hahahaha az egész ország bekapta a kibaszott csalétket.
>>
Imre Nagy is sucking cocks in Hell.
>>
>>646006103
my nigga. most volt julien koncert ott voltál ?
>>
>>646007041

You looked up the article on how to piss off Hungarians? Jokes on you most Hungarians are too retarded to know who Imre Nagy was.
>>
Kill yourselves fucking gypsy scum
>>
>>646005852
szerintem menj és ne is nézz vissza mindenhol lehet alkalmazkodni. én ausztriába menekültem
>>
>>646006944
>rezsicsökkentés
>>
>>646007270
He was a commie Gaylord barátom
>>
>>646007480
Sure let's do a double suicide. you go first
>>
>>646005937
>egy csillag
kekd
>>
File: fuhrer.jpg (8KB, 256x197px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuhrer.jpg
8KB, 256x197px
Egyetlen és igaz vezérunk!!
>>
File: yxv.jpg (372KB, 2048x1236px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yxv.jpg
372KB, 2048x1236px
>>646006762
Oslo? Ehh az eléggé kuka környék ahhoz képest ami nyugatra meg északabbra van. Egyszerűen beszarás és fenomenális ami ott van. Sarki fényen konkrétan bekuláztam. Picrel
>>
File: 1441827566123.jpg (197KB, 666x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441827566123.jpg
197KB, 666x1000px
>>
>>646008769
>tfw még nekik is jobb a szexuális életük mint nekem
>>
Buzi romanok
>>
wat
Thread posts: 131
Thread images: 38[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.