[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Nederdraad

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 88
Thread images: 31

File: image.jpg (41KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41KB, 500x500px
Nederdraad
>>
Nope.
>sage gaat in alle velden
>>
sage

> sage kan niet in captcha
>>
File: gnomechild.png (347KB, 600x788px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gnomechild.png
347KB, 600x788px
>Nederdraad
>Geen kanker
Waar de kanker zijn jullie mee bezig?
>>
Kanker
>>
Politie plagen, iemand?
>>
>>610317482
NTI?

Of iemand nedernudes?
>>
>>610315788
I have a question for you. Is It hard to get a job in Netherlands although the only language I speak Is English? I Love Netherland!
>>
>>610317527
De NTI medewerkers zijn nu al vrij.

Vraaghetdepolitie dus maar!
>>
>>610317725
in restaurants, bars, no
>>
File: IMG_231424234.jpg (163KB, 704x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_231424234.jpg
163KB, 704x960px
Ik will die 2 voor me zo hard neuken he.
>>
>>610317953
Ik ken ze...
>>
>>610318340
Ow ja? waar komen ze vandaan dan ?
>>
>>610317953
Coolie megool dus.
>>
>>610318420
india, oorspronkelijk
>>
>>610318420

Niet NL in ieder geval AUFKANKEREN DUS
>>
>>610318340
Wishaan?
>>
>>610317953
Gerelateerd aan familie Chedi/Hanif
(Omstreken van) Den Haag
>>
>>610319771
Nope
>>
File: 1420655203178.gif (954KB, 344x256px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420655203178.gif
954KB, 344x256px
>>610317088
vrijheid groeit in alle velden
>>
>>610317953
walgelijke ketting trouwens van die vent op het plaatje, je kan niet meer plebs uitstralen dan met een ketting over je overhemd :o)
>>
>>610317953
Heb je al gevonden mr.Wishaan Chotkan leuk hoofd.
>>
KANKER DE KANKER KANKER
>>
Dus, gaat er in deze draad nog iets gebeuren, godverkanker
>>
>>610320304
kankergoed :')
>>
Is dat gekanker nou nodig?

Stelletje kankerlijers.

Kanker op. Kankerhonden.
>>
>>610320932
hey, je moet niet met kanker schelden. m'n opa is vorige week van de trap gekankert
>>
kek.
>>
>>610321338
LELEL JIJ BENT KK GEKKE BOI
>>
>>610321339
Eys mannn Ik. zit hier lkkr met mun moeder mainnnn kik naar min lach.
>>
Hou wordt 't met de rest van 050 dan?
>>
File: dilay kaya hoer1.jpg (928KB, 1690x1943px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dilay kaya hoer1.jpg
928KB, 1690x1943px
>>
File: 1426026810763.jpg (64KB, 675x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426026810763.jpg
64KB, 675x675px
in holland hab ich mal eine von euren frauen gehabt, k├Ânnt ihr gerne wiederhaben.
trozdem erobern wir euer land !
>>
>>610321339
>>
fUCK this nIEDer drreed!!!!

SPAM ITT!!!!

i STArt

1
>>
File: 40517231.DSC00485.jpg (107KB, 800x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40517231.DSC00485.jpg
107KB, 800x533px
>>610322355
Dubs voor de kek. En mijn 2 longen
>>
File: 4332432dsad.png (957KB, 1280x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4332432dsad.png
957KB, 1280x599px
>>
>>610322521
u nigger shit faggot, y u ruin my combo
>>
File: 4523gf.png (94KB, 295x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4523gf.png
94KB, 295x320px
>>
>>610315788
stomme hollanders
>>
File: 1426633060148.gif (3MB, 420x237px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426633060148.gif
3MB, 420x237px
>>610322651
>>610322562
>>
File: 1424773704875.gif (465KB, 200x317px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424773704875.gif
465KB, 200x317px
if dubs this should be a nazi thread
>>
File: mussert-2.jpg (64KB, 425x327px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mussert-2.jpg
64KB, 425x327px
>>610322651
Mein Neger.
>>
>>610321914
word echt chagrijnig van haar kop
>>
http://strawpoll.me/4137175

Laat zien waar je vandaan komt!
>>
>>610322643
Ga hem zuigen of zo, stink junk. Hou je vast wel van. en hij vast ook want heeft zo te zien weinig seks anders zeg je nie

>Ik will die 2 voor me zo hard neuken he.

Zie >>610322355
ga pijpe
>>
File: 1412970248758.gif (3MB, 445x247px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412970248758.gif
3MB, 445x247px
>>610321915
met welk leger dan braadworst?
>>
Kankerbelg hier

Hoe zit dat nu eigenlijk met die wietpassen in Nederland? Heb je die zooi nog altijd nodig om aan wiet te geraken (zonder met dodgy-ass figuren om te hoeven gaan) ? Vraag vooral bedoeld op grenssteden als Tilburg en Eindhoven etc.

en ohja


kanker
>>
File: 1429204378031.jpg (1MB, 3072x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429204378031.jpg
1MB, 3072x2048px
>>610322643
Hier zit jij, die in de camera kijkt.
>>
>>610323149
Hier is die dawn waifu faggot weer.
>>
>>610322966
heb op onze landgenoten van /int/ gestemd
>>
>>610321914

Fucking terroristennamen allemaal...
>>
033
>>
>>610323484
huh? nee ik heb gewoon chinese tekenfilm reactieplaatjes.
>>
>>610323853
Ja chinees klopt.
>>
>>610323853
Niet Koreaans?
>>
058 representeert
Iemand nog iets vermakelijks voor deze donderdag avond?
>>
>>610323448
nog een Belg hier
>>
>>610323935
>>610323939
oh sorry ik bedoel taiwanees
>>
hoi schatjes
>>
>>610323961
meer kankerjood
>>
>>
>>610323961
heeft ze geen tepels???
>>
>>
Ik ben aan het zoeken!!
>>
>>610324530
Hopelijk heeft ze die chloor in dr mik gestoken. Lelijk mormel
>>
File: 1425334863106.jpg (146KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425334863106.jpg
146KB, 748x559px
Dit is de laatste die ik kan vinden
>>
>>
>>
>>
>>610324800
Ik ga eens naar Sneek toe binnenkort!
>>
File: 1427746612925.jpg (716KB, 907x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427746612925.jpg
716KB, 907x1280px
Noch irgendein Deutscher hier, der sich gerade den arsch ablacht?
>>
Tilburg?
>>
can one of you fags send me some of these please?
>>
>>610325691
Leeuwarden kanker
>>
>>610325710
sure, what is your adress
>>
>>
Is vraag het de politie chat niet bezig?
>>
>>610325916
3105 calle rosales
santa barbara, california
>>
>>
>>610324530
>>610325004
Zaad vragende ogen.
>>
Zaanstad hier, kankersaai.
>>
>>610326249
jep, maar ik, poetse, ben nu bezig met het maken van OC voor de chat dus sla ik de chat van vandaag over.
>>
>>610327043
zoals altijd
>>
>>610326353
i want to believe, but my stroopwafels will probably end up by an unsuspecting american.
>>
>>610326772
>>
>>610327330

Jij wat maat?
Thread posts: 88
Thread images: 31[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.