[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Post Dutch amateurs you shouldn't post, with postalcode

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 116
Thread images: 49

File: image.jpg (95KB, 920x689px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
95KB, 920x689px
Post Dutch amateurs you shouldn't post, with postalcode

Pic related, postalcode unknown
>>
>>604757450
>>
File: 4L_rhCFYwkp.jpg (425KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_rhCFYwkp.jpg
425KB, 1200x1600px
Geen postcode
>>
File: 4L_bUrM82le.jpg (2MB, 2112x2816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_bUrM82le.jpg
2MB, 2112x2816px
>>
>>604758528
>Marijke Poelens

graag gedaan, ze woont bij mij in de buurt
>>
dit draad gaf mij kanker
>>
>>604758627
it has a cock, hasnt it?
>>
File: 1418743486021.jpg (110KB, 1236x592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418743486021.jpg
110KB, 1236x592px
>>604757450
026 mensen moeten meer van dit soort dingen posten. Nederdraad is kankerslecht te laatste tijd
>>
>>604758627
moaaaaaaaaaaaaaaar
>>
Iemand meer foto's van die Marijke poelens?
>>
meer ;O
>>
File: 4L_rwvanx84.jpg (101KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_rwvanx84.jpg
101KB, 640x480px
>>
File: 4L_ddEuVmGB.jpg (2MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_ddEuVmGB.jpg
2MB, 2448x3264px
>>
File: 4L_zRq6r9xg.png (246KB, 263x365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_zRq6r9xg.png
246KB, 263x365px
>>
How do you Dutchfags not ejaculate constantly on the street? Netherlands women are the fucking finest on the planet. They're like Czech women but taller, smarter, and not living in poverty.
>>
File: 4L_EyJGD25P.jpg (44KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_EyJGD25P.jpg
44KB, 480x640px
>>
File: 4L_TnsUMnt2.jpg (356KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_TnsUMnt2.jpg
356KB, 1280x960px
>>
>>604759305
lol
>>
File: 4L_p6bUZrLk.jpg (60KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_p6bUZrLk.jpg
60KB, 540x960px
>>
>>604759305

Smarter? I don't know wich dutch girls you have been talking to but in the vicinity of rotterdam most girls are dumb as fuck in my experience
>>
File: 4L_Z08Myw5R.jpg (77KB, 541x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_Z08Myw5R.jpg
77KB, 541x960px
>>
>>604758627

nooit je lulletje in gestoord steken
>>
File: 4L_hKJ6XgV7.jpg (484KB, 1799x908px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_hKJ6XgV7.jpg
484KB, 1799x908px
>>
>>604759586

zeugstra en co.
>>
>>604759647
Gestoord?
>>
>>604759647
>>604758689
Heb je meer foto's van haar dan?
>>
Lol ben bijna de enige hier die foto's post.
>>
File: B9qWlImCEAALIsO.jpg (26KB, 403x552px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9qWlImCEAALIsO.jpg
26KB, 403x552px
i do have this one girl which is belgian, i'm sure most dutch/belgian people know her. her name is laura omloop. enjoy :)
>>
File: B9qWlJpCEAAPPhA.jpg (38KB, 404x617px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9qWlJpCEAAPPhA.jpg
38KB, 404x617px
>>604760097
more
>>
File: B9qWlJZCQAE0jQw.jpg (39KB, 417x542px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9qWlJZCQAE0jQw.jpg
39KB, 417x542px
>>604760097
more laura omloop
>>
File: B9qWlItCcAAPrah.jpg (33KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9qWlItCcAAPrah.jpg
33KB, 540x960px
>>604760097
last one :(
>>
OP here loving this, missing the postal codes. Good going dutch fags
>>
File: 1418668136909.jpg (189KB, 1133x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418668136909.jpg
189KB, 1133x800px
1/?
>>
File: 1418668631171.jpg (623KB, 1920x1407px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418668631171.jpg
623KB, 1920x1407px
2/?
>>
File: 1418671098385.jpg (387KB, 1280x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671098385.jpg
387KB, 1280x771px
3/?
>>
File: 1418671130056.jpg (146KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671130056.jpg
146KB, 748x559px
4/?
>>
File: 1418671147636.jpg (219KB, 1574x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671147636.jpg
219KB, 1574x960px
5/?
>>
File: 1418671164404.jpg (258KB, 880x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671164404.jpg
258KB, 880x434px
6/?
>>
File: 1418671209445.jpg (202KB, 930x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671209445.jpg
202KB, 930x638px
7/?
>>
File: 1418671225356.jpg (166KB, 785x508px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671225356.jpg
166KB, 785x508px
8/?
>>
File: 1418672180970.png (1MB, 1160x793px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418672180970.png
1MB, 1160x793px
9/?
>>
File: 1418743374377.jpg (493KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418743374377.jpg
493KB, 1280x1024px
10/?
>>
>>604761452
goed bezig
>>
File: 1419261914213.jpg (441KB, 849x869px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419261914213.jpg
441KB, 849x869px
11/?
>>
File: 1418832922581.jpg (75KB, 661x570px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418832922581.jpg
75KB, 661x570px
>>604761594
dank
12/?
>>
>>604758528
so much nail polish. is she using it instead of toilet paper?
>>
this one guy is making this thread wonderful!
>>
File: 1419261934677.jpg (1MB, 1500x972px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419261934677.jpg
1MB, 1500x972px
13/?
>>
File: 1418977861741.jpg (371KB, 1571x936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418977861741.jpg
371KB, 1571x936px
14/?
>>
File: 1419261952431.jpg (661KB, 1674x830px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419261952431.jpg
661KB, 1674x830px
15/?
>>
>>604761221
Ah, wist niet dat ze ook geile nudes had
>>
File: 1420483581728.jpg (326KB, 2920x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420483581728.jpg
326KB, 2920x1280px
16/?
>>
File: 1420544927183.jpg (197KB, 1037x657px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420544927183.jpg
197KB, 1037x657px
17/?
>>
File: 1421361661224.jpg (183KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421361661224.jpg
183KB, 720x1280px
18/?
>>
Hebben we nog wat uit 0172 ?!?!?!?!
>>
>>604761874
It's fake :v the tatoos m8
>>
>>604762125
ondanks engelse tekst, wat een heerlijk nat kutje
>>
File: Alessandra_J.jpg (1MB, 2000x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alessandra_J.jpg
1MB, 2000x1500px
19/?
>>
>>
>>604761874
Wil die video nog steeds een keer zien gvd
>>
>>604761712
Ohshit her parents live down the street and I went to school with her sister.
>>
File: lisa.jpg (227KB, 1280x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lisa.jpg
227KB, 1280x709px
>>604762189
Mijn fout (kut thumbnails) maar inderdaad heerlijk

20/?
>>
File: Sarah Veders (21).jpg (147KB, 1183x1305px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sarah Veders (21).jpg
147KB, 1183x1305px
21/22
>>
pinterest.com/sharonvanriesen/sharon-van-riesen/
ieman met een account en/of haar naaktfoto's?
wel siliconen, maar toch...
>>
File: 4L_rk20EgYV.png (946KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_rk20EgYV.png
946KB, 640x960px
>>604762168
>>
22/22 Esther J. uit Haarlem

That's all Folks!

>That face als ik niet eens op FB zit.
>>
>>604762168
>>604762525
Butterfly tatoo is on her underarm, correct
>>
>>604762514
https://nl.linkedin.com/pub/sharon-van-riesen/90/b31/998
>>
File: 1403818278909.jpg (60KB, 510x478px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403818278909.jpg
60KB, 510x478px
you kinky dutch people. how many of you live in your little fartstain country? 10 million, 15 million people? that's not much more than the rural area of any big european city. that being said i bet that there is a big chance for you cheeseheads that you know one of the girls being posted ITT or that you might even be related. question of the day: why are dutch bitches such whores and where can i get one for myself? does the average kaasfoeg speak english or german?
>>
>>604762625
Thanks!
>>
>>604762168
>>604762525
>>604762891
Most speek English and german haha
>>
>>604758627
dankje dat je mijn OC upload hahhaha

PROETUS
>>
>>604762168
>>604762525
>>604762891
>>604763266
OC?
>>
>>604762349
kan je links geven van alle meisjes vind ze niet op Facebook
>>
>>604763266
meer? naam?
>>
>>604762876
yo bedankt.
>>
>>604761651
Is hier meer van?
>>
>>604763575
is your plan to write all of them a message stating how much you hate it that their nudes are spread and that you would know what to do if they would only date you once?
>>
>>604763886
fuck off , we speak nederlands hier, bruine ridder op het witte paard
>>
>>604763490
>>604763591
OC = Originele Content
voorheen F. de Boer, inmiddels gehuwd
meer info geef ik niet, ik heb de fotos namelijk zelf gemaakt en films
uit 050
>>
>>604763886
my plan is to get them nude again
>>
>>604762625
Nee je hebt gewoon al die kankertroep opgeslagen hier op 4chan.
>>
>>604763575
deze meid heeft naam al veranderd waarschijnlijk al gewhite knighted;), origenele plaatje komt van mij
>>
>>604763575
Nee dat is niet zo heel gek lijkt me. Als je naam op die manier verbonden is met gelekte nudes zet je als snel je profiel op onzichtbaar o.i.d.
>>
iemand de archieven van clown bassie nog?
>>
Hoerig
>>
>>604762891
I dont know where you are from newfriend but we are the 61th largest country by inhabitants.
>>
>>604764164
en snapchats van de meisjes fso?
>>
>>604764425
which makes you pretty small.
no, let's say average.
>>
>>604764464
ik doe niet meer aan snaps alleen iclouds rips
>>
>>604764575
damn dus geen snapchat namen anders stuur je ze maar naar me op fb Giel van Hove mij profielfoto heb ik een rood petje op :)
>>
>>604764531
Yeah no shit thanks for your insight.
>>
>>604757450
> start een thread met postcodes
> post geen postcodes
>>
>>604764770
ik heb al een tijd geen snap meer, weet de namen ook niet meer, my bad
>>
>>604764770
iemand nudes?
>>
>>604759134
That belly button is a fucking cavern, man
>>
Iemand die haar nudes kan fixen?
>>
>>604764898
damned haha geen probleem :)
>>
>>604764770
plus ik ga je niet berichten via FB.. want dan weet je ook mijn echte naam hahaha, ik reageer alleen maar op email, niet slim dat je je naam hierzo zet btw
>>
>>604765025
heeft ze Facebook?
>>
>>604765025
Ik zal d'r ff bellen. Misschien heeft ze er nog een paar liggen.
>>
>>6047650 lachja maakt niet uit wat is je mail?
>>
>>604765025
je hebt dr nummer, vraag dr gewoon zou ik zeggen. Meer kans dan hier in het wilde weg rond vragen
>>
>>604765099
suzanne.biemans
>>
these girls are hot keep going
>>
>>604765312
Ze is niet eens lekker.
>>
>>604765312
en snapchat?
>>
>>604765178
van wie???
>>
>>604765436
van de man die de foto's postte
>>
>>604765417
die tieten
>>
File: mf.png (438KB, 720x528px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mf.png
438KB, 720x528px
>>604757450
>>
>>604765526
proetus1993 at hetemeel dot com

geen onzin mails, ripje nodig etc dan kun j emailen
>>
>>604761992
IKan haar niet vinden!
>>
stop writing jibberish and post more sluts
>>
>>604765899
oke bedankt!
>>
Nog wat wijven uit Almere?
Thread posts: 116
Thread images: 49[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.