[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Hi guys, it's me.

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 72
Thread images: 26

File: satan.jpg (100KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
satan.jpg
100KB, 400x300px
Hi guys, it's me.
>>
>>597666666
>>
>>597666572
Not even close.
>>
>>597666666
nigger
>>
>>597666666
all hail satan
>>
>>597666666
Inb4 shitstorm.
>>
>>597666666
checked
>>
>>597666666

CHECKED
>>
>>597666666
oh come on not even something good
>>
>>597666666
FUCK YEAH! SATAN!
>>
>>597666666
die
>>
>>597666666
Fucking bullshit
>>
>>597666666
>inb4 shitstorm
>>
>>597666666
checked
>>
>>597666666

CHECK EM
>>
>>597666666
Somehow funny
>>
>>597666666
FUCKEN FAGGOT
>>
>>597666666
congrats faggot
>>
>>597666666
hello supersatan :))
>>
>>597666666
And then there's this nigger
>>
>>597666666
you let me down /b/
>>
>>597666666
faggot kill yourself
>>
>>597666666
Checked
>>
File: 1423557414993.gif (559KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423557414993.gif
559KB, 200x200px
>>597666666
>>
AH>>597666666
Shut the fuck down
>>
>>597666666
Mein Niger satan!
>>
>>597666666
>>
>>597666666
ayy lmao
>>
>>597666666
THERE IT IS
THERE IT IS
THERE IT IS
THERE IT IS
>>
>>597666666
H̡ͣ͛ͭ̉ͫ͒͗̔̒̎̐̌̏̾ͮͩ̂҉̧͍̬̣̥̪̙͖̝̜̹͡Ạ̡̛̤̜̺̮͍̯͉͖̭̹͓̈̈́̀̚̕͜Į̸̴̧͍̪̳̤̙͕̜̩̞̖ͥ̌͂̑͞L̵̹͕̣̠ͪ̓ͬ̐̋͜͢ ͆̔̋̋ͨͬ̍ͧ̔̿҉̡̙͉̜̼̦̜̤͓͟͟͜ͅS̴̵̱͈̭̣͇̘̟ͨ̅̽ͭͧͮ̈́͆̂̽́͋̈̆͘̕͜A̵͙̹̬͉̜̳̤̬͕͎̠͓͎̤͖̜̘̺̣̓͋͆̽ͬ̃T̅ͪͣͧͦ҉͏͕̰͉̟͕̪̙̀A̶̢̢̪̥̜̔ͦ̾ͪͭ͋̿N̷̸̨̡̤̹̫̪̦͇̟̹̖̰̞̮̯̰̻͉̲̮ͯ͆ͨ̈ͧ͂̓ͭ́ͫ̆̌ͩͮͯ̅͟ͅ
>>
>>597666666
holy shit
>>
>>597666666
WHATAWASTEOFAGET
>>
>>597666666
faggot
>>
>>597666666
damn son
>>
File: whynotme.jpg (73KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whynotme.jpg
73KB, 1920x1080px
>>597666666
What are you, like double evil or something?
>>
>>597666666
It's double Satan
>>
>>597666666
hailing double Satan
>>
>>597666666
Most under appreciated post ever
>>
>>597666666
You faggot.
>>
File: 1423191091735.png (562KB, 751x418px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423191091735.png
562KB, 751x418px
>>597666666
>>
>>597666666
oh boi
>>
>>597666666
Now I can sleep.
>>
>>597666666
call your dad he misses you
>>
File: brian-williams.jpg (41KB, 700x467px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brian-williams.jpg
41KB, 700x467px
>>597666666
>>597666666
>>
>>597666666
That get though
>>
Im a satanist. im calling the cyber police
>>
>>597666666
Nigger
>>
File: 1423064288084.gif (342KB, 400x148px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423064288084.gif
342KB, 400x148px
>>597666666
>>
File: 1411543510281.gif (2MB, 255x174px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411543510281.gif
2MB, 255x174px
>>597666666
>>
File: 1413115883031.jpg (12KB, 177x278px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413115883031.jpg
12KB, 177x278px
>>597666666
>>
File: 1419104438623.png (557KB, 594x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419104438623.png
557KB, 594x500px
>>597666666
>>
File: 1422565071581.jpg (18KB, 448x255px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422565071581.jpg
18KB, 448x255px
>>597666666
lets make love
>>
>>597666666
oh shit nigga
>>
File: OMryaOn.jpg (8KB, 329x227px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OMryaOn.jpg
8KB, 329x227px
>>597666666
>>
>>597666421
>>597666666

Nice.
>>
>>597666421
>>
File: watwatwat.jpg (3KB, 125x123px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
watwatwat.jpg
3KB, 125x123px
>>597666666

He comes...
>>
File: image.jpg (65KB, 500x611px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
65KB, 500x611px
>>597666666
>>
File: 1407948684873.jpg (47KB, 444x443px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407948684873.jpg
47KB, 444x443px
>>597666666
>>
ebin
>>
>>597666666
Gfdjk
>>
File: 1423338605913.jpg (571KB, 2658x2201px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423338605913.jpg
571KB, 2658x2201px
>>597666666
checked
>>
File: cable guy.png (243KB, 480x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cable guy.png
243KB, 480x320px
>>597666666
>>
File: IMG_4022.jpg (39KB, 423x429px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4022.jpg
39KB, 423x429px
>>597666666
>>
>>597666666

Oh shit I got the "get", all you fags are so mad.
>>
>>597666666
I DO YOUR BIDDING MASTER!
>>
File: Screen Shot 1 copy.png (267KB, 715x344px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screen Shot 1 copy.png
267KB, 715x344px
>>597666666

Mod get
>>
File: hail.jpg (88KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hail.jpg
88KB, 640x480px
>>597666666
fucking mega satan
>>
File: 2sn.png (253KB, 680x591px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2sn.png
253KB, 680x591px
>>597666666
>>
>>597666666
>>
Also quads 8?
>>
>>597668872
Nope.
Thread posts: 72
Thread images: 26[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.