[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Pozdravljeni /b/ratje v delu naše domovine.... >postamo

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 300
Thread images: 72

Pozdravljeni /b/ratje v delu naše domovine....

>postamo pa najboljše slovenske stvari
>pozdrav z Veleja
>>
naš edini rešitelj :)
>>
File: images.jpg (8KB, 275x183px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
8KB, 275x183px
>>
>>594762098
zdravo
>>
>>594763295
pa kva mi ti rd jelinčič a ne vidš da sm biv pru kle spokej nazaj v parlament
>>
>>594762098
Piran je Hrvaška
>>
trst je naš!
>>
>>594764109
Resno.. vsaj prlimejte slike kakih pičk ki jih poznate ne pa ta goveda.

Lajkam OPs pic btw
>>
>>594764109
Cosa hai detto di Trieste?
>>
vi ste fukneni
+op = pedr ....
>>
Прикройте меня! Я должен перезарядиться!
>>
>>594764276
si si špageti makaroni tuti fruti
>>
File: irismulej.jpg (250KB, 759x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
irismulej.jpg
250KB, 759x1000px
>>
Bejbe skype: victor.strahovski

Bomo kaj se špilal
>>
>>594762098
>Bratje naše domovine
>Pozdrav iz Velenja
>>
>>594764506
top kek
>>
Ma sta vi slovencki se neki kle ufuravate jebm vam mamicu i to gnilo slovenijo
>>
Ajd na /int/
>>
>>594764577
nisam ti ja od dol človjek
>>
File: flag-of-slovakia.png (23KB, 800x534px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flag-of-slovakia.png
23KB, 800x534px
Slovenske?
>>
>>594764594
toppi di checchi
>>
>>594764720
kek
>>
File: 5_0.jpg (75KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5_0.jpg
75KB, 640x480px
cao ;-)
>>
File: 1421187825178.jpg (48KB, 490x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421187825178.jpg
48KB, 490x500px
>>594764634
sori ne razumem čefursk
>>
>>594762098
Pozdrav iz LJ
>idin dober plac za zvet
>>
A sploh so kake ženske tu?

Očitno mamo pretežno moško demografijo tu gor...

Also Ljubljana reporting in
>>
>>594764918
če rad fukaš žabe ja
>>
KAKO JE LEPO KADA SE CELA POPULACIJA SLOVENIJE OKUPI NA JEDNOM MESTU!
>>
>>594764875
povej kje zvis mali da te nabijem picku ti materinu slovenacku
>>
Sciavi de merda
>>
>>594765032
Zgin ven, ti pes pofukani
>>
>>594764634
pa gnila ti je mamicina šnafla, pa marš dol u 3tji svet štet marke, jebem ti sve od a-ž
>>
>>594765032
Ajd idi u njemačko, čujem da tražijo canonfodder i pucače wc-ja
>>594765050
Same applies to you faggot
>>
>>594765168
ajde pricaj srpsko jebem ti neizobrazan glupac
>>
Haha 14 letniki prvič na 4chanu lel
Ubite se prosim
>>
>>594765265
Govoril bom tko kot bom jaz želel, razumel si pa očitno me.

Also look up the term paraphrasing you uneducated illiterate fuck
>>
File: 1419615917943.gif (561KB, 625x626px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419615917943.gif
561KB, 625x626px
go on this is funny to watch
>>
>>594765421
Tiho bodi ti proklet cepec
>>
>>594765470
pa sta je majmune a?
>>
File: _4c164d2737110.jpg (11KB, 250x188px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_4c164d2737110.jpg
11KB, 250x188px
>latoya
>>
>>594764563
optimist

>>594765723
hvala za nočne more
>>
>>594765581
Waw, kakšno naključje, ravno to sem ti hotel reči. Majmun oz. po slovensko opica.

Verjetno veš kaj to pomeni
>>
>>594765723
>Latoya
Kill self
>>
>>594765032
top kek
>>
>>594765421
>lel
ti prvi
>>
>>594766130
ne, ti dej drek popecen
>>
>>594765613
ma pust jih prfukneni so iz samga sebe budale delajo geniji hahah
>>
>>594766236
Kaj je pa tvoj problem, troll much?
>>
File: racismo-6.jpg (73KB, 630x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
racismo-6.jpg
73KB, 630x400px
That story behind the image?
>>
Haha ta cel thread je tko edgy haha
To se te srednje in osnovno šolci k mislijo da je treba vsem jebat mater na 4chanu.
Pa mislijo kolk so zajebani k so šli na 4chan.
U kurac ste šli
>>
>>594765012
pa če maš rad da te cigani ne jebejo
>>
>>594766422
4chan je šel v kurac že dolg nazaj, pred kratkim ko je moot ratal SJW, pa že prej ni blo vse pinky...

4chan is not what it used to be
>>
>>594766504
>>594765012
Zginte krave past vi pofukani kmetje
>>
>>594762098
kje so pičke
>>
>>594766628
Sploh nwm kk krava zgleda
>>
Delam cppje
zakaj more bit zmer dobr thread takrt k delam neki za pofukan izpit-.-
fegs dnt care about slovenia
>>
>>594766236
Bom mamici povedu, da me en na internetu žalu, boš ti vidu
>>
>>594766422
This
hvala
>>
>>594766797
sam to ne sori
>>
>>594762098
najlepša davčna puščava na zemlji
>>
File: 1263264926237.png (1MB, 866x628px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1263264926237.png
1MB, 866x628px
>>594766759
Dobr threat?
Vse kar vidm je, k drug drugim jebejo mater.
In kako kšn bosanc reče, da je slovenija mjhna in se vsi začnejo pizdit.
meh
>>
File: spider-man.jpg (129KB, 526x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spider-man.jpg
129KB, 526x540px
>>
>>594767200
O kakšnih grožnah ti bluziš?
>>
>>594767200
Sej sm hotu dodt da je pou folka tle cringou kek
but who gives a fuck if they cant even say hy to their sister lel
and ty /bro for tits
finally a good post
>>
File: Wat8.jpg (45KB, 604x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wat8.jpg
45KB, 604x404px
a to je najboljše kar zmoremo?
>>
>>594767200
>>594767357
>>594767297
nehajte bluzit pa pičke slovenske pičke limajte, mam poln kurac tote smegme od pičk ko se vala po 4chanu
>>
>>594767406
Raj začnimo bivše dajat gor ap se smejat...
>>
>>594766530
Ma /b/ je isti kurac že od 2011.

Mislu sm pač generacijo (14-19) ko mislijo da so pršli na "ta' težk" del interneta in da morajo zdej bit tle ful edgy
>>
>>594766530
>what it used to be
še vedno je shithole, sam dost manj zabaven shithole
>>
>>594767564
evo konco en k je pridn kek
Naj te spremlja presernou spirit
>>
>>594767406
Men je smešn tudi to ko je polovica posta v slovenščini polovica pa v angleščini.
Zgleda kot da si bipolarn.
>>
>>594767806
Jah nimam več dost časa prednogrem offline, sam če mi date gor kako ko jo poznam... Hell dobite cel moj archive
>>
File: 0307.jpg (263KB, 2499x1663px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0307.jpg
263KB, 2499x1663px
zakaj ni nobenih črnk u Slo?
>>
>>594767874
TopKek
kdo na 4chanu ni "bipolarn"
>>
>>594767554
Lejga ker hinjo, ti si fix tak člouk, da čez dan kle postaš kako ne maraš pedrov, zvečer pa italjanom plačujš, da jim ga lohk fafnš.
>>
File: 1263268314901.png (467KB, 358x627px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1263268314901.png
467KB, 358x627px
>>594768005
Sj so, sam so uvožene za kšn bordel, al pa kšn k se je poroču u tujin pa jo dam prpelu
>>
>>594768005
Kr je tvoja mati raj odkorakala u afriko
now hate
>>
>>594762098
>velenje
>dejansko mala bosna
>>
>>
>>594768221
whois?
>>
File: jFdVc.jpg (115KB, 502x378px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jFdVc.jpg
115KB, 502x378px
>>594768226
>>
File: 1422288055954.jpg (10KB, 262x193px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422288055954.jpg
10KB, 262x193px
>>594768207
>>
>>594767554
vala po 4chanu?
pol pa ne bom več limu, čeprav se 1x na let tud tuki najde slovenke.

>>594768353
stara slikca, sam ni važn
>>
File: 1317385071799.jpg (2MB, 4992x3328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1317385071799.jpg
2MB, 4992x3328px
>>594768335
>>
>>594768539
It is the song of my people.
>>
>>594768565
samo pravim da kaka nova slika/webm ne bi škodla
>>
>>594764764
you from OBALA BRO?
>>
hudići, možete se jebat i odjebat, nitko vas ne voli
>>
File: 654ljjv.png (68KB, 151x297px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
654ljjv.png
68KB, 151x297px
>>594768593
>>
File: 1321968073729.jpg (2MB, 3872x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321968073729.jpg
2MB, 3872x2592px
>>594768593
>>
File: 1359459796023.jpg (130KB, 1021x702px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359459796023.jpg
130KB, 1021x702px
>>594768928
Hawt.
>>
File: ezgifcom-optimize.gif (3MB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ezgifcom-optimize.gif
3MB, 480x360px
Kjeste fegeti
>>
>>594764276
il pederi italiani
>>
File: 8713558.jpg (188KB, 1080x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8713558.jpg
188KB, 1080x720px
Imamo tudi lepe transice ;)
http://en.cam4.be/sexy_pia
>>
File: 1326028069677.jpg (258KB, 1512x1008px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326028069677.jpg
258KB, 1512x1008px
>>594769106
>>
>>594764810
cefurka 2/10
>>
>>594769135
Slovenija ma talent je rak
>>
File: 1391414901455.jpg (76KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391414901455.jpg
76KB, 768x1024px
>>594769456
>>
File: 1416351895269.gif (835KB, 500x312px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416351895269.gif
835KB, 500x312px
>>
File: image.jpg (206KB, 806x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
206KB, 806x800px
Momci, ma kdo kakšne nove informacije glede videoposnetka na keri ravnatelj liže učiteljci?
Nekaj se je govorlo, da obstaja 5 minutna verzija....
>>
>>594769525
Res je sam picka je pa za butnt
>>
File: 646.jpg (23KB, 436x401px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
646.jpg
23KB, 436x401px
>>594769106
>>
pozdrav iz JV vukojebine
ampak mam vsaj za pohat
>>
File: serbianarmy.jpg (25KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serbianarmy.jpg
25KB, 480x360px
Slovenes are good at shooting people in the back.
>>
File: 1388842699792.jpg (70KB, 393x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388842699792.jpg
70KB, 393x700px
>>594769627
>>
>>594762098
No, da se držimo prvotnega namena tega thread-a:

https://www.youtube.com/watch?v=A3Qx27JAqBU
>>
>>594769714
Eh 6/10
Več zihr ne
>>
>>594770080
A si me mogu spomnt.
Vsi majo sam še zase, noben pa za prodat.
Pa žvim u faking osrednji sloveniji, sam ne poznam tpravih
>>
>>594769714
>Res je sam picka je pa za butnt
v prepad

also ljubljana reporting in, dragi novipedri
>>
>>594770080
zdle cropam Tutankamona
>>
>>594770490
K ti pa jebes 10ke (k jih je res tok pr ns)
>>
File: 1324709079412.gif (3MB, 280x210px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324709079412.gif
3MB, 280x210px
>>594769873
How 'bout this?
>>
>>594770497
Ce si u osrednji sloveniji si pa res invalid da ne poznas nobenga lerdija haha
>>
>>594770497
ne cel cajt preživit na /b/ju. itk vsi pohajo, ni težko zrihtat

also, domača je najbolša... vsaj ena dobra stvar k nism več v lj. un skank je tu mač
>>
>>594770497
Janez ma zihr kej
>>
File: images.jpg (14KB, 300x168px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
14KB, 300x168px
Speak American, fuckers
>>
>>594770937
sm iz male vasi, nism prov iz lj.
sj sm reku tiste par k poznam, ma sam še zase.
prek neta pa ne gre, k itak vsak takoj pomisl, da je polcaj na drug stran
>>
File: EU-US-flag1.jpg (94KB, 415x289px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EU-US-flag1.jpg
94KB, 415x289px
Nobody likes Russia

Nobody fears Russia

Nobody cares about Russia

The West is superior in every way

>more freedom
>larger army
>much higher GDP per capita
>much larger GDP total

The only thing Russia has is a lot of gas and old nukes. Nothing else. You suck and your culture sucks.

Freedom and democracy will always prevail over totalitarianism.

Good will prevail over evil.
>>
File: 5L3yevz.jpg (83KB, 533x712px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5L3yevz.jpg
83KB, 533x712px
>>594770886
>>
>>594771075
Skank je tu much

A si picka al kaj?
>>
File: 1320796652235.jpg (956KB, 4000x2667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320796652235.jpg
956KB, 4000x2667px
>>594771256
>>594771276
>>
>>594771108
jej drek
>>594771210
sux. prit v belo krajino pa gremo enga pihnt
>>
>>594771210
Ce si pa s kmetou pa sam fukn par rastlin u hosto pa mas zase in prjatle.. Pa se sekerat se nerabs, parkrat na tedn gres pogledat pa pobrat k je..
>>
>>594770800
Ne da jebem 10ke sam mi je pa glupo neki drkat na glupe 6ke.
Ja drgac pa itak da maš 10ke u Sloveniji, dost je hudih pičk tlele
>>
>>594771461
ne ampak rad delam k sm zadet. skank te preveč udari v glavo in nisi več nč sposoben. oz. zgubiš voljo do dela po 15 min in greš pol drkat kurac
>>
>>594770174

Also biggest kissass nation
>>
>>594771535
mal predaleč. pa ni problem kdaj do koga it pihnt, problem je k noben ne proda da bi pržgal kadar zapaše.

>>594771618
Se je že parkrat nardil, pa je hitr zginl. Več k 20cm še ni zrastl prej zginl
>>
>>594771210
Iz kje pa si?
Da ni ker so-vaščan na chanu :DD
>>
>>594771965
js sm tut pred par leti posadu par rastlinc. dve sta bli tolk lepi, da bi najrajš zravn sedel pa fapal. pol jih pa več nekega dne ni blo. jebiga, zastarela mentaliteta sosedov oz. čefurji k ti spizdijo rastlinco po dveh tednih cvetenja

za indoor morš met pa dobre pogoje (met vsaj svoj flet)
>>
First man in space: USA!!
>>
A se da ksne dobre shroome dobit u lj? Ajmo fegeti tips and trick!
>>
>>594772208
Slovenija je mjhna, sam tok mjhna pa ne vrjamm hehe
Recmo 10 min. vožnje stran od domžal
>>
>>594772653
pejt na meto. napij se ga, pa boš slej ko prej našu koga k bo poznal koga k pozna koga k ma. sj veš kako to gre. drgač pa ne vem no, je vse drugo skor lažje dobit k pa gobe
>>
>>594772653
Men so u hladilniku zrasle k 2 mesca nism mesa vn vrgu, 10/10 vonj.
>>
>>594772888
če hočeš gobe idi v mb
>>
>>594772710
Jst sm iz Doba človk
>>
>>594762098
ČE STE BREJE PEJTE U VELEJE
>>
>>594773013
še en Dob reporting in... damn
>>
>>594773013
Janez, pa ves da ne smes pisat po internetih, saj si namrec politicni zapornik.
>>
>>594772710
zafuraj se do domžal model. najdi si dilerja (al pa dva za zihr) pa ti ne bo več težko v lajfu
>>
>>594773173
kek'd
>>
>>594773013
o jebote

>>594773198
nism srednješolc, da bi šu kr tko naokol spraševat.
>>
File: 1420751161318.jpg (454KB, 1280x1711px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420751161318.jpg
454KB, 1280x1711px
>>594773198
Ena huda iz primorske nekje
>>
File: 1334861355643.png (114KB, 305x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334861355643.png
114KB, 305x277px
dont mind me, keepin it alive
>>
>>594768005
ker pada sneg
>>
odjebi na /ex-yu/, Janez
>>
>>594765723
TA SLIKA MI JE ZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELOZELO VŠEČ A JO LAHKO SHRANEM? :)
>>
>>594773533
>Haha 14 letniki prvič na 4chanu lel
>Ubite se prosim

Nism se še tok smeju u lajfu hvala random tip
>>
>>594772888
Lih to, use se da gob pa ne jebote
>>
File: 1420751379745.jpg (464KB, 1280x1711px)
1420751379745.jpg
464KB, 1280x1711px
>>594773489
btw, kok pedrov kle nas PPRPGje spila?
>>
>>594765265
lol neizobrazan ni beseda.
>>
>>594773169
>>594773013
2 iz doba, zdj pa nj še kdo reče da je iz okolce, k ma domačico za prodat pa smo zmagal hehe
>>
File: 1336234589281.jpg (75KB, 407x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336234589281.jpg
75KB, 407x405px
>>594773360
lej pač teži malo frendom k pohajo, če poznajo koga. networking pa to... valda nisi klasičen neckbeard /b/tard
>>
>>594773778
pust ga, a ne vids da mami kaze kako trola po stirichanu?

Itaq so vsi ti 'srbi/bosanci' slovenclni k misljo da ful trolajo druge slovence
>>
>>594762098
how is life in Bratislava? I always wanted to visit it.
>>
File: 1420751443563.jpg (232KB, 1280x957px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420751443563.jpg
232KB, 1280x957px
>>594773759
evo, se tazadna k jo mam od nje
>>
>>594774000
prolly better than in Ljubljana
>>
>>594771256
You forgot better education(!) They're Slovenes you dumb american fucktard.
>>
File: 2013-06-07 16.05.24.jpg (894KB, 1920x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2013-06-07 16.05.24.jpg
894KB, 1920x2560px
joinKKK
>>
>>594771256
kašna rusija mamico ti poljubim to je Slovenija budala ameriška. Če nebi mislu da je cela evropa Nemčija bi blo tud fajn.
Aja sej itak nimaš keša za šolo. no problem.
>>
File: 1337864391335.gif (407KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337864391335.gif
407KB, 250x250px
>>594773489
>>594773759
>>594774034
hahaha ne me jebat
>>
File: tito.jpg (23KB, 473x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tito.jpg
23KB, 473x350px
>>594771814
first to kiss the asses of NATO. Fuck secessionist treacherous slovenes.
Tito je bog bogova.
>>
>>594773929
Sj po mal težim. Sam ma redko kdo k od koga kupuje.
Večinoma k poznam ma eno svojo sadiko.
Pizda še od enga kolega mtka ga poha, pa ma doma eno zase.
Kdaj za vikend k smo zuni, ni problem delijo vsi brez problema, sam za prodat nima noben.
>>
moj novi meme kako se vam zdi? :^)
>>
Anyone from Gorica or thereabout?

>mfw I'm Italian and people from Gorica are always here for some reason
>>
Slovenia thread
Ne me jebat.
brb se strelam v faco
>>
File: 1421258564386.jpg (29KB, 480x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421258564386.jpg
29KB, 480x320px
>>594774480

>forgets the face
>>
puši moj kurac
>>
>>594774034
>>594773759
>>594773489
bi jebu/10
>>
>>594774450
Prit u lj, zrihtam ti 1kg ce hocs..
>>
>>594774465
trolobraz?
>>
>>594773759
mislu sm se vržt v kkšn D&D al pa Dark heresy sam ful ni cajta... Mogoč če bojo izpiti gladko šli
>>
File: 1339417128147.jpg (57KB, 800x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339417128147.jpg
57KB, 800x800px
>>594774327
ok tak majhen solič jointek res ne more bit višek lepote, ampak vseeno se lohk malo bolj potrudiš.

on a side note, če ga lepo posliniš iz vseh strani, dlje gori
>>
>>594774624
mi spizdiš ledvice ja...
>>
Novo mesto represent
>dolenjska master race
>>
File: Firend[1].jpg (230KB, 496x690px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Firend[1].jpg
230KB, 496x690px
>>594774034
Huj je to, da nj bi bla zaostala, in jo je sliku fotr, pol pa ona mal na net dala
>>
>>594774756
kdo je dal ciganom internet?
>>
>>594774756
Also known as ciganistan.
>>
>>594774886
SDS
>>
>>594773076
trgovina dojka XD
>>
>>594774624
Pa nazaj do doma pridš tud?
Pa itak se najprej za kšne 10-20€ uzame, da se proba če je za kj, pa tud tok dnarja da bi mel sabo pa it do enga neznanca je bosa
>>
>>594774766
a jebiga, nekak jo mora iz bajte spravt, sj ce ji glavo odrezs je huda, ampak u faco je pa se faking en tedn mrtva divja svinja na avtocesti na soncu lepsa.
>>
>>594764109
celovc tut
>>
>>594774712
sej maš 2
>>
H
>>
>>594774712
Cami za tvoje ledvice.. Pa nc fgt
>>
>>594774697
še en solič
>>
File: 1365339393582.png (232KB, 449x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365339393582.png
232KB, 449x395px
>>594774756
pozdravljen podgurc
>>
File: 20140912_185743.jpg (1MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140912_185743.jpg
1MB, 3264x2448px
>>594775225
>>
>>594774989
Prej SMC tbh, SDS bi prej uzel, kokr debilni so majo vsej to poslihtan.
>>
>>594775102
Clovek to je blo figurativno receno, pravm ti sam to da v lj lahko zrihtam kokr zelis trave, brez tezav in komplikacij..
>>
>>594771256
You w0t, 8?
>>
File: 1378305593835.jpg (38KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378305593835.jpg
38KB, 480x640px
>>594775145
Sj to gre sama na cosplaye pa kr objema folk.
loh pogooglaš peacockfeather
>>
>>594775326
pa kaj mas to, sladoled iz jointa al kva da fak?

Aja, pa ful ocitno po pohistvu je da si u studentu.
>>
File: doublesguy.jpg (12KB, 248x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doublesguy.jpg
12KB, 248x249px
>>594775399
lepe dvojkice prijatelček :^)
>>
>>594774480
A bit higher up Soča
>>
>>594773169
>>594773360
Kok sta stara ?
>>
>>594774480
people from gorica are there because there is a shortcut to the mountains through italy instead of going through the shit roads to vršič
>>
>>594775326
10/10 would smoke
>>
>>594775464
TBH raje nebi... z enga butterface threada sm jo sejvu, ampak morm rect da furijev pa nimamo u slo, vsej neki (sj vem da jh bomo mel cez 5 let, ko pokovci spet americane pokopirajo z zamikom)
>>
>>594774886
>>594774916
A sta mau smešna a?
>>
>>594775405
Interesting.
A si ti slučajno tud na jokerju, al se mi je sam zazdel.

>>594775662
Jst sm že starček, 28
>>
>>594775775
Nvem, js sm se nasmehnil ko sm napisal, a smo te pozgeckal po jajckih?

Ne skrbi, sj bojo cigani kabl spizdl pa ne bo vec neta na dolenskm, sam da jim povem de je baker not.
>>
>>594775721
SO MUCH DUBZ/TRIPS IN THIS SHIT THREAD
>>
prestolnica se javlja
>>
>>594775662
jst 20
>>
>>594776014
Slovenia = master race
>>
>>594775990
my sides
>>
>>594775970
Nisem dojeu tvoje sale..
>>
>>594776140
Šale?

Če slučajno obiskuješ en forum, al da sm starček pr 28, u primerjavi da je na 4chanu tud pouhn pokovcov?
>>
File: Untitled.png (713KB, 896x632px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
713KB, 896x632px
>>594775752
Sm poguglu furry slovenija in je tole rezultat
Kreten k je pa iz karantanskega panterja naredu neki za drkat si pa zaslus molotovko u gobc

>>594775990
Pa ti si ceu šaljivec
Naum zaniku, da jih ni 100x preveč v našem lepem mestu. Sam če nisi pička nimaš pol problemov z njimi
>>
>>594776109
slovenes=master race
slovenia=shit tier country
>>
>>594776109
slovenia = shit tier

germany masterrace
>>
>>594776087
>>594775970

Jst pa 21; zihr se poznamo
>>
>>594776656
no zdj pa hitr vsakemu znancu.... ej, pst a si ti tist?
>>
>>594776483
Kje da fak si je pa najdu še ta balon za notr dat
>>
>>594766759
A boš pisu republiške na kompih?
Baje je zajeban, js sm na srečo še normalne pisu.
>>
>>594774327
Upam, da je fajn tobačni.
>>
>>594776483
Ojej, se ze mnozijo... also kek karantanski panter furry, ampak kaj ces, zih obstaja par k se med seksom roleplayata janso pa njegov mobilni uterus, folk bo vse poseksal/naredil v seks. In tbh si zasluzi sam manjso dozo KCl v kri, pa da lepo trzajoce zanina, tko k stari kuziji pr veterinarju.

Kar se pa ciganov tice, pa me dost BK, ampak je zmer zabavno k zacne folk cez njih pizdit tko k ameri na svoje cigane (nigerje).
>>
File: 20150113_192308.jpg (861KB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150113_192308.jpg
861KB, 3264x2448px
>>594775512
>594775512
pa kjer car si ti, cel šerlok homies, svaka čast svaka mast res! evo ti soliča!
>>
>>594777004
Kaj kurca ti neke gljivice rastejo iz konic prstov?
>>
>>594776656
Nope
Jst sam nism daleč od doba, pa če bi se družu z 20letniki, mi sigurn ne bi blo problema dobit za kadit
>>
>>594776422
Game master?
>>
File: 1420830981334.jpg (171KB, 600x796px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420830981334.jpg
171KB, 600x796px
>>594777004
Zavidam k sm moru nehat zarad sihta, lulanje so testiral, pa nej bi blo random tut, kaj ces. Aja, pa ta tazadn je 10/10 lep, tak k se sika.

Also tu mas sliko, lahko si jo shranis, tvoja je.
>>
File: 1365342042335.png (17KB, 323x369px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365342042335.png
17KB, 323x369px
Nisem robot.
>>
>>594775399
Bo držalo, prvi odziv je vedno da je SDS glede na to kakšne pizde so
>>
>>594777239
Smegma k nima prstov obrezanih.
>>
>>594777456
hvala gospod skeltal
:^)
>>
>>594777370
nope
>>
>>594776993
Me zelo mika da bi enepar skinom razlozu kva so furriju in zakaj je panter tako vesel na sliki...
Primerjava med nigeri pa cigani je napacna. Ce odstejemo kak se v ameriki skos med sabo nigeri strelajo, so cigoti v vseh pogledih hujsih. Poznam skor use u Novmu mestu in je samo en al pa mogoče dva k sta normalna.
>>
>>594777456
Kje pa to delaš, da random testirajo
>>
File: slowakai.png (64KB, 300x100px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slowakai.png
64KB, 300x100px
Pozdrav zo Slovenska.
>>
>>594777552
ma ja, priznam.. higiena slaba, prsti skos u riti pa je kar je. dobro d je solič tak kt je
>>
>>594777503
Ma tbh so vsi pizde, parlament si se zmer zasluzi zivcni plin, al pa da najamemo en kup stirichan pasti pa jih poslemo not da jim kazejo joske ino kurce zmer ko majo debato. Pa kakajo po tleh. Pa majo imena strank utetovirana na jajca.
>>
>>594777951
Farmacevtska, razvoj, ne povem pa kera od... celih dveh ki jih mamo. Ma sj ni na random 100%, ampak ce zves za 2 tedna naprej pa skoz kadis je mal tezko cist spucat.
>>
>>594777456
tega soliča smo par dni nazaj kadil
11/10 za pic
drgač, fantje, to je največji slo thread kar sm jih vidu. je pa res d jih nism dosti. sam tko, čm povedt, k vem d nm usem to ful pomeni
>>
>>594778086
To se pa čist strinjam, hodmo na te volitve pa je čist isti kurac kdo zmaga itak nas vsi jebejo v glavo... Mogoče bo pa ZL kej spremenila
>>
File: 1334861775774.png (115KB, 305x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334861775774.png
115KB, 305x277px
Sm odprl pack k sm ga šou prej iskat. faaaaak kok mi soba diši
>>
File: n4mN2.png (8KB, 583x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n4mN2.png
8KB, 583x576px
>>594778417
pic related
>>
>>594778331
Ne rabš povedat kera.
Sam tko me je zanimal, k je bl redko da večkrat preverjajo.
>>
>>594778417
Ja, pa dejansko nas se ene par pise not, ponavad hit umre, ex-yu so pa itak srot k nben slovenc slovensk not ne pise ampak vsi neki bosansk fejkajo, k jugovaci itak pou kurca ne razumejo po nase, razn ukradenih kletvic ofc.
>>
Slovencev je pa dost na internetu
>>
>>594778617
Jst te mam tud rad
>>
>>594778815
Ce smo pa vsi depresivni k mamo prevec lepih bab.
>>
Arent you the country where that headmaster fucked that math teacher?
How's my homeboy doing?
>>
>>594765723
LaToya je Albanka drgač.
>>
>>594778964
He was an real hero.
>>
>>594765723
>Toi Toi
>>
>>594778964
The headmaster killed himself.
>>
>>594778446
levičarji da bi kaj spremenili? hahahaha
>>
>>594778983
Pa še njim dela sramoto
>>
>>594778964
He an heroed
>slovene media hard at work
>>
>>594778617
share the luff brah
>>
>>594778765
U leku vem da preverjajo
>>
fantje sp odprt pa hašišart
>>
>>594777897
Ma sj s tem nebi nc resu, enkrat bi ga razbil pa bi ga ceu tedn po TVju moral gledat kako joka (al pa pogreb, pa starse pa rekvizite, ce bi skini sli tko dalc). Kaj ces, nej zivijo,

Sj ne gledam TV, ampak pa kolegi/sodelavci/sosolci morijo s tem, zmer je tko.
>>
DNEVI THREAD NA SLOVENCEV NA /INT/ ??
>>
>>594779463
Sm slisu da je en kekec u leku sel na sihtu ponoc kuhat faking LSD, pa ge je sef dobu, smeh.
>>
>>594779866
/int/ je krneki. Usi sedijo u krogu pa ga drug drugmu drkajo
>>
>>594779866
Djmo raj na /pol/ bojo tkoj prsl tezit da smo slav scum, bo bolj zabavno.
>>
>>594779170
Upamo pa lahko, slabs k zdej bo teško
>>
File: Untitled12.png (319KB, 542x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled12.png
319KB, 542x563px
>>594779604
zelo rad, ampak prej bo treba legalizirat

also, what the fuck is pic related?
>>
>>594780083
nima veze pač to sranje ne sme umret
>>
>>594779052
Fucking slov finnaly does something funny and anhero's right after. Boring country
>>
>>594780083
ZL nau nc spremenila, tko k jelincic so dobri sam da na napake kazejo, da bi spremenl so pa nesposobni. Se zmer bol kt SDS, ampak gnoj v vsakm primeru, ker pac politika.
>>
>>594780184
lol kera glupost
>>
Mah samo čakam da končam s faksom pa spizdim nekam, kamorkol
>>
Nedostajali ste mi, ekipa.. Ajmo osnovat novu jugoslaviju, nabijemo ove amere i europljane na kurac
I moot isto neka jede govna
>>
Verjetno 3/4 folka z mn3njala
>>
>>594780277
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

He's helping us to the top, he is an real hero.
>>
>>594780328
Vem vem, sam koji kurac nam pa sploh še ostane... a bomo pirate volil al kaj?
>>
>>594778964

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/married-headmaster-kills-himself-after-4732111
>>
FUCK OFF WE SPEAK ENGLISH HERE
>>
>>594774327
rožnapedr?
>>
>>594780541
Lah bi ganja stranko naredl, sam itaq ne bo nben kadilc volu k so preleni, pizde jedne.

A grem volt? Neee, bom raj enga przgal.
>>
>>594780388
na kermu faksu si ?
>>
>>594779626
Dobr sej je res. Ampak useen, nardit furry sraje iz grba prve SLOVANSKE državne ureditve na svetu...
Nč bat, če bi biu novomeščan bi ga itak tok stoukl da neb nč polciji reku. Sam verjetn je kak Kranjčan. Nimam nč prot njim, sam jih enepar poznam iz tam pa so čiste pomehkužene pičke. Taki so pa itak taki da jih mau prtisneš pa nau nbenga klicu iz straha
>>
>>594780184
Sj piše kava

Sam pa prvič to vidm
>>
File: images.jpg (9KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
9KB, 259x194px
>>594780603
butthurt much?
>>
>>594780541
ZL je zelo veliko govno, pač karkoli drugega bo boljš (razn SDS pa jelinčič)
>>
>>594780740
inb4 filofaks smeti
>>
>>594780685
exrožnapedr9ka, yes
>>
>>594780416
Bi si mislu ja, sam je bl 1/4
>>
>>594780740
FRI
>>594780729
Takoj sm za, sam tko k si reku nobenmu se nč ne da
>>
>>594780399
JUGOSLAVIJA :D
>>
>>594780784
Ja, sam ce pride pojeban u bolnco bojo ze izvlekl ka je blo. Pa kaj jih ces tepst, sj jim je itaq safr u lajfu da se grejo v zivalice oblact pa seksat, sj se bo sam ubil.
>>
>>594780847
>>594780740
jst sm iz filofaksa

Filofaks je zakon!
>>
>>594780508
Nice going m80s. Id love to read the obituaries in your newspapers. Must be pretty crowded.
>>
>>594780847
filofaks=ekonomija=shit tier
>>
>>594768005
ker že itak mamo dovol dreka tu
>>
>>594781263
>filofaks=ekonomija=shit tier
FDV je še slabši
>>
>>594780541
js bi zelo rad volil kako desno stranko. samo škoda k nimamo nobene dobre. sds-škoda zgubljat besed, nsi so retardirani krščani, tu se pa konča. js sm na prejšnih volitvah volil DL, sm sposobni ljudje v sloveniji itk nikamr ne pridejo. če bodo obstali do naslednjih volitev je pa tut vprašanje.
also, pirati so dobra alternativa, najboljša če mene vprašaš.

ker slo politika se deli na populiste in tiste k ne delajo nič + poseben primer sds. again, sposobni v sloveniji zaradi negativne selekcije ne pridejo daleč. zl so populisti. en kup enih družboslovcev skupaj k nimajo pojma o ničemer.
>>
Drugari sloveni kako ste
pocivaj u mir moot
pozdrav od makedonija
>>
>>594781263
Zakaj hejtaš ekonomijo?
>>
>>594781428
30:28
>>
>>594781191
glej
>>594781263


>>594781247
too expensive when living off potato, newspapers only for state propaganda

>>594781411
FDV je za nesposobne (=nigger tier), razn mogoce 1% njihovih studentov k jih dejansko zanima izbrana smer.
>>
>>594781428
Finnaly something that google translate actually understands. God your language is fucking impossible to translate. Or are you just shitposting random gibberish..
>>
>>594781693
this >>594781428 isnt slovenian
Thread posts: 300
Thread images: 72[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.