[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Nog vingers verloren, landgenoten?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 152
Thread images: 64

File: Nederlandse vlag.jpg (82KB, 1872x1248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederlandse vlag.jpg
82KB, 1872x1248px
Nog vingers verloren, landgenoten?
>>
kanker op
>>
waarom?
>>
>>589872534
CHECK EM
>>
kuthollanders
>>
>>
dubsss?
>>
koekoek jonge
>>
lets play some
>>
>>
This is now a dubs thread. start the rolling
>>
bowe is mad
>>
aids
>>
>>
bitches dont lie
>>
File: 1394526543784.jpg (122KB, 460x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394526543784.jpg
122KB, 460x288px
>>589872534
>>
heil hubert
>>
File: 6623948_962896c8.jpg (49KB, 720x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6623948_962896c8.jpg
49KB, 720x405px
KUTZOOI
>>
ik snap er geen fuck vna
>>
suck a diek
>>
i luv oma plakband
>>
File: images.jpg (9KB, 275x183px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
9KB, 275x183px
MOM GET THE CAMERA
>>
KUTZOOI
>>
>>589873393
newfag detected
>>
geen gekanker holland moet blanker
>>
dubzzzzzzzzzzz
>>
i have no dubz
>>
Heeft iemand nog Nederlandse sletten opgeslagen?
>>
dumpert represent xD xD xD epic xD
>>
jr
>>
File: 9de.jpg (47KB, 597x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9de.jpg
47KB, 597x600px
>>
i want dubz xxx mij
>>
NO DUBS NO CRY
>>
>>589873600
>>
Dubs doen het nieuwehomo's
>>
2dubz4trips
>>
File: DC6We.png (550KB, 683x514px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DC6We.png
550KB, 683x514px
>>
File: 55151778.jpg (189KB, 500x597px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55151778.jpg
189KB, 500x597px
>>
404 deze shizzle
>>
>>
komt die dubzzzzzz
>>
File: dat booty.png (437KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat booty.png
437KB, 640x360px
>>
datas
>>
>>
File: hallo wie is daar.jpg (162KB, 597x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hallo wie is daar.jpg
162KB, 597x800px
>>589874092
>>
komtieeeeee
>>
BY THE POWER OF PIETS WEERBERICHT I SUMMON DUBZ
>>
QUADZ CHECK EM
>>
>>589874410
>>589874485
>>
>>
File: images.jpg (10KB, 245x205px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
10KB, 245x205px
>>
File: ep8j6.jpg (37KB, 490x326px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ep8j6.jpg
37KB, 490x326px
>>
rick
>>
hallo
>>
File: hallocutie.jpg (116KB, 800x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hallocutie.jpg
116KB, 800x533px
>>589874719
>>
>implying
>>
File: dfsfdsfsfs.jpg (8KB, 293x172px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfsfdsfsfs.jpg
8KB, 293x172px
>>
controleer ze
>>
dfsdfgsdfg
>>
dsfg
>>
deze dubs is awesome
>>
072 present
>>
>>589874966
nice
>>
>>589874966
nou het is je eindelijk gelukt kanker kneus
>>
File: drededddd.jpg (6KB, 276x183px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drededddd.jpg
6KB, 276x183px
>>589874966
>>589874966
>>
NEDERDRAADDERDRAADDERDRAAD
>>
File: verassing kontseks.jpg (117KB, 800x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
verassing kontseks.jpg
117KB, 800x533px
>>589875033
>>
File: dubs.jpg (11KB, 350x220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dubs.jpg
11KB, 350x220px
>>589875177
>>589875100
>>589875033
>>589874966
voorspelling dubs regen
>>
>>589874966
>>589875033
>>589875100
>>589875177
kontseks is lekker
>>
File: 1695.webm (1MB, 480x360px)
1695.webm
1MB, 480x360px
>>
ben kankerbrak man gister loesoe gegaan in de club chickies hier chickies daar. toet toet toeter
>>
File: 0511777802.jpg (384KB, 500x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0511777802.jpg
384KB, 500x750px
>>
File: 0535395054.jpg (112KB, 1100x733px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0535395054.jpg
112KB, 1100x733px
>>
>>589875654
kanker ranzig

ik snap echt niet hoe je dit opwindend kan vinden
>>
File: kike.png (82KB, 300x203px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kike.png
82KB, 300x203px
>>
File: 2110(1).webm (3MB, 480x360px)
2110(1).webm
3MB, 480x360px
>>589876207
>>
File: 0575961962.jpg (3MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0575961962.jpg
3MB, 3264x2448px
>>589876207
Snollebollekes
>>
File: shag.png (190KB, 490x289px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shag.png
190KB, 490x289px
>>
File: 5735739_t.gif (70KB, 200x32px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5735739_t.gif
70KB, 200x32px
>>
File: 0009816808.jpg (329KB, 1152x1608px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0009816808.jpg
329KB, 1152x1608px
>>
File: 54976E42-1(1).webm (1MB, 448x336px)
54976E42-1(1).webm
1MB, 448x336px
>>
File: 6.jpg (14KB, 227x462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
14KB, 227x462px
>>
File: 3.jpg (36KB, 385x473px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
36KB, 385x473px
>>589877922
trips get
>>
quints get
>>
File: 7.jpg (24KB, 295x435px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
24KB, 295x435px
>>589878041
trips get
>>
dubs get.
>>
File: 8.jpg (25KB, 338x438px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
25KB, 338x438px
>>589878100
>evi get
>>
File: 51581451851.jpg (41KB, 650x330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51581451851.jpg
41KB, 650x330px
Leiden rapporteert in met dubs
>>
dubs incoming.
>>
File: 10.jpg (60KB, 309x469px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
60KB, 309x469px
>>589878159
Legolas rapporteert
>>
>>589877420
>that face at 0:12
I wouldn't have been able to cum either
>>
kanker dubs
>>
File: 9.jpg (35KB, 404x482px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
35KB, 404x482px
>>589878222
Kanker zieke trips hier een foto van evi
>>
>>589878159
Wanneer rot je nou eens op met dat kanker lelijke wijf.
>>
wie brengt me een kanker vloeitje voor kankerstaaf
>>
>>589878309
Je bent gewoon jaloers op haar uitstraling
>>
>>589872534
Norway sucks ass
>>
>>589878343
Kanker jij even lekker op.
>>
>>
>>589878487
Lekker kanker jij even op
>>
trips get.
>>
ayy lmao
>>
:)
>>
File: 5.jpg (26KB, 318x495px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
26KB, 318x495px
EVI IS LOVE, EVI IS LIFE.
>>
lel
>>
>>
File: chocolademelkvol.jpg (9KB, 360x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chocolademelkvol.jpg
9KB, 360x360px
let even op a.u.b.
>>
File: 1.jpg (44KB, 512x515px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
44KB, 512x515px
>QUADS GET
>>
File: 2.jpg (93KB, 326x842px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
93KB, 326x842px
>>589878832
NU DAN
>>
>>
File: A3ZTgryCQAEcWsM.jpg (147KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A3ZTgryCQAEcWsM.jpg
147KB, 768x1024px
jongens laat me ff
>>
File: klaas.png (72KB, 161x197px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaas.png
72KB, 161x197px
tegen mij?
>>
>>589878828
A fresh glass of diarhea.
Fucking foreigners. speak english.
>>
File: AhGgE3KCMAE576P.jpg (211KB, 1024x765px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AhGgE3KCMAE576P.jpg
211KB, 1024x765px
>>589878935
>>
File: A-u6yOkCIAAhOs-.jpg (94KB, 1024x765px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A-u6yOkCIAAhOs-.jpg
94KB, 1024x765px
>>589878981
>>
File: A-Zx6RtCIAANxPR.jpg (129KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A-Zx6RtCIAANxPR.jpg
129KB, 768x1024px
>>589879063
>>
File: Bc6L7MfIEAAFvUx.jpg (74KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bc6L7MfIEAAFvUx.jpg
74KB, 768x1024px
>>589879110
>>
>>589878962
kankerboef !
wahahaaaauw
>>
>>589878981
>>589879063
>>589879110
>>589879353
wat kan ik hiermee doen.
>>
BITCH
>>
>>589878977
>diarhea
Why don't you learn to spell first you disgusting faggot
>>
>>589879492

hey dat is mn zus
hoe kom je aan die foto
>>
File: Bg5fnWeIYAAt-A55f.jpg (121KB, 764x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bg5fnWeIYAAt-A55f.jpg
121KB, 764x1024px
>>589879353
>>589879411
Mogelijkheden zijn oneindig
>>
>>589879635
Jij hebt geen kanker zus. Kanker Remy
>>
>>
File: BitF20SCIAACY7M.jpg (90KB, 960x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BitF20SCIAACY7M.jpg
90KB, 960x540px
>>589879678
>>
>>589879678
stuur mij eens in een leuke richting.
>>
>>589879635
ze mag me
>>
>>589879772
hert
>>
File: Bj3EqfOIgAA3h1A.jpg (84KB, 450x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bj3EqfOIgAA3h1A.jpg
84KB, 450x600px
>>589879836
identiteit verifiëren bij poker websites, online betaalservices aanvragen van bepaalde abonnementen etc. Vooral met rekeningnummer erbij is het een feestje
>>
>>589879801
>die handtekening
>>
File: BTAPvVuIYAAPoqg.jpg (81KB, 764x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BTAPvVuIYAAPoqg.jpg
81KB, 764x1024px
>>589880074
>>
Waar de fuck komen die foto's van Evi opeens vandaan?
>>
>>589880074
en als je dit doet hoe groot is de kans dat een week later de politie voor je deur staat?
>>
>>589879635
Wait, seriously? Proof!
>>
>>589875006
Kankeralkmaar
>>
>>589880226
>2015
>niet achter 7 proxies zitten
>>
>>589879063
Kleine pisnicht
>>
>>
File: BZMydq1IEAALAK7.jpg (123KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BZMydq1IEAALAK7.jpg
123KB, 1024x768px
>>589880195
Zo dat was het
>>
>>589880493
boef
>>
>>589880384
Ik ben geen computer whiz en zelfs al zou ik een proxy zoals tor gebruiken kunnen ze het gewoon alsnog naar mij traceren of niet ?
>>
>>
>>589880676
het is geen rocketscience
>>
>>589880676
>proxy zoals tor
Tor is geen proxy, als je het goed doet ben je niet te traceren. En de politie gaat echt niet je voordeur slopen voor zoiets hoor.
>>
>>589880013
wtf
>>
Wie is hier zo'n Anneke fan?
>>
>>589880957
wat
>>
Da, vindergoten stoy eto kowshka
>>
>>589881101
pizdec nahuj suka bljat
>>
>>589880957
de
>>
>>589880957
fuk
Thread posts: 152
Thread images: 64



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.