[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

KANKER NEDERLANDERS, WAT IS OMHOOG?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 143
Thread images: 58

File: chart_NL.gif (5KB, 245x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chart_NL.gif
5KB, 245x300px
KANKER NEDERLANDERS, WAT IS OMHOOG?
>>
je moeder
>>
>>588668622
hoe was je kerst?
>>
ayy lmao kankerdraad
>>
Opzoek naar traps/shemales
>>
Ik snap dat plaatje niet.
>>
File: Xmy02Iu.gif (4MB, 440x245px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Xmy02Iu.gif
4MB, 440x245px
KANKER IPHONE 6 LATEN VALLEN HELEMAAL NAAR DE KANKER
>>
daaafuq is dit jongens wat is omhoog ik snap er geen kut van
>>
>>588669759
what is up
>>
Verder, 020 meldt zich.
>>
>>588669747
https://www.youtube.com/watch?v=vodd6C5ryUU
>>
>>588669747
Dan ben je te dom voor zown telefoon verrekte mongool.
>>
>>588669929
Diemen Zuid hier!
>>
>>588668748
helemmaal te gek, schijt kerstkankerlampen in de fooking kankerboom
>>
>>588670274
https://www.youtube.com/watch?v=Gdp-HhV66Fo
>kek

>>588670236
Kanker bekhouden. Je tipt niet aan mijn hipster swag
>>
vanavond zuipen en risk spelen in stoutenburg, iemand zin om te komen?
>>
KANKÛH
>>
>>588670442
Ik heb fucking selfie met lange fraas, je weet broerder
>>
>>588670793
Moest even giechelen
>>
071 hier

kanker
>>
>>588670274
Amsterdam Zuid!
>>
>>588671306

Oegstgeest hier

pauper
>>
File: 6.jpg (14KB, 227x462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
14KB, 227x462px
>>588671678
Hier een foto van je toekomstige vriendin
>>
>>588671369
Kom ik net vandaan man, werk tegenover de bijlmer bajes
>>
Gendt is de bom
>>
>>588671818

lekker heur
>>
File: 1419261988447.jpg (110KB, 1236x592px)
1419261988447.jpg
110KB, 1236x592px
>>588671903
Ja klopt
>>
>>
>>588672152
niet steeds weer diezelfde oude fb shit
>>
File: 2014-10-27 13.35.04.jpg (149KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-10-27 13.35.04.jpg
149KB, 720x1280px
>>
File: 1.jpg (44KB, 512x515px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
44KB, 512x515px
>>588672636
Beter?
>>
>>588671678
Katwijk hier
>>
>>588672823
wat een feest moet het zijn om die vol te mogen pompen
>>
>>588672900

in de zomer lekker ijs van Krijn eten?
>>
File: 2.jpg (93KB, 326x842px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
93KB, 326x842px
>>588673262
Een groot feest
>>
>>588673543
wedden dat zij het lekkerst pijpt van al dr vriendinnnetjes?
>>
>>588673651
zo gaat dat he; zij moet er voor werken. haar mooie vriendinnetjes kunnen als zeesterren op bed gaan liggen en wij (= de gemiddelde man) zijn al blij ze twee minuten te mogen neuken
>>
>>
>>588673331
Meestal bij de pistachio. Nooit ijs gehaald bij verdoes, haal alleen de gebak daar vandaan.
>>
>>588674335

Onthouden voor volgend seizoen. Verdoes' ijs is de bom. Pistachio is niet meer dan "ok".
>>
File: anneke.jpg (1MB, 1500x972px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anneke.jpg
1MB, 1500x972px
>>
>>588671825
Ik woon naast de RAI!
>>
File: 8.jpg (25KB, 338x438px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
25KB, 338x438px
>>588673651
Denk het niet
>>
>>588674229
precies, liever 10 minuten met haar dan 2 met dr vriendinnen
>>
>>588674713
diemen zuid, 5 minuutjes maar van elkaar vandaan
>>
File: 1419211700777.jpg (22KB, 500x338px)
1419211700777.jpg
22KB, 500x338px
>>
File: 1419112594688.jpg (661KB, 1674x830px)
1419112594688.jpg
661KB, 1674x830px
kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kakanker kanker kanker kanker kanker kanker
>>
>>588674598
Ik kom tegenwoordig niet meer zo veel op de boulevard, maar ik zal 't onthouden. Niet lekker naar een van de plassen gaan dan als oegstgeester?
>>
File: 1418671147636.jpg (219KB, 1574x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671147636.jpg
219KB, 1574x960px
>>
File: politiewin.jpg (160KB, 800x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
politiewin.jpg
160KB, 800x1280px
>>
File: 1418592558695.jpg (125KB, 1238x834px)
1418592558695.jpg
125KB, 1238x834px
>>
>>588676117

nee zeg, vieze bende
>>
>>588675047
Kom daten.
>>
File: 1418671037214.jpg (493KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671037214.jpg
493KB, 1280x1024px
>>
File: 1418072234530.png (1MB, 1160x793px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072234530.png
1MB, 1160x793px
>>
>>588676321
Is goed zie je zo
>>
>>588676321
man of vrouw?
>>
>>588676639

maakt niet uit
>>
>>588676275
ik heb genoeg mensen horen zweren bij zwemmen in de plassen, dat het hygienischer zou zijn. Dat is best een kutplaats dat oegstgeest zo tegen Leiden aangeplakt. Katwijk heeft tenminste nog iets voor zich gaande
>>
>>588676678
ben inmiddels zo geil dat ik beide wel neuk
>>
File: 0535395054.jpg (112KB, 1100x733px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0535395054.jpg
112KB, 1100x733px
>>
>>588676639
Man, maar ik kan ook wel voor vrouw spelen hoor.
>>
>>588676745
>>
>>588676067
Veiny boobs
>>
Oma's hebben kanker. Het feesten kan niet op
>>
>>588676816
ik pijp je wel
>>
>>588668494
0317 represent
>>
>>588676774

op die manier wil ik de trein wel weer eens een kans geven
>>
File: DSC_00031.jpg (40KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_00031.jpg
40KB, 600x800px
>>
File: 1418072724809.jpg (124KB, 960x608px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072724809.jpg
124KB, 960x608px
>>
>>588676228
wauw
>>
>>588677535
is van een tv serie
>>
File: DSC_00070.jpg (38KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_00070.jpg
38KB, 600x800px
>>588677356
>>
>>588676349
waarom zijn vrouwen zo dom
>>
File: 1418072067606.jpg (387KB, 1280x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072067606.jpg
387KB, 1280x771px
>>588677634
omdat het hoeren zijn die zonder aandacht van mannen wegkwijnen
>>
Hallo kanker sjonnies
>>
>>588676745
>Ik ken dat gevoel.
>>
File: 1418073088626.jpg (1MB, 2000x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418073088626.jpg
1MB, 2000x1500px
>>
File: 1418072135593.jpg (514KB, 1059x857px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072135593.jpg
514KB, 1059x857px
>>
File: 1418072772697.jpg (146KB, 1133x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072772697.jpg
146KB, 1133x800px
>>
heerlijk die kankersletjes
>>
File: 1418072684394.jpg (143KB, 960x658px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072684394.jpg
143KB, 960x658px
>>
File: 1223171847_5_uIkV.jpg (52KB, 500x341px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1223171847_5_uIkV.jpg
52KB, 500x341px
Daag kankerlandgenoten
>>
File: 1418072564221.jpg (228KB, 1704x1027px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072564221.jpg
228KB, 1704x1027px
>>
Heil de afro
>>
File: 1418072866908.jpg (260KB, 1298x827px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072866908.jpg
260KB, 1298x827px
>>
File: 1418072651249.jpg (75KB, 661x570px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072651249.jpg
75KB, 661x570px
>>
>>588678649
die heeft er een neusje voor
>>
File: 1418072446112.jpg (326KB, 2920x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072446112.jpg
326KB, 2920x1280px
>>
>>588678773

goeie penis, moeten we met z'n allen kunnen toegeven
>>
>>588670537
nee, maar zo goed als al mijn jaloezie gaat naar jou vanavond
>>
>>588678666
Kanker duivel. Ik vertrouw jou niet.
>>
>>588678969
holy shit that's a hottie
>>
File: 1418072340758.jpg (219KB, 1130x797px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072340758.jpg
219KB, 1130x797px
>>
>>588678969
hockey sletjes zijn de geilste
>>
File: 1418072307221.jpg (345KB, 1518x732px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072307221.jpg
345KB, 1518x732px
>>
File: 1418072273926.jpg (623KB, 1920x1407px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072273926.jpg
623KB, 1920x1407px
nog een paar te gaan
mensen met oc die ook willen posten?
>>
File: 1418072931842.jpg (258KB, 880x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072931842.jpg
258KB, 880x434px
>>
File: 1418072381836.jpg (262KB, 1280x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072381836.jpg
262KB, 1280x709px
>>
toch weer hete meisjes bij de vleet
waarvoor dank
>>
>>588679517
godverdomme zeg
>>
File: 1418671130056.jpg (146KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671130056.jpg
146KB, 748x559px
>>
>>588674864
jij wat maat
>>
File: 1418671225356.jpg (166KB, 785x508px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671225356.jpg
166KB, 785x508px
>>
File: 1419115109244.jpg (441KB, 849x869px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419115109244.jpg
441KB, 849x869px
>>
File: 1419196818521.jpg (706KB, 1695x864px)
1419196818521.jpg
706KB, 1695x864px
>>
>>588679463
Ik pas, ik ben maar een simpele loerder.
>>
File: 1418943796352.jpg (1MB, 2274x896px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418943796352.jpg
1MB, 2274x896px
dat is geloof ik alles wat ik heb
>>
File: 1418939058084.jpg (935KB, 1690x1943px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418939058084.jpg
935KB, 1690x1943px
en die nog
>>
>>588680005
dankje broeder!
>>
File: 1419526968070.jpg (22KB, 600x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419526968070.jpg
22KB, 600x434px
>>588668494
kanker op ik neuk je de moeder
>>
>>588680078
God wat lelijk.
>>588677076
Kijk, daar hou ik van.
>>
wtkkf lul je? wat is omhoog?
>>
>>588668494
warum sind da verschiedene farbjes auf der kartje?
>>
>>588680875
Ik zou ze toch doen,
>>
>>588672152
meer van haar?
>>
>>588679517
prammen
>>
>>588680875
zin om langs te komen?
>>
nog oude uit apeldoorn?
>>
>>588681406
Ik ben pas op de 31ste weer thuis tho.
>>
>>588681934
jezus gast
>>
>>588678724
>allround medewerker
Ah, zo noemen ze dat tegenwoordig.
>>
>>588682774
Sorry. Ik heb ook een leven hoor.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=m0Wc50iEOtc
>>
Hallo kerels, ik moet wat vertellen.

ik ging goster naar een cafe

doei
>>
File: 2014-12-28 20.18.53.jpg (780KB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-12-28 20.18.53.jpg
780KB, 2448x3264px
piemels?
>>
>>588683959
en
vrienden gemaakt?
>>
File: 1269415234962.jpg (15KB, 320x266px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1269415234962.jpg
15KB, 320x266px
>wil wiet kopen
>ken geen dealer
>te middeklasse
>>
hoop nog altijd zooitje nudist van wat bekende tegen te komen. heb nog wel wat oc van ex. iemand interesse?
>>
>>588684261
zeker
>>
File: tdkr-0017_772.jpg (29KB, 350x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tdkr-0017_772.jpg
29KB, 350x250px
Bane?
>>
>>588684613
Nee, tuig van de richel. Wat bezielt jou nou weer?
>>
File: IMG_0157.jpg (351KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0157.jpg
351KB, 2048x1536px
>>
>>588685024
You're a big guy
>>
>>588684261
>>588685170

>zoek nog ever verder
>>
File: IMG_2492.jpg (55KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2492.jpg
55KB, 640x480px
>>
File: IMG_2494.jpg (48KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2494.jpg
48KB, 480x640px
>>
File: IMG_2495.jpg (64KB, 816x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2495.jpg
64KB, 816x459px
>>
File: IMG_1892.jpg (2MB, 2592x1936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1892.jpg
2MB, 2592x1936px
>>
>>588685934
>>588686016
>>588686055
>>588686117

helaas veel weg gegooid na break-up
>>
>>
>>588685170
wow
>>
File: fdssdfsdsdfs.jpg (40KB, 365x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fdssdfsdsdfs.jpg
40KB, 365x316px
>>588685934
>>588686016
>>588686055
>>588686117
Thread posts: 143
Thread images: 58[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.