[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

ролвайте дъбс който първи ролне дъбс

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 100
Thread images: 38

File: image_1257.jpg (2MB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_1257.jpg
2MB, 1280x1024px
ролвайте дъбс
който първи ролне дъбс печели
>>
File: boiko.jpg (34KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boiko.jpg
34KB, 640x360px
>>
File: pic.jpg (45KB, 597x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic.jpg
45KB, 597x600px
ский
>>
>>586563653
Perast !
>>
ОП е педал
>>
File: 28mohl4.jpg (34KB, 800x472px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
28mohl4.jpg
34KB, 800x472px
>>
File: azisemaikati.jpg (54KB, 900x506px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azisemaikati.jpg
54KB, 900x506px
Кип ролин ролин ролин
>>
ako rollna dubs vsi4ki leavkate za 1 godina
>>
един народ две држави :)
macedonian here, when will you annex us ?
>>
>>586564277
nice
>>
няя па
>>
File: 1409403808405.jpg (28KB, 600x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409403808405.jpg
28KB, 600x375px
>>586564277
Опа кой е шефа
>>
>>586564399
да
>>
File: boiko-borisov.jpg (51KB, 310x392px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boiko-borisov.jpg
51KB, 310x392px
>>
>>
>>586564287
кълна се нема тред в който тебе да те няма
>>
>>586564447
За малко да ролнеш четири четворки брад

Това с ролване е голям рак иначе като почнат да ти спамят треда с олигофрении
>>
>>586564685
само 2 трида имаше последниве 3 дена бугарски.
зш не ме сакате ? :(
>>
File: 1418515680743.jpg (23KB, 217x217px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418515680743.jpg
23KB, 217x217px
>>
File: 59Zw52S.jpg (69KB, 650x487px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
59Zw52S.jpg
69KB, 650x487px
>>586563653
чек ем
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RoqGrEWVzfc
>>
stupid russians
>>
NEWFAGS UNITE! YOU DONT HAVE TO BE SCARED OF OLDFAGS ANYMORE!
I'm a NEWFAG, like most of us here, and i just love when oldfags feel that they can't relate anymore to a place they have build their whole identity around over the years, and i feed on their feels of cheap nostalgia and desperate desire to belong.And now its over. We, newfags, are taking over. You have nowhere to go except end of corridor to your mothers bedroom, and to cry in her legs like a moutaindew sipping dramaqueen you are, oldfag.
Or you can just stay here, bitch about old times, get grumpier and grumpier, end up being old stinky fart, who cant stfu about how stupids kids are nowadays.

if sitting on your ass in front of a computer indicates how cool you are, yes, you are pretty cool oldfag. Now wipe the cum from your belly with your favourite jizzrag.

If not for the oldfags, Christopher would be actually able to make a bit money for Himself with 4chan. Nobody wants you here oldfags!
>>
File: 1416063010429.jpg (214KB, 1237x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416063010429.jpg
214KB, 1237x638px
>Когато ролна дъбс
>>
File: 1418513453407.jpg (71KB, 535x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418513453407.jpg
71KB, 535x800px
>>
File: 0eecd9ef710.jpg (44KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0eecd9ef710.jpg
44KB, 1280x720px
скивай ги
>>
File: 123.png (1MB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.png
1MB, 1280x1024px
>>586565100
>>586565199
>>
>>586565100
>>586565199
яба
>>
проери ги
>>
Что это за язык?
>>
>>586565785
maika ti
>>
deiba 1st time vijdam bg thread tyka
>>
>>586566086
защото си нов гей
>>
>>586566086
новпедал
>>
>>586565831
Чего?
>>
File: help.png (29KB, 508x452px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
help.png
29KB, 508x452px
>>586566175
>нов гей
>>586566192
>новпедал
pic related
>>586566285
>Чего
maika ti we pich
>>
>>586565785
celtic-indian
>>
на който му се цъка
>>
File: mfw.png (125KB, 228x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw.png
125KB, 228x242px
Какво, по дяволите, ти просто шибан кажа за мен, малка кучка? Ще има ли, че аз завърших върха на моя клас в морски пехотинци, и аз съм участвал в множество тайни нападения срещу Ал-Кайда, а аз имам над 300 потвърдени убийства. Аз съм обучен в горила война и аз съм на върха снайперист в цялата американските въоръжени сили. Вие сте нищо за мен, но просто друга мишена. Мислиш ли, че можеш да се измъкнеш с думите, че глупости за мен по интернет? Помислете отново, копеле. Като говорим Аз съм се свързвате моята тайна мрежа от шпиони на територията на САЩ и си ПР се проследи точно сега, така че по-добре се подготви за бурята, личинки. Не само аз съм широко обучени в невъоръжена борба, но аз имам достъп до целия арсенал от морската пехота на САЩ и аз ще го използвам в пълна степен да си избършеш задника нещастен от лицето на континента, можете лайно. Ако само ти можеше да знае какво умен" коментар беше на път да свалят върху вас, може би щеше да проведе шибания език. Но не можеш, ти не го направи и сега плащате цената, вие проклети идиот. Аз ще лайна ярост върху теб и ще се удави в нея. Ти си мъртъв, хлапе.
>>
>>586566965
>гугъл преводач
>>
>>586563653
ейййййййййй лмао
пак ли с тея педалски тредове бе момчета
>>
File: 1419116471755.png (78KB, 768x328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419116471755.png
78KB, 768x328px
>>
>>586566670

Раз это болгарский тред, почему не постите Мразиша?
>>
>>586566285
цука пойти на хой
>>
File: 1419116471755.png (95KB, 768x328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419116471755.png
95KB, 768x328px
>>
File: 4411231234.jpg (88KB, 768x328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4411231234.jpg
88KB, 768x328px
ай край
>>
File: 1419114207929.jpg (2MB, 3840x5760px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419114207929.jpg
2MB, 3840x5760px
>>
>>586567261
Сам иди, петушара
>>
nekwi lesni kowri w sofiq da preporychate?
>>
Тръгвам към Биад некой идва ли с мене?
>>
>>586567918
майка ти
>>
>>586567918
сестра ти
>>
>>586568009
tq ne e v sofiq ;)
>>
>>586568091
i tq ne e :(
>>
>>586568009
хапни си >>586567918
>>
>>586568148
баба ти?
>>
File: 1416506912911.jpg (4KB, 224x160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416506912911.jpg
4KB, 224x160px
чекъм
>>
>>586568875
ne sym po nekrofiliqta
>>
>>586568925
жалко
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KZxjNiygWqU
ИГРЕЕЕЕЕЕЕ
>>
>>586568917
bez pesachni negri plz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FafAq1bUxLA
>>
>>586566631
%triforce
>>
>>586566631
~~гей съм~~
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Kih7h64RJF8
Поздрав за маите, вече трета година чекам
>>
>>586566631
**лапам мн**
>>

▲ ▲
>>
File: 111.png (87KB, 768x328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111.png
87KB, 768x328px
>>586566712
>>

▲▲
>>
>>586567162
>>586567503
>>586570177

кефите ма
>>
>>586570470
и аз та <3
>>
File: cmpp28d.jpg (21KB, 387x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cmpp28d.jpg
21KB, 387x700px
Check em
>>
File: 66325F.jpg (14KB, 324x432px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
66325F.jpg
14KB, 324x432px
Carevichek em
>>
File: 6160_big.jpg (64KB, 650x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6160_big.jpg
64KB, 650x360px
>>586571111
шиееет
>>
nekoi drug da slusha death gpris? :^)
https://www.youtube.com/watch?v=r5GCn1BKkxg
>>
>>586569912
[spoiler] gei si [/spoiler]
>>
File: P102810010.jpg (16KB, 240x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P102810010.jpg
16KB, 240x320px
>>586571111
Deteto na carevicata otnovo udari ;)
>>
File: 1418386225993.gif (2MB, 250x188px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418386225993.gif
2MB, 250x188px
>>586571111
>>586571111
>>586571111
>>
File: 1410095218214.png (91KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410095218214.png
91KB, 400x300px
>>586571111
Carevichecked
>>
>>586571281
>>586571111
>>586571053
шитпостинг ат итс файнест
>>
>>586571281
pak li ti e rofl
>>
File: corn.jpg (28KB, 500x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
corn.jpg
28KB, 500x333px
>>586571470
Az vinagi sedq v senkite na tiq thredove ako nqkoi sluchaino se nujda ot snimki na deca v kostium na carevica
>>
>>586568925
osven tebe da te ebeme drug nqma
>>
File: 4Gd3IiO[1].png (174KB, 1233x807px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4Gd3IiO[1].png
174KB, 1233x807px
Discuss
>>
>>586565100
sudjuka
>>
File: 13242.png (87KB, 768x328px)
13242.png
87KB, 768x328px
>>586566712
>>
File: 1408300328596.jpg (79KB, 762x668px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408300328596.jpg
79KB, 762x668px
>>586571769
Средно ниво кек
>>
vie prieli li ste petko vandev za vashiq bok i spasitel
>>
>>586573646
ae bqgai we otrepka
>>
File: 1414352486512s.jpg (5KB, 180x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414352486512s.jpg
5KB, 180x250px
Приятели помотнете ми. Искам да ви питам грозен ли съм? Не разбирам защо момичетата от моето училище не ме харесват. В соц винаги ми дават 4/10 5/10 и пак не мога да разбера защо всички казват, че съм грозен. Ако трябва да сте честни каква оценка бихте ми дали относно външния ми вид?
>>
>>586573646
kuv e toa ve i taa shto ne meri i glavata basi typata putka
>>
>>586573646
петко е любов, петко е живот
>>
>>586573895
педал/10
>>
>>586573895
лягай си ве Брандън
>>
>>586573921
>>586573998
сеймфаг
>>
File: момче.jpg (144KB, 600x804px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
момче.jpg
144KB, 600x804px
>>
>>586574155
slabo
>>
>>586573921
тва е петко, нашия върховен вожд
>>
>>586574302
ne go znam
>>
Thread posts: 100
Thread images: 38[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.