[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

nederdraad kankerdraad KANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKE RKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANK

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 191
Thread images: 33

File: KankerDraad.jpg (82KB, 1872x1248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KankerDraad.jpg
82KB, 1872x1248px
nederdraad kankerdraad

KANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKER
>>
Ah, school is al uit voor je?
>>
verzin eens iets nieuws..........
>>
>>584472699
nee verveel me op kankerstage
>>
>>584472791
kanker op
>>
>>584472882
Ga je verslag schrijven.
>>
>>584473028
goed idee, maar niet op vrijdag nigger
>>
>>584472913
precies... kanker OP..
>>
>>584473096
Doe iets nuttiger met je leven dan kankerdraden maken op /b/.
>>
laten we vooral geen plaatjes omhoogladen
>>
goedemiddag liefjessssss. 4chan is nu echt kut.
>>
>>584473458
Kanker goed idee
>>
>>584473638
>>
>>584473638
4chan is kankerleuk nu, niet zeiken kanker koreaan
>>
>>584473762
ja... kutzooi met geen ids joh. begrijp je elkaar toch niet meer. kutttttt
>>
File: 1418385082736.gif (2MB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418385082736.gif
2MB, 200x200px
CAPTCHA IS KILL
>>
File: 1411238974619.jpg (34KB, 473x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411238974619.jpg
34KB, 473x357px
>>
>>584473868
scheld me uit, i love it.
>>
>>584474241
ew
>>
fruitflieg
>>
File: 0k2vTQp.gif (2MB, 380x272px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0k2vTQp.gif
2MB, 380x272px
>>584473891
zoals het hoort
>>
https://www.youtube.com/watch?v=W4103z7bGYA
>>
>>584474241
Kanker Koreaan. Reageer op Kik.
>>
>>584474738
ff geen zin in kik en ander gezeik sorry, kut dag. wie ben je? ik ben wel op fb/app.
>>
>>584474982
henk de vries
>>
>>584475159
geen idee sorry. ik kom wel op kik whatever
>>
Twente hier.
>>
>>584475227
leuk he die id weg
nu is iedereen weer henk de vries
>>
>>584475331
nee, ik snap er zo geen zak van. kut4chan.

groetjes henk de vries
>>
tieten
>>
File: 1418327875161.jpg (44KB, 282x278px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418327875161.jpg
44KB, 282x278px
>>584475681
mooi zo
>>
>>584475814
>geen bier
opgekankerd kutmarokkaan
>>
>>584475331
wat is er allemaal aan de hand?

gr henk de vries
>>
File: fzwBb.gif (697KB, 292x247px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fzwBb.gif
697KB, 292x247px
>>584476447
/b/ is teruggekeerd naar oude glorie zonder captcha, id en iedereen is weer henk de vries.
>>
File: image.jpg (100KB, 629x629px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
100KB, 629x629px
>>584476610
en de kankerdraad is weer dood

godverdomme
>>
>>584476610
nee, /b/ is weer kanker. dit is kanker.

groetjes henk de vries
>>
>>584477029
GOT-VER-DOMME
>>
Kanker moet 4 uur wachten voor een tering les.
>>
File: b.jpg (12KB, 180x198px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b.jpg
12KB, 180x198px
>>584477092
>>
>>584477223
Ha kankernerd.
>onderminimumleeftijd&verbanning
>>
>>584477491
Euhm nee dat heet niet aan je 80% aanwezigheid komen en toets niet mogen maken.
>>
>>584477591
>mijngezichtwanneer een mbo'er dingen uitlegt
>mijngezichtwanneer ik geen gezicht heb
>>
>>584477591
nerd
>>
>>584477888
trips

/b/ leeft
>>
Das ist eine merkw├╝rdige Art Deutsch
>>
wat nederlanders nodig in een andere draad om americanen te trollen
>>584474992
>>
>>584478067
opkankeren teringmof
>>
>>584474241
Koreaan geef je kik maar.
>>
>>584478187
EEN VOLK EEN VADERLAND

Verover de Wereld kamaraaden
>>
>>584478331
harigeturk123
>>
>>584478187
Ameri"c"anen?
>>
>>584478402
fuck, typo, sorry. ameriKanen natuurlijk
>>
>>
>>584478331
waarom? -_-
>>
>>584478537
>Omdat verveel bui en inb4 bait
>>
Steen kan gewoon niet missen

https://www.youtube.com/watch?v=dQurHiyVPuQ
>>
>>584478331
Chrisjeb01
>>
File: 1356738507682.jpg (127KB, 400x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356738507682.jpg
127KB, 400x320px
>>584478734
>https://www.youtube.com/watch?v=dQurHiyVPuQ
>geen Kanker Talent
Wat is deze
>>
>>584478534
Fallout 4
>>
>>584478534
kankerlekker godverdomme
>>
Verdammte klompen
>>
>>584478972
verwijder dat
>>
>>584479009
lololololl
>>
File: 1404353114410.jpg (34KB, 381x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404353114410.jpg
34KB, 381x280px
>>584478972
>>
>>584479009
Rekt
>>
>>584479009
uitgespeeld
>>
>>584479245
Draadje sterft uit
>>
File: 524.jpg (17KB, 590x347px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
524.jpg
17KB, 590x347px
>>
Leiden rapporteert in
Ik heb net ritalin geklapt en nu sta ik strak
>>
File: kk.jpg (43KB, 250x365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kk.jpg
43KB, 250x365px
Jullie zijn een stelletje kanker debielen.
Allemaal.
Krijg kanker.
>>
File: 1414176198347.jpg (29KB, 600x479px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414176198347.jpg
29KB, 600x479px
>>
>>584480177
Ferdi?
>>
>>584480690
Gino?
>>
>>584480903
Pol?
>>
>>584480690
Henk
>>
>>584473638
Jij bent zeker nieuw hier?
>>
File: 1366732357903.jpg (33KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366732357903.jpg
33KB, 250x250px
>>584481470
Anita?
>>
>>584480177
Lekker rolstoelen
>>
nedersletten!
>>
korte posts
>kanker
>>
File: 111t1uh.jpg (38KB, 369x511px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111t1uh.jpg
38KB, 369x511px
>>
File: nedersley.png (494KB, 1200x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nedersley.png
494KB, 1200x800px
nedersletje
>>
Alle Koreanen het land uit godverdomme.
>>
>>584482814
leuke shop. wie moet het voorstellen?
>>
>>584472424
JONGENS MIJN PAPA IS KOREAANS IK VIND DIT NIET LEUK!!!
>>
>>584482912
ik heb geen idee! maar niemand post wat
>>
>>584483103
post dan teminste geen shop
>>
wat is er met al die praat over koreanen dit is een NEDERdraad
>>
>>584483990
>IMPLYING DAT KOREANEN GEEN ERE-NEDERS ZIJN
>>
>>584484094
maak dan een koreadraad kankerdebiel
>>
kanker
>>
Ik wil jullie er bij deze even op attenderen dat jullie allemaal kankerlijers zijn.
>>
Ausfag here,

Kanker.

That is all.
>>
>>584485656
yes
>>
File: 1418226161695.gif (277KB, 610x862px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418226161695.gif
277KB, 610x862px
kanker
>>
hoe komt het toch dat deze draden zo lang leven?
>>
>>584486775
Kanker
>>
>>584486775
omdat kanker nederlanders kanker geen kanker leven kanker hebben kanker
>>
>>584486979
Kanker
>>
>>584480455

Die vent had ook kanker, daarom was hij kaal
>>
53 kanker maar in deze kanker draad, moet wat aan gedaan worden.

KANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODEN
>>
>>584487011
>>584487029
Kanker
>>
Kankerbump
>>
>>584486601
godverdetering
>>
>>584487088
>>584487110
Kanker
>>
>>584487136
kanker
>>
>>584487221
Kanker
>>
>>584487274
kanker
>>
>>584487312
Kanker
>>
>>
wat doen jullie homo's dit kanker weekend?
>>
>>584487359
>>584487367
Kanker
>>
File: 1418231128572.jpg (36KB, 500x369px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418231128572.jpg
36KB, 500x369px
>>584487340
kanker
>>
MINDER MINDER MINDER
>>
>>584487367
Naar Project Hardcore
>>
>>584487367
eten
>>
>>584487427
Kanker
>>
>>584486601
ik sjrok
>>
>>584487440
>>584487466
>>584487469
>>584487474
Kanker
>>
>>584487466
nice!
>>584487469
lekker
>>584487413
kanker
>>
>>584487547
>>584487563
Kanker
>>
File: magicc.gif (490KB, 350x196px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magicc.gif
490KB, 350x196px
>>584486775
>>
023/020 hier trouwens

>>584487596
kanker
>>
>>584487606
>>584487630
Kanker
>>
>>584478436
domme kenkermongool
>>
File: eDtAt3j.gif (512KB, 450x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eDtAt3j.gif
512KB, 450x288px
>>584487692
kanker
>>
>>584487692
>>584487751
Kanker
>>
>>584487804
>>584487751
>>584487656
>>584487630
>>584487606
>>584487596
KEEEEEEEEENKEEEEEEEEER
>>
Isreal of Palestina? Of allebei kanker?
>>
>>584487902
>>584487905
Kanker
>>
>>584487905
ga weg pls
>>
>>584487905
Real is van ons allemaal.

Kanker
>>
>>584487944
>>584487967
Kanker
>>
>>584487944
Ben al weg. Doei.
>>
>>584487905
oeps
>>
>>584488009
Kanker
>>
>>584488100
kanker
>>
File: baby.gif (223KB, 220x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baby.gif
223KB, 220x200px
kanker
>>
>>584488072
Kanker
>>
>>584488146
kanker
>>
>>584488146
>>584488154
Kanker
>>
>>584488155
>>584488231
>>584488237
Kanker
>>
>>584488155
>>584488231
>>584488237
kanker
>>
>>584488155
>>584488231
>>584488237
>>584488301
>>584488317
kanker
>>
>>584488155
>>584488155
>>584488231
>>584488237
>>584488301
kanker
>>
>>584488388
kanker
>>
>>584488457
kanker
>>
Kankernetjes
>>
Allemaal zelfdeflikkers hierzo?
>>
>>584488532
neuh, gewoon kanker
>>
File: 1418368695084.jpg (7KB, 208x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418368695084.jpg
7KB, 208x249px
Fijn KANKER weekend iedereen!
>>
File: god.jpg (54KB, 398x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
god.jpg
54KB, 398x480px
kanker
>>
wil iemand mij vanavond neuken? groetjes een leuk koreaans meisje +_+ +_+ +_+ :p :p :p
>>
>>584488729
sorry, heb al plannen
>kanker
>>
maar wat nou als je kanker krijgt?
>kanker
>>
Kankerrrrrrrrdekankerrr
>>
>>584489070
dat is kanker
>>
voelt anaal genomen worden hetzelfde als moeten poepen?
>kanker
>>
Kankerweer
>>
>>584489070
Dat is kankerleuk
>>
File: poke.png (175KB, 2282x2087px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poke.png
175KB, 2282x2087px
>>584489198
inb4 kanker
>>
>>584488729
tieten of opkankeren
>>
>>584489198
nee :p
>>
>>584489436
hoe voelt het dan?
>kanker
>>
iemand interesse in een potje Call of Kanker: Advanced Kanker?
>>
File: 52464692.jpg (70KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52464692.jpg
70KB, 400x400px
>>584489334
kanker
>>
>>584489498
als de lul eraan gaat doet het pijn (moet rekken). als hij begint te neuken voelt het vooral onaangenaam, maar geen pijn. als onaangenaam/pijn/slet zijn je ding is, is anaal voor jou. :p
>>
>>584475159
Henk de vries? zit jij toevallig op Outland eu?
>>
>>584489732
henk de vries is overal
>>
kanker lekker laten stromen jongens, we gaan kankerlekker, kankerfijn toch? KANKER
>>
>>584489665
hah. kanker. ervaring?
>>
Gaat is hoereneuken
>>
ik moet gaan, kankerfamiliebezoek
etentje omdat kankerzus jarig is.
>kanker
>>
>>584490024
ja
>>
>>584490115
da's kanker
een kankeravond toegewenst, kankervriend
>kanker
>>
>>584490172
haha, kanker.
>kanker
>>
>>584490206
mwa ik hou er wel van :p
>>
Aiai ben je hier vieze tyfushond?
>>
>>584489665
>hij heeft geen prostaat.
>>
>>584490631
sorry kan alleen van mijn perspectief vertellen en ik heb geen prostaat.
>>
>>584490779
Iedereen weet dat er geen meisjes op het internet zijn, dus dan is ie er uitgeknipt.
Waarom?
>>
>dvw turks
>dvw blonde Nederlandse neuken

voelt goed
>>
>>584490855
meisjes? wat zijn dat?
>kanker
>>
>>
>>584491143
ik haat 4chan en ik haat alle mensen op 4chan
waarom ben ik hier nog
>kanker
Thread posts: 191
Thread images: 33[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.