[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Belgische fags hier?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 251
Thread images: 58

File: belg.jpg (206KB, 826x452px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belg.jpg
206KB, 826x452px
Belgische fags hier?
>>
mijn hond is ziek
>>
Belgische tetten toevallig?
>>
yup
>>
File: 1371384028514.png (39KB, 482x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371384028514.png
39KB, 482x800px
>>582647065
>>
>>582646974
>>>/soc/
>>>/pol/
Kloothommel
>>
>>582647263

...eeeeen we hebben nen Ollander. Nen echten. Hij is "lekker sjuinig" met woorden.
>>
>>582647732
>hollander
ik ben vlaming
but nice try guy
anyway
>>
File: 5.jpg (75KB, 733x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
75KB, 733x563px
hat einer gras in duisburg?
>>
Je suppose que je suis le seul wallon.
>>
Dood aan Wallonië! OP mening
>>
File: 1387148722542.jpg (38KB, 490x368px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387148722542.jpg
38KB, 490x368px
>>
>>582647816
Iemand die geen betere scheldwoorden kan bedenken dan "kloothommel" is geen echte Vlaming. Raus! Verhuizen naar de kaaskoppen!
>>
>>582648434
>gij zijt geen vlaming omdat ik het zeg
kek, what's life like believing your own bullshit?
>>
>>582648032

Non. Il y en a encore environ 4 million d'autres.

(die mannen van 't zuiden kunnen toch ni goe tellen zelle)
>>
>>582646974

Vlaanderen, kom alstublieft terug. We missen jullie.

Liefs,

Nederland
>>
>>582648680

GTFO Ollander
>>
geen Ollanders in een Belgfag thread please leave nederfag
>>
>>582648912
>HOLLANDER HOLLANDER HOLLANDER!!
Is da 't enige wa ge kunt verzinne? Zwak ze.
>>
File: 1387148722544.jpg (32KB, 450x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387148722544.jpg
32KB, 450x350px
>>
File: xxx.jpg (85KB, 388x519px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xxx.jpg
85KB, 388x519px
LEUTE LEUTE!
ich bin ein deutscher promi, wer genau wird zunächst nicht verraten!
habe erfolge in schauspiel und gesang vorzuweisen!
>>
kunne we hier wa Belgische tette krijge bende fags
>>
File: wheeii.jpg (8KB, 251x251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wheeii.jpg
8KB, 251x251px
>>582649140
>>
>>582649472

Die va mij staat haar op.
Da wilde echt ni zien.
>>
>>582647263
/pol/, serieus? Niet echt hun vakgebied, volgens mij.
>>
File: obv.jpg (6KB, 169x251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obv.jpg
6KB, 169x251px
>>582650074
Daar kunt ge ook zien dat er belgen op 4chan zitte.
Dacht dat da obvious was ma blijkbaar ni?
>>
stukske van kaasland zou beter worden overspoeld door de zee
>>
waar blijven die tetten van eigen bodem?
>>
>>582650226
Tlijkt eerder obvious dage wa uit uw nek aant lullen zijt, makom
>>
>>582650361

>>582648276
eefje staat er al op

>>582650382
>provide obvious explanation
>BULLSHIT!
wat? Ik geef toch een duidelijk antwoord aan OP
>>
>>582648719
jparle pa ta langue de merde
And I cant even be fucked to Ggl Translate
>>
sjokz FTW
>>
>>582650745
we know you don't speak flemish, that's why no one likes you
lazy cunt
>>
Kijk, een Belgie draad, vol slap gezeik zoals verwacht.
>>
>>582650885
ga terug naar je eigen thread ons niveau overstijgt blijkbaar het gelul da in elke nederdraad thread word gepost fucking fgt
>>
deze draad heeft serieuze diepgang nodig
https://www.youtube.com/watch?v=lIMdUD-oLOc
>>
>>582646974
Geen loonstijging voor 3 jaar, en wat doen we!!
We leggen het verkeer still!
Ja dat zal helpen..
>>
File: 1387148722545.jpg (39KB, 490x368px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387148722545.jpg
39KB, 490x368px
>>
>>582651334
ge weet toch al langer dan vandaag dawe in een land van achterlijke mongole wonen.. neem alles af van de werkmens ma geef de asielzoekers meer (: perfecte oplossing
>>
>>582651334
indexsprong is (voorlopig) enkel voor 2015
>>
>>582646974
Wat een saaie boel, jullie zitten waarschijnlijk allemaal pinten te zuipen van de shaamte van gisteren.
Nationale staking, 't zal well de enige die staakten waren de pippo's die elke maand staken, het openbaar vervoer.
>>
>>582650878
Oh fuck off, when I go to flanders and accidentally speak French
they look at me like i'm some kind of monster and refuse to reply..
>>
File: image.jpg (54KB, 480x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54KB, 480x480px
Er gaan snapnudes in de ronte.
>>
Ik geraak bekan nie aan werk door mijne rheuma maar nen bruinen aap die geen Nederlands kan krijgt werk me hopen. Makes fucking sense.
>>
>>582652323
Well that happens when the media portrays the walloons as a money sinkhole.
>>
15 december komt de grootste staking :D
w8 and see
>>
My ex is Belgian. She lives in Antwerp. Had the curvy body of a goddess god damn I'd fuck the shit out of her to this day.
>>
>>582646974
belgie moet gesplitst worden want fuck wallonie

*grabs popcorn*
>>
>>582652632
ja gister was et een regionale staking drmee 15 is Nationaal
>>
>>582652682
post her nudes
>>
Да вы заебали создавать свои национальные треды.
>>
>>582652797
There are none in existence. Wait, you think those nudes threads are actually real? They're just kikes trying to desensitize you to the concept.
>>
>>582652323
But when I speak french no one looks at me ugly, because I educated myself.
So why do I have to fuck off? Because you're too retarded / unmotivated to learn another language?
You fuck off.
>>
File: 20130125161624.jpg (127KB, 540x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20130125161624.jpg
127KB, 540x270px
vlaams bloot
>>
Sup faggots, wat een kut-thread, waar zitten de West-Vlamingen jongeeeed
>>
File: 1417553262026.jpg (77KB, 788x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417553262026.jpg
77KB, 788x489px
thread me eefje 404'd
>>
>>582653003
post her non nudes then
>>
File: lucdevos.jpg (17KB, 445x567px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lucdevos.jpg
17KB, 445x567px
RIP Luc De Vos
>>
>>582653221
Is dit echt?
>>
>>582653176
west-vlaanderen is een lelijk boeregat en een schaamte voor vlaanderen
>>
File: cunts.jpg (115KB, 773x774px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cunts.jpg
115KB, 773x774px
zout nie kunne zijn omda die me minder content zijn ? abvvfags onder ons ?
get schoooled vuile sossen
>>
>>582653296
te lui om zelf een glas water te hale
ego van hier tot in china
>>
>>582652480
Duh, dienen aap kan nie klagen, alleen stelen.
En wordt waarschijnlijk ook amper betaald.
Als baas kan je kiezen tussen een bende apen die er amper iets van bakken of een rheuma patient. Als baas neem je het gene waarvan je de risico's kent, aapen zullen stelen maar dienen reuma patient kan ziek worden...
>>
>>582653391
lijkt er enorm op maarja kbetwijfel et ziet er mij niet zo iemand uit however Jlaw dachtk da ook
>>
>>582653409
Oost-Vlaanderen en Antwerpen masterrace
>>
>>582653243
She, like me, isn't the type to take pictures. And I try to avoid pictures of her anyway. Her name is Eva though.
>>
>>582653552
en jij bent?
>>
>>582653584
ook ni, vlaams-brabant
>>
Haal je hoofd uit je reet shitbreak, West-Vlaanderen is België
>>
>>582653619
niet te lui om een glas water te halen en heb een ego met normaal niveau?

>>582653576
>implying dat sjokz geen slet is
>>
PWO reporting in :)
>>
ons land zit vol me turken kdurf bekan nie buitegaan snachts jong 9000 btw
>>
>>582653589
There are no pictures of her in existence is what you're telling me?
>>
Holland, alleen goe voor smoor
>>
>Geen Gelderlander zijn
Die nare voel die jullie voelen
>>
File: media.jpg (47KB, 376x529px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media.jpg
47KB, 376x529px
>>582653724
hoort er ook bij
>>
>>582650885
Maak een eigen draad, ga daar wenen over hoe "België-draden vol slap gezeik staan zoals verwacht" en dan komen wij wel shitposten in uwen draad, ist goe, schijtlijster?
>>
>>582653296
Ik heb vernomen dat die gore Gorki een Pakistaanse homofiel in een theezakje aan de achterdeur in het groen wilde vissen met haar alleen twaalf of karakter.
>>
>>582653751
belgie bestaat ni voor mij
>>
>>582653589
post fb link fgt
>>
>>582653569
Ne zieke mens kan medicatie pakken. Ik krijg al van mijn 15e elke vrijdag injecties ervoor, ben nu 21 en kan perfect werken.
>>
Wil iemand de deur open doen?
>>
>>582653997

>dit is wat elke dag al gebeurt

Domme pelg
>>
>>582653409
>>
>>582653296
Ja, we weten het al, Luc de vos is dood, jammer. stop nu me da overal te spamme, zelfs iTunes wordt gespamd door gorki omdat mensen na zijn dood ineens zeggen "WAUW GORKI WAS WEL KEIGOE HE MENSEN" terwijl geen hond ernaar luisterde voor zijn dood. zelfde me MJ indertijd.
>>
zwarte piet moe bleive !!!!!
>>
>>582654343
nice one but no
>>
Marisa Papen
>>
stront nederfags met hun zagen over zwarte piet gvd tis al altijd zo geweest en omda ene neger drover zaagt zaag gans nederland en nu begint da in dees kutland ook al strontkassvreters
>>
iemand amy courtens?
>>
>>582654601
de parking te klein voor u?
>>
dood aan de sossen
da ze underen index in under gat steken
>>
>>582654808

Godverkanker, waarom spreek je Afrikaans?
Dit is een Belgjes draad
>>
>>582654986
wa is ermee?
>>
>>582654457
Niemand luisterde naar Michael Jackson he. Ja. Prima. Wat ben jij een soeplepel zeg.
>>
File: elaborate ruse.jpg (35KB, 503x518px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elaborate ruse.jpg
35KB, 503x518px
>>582654808
u got memed sun
>>
>>582654335
Heb hier de voorbije week nog geen nederdraad gezien, laat staan een waar Belgen in worden afgezeken. misschien gij wel omda ge geen leven hebt en heel den dag /b/ zit af te schuimen gelijk de vetzak die ge zijt.
>>
>>582654343
QFT
>>
>>582654808
ik weet het, die negers moeten zich shikken naar onze cultuur en niet anders om
>>
>>582655093
Waarom spreekt gij hollands?
& Check ID's fag
>>
>>582655108
Dat ging over het feit dat iedereen na zijn dood ineens "fan" was van MJ, leer tussen de lijnen lezen, flikker
>>
File: ruck face.jpg (91KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruck face.jpg
91KB, 960x720px
cunts fotosop pl0x
>>
>>582655228

T laatste uur waren er al twee, kankerpelg.

Leer correct Nederlands praten, kanker republikein
>>
nie slaan eh
>>
>>582655408
Als jij het nog één keer over Michael Jackson hebt, bel ik de CIA.
>>
>>582655335
zo is da net gelijk die turkinnen me die kappen op ulder oofd just no
>>
>>582655517
kek
>>
>>582655517
René
>>
File: 1408054342705.png (248KB, 418x417px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408054342705.png
248KB, 418x417px
>Pjekljes
>>
>>582655769
jebt al genoeg geslaan
>>
File: smeagol.png (273KB, 675x587px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smeagol.png
273KB, 675x587px
>>582655421

gebruik een andere, mon
>>
>>582655482
ge begint in herhaling te vallen, onnozelen teun. keer terug naar uw vuile nederdraden dan.
>>
>>582655103
is er win?
>>
>>582655865
is da men eten?
zin da min patatten?
>>
>>582656108
jet tog pattatepuree , joa , awel mak et kloar eh !
>>
File: kels.jpg (33KB, 637x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kels.jpg
33KB, 637x638px
heeft hier niemand vlaamse tetten? post gewoon je lekkerste FB vriendinnen
>>
GIJ EBT HET LEF NIE OM ME MIJNEN AUTO TE RIJDEN!!

https://www.youtube.com/watch?v=o98WBhOjhAY
>>
>>582656048
Alstublieft, schrijft u vooral in correct Nederlands, u maakt er een zooitje van.

P.S. in neederdraadjes zijn geen kankerdomme boos-belgen om te porren, wij hebben alle leuke belgjens
>>
>>582656304
da rutje goad a veel geld kosten ze matje
>>
Nee jeh heel vlaandere zit goe er word hier niemand inferieur behandeld.

En voor de west-vlaminge inferieur betekent minderwaardig
>>
>>582656402
jongen, spreek normaal
>>
>>582656304
ipv content te zijn dat 'm ni naar huis is gerede, ook nog lastig ligge doen. Die gehandicapte hebbe snachts ook parkeerplaatse nodig zeker?
>>
>>582656676
Steek die in je hol, Senpai~~
>>
>>582656056
hoe bedoelt ge?
>>
>>582653039
I'll have you know that I speak English, French and Italian fluently..
Well what now you flemish faggot?
>>
fokt de sosse
>>
>>582656901
naart schijnt zijn er mooie foto's
>>
>>582656917
Considering it took you 15 minutes to write that. I guess we can scratch the fluently already.
>>
>>582657104
Burn.
>>
>>582657104
topkek
>>
>>582657085
Sorry bro, ik heb ze niet.
>>
Ben geen Belg maar ik luister wel naar de vlaamse radio bijna elke dag. Dus hoi~
>>
>>582656402
Wauw, wat een meerderwaardigheidsgevoel. Kijk eens aan jongens, een Nederfag kan ABN. Geef die mens een medaille, verschoning, geef hem een standbeeld godverdomme! Nu voel ik mij wel minderwaardig hoor, omdat ik in een België-draad in het dialect schrijf en een Nederlander mij daarvoor een berisping geeft. Ga je moeder nog wat neuken, klaploper.
>>
>>582657104
I have more than 1 tab open at a time because I am not actually an autist.
>>
>>582656304
van welk jaar is dat?
>>
>>582657314
Do you happen to be the guy from the comfy thread a few days ago?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=PkN7QFco9WI
>>
>>582657340
er komt gelukkig nie te veel kanker in zijn zinnekes voor
>>
>>582657519
Hoi man :) Dat ben ik idd :D
>>
raveteef
https://www.youtube.com/watch?v=jbk0LiG8XE4
>>
>>582657596
k ben de dumper, cool om je terug te zien
>>
>>582657340

Klaplopers hebben geen toegang tot het wereldwijde web, malle boer

>voelt zich echt niet minderwaardig, hoor, egnie 'oor!
>>
efkes vraagske: wat is erger? Wallonistan of Islamitische Staat van Brussel?
>>
>>582657552
lel danne fgt
>>
Minder klagen, meer foto's posten
>>
>>582657314
héla héla, onze belastingen gaan naar onze radiozenders.. gij betaalt daar nie voor!!! CHEATER!
>>
>>582657563
inderdaad
>>
>>582657563

https://www.youtube.com/watch?v=_-pxuE8kcPM

Ik ben gewoon kanker aan het doen, ik hou van Vlaamen <3
>>
File: Capture.png (211KB, 601x313px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
211KB, 601x313px
>>582657726
Ja, je was hard aan het dumpen. Ik heb er meerdere opgeslaan van jou.
Respect dat je mij heeft herkent!
>>
>>582657852
ga naar de website van hot marijke als ge tetten wilt zien
>>
Iemand naaktfoto's van in en rond Leuven
>>
File: hotmarijke.jpg (24KB, 311x388px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotmarijke.jpg
24KB, 311x388px
>>582656862

pleb
>>
wa voor kleur tractor hedde gij?

https://www.youtube.com/watch?v=MuXZsCVWbxg
>>
Vlaamse wijven zijn blijkbaar niet zo'n slette gelijk die kakhollanders
>>
>>582658268
nee, wel van rond Brugge
>>
>>582658520
toch nog liever Hollanders dan kankerwalen en de zandnegers van Brussel
>>
>>582658663
post them fgt
>>
>>582658663
ook goed voor mij, tetten zijn tetten
>>
>>582658663
waar wacht je nog op
>>
File: luna.jpg (53KB, 540x359px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
luna.jpg
53KB, 540x359px
>>582658238
Je komt niet elke dag iemand tege van 't buitenland dat vlaams spreekt he.
Anyway ik ga verder studere
>>582658520
fb.com/luna.stevens
>>
>>582646974
jap Gent hier
>>
>>582659038
Je had een goed gevoel gehad. Ik had wel gewoon een Nederlander kunnen zijn ^^
Veel success met studeren

>>582657901
Qua televisie hetzelfde. Ik heb ook een heleboel belgische programma's doorgekeken ;) Ha
>>
>>582659541
same here Gent! bijna Gentse Winterfeesten time to get fucked up!
>>
>>582659723
nuchter masterrace hier, fuck da haha, kvraag me af of er eigenlijk 1 wijf in hans belgie op 4chan zit/4chan kent
>>
>>582660139
ik acht de kans klein :p kzoek gewoon wa vlaamse tetten
>>
zijn er jana roos naakfoto's?
>>
File: my-nigga.jpg (42KB, 552x464px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my-nigga.jpg
42KB, 552x464px
>>582660139
ge hebt altijd en overal wel van die vreemde eenden in de bijt he
>>
Iemand in Diest naar school geweest?
>>
>>582660496
oh waaw die slet
>>
>>582660718
ja, zijn er naaktfoto's of enkel haar foto's in string op insta?
>>
>>582660709
ja
>>
>>582660496
hahahahahha ojo laten we jana roos posten, IEMAND BEGIN EEN APARTE THREAD 1 SEC IK GA DA DOEN IK VERLAAT DEZE THREAD NU TOT DIE ER IS
>>
OP confirmed fagg

>Not looking on anon-ib for local tits
>newfag typing
>dbti fgt
>>
>>582660923
link thread
>>
>>582660897
heb er zelf geen, zou me niet verbazen moest er naaktfotos bestaan
>>
>>582660923
Do it. Post link itt
>>
>>582661061
neger aub
>>
>>582660312
Ik heb wel wat oc
>>
>>582646974
>>
>>582661390
Post
>>
>>582661742
Starting dump
>>
File: 1403011067840.png (1MB, 1311x592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403011067840.png
1MB, 1311x592px
Daily reminder
>>
Stop met zagen voor tetten bende kinderen
>>
>>582661590
Das Bild der belgischen Flagge sieht besser aus als das deutsche.
>>
>>582661590
> superieurevlag.jpg
>>
>>582661742
>>
spot the faggot
.
.
.
Found him
>>582661990
>>
>>582662114
>>
>>582660709
nonnen?
>>
>>582662610
>>
>>582662716
>>
>>582662714
Jup!
>>
>>582662838
>>
>>582663093
Wanneer daar afgestudeerd?
>>
>>582663195
OP is dankbaar
>>
>>582663306
Ben gewisseld naar kta2 en daar afgestudeerd.
Iemand leuke foto's van chicks uit Diest en omstreken?
>>
Mede-belgfag hier, misschien de eerste keer dat ik een belgendraad zie.
>>
>>582663195
>>
>>582664141
>>
hele draad zit vol met KANKERBELGEN
>>
>>582664141
blijve gaan
>>
>>582664318
>>
>>582664507
>>
>>582663690
Ik heb een behoorlijke nonnen-collectie :^)
>>
kent her hier soms iemand Tisha Vandorpe? ik zit met haar op school en fap op haar facebook, please kent iemand haar? ze woont in Gent (ja ik weet haar adress en neen ik geef het niet, toch niet voor niks)
>>
>>582664889
Dumpen!
Iemand toevallig michèle servais? ;)
>>
>>582665108
Onder andere ;-)
>>
minder prate en meer belgische tette verdomme
>>
Eline Bosmans iemand?
>>
jij weet zelf
>>
>>582666026
ziet er mij wel een lekker rijk hoertje uit hahaha
>>
File: IMG_7595.jpg (473KB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7595.jpg
473KB, 1536x2048px
>>582665571
+1
>>
>>582654457
>dees
>>capcua : this onosleir
>>
>>582666329
Dat is ook de moeite ni eh
>>
File: IMG_8058.jpg (451KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8058.jpg
451KB, 2048x1536px
>>582666996
post dan zelf he fucker...
>>
>>582667226
begint te kotsen
fucking scheer u foef hahaha das nie eens zoveel moeite bitch, zeg haar da volgende keer
>>
>>582667226
heerlijk kutje
>>
>>582667226
i'd fuck her, definatly
>>
>>582668089
definitely
>>
File: 13770999296.jpg (817KB, 1500x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13770999296.jpg
817KB, 1500x2000px
>>582667623
tssss, ga ergens anders zeiken
>>
>>582646974
ou son tou les wallons x)
>>
>>582668409
GTFO
>>
>>582668306
naakt poseren bij het doodprentje van oma, heeft niemand nog respect?
>>
>>582668306
Ze mag er echt wezen!
>>
>>582668609
tg connard t meme pas belge
>>
>>582668619
kek
>>
kunnen we geen vola maken met belgisch naakt, veel makkelijker dan hier te posten toch?
>>
>>582668218
ja meester
>>
>>582648719
Suivons ce thread :/
>>
>>582668917
>>kek
>> U mad
>>
File: 137709987037.jpg (646KB, 1500x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137709987037.jpg
646KB, 1500x2000px
>>582668619
U oma zeker?
>>
>>582669676
wie is ze?
>>
>>582664889
dump ze
>>
>>582669676
tis een basic sletje, 4/10, zo vinde der in elken dancing 50 per nacht
>>
File: 1298377469.jpg (105KB, 1280x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1298377469.jpg
105KB, 1280x852px
>>582670014
Ripped from open FTP =)
>>
>>582670304
fucking geil lichaam
>>
File: 85449969.jpg (86KB, 1280x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
85449969.jpg
86KB, 1280x852px
>>582670897
thx, das een andere trouwens
>>
>>582670897
dan hebde gij nog nie veel gezien ze makker lang leven amerika, daar zitten de lekkere wijven jong
>>
File: 1361075156148.jpg (18KB, 320x340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361075156148.jpg
18KB, 320x340px
yo halfbreeds, what do Belgian girls like, the dutch ones. been talking to one online and the warmth be fading. Invested too much not to get some nudes.
>>
>>582671192
heerlijk kontje en borsten.
>>
>>582671392
man man man... ist te koud om buiten te spelen ofzo?
>>
>>582671632
Ja, en 't is al zo laat :(
>>
>>582671392
ok Kees!
>>
>>582671871
lol kben gene kees ze, tis gwn zo, alles da lekker is zit in the good 'ol usa
>>
File: image.jpg (177KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
177KB, 768x1024px
Marjolein Ripmeester, Sinaai
>>
File: 1406520424688.jpg (650KB, 1280x1912px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406520424688.jpg
650KB, 1280x1912px
>>582671392
>>582672136

kek
alsof er hier geen zijn
nedermaagd detected
>>
File: 119114661.jpg (53KB, 1280x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
119114661.jpg
53KB, 1280x852px
>>582672301
lol, kan het ni beter zeggen.
>>
>>582672301
ja maar minder voorkomend dan daar !
>>
>>582672136
wat een teringlijer
>>
File: 1081036076.jpg (73KB, 1280x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1081036076.jpg
73KB, 1280x852px
>>582672651
van onder welke steen (of beschutte werkplaats) komde gij gekropen makker?
>>
>>582672651
>>shure thing
Thread posts: 251
Thread images: 58[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.