[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

nederdraad vervolg wie wilt er creep pics en fotos van mn 7,5/10

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 266
Thread images: 66

nederdraad vervolg
wie wilt er creep pics en fotos van mn 7,5/10 ex

kanker
>>
>>582632096
kom maar op
kanker
>>
Is die half Koreaan er nog steeds?
>>
goedenavond liefjesssssssss, nog leuke nijmegenaren of denboschenaren hier?
>>
033 Nieuwland Meetup gozer hier.
Nogmaals, kom naar speeltuintje aan Kattebroek kant van fietsbrug om half 9.
>>
>>582632096
>>582632280
kom maar op
kom maar op
kanker
kanker
>>
Heeuuujj OP je bent me weer te snel af, vuile kankerleijer
>>
>>582632309
ik ben er heel vaak, wie ben jij? :p
>>
>>582632372
Heey H. Hoe is het met je?
>>
035 iemand uit dit kankerdorp?
>>
>>582632521
Ome Karel.
>>
>>582632309
Onder je kankerboef
>>
File: 1417546678623.jpg (23KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417546678623.jpg
23KB, 640x480px
heeft iemand de rest nou van die lerares?
>>
>>582632523
goed dankjewel, met jou? ik moet vanavond zooi maken voor school dus lekker 4channen met mijn vriendjes en vriendinnetjes van de nederdraad
>>
File: dfsdfsd.jpg (323KB, 568x832px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfsdfsd.jpg
323KB, 568x832px
>>582632280
>>
>>582632375
Waterkwartier gap hier, dat kleine kutspeeltuintje echt NET over de brug?
>>
Zijn er nog wijven in de buurt van 0251?
>>
File: image.jpg (92KB, 640x432px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
92KB, 640x432px
>>582632375
Feliciteer mij eens aap
>>
File: 20130906_162656.jpg (3MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20130906_162656.jpg
3MB, 2448x3264px
>>582632676
media college adam, ben eraf gegaa
>>
Heeft er iemand alles van die lerares?
>>
>>582632830
Ga jij wens gauw even nudes maken en hier opzetten
>>
>>582632551
Ja wat mot je
Kik:pyyy
>>
>>582632987
>wens
>>
>>582632690
Ja die ja.
>>
>>582632830
Tieten plaatsen nu
>>
035 = Huizen toch?
>>
File: cowboy_Henk_doggie.jpg (36KB, 600x422px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cowboy_Henk_doggie.jpg
36KB, 600x422px
Wat gebeurt er zoal in deze draad?
>>
>>582633141
mn ex die me hielp met mn lange witte sokken fetish
>>
>>582633089
joe
>>
>>582633190
Hilversum, maar wat is je kik?
>>
>>582633270
Half daar zijn hea.
>>
>>582633246
hnngggg lange sokken
>>
File: 1417547094946.jpg (1MB, 2274x896px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417547094946.jpg
1MB, 2274x896px
>>582633141
slap hoor verwijderen
>>
>>582633246
uhm die lijkt sprekend op mij :p wie is dat?
>>
>>582632551
nog een 035'r hallo daar
>>
>>582632830
Nee kanker op
>>
>>582633334
Jaja, zelfs als ik ging lopen was ik daar nog op tijd
>>
>>582633438
ben jij niet, ze komt niet uit nijmegen of den bosch
>>
File: image.jpg (3MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
3MB, 3264x2448px
>>582633154
Je wilt mijn kanker goede priest deck zien zeker
>>
>>582633083
Eens* kanker mobile
>>
>>582632892
welke opleiding deed je?
>inb4 iv
>>
>>582633689
post meer lange sokken dan
>>
>>582633803
geluidstechniek
>>
>>582633853
>>
>>582633723
optiefen lesley
>>
>>582633987
>>
>>582633987
MOAR
>>
>>582634047
>>
>>582634107
>>
Heeft iemand nog dat plaatje van iemand waarvan zijn pc was afgepakt en op facebook jankte

GEEF HET ME NUUUUUUUUUU
>>
>>582632628
>035
reverse image faggot
>>
>>582634236
>>
File: image.jpg (105KB, 640x480px)
image.jpg
105KB, 640x480px
>>582634043
Lesley?
>>
Iemand in de buurt van Hilversum, Baarn, Bussum, Soest en Utrecht?
>>
File: 1416824388860.jpg (50KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416824388860.jpg
50KB, 600x600px
>>582633246

wat kut voor je man dat je al die tijd een chink hebt moeten neuken.
>>
>>582633405
Is er meer?
>>
>>582633915
pieter?
>>
>>582634313
>>
Wat een smoel zeg, daar zou ik zelfs mijn hond nog niet over heen laten gaan...
>>
Ben nu in Club Rex fellow neders kom hierheen
>>
0348 iemand uit die buurt?
>>
File: 1351709578024.jpg (98KB, 369x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351709578024.jpg
98KB, 369x500px
>>582634305
houd je ook van gekleurde sokken?
>>
krankenwagen kurwa
>>
File: 1302942106263.jpg (145KB, 1600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1302942106263.jpg
145KB, 1600x900px
>>582634637
niet echt ;p
behalve zo paar randjes
>>
>>582634313
Heterochromia oog kk leip mattie..
Central heterochromia is meer voorkomend
>>
File: 1362938356726.jpg (344KB, 1116x1680px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362938356726.jpg
344KB, 1116x1680px
>>582634772
>>
File: kLycZ6FI.jpg (2MB, 1640x2313px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kLycZ6FI.jpg
2MB, 1640x2313px
>>582634772
>>
>>582634937
nice!!
>>
Ik neuk jullie allemaal helemaal de moeder
>>
File: 1353781685457.jpg (35KB, 500x749px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353781685457.jpg
35KB, 500x749px
>>582635051
>>
>>582634637
>Feit: dit plaatje is zo oud als het internet
>Mohim sinds internet is deze eplaatje er ook
>>
>>582635128
>>
ik sloop jullie allemaal de moeder
>>
foto's van sletten uit zeeland?
>>
File: 1359822086069.gif (1MB, 450x337px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359822086069.gif
1MB, 450x337px
>>582635194
>>
File: image.jpg (22KB, 320x310px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
22KB, 320x310px
Kwam deze tegen
>>
>>582635246
Of Noord-Holland?
>>
>>582635272
instagram: sarah3llen
>>
>>582635441
>>
>>582635441
heb niet echt meer witte sokken om te posten jammer genoeg.
>>
Kanker.
>>
anders nog iemand foto's van sletten uit utrecht?
>>
>>582635441
bedankt voor de minderwaardigheidscomplex
>>
>>582635584
ach ik heb al meer dan genoeg, np
>>
>>582635342
Wie is dat?
>>
>>582632372
Nimma represent


Hoi! Hoi! Nederdraden! Joepie!
>>
File: 1406652470366.jpg (366KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406652470366.jpg
366KB, 1280x960px
>>582635698
zo gaan die dingen
>>
>>582633405
Hey west friesland

Meer nedersletten daaruit?
>>
>>582633723
>geen cabal shadow priest

0/10
>>
>>582634313
Steelseries Siberia V2?
>>
>>582635843
yay :D
>>
File: 1416596656818.jpg (265KB, 1351x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416596656818.jpg
265KB, 1351x1000px
>>582635848
>>
File: image.jpg (22KB, 320x314px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
22KB, 320x314px
>>582635720
Geen idee
>>
>>582633405
kanker hier ga ik gezeik mee krijgen
>>
File: 1362287306549.jpg (2MB, 3072x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362287306549.jpg
2MB, 3072x2048px
>>582636026
>>
>>582635982
Wat spook jij uit in 024 dan=
>>
File: 55401882.jpg (200KB, 500x625px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55401882.jpg
200KB, 500x625px
>>582636140
>>
Wie 0228/0227 en zin in een biertje te doen
>>
>>582632892
Kanker media college, zo veel fucking ghetto verhalen gehoord van vrienden van me.

ik ga in een kanker vlees fabriek werken, helemaal naar zaandam.
>>
>>582636501
ja, enkhuizen hier. waar?
>>
>>582633723

Tweemaal Mind Control is een beetje overkill, niet? Wissel er eentje in voor een tweede Wild Pyromancer.
>>
nog wat hillywood sletten dumpen??
>>
>>582636620
Zegmaar wat, cafe of thuis maakt me niks uit.

Vanuitgaand dat je geen 30 jaar oude kerel bent
>>
>>582636873
wil eerst weten of ik je ken

kom je wel eens in de steen?
>>
Laat de Nederlandse trots zien: meer nederlandse chicks! OI
>>
>>582636128
Echt niet?
>>
>>582636873
>>582637005
Godverdomme schattig deze twee
>>
>>582637005
Dirk?
>>
Nog sletten uit Katwijk?
>>
Dus wat is iedereen aan het doen op zijn dinsdag avond?
>>
>>582637191

Agreed. Focking naabs. Plakkende zomerhomo's zeker.
>>
>>582637418
alex?
>>
>>582632628
Wie is dit dan?
>>
>>582637673
Hahaha ja
>>
geen 038 hier? kanker.
>>
File: image.jpg (21KB, 320x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
21KB, 320x316px
>>582637109
Beste maat van me had hier kanker verl gezeik mee dus kan ook niet aan m vragen. Sorry /b/ro
>>
>>582638126
door dat white knoght gedoe krijgt bijna iedereen dik gezeik, ook al meegemaakt hiero, daarom post bijna niemand meer... STOP met WHITE KNIGHT en geniet gewoon/// mooie post kerel
>>
>>582637778
ben dirk niet maar heb van mensen gehoord dat je vaak op /b/ zit dus vandaar, btw /fit/ is meer geschikt voor jou
>>
File: 80832849.jpg (52KB, 499x619px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
80832849.jpg
52KB, 499x619px
Verder nog iemand zon smerige tentamenweek?
0172 representatief
>>
>>582638440
Tentamenweek? Makkertje, je moet 18 zijn voor deze website
>>
>>582638401
blijkbaar geilen best wel veel mensen op Romy Wong Swie San ;)>
>>
>>582638401
Romain 2e gok
>>
>>582638562
je maakt een grapje toch?
>>
>>582638584
delete dat nederslet plaatje dan zeg ik t
>>
>>582638126
Wel bedankt voor de foto's! Mocht je er meer hebben zie ik ze graag
>>
>>582638684
Ik maak nooit grapjes. Ik bedenk me wél net dat ik zojuist tentamens en examens door elkaar heb gehaald. Da's ook grappig, toch?
>>
>>582638719
Dat komt niet van mij mongool, kan je toch aan de ID's zien
>>
>>582632830
Tieten en tijdstempel
>>
>>582638951
oh kanker zijn er 2 west friezen hier
>>
Kankergezwellige nederdraad wel! Als deze 404'd gewoon weer nieuw
>>
File: jpeg.jpg (42KB, 490x326px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jpeg.jpg
42KB, 490x326px
>>582639084
>>
zoals gewoonlijk he.
>>
>>582636140
>>
Godverdomme kanker /b/roeders, Belg komt de kamer binnen met zijn paarsgepunte lans klaar om jullie zus te wippen. 2800, Mechelen represent.
>>
0318 represent
>>
0348 aanwezig.
>>
>>582639850
>>
>>582639850
pesten mag altijd, maar kap met dat white knight, daarom post ik ook niks meer. en ik heb genoeg.
geniet er gewoon van wat.
dit os de redden dat er zo weinig wordt gepost.
>>
File: media_xl_1044873.jpg (10KB, 468x264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_1044873.jpg
10KB, 468x264px
>>582640267
wtf
>>
>>582640461
ja als jij gaat whiteknighten ga ik whiteknighten, waarom zou je /b/roeders zo gaan lopen zuren?
>>
File: 4837282716.jpg (1MB, 1178x1768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4837282716.jpg
1MB, 1178x1768px
>>582640648
tuurlijk ga ik niet echt sturen, ik ben toch geen idioot. anders posten mensen niks meer.
>>
Ik weet dat de white knights lonely zijn.
En nee door het te melden ga je niet met hun trouwen of ten minste aan hun poeske zitten.
>fuckyou
>>
>>582640267
Waarvoor wil je me bedanken dan? Die foto komt niet van mij he slimpie
>>
Whiteknights pleeg aub zelfmoord zsm
>>
>>582640267
wat was deze foto
>>
>>582640849
Welcome to the round table of the BLACK KNIGHTS
>>
File: m1mzb41akqee.jpg (130KB, 1024x683px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m1mzb41akqee.jpg
130KB, 1024x683px
>>582641123
>>
doe eens rustig vriendjes en vriendinnetjes
>>
>>582632628
er zijn ook webm's
>>
>>582642056
ga je nou Bassie en Adriaan lopen quoten?
>>
>>582641123
volledige naam van degene die de fototjes van romy niet wilt verwijderen
>>
File: 1416857092690.jpg (267KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416857092690.jpg
267KB, 960x1280px
0314 represent... iemand?

Hier zijn wat tits als welkomsgeschenk
>>
>>582642539
gadverdamme man
>>
File: 1406658325247.jpg (120KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406658325247.jpg
120KB, 1024x768px
>>
>>582642539
die koe mist een paar uiers geloof ik...
>>
File: laugh.jpg (18KB, 413x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laugh.jpg
18KB, 413x395px
>>582642454
Gast je ziet toch dat de poster een andere ID heeft dan ik, dus dat ik die foto's niet erop heb gezet.

Je moet verder zoeken detective
>>
>>582642950
>>582642684

Ey, het zijn tits, wees blij, ik heb nooit gezegd dat de rest iets was ^^
>>
>>582633723
2 mindcontrols en 1 holy nova? waar is je boardclear man
>>
>>582643108
oh sorry dude, zit de hele tijd verkeerd te kijken.. jullie hebben ook allebei lichtblauw
>>
File: 51233488.jpg (284KB, 1637x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51233488.jpg
284KB, 1637x2048px
>>582643685
>>582643108
*evil laugh*
>>
>>582635390
flikker op rens
>>
>>582643797
leuk man je verkankert het wel voor heel /b/ en jezelf nu, door mensen zoals jij worden er bijna geen nedertetten meer gepost tegenwoordig

ach ja als jij maar plezier hebt daar gaat het om he
>>
071 hier

fury was goed
>>
>>582633405
>Clusius
olol
>>
>>582644150
waar heb je het nou over man? ik heb toch niks verstuurd naar niemand?
>>
File: 1365614530136s.jpg (3KB, 104x124px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365614530136s.jpg
3KB, 104x124px
>>582638938
>>
>>582644378
Nice, ik was die flikker die je em hebt aangeraad, krijg ik koekje?
>>
Waar zijn de nedersletjes dan verdomme
>>
>>582644468
>>582644150
Vecht het uit op runescape.
>>
>>582635246
haha nee opkankeren
middelburg en goes represents.
>>
>>582644634
kan morgen wel even langskomen
>>
0229 hier.

West Friesland, woooaaoaaaa.
>>
>>582645004
chill
>>
Belgfag hier kom maar op met die nedersletjes
>>
File: sn.jpg (43KB, 277x365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sn.jpg
43KB, 277x365px
>>
File: tatjana01.jpg (56KB, 450x688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tatjana01.jpg
56KB, 450x688px
meer tieten
>>
File: 1417437639892.jpg (126KB, 639x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417437639892.jpg
126KB, 639x640px
waar blijft kim?
>>
File: 1417179973302.jpg (51KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417179973302.jpg
51KB, 600x600px
>>
>>582645707
adios kuthoer
>>
File: 1417005743450.jpg (314KB, 2920x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417005743450.jpg
314KB, 2920x1280px
>>
File: image.jpg (54KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54KB, 640x960px
Random Fling slet
>>
>>582645048
hoorn?
>>
iemand uit 0251 of 072
>>
>>582646284
hoorn daar woont een lekkere hahahha
Mandy F.
>>
>>582646593
0252 hiero
>>
>>582646284
Zwaag
>>
>>582647138
walgelijke stad, hoorn trouwens ook
>>
File: image.jpg (47KB, 500x192px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
47KB, 500x192px
>>582646993
2000 Antwerpen, klomperfrezers... Bart de wever zal julie land veroveren!!
>>
>>582647442
Hoezo dat?
>>
>>582647503
jijwatmaat
>>
>>582647814
geen sfeer, weinig vertier, moet wel zeggen dat de swaf en het kroegie nog wel leuk zijn
>>
>>582633723
priest spelen, kanker kinderverkrachter
>>
>>582648115
Swaf is wel leuk, ja. Gezellige boel.
>>
Groningen rapporteert,
zijn d'r nog lui in de buurt die zin hebben om ergens met een student te meeten.
>>
046, ergens wat te doen?
>>
>>582648872
kom er wel vandaan maar woon nu in ede ;(
>>
>>582647442
Heel Friesland is een kanker plek boertjesssss
>>
heeft iemand nog hollandse nudes?
>>
>>582649254
Godsamme, ede is stuk hier vandaan.
D'r moeten hier toch nog wat andere studenten uit Groningen zijn.
>>
010 represent
>>
File: kim1.gif (5KB, 125x125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kim1.gif
5KB, 125x125px
>>
>>582649690
>zwaag en hoorn
>friesland

waar de kanker neuk heb je het over, domme dwaas
>>
File: kim2.gif (12KB, 125x125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kim2.gif
12KB, 125x125px
>>
File: 21.jpg (47KB, 677x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21.jpg
47KB, 677x720px
>>
File: kankerkaas.jpg (10KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankerkaas.jpg
10KB, 250x250px
Kanker. Morgen meer geluk.
>>
>>582649730
Groningen is echt wel god-tier. Mijn broer woont in groningen maar daar kan je niks mee dus succes
>>
035 checkin. en dan? kga echt niet meeten met jullie leipos
>>
>>582632309
Vertel me meer plz
>>
0475

QRV op 145.225fm
>>
>>582637109
>>582638126
>>582636128
>>582635342
Sasha Kieboom
>>
>>582649201
In 046 is nooit wat te doen (uitgezonderd oktoberfest)
>>
>>582650975
holeeyyy sheeiit die naam herken ik, thank you based god
>>
>>582651630
ken degene die de foto's heeft gekregen redelijk goed dusja
>>
>>582651946
begin zn naam met n r?
>>
>>582651236
https://www.youtube.com/watch?v=OYraxHuUjRs

lel @ Sittard
>>
>>582652289
nep maar wel grappig
>>
>>582652206
nohh man, met een c
>>
>>582652289
Hangen deze tokkies in limbrichterveld uit ofzo?
>>
070 ingecheckt
>>
>>582652548
:o de nigger van wie ik ze had en die ze heeft ontvangen begint met een r. Ik denk dat je maat heeft gelogen based god
>>
File: 1413407163675.jpg (208KB, 1704x1027px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413407163675.jpg
208KB, 1704x1027px
Lelijk wijf maar het enige dat ik heb.
>>
>>582652727
roll voor wat jij kanker mongool
>>
File: Netherlands.gif (2KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Netherlands.gif
2KB, 600x400px
>>582649991

0181 buurman godverdomme
>>
>>582652779
wel geile tieten
>>
wat is het hier godverdomme saai
>>
>>582652768
misschien heeft ze naar meerdere gestuurd man, ze is btw wel echt een hoer. 3 vriendjes per maand man
>>
File: 1412798025379.jpg (35KB, 398x307px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412798025379.jpg
35KB, 398x307px
>>582653105
houd je kanker smoel
>>
>>582652779
Gadver, achja naakt is naakt.
>>
>>582652289
Geleen > Sittard flikker
>>
zullen we een nederdraad gathering houden in Hilversum?
>>
>>582653105
kom Halo 3 met mij spelen dan
>>
File: blowjobbw.png (494KB, 1200x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blowjobbw.png
494KB, 1200x800px
Nederlands sletje, zit op mn studie. iemand die meer wil?
>>
>>582653492
Als er qt kuikens zijn
>>
>>582653514
Prepareer uw anus
>>
Jelle is homo
>>
>>582653173
ja kan wel, mn maat had wel kk veel gezeik enzo met school want die pic ging hele school rond, kanker leuk
>>
>>582653664
kanker gore photoshop effecten
>>
Vlaanderen represent
>>
>>582653465
Ahahahahah, bel eens als jullie een intercity verbinding hebben.
>>
File: 9831.jpg (7KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9831.jpg
7KB, 480x360px
>>582653465

Jij komt hier zo praten tegen mij? Je weet niet wie ik ben. Ik maak jouw kont kapoet,
>>
File: 1400094083703.jpg (23KB, 400x267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400094083703.jpg
23KB, 400x267px
>>582653465
wat maakt mij het nou uit of jij het ene klotedorp beter vind dan de andere?
>>
Kan iemand de deur open doen? Jezus.
>>
>>582653929
We hebben tenminste minder kk Marokkanen.
>>
File: 1347944698664.jpg (52KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347944698664.jpg
52KB, 720x540px
>>582654623
houd je bek dicht dikke
>>
Enige kanker sletten in 072?
>>
File: EEWODS.png (447KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EEWODS.png
447KB, 640x640px
2 nedersletjes net nadat ik ze onderspoot. blijf hier geil van worden, als ik ze weer aan mn lul zie zuigen
>>
>>>>>582653724
>>
>>582654830

namen en vleesboek anders neppe kanker
>>
>>582654890
kankerbelgen
>>
>>582654830
Grappig, net in de vorige nederdraad gezien.
>>
>>582654996
Geen zin om levens te verpesten, wel om jullie jaloers te maken
>>
File: kankerblik.jpg (10KB, 251x201px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankerblik.jpg
10KB, 251x201px
>>582654830
slecht geshopt, kankerboef
>>
hebben jullie ook wat van 010 of niet
>>
>>582650378
nigga plz

Enige god-tier in Nederland is de randstad.
>>
File: Zwarte Piet5.jpg (107KB, 815x518px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zwarte Piet5.jpg
107KB, 815x518px
>>582645707
Que chulo, tío!
>>
>>582655186

geen zin om levens te verpesten, wel om homofiel te zijn

>fix'd
>>
>>582649730
Ik woon in Groningen.
>>
ik wil een paar van die kanker marokkaanse hoeren in 010
>>
>>582655357

Hop Hop, naar de Glory!
>>
>>582655226
Grapje zeker
>>
>>582646001
> Nieuw Vennep

Ja godverdomme hier in Drenthe heb je dit niet!
>>
>>582655357
Yo, standjer of student daar?
>>
>>582655908
Hoor je me lachen?
>>
>>582656201
Laatste jaar Psychologie. Woonachtig in de binnenstad. U?
>>
>>582656254
Ik huil anders wel van binnen door jouw opmerking
>>
>>582656309
Psychologie, lolz.
>>
>>582656351
Snap ik als je niet in de randstad woont. Zou ik ook moeten janken.
Thread posts: 266
Thread images: 66[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.