[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Nederdraadje weg kankerkoppen.

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 113
Thread images: 24

Nederdraadje weg kankerkoppen.
>>
Jammer weer
>>
zeau daar zijn we weer
>>
Waar is die hoer?
>>
dus eh, die video die werd besproken, als iemand die heeft, voel je vrij
>>
>>576558479
Hier. Waar is homoseksuele OP?
>>
>>576558649
Hier
>>
>>576558809
Dus nog niet uit de kast?
>>
File: FUGG DDD.png (38KB, 496x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FUGG DDD.png
38KB, 496x500px
WHATS UP FINLAND

:DDDD
>>
>>576558954
>implying dat OP's heteroseksueel kunnen zijn
>>
>>576558954
Welke kast? Heb je vervoer trouwens?
>>
>>576559135
Het was te veel gevraagd.
>>
>>576559246
Heb je trouwens moar en/of tijdstempel met de moedervlekken?
>>
>>576559135
Ah, witriddertje. Ben je d'r ook weer bij jongen?
>>
Allemaal groenlinks stemmers hier zeker?
>>
File: IMG_5966.jpg (321KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5966.jpg
321KB, 1200x1600px
>>576559167

you know it man
>>
>>576559017
>>576559446
*wink*
>>
File: image.jpg (115KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
115KB, 640x480px
>>576559330
Kan je nu stoppen met vragen
>>
>>576559337
lawl, ik was een andere
>>
>>576559729
Als je vervoer hebt ben je van harte welkom, meid. Champagne en kaviaar staat al open, ben wel aan het werk dus je zult onder het bureau moeten kruipen om me te zuigen.

>>576559758
Nog erger...
>>
link naar vorige draad?
>>
>>576560038
>zo nieuw zijn
>>
>>576560020
Je houd niemand voor de gek. We weten allemaal dat je je homoseksualiteit probeert te verdoezelen
>>
>>576560292
Ik snap dat je het zo opvat. Kom maar langs en ik zal je het bewijs leveren.
>>
>>576560509
Ik kijk wel uit. Wie weet wat jij allemaal oploopt in het frikandellen bos
>>
>>576560660
Als je dacht dat ik je zonder zou betreden, heb je me nogmaals verkeerd ingeschat.
>>
>>576560660
/draad
>>
>>576560860
Je ontkend het dus niet? Vieze flikker
>>
>>576560509
>dan nog steeds in de kont neuken
>>
File: prinsenvlag.jpg (9KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prinsenvlag.jpg
9KB, 600x400px
033 - Amersfoort Noord aanwezig.
>>
File: frieseVlag.jpg (58KB, 400x267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frieseVlag.jpg
58KB, 400x267px
Friesland
>>
>>576561359
today is your lucky day
>>
File: wilders.jpg (58KB, 339x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wilders.jpg
58KB, 339x400px
>>
>>576561359
Jup ik ook
>>
>>576561005
Lezen, niet jouw ding hè? Maar goed, als je wilt komen laat het dan nú weten want ik ga zo slapen. Batsertje.

>>576561026
Nee, daar dank ik voor.
>>
>>576561476
Poortersdreef hier, jij?
>>576561491
>Nee, daar dank ik voor.
Flikker
>>
>>576561491
Ga maar lekker slapen, nicht.
>>
>>576561448
Praat nederlands kankerhoer, lucky day omdat je me gaat pijpen?
>>
>>576561614
Zeer dichtbij.
>>
>>576561782
nee maar die chick uit amersfoort zoekt nog iemand
>>
File: 1396533121870.jpg (72KB, 1024x1059px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396533121870.jpg
72KB, 1024x1059px
>>576561805
Waar moet ik aan denken. straal 100meter?
>>
>>576562041
~500m
>>
>>576562041
>>576561805
Ik wens jullie beiden veel batsplezier!
>>
>>576562185
Dat is niet ver, zin in een peuk?
>>
>>576562272
Ja, waar
>>
>>576562272
Ze heeft zin om te 'batsen', zoals verklaard in eerdere draad.
>>
>>576562418
halte De rode leeuw, 00:40?
>>
>>576562524
Als ik wist waar dat was
Laan der Hoven?
>>
>>576562423
>>576562524
Sextape in de bushalte pls, geef een kankerhomo zoals mij wat fapvoer.
>>
>>576562641
>Laan der Hoven?
Prima, maar die is kanker lang, aan begin van fietsbrug, Nieuwland kant?
>>
>>576562913
Bij de rotonde? Anders moet ik erover heen gaan lopen
>>
>>576562913
Trouwens Laan der hoven.. Woon je toevallig Hof der Toekomst?
>>
>>576561439
Buter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries
>>
>>576563073
Nee helaas
>>
>>576563021
Ja is cool 00:40 tot zo
>>
>>576562913
>>576563021
Post body pics flikkers, anders zijn jullie echt kanker
>>
>>576563246
SEXTAPE PLSSSSSSSSS
>>
>>576563246
K tot zo
>>
File: 1414608349305.png (251KB, 731x548px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414608349305.png
251KB, 731x548px
>>576563318
wat OP zegt
>>
>>576563557
Wow hoe heftig zullen ze het nu wel niet hebben?!

Ik hoop dat hij een paar foto's van haar mole maakt :O
>>
Amerfag op phone: ben er
>>
>>576564373
Kom eraan
>>
>>576564373
sweet, houd ons op de hoogte
>>
>>576564439
>>576564373
Spannenddddddddd

Is dit de eerste keer dat 2 Dutchfags samenkomen en hun seksfoto's gaan plaatsen?

Ik voel me vereerd gastheer te zijn van deze kankerdraad. Wow.
>>
>>576564373
>hij trapt er in
>>
>>576564701
nog steeds niks ...
>>
En dat was de nederdraad...
>>
We zijn er
>>
>>576566090
Al hete sex of blijft het bij een peukje?
>>
>>576566090
wie van de 2 is het meest geschrokken van de ander zijn/haar uiterlijk?
>>
zijn jullie autisten nou serieus bij elkaar op bezoek
>>
>>576566090
Ik ben OP
>>
>>576566090
pics
>>
Komop nou, wij willen beeld.
>>
>>576566090
Gvd
>>
File: 1414608430779.jpg (145KB, 449x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414608430779.jpg
145KB, 449x750px
bumpety bump
>>
File: image.jpg (72KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72KB, 640x480px
>>
>>576569079
Selfiiiiiiiii pls
>>
File: 1414604429294.gif (654KB, 480x530px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414604429294.gif
654KB, 480x530px
ik ga jullie jukken, even serious swa praat niet stuur anders jukk jullie allemaal oelah
>>
>>576569645
wajo wajo
>>
haha blackberry skir
>>
File: lokfiets.png (2MB, 876x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lokfiets.png
2MB, 876x1536px
en? nu wat?
>>
File: 1407890262010.jpg (61KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407890262010.jpg
61KB, 640x480px
>>
ze gaan nooit deliveren, sage, welterusten
>>
ja hallo.
>>
>>576569079
Lang peukje, waar blijft de livestream
>>
File: image.jpg (1MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1MB, 3264x2448px
>>
>>576571602
Het meisje is geil, ik zie het aan haar kledingdracht.
>>
haha meer pics!
>>
File: EXZ4Y.jpg (106KB, 450x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EXZ4Y.jpg
106KB, 450x214px
>>
File: image.jpg (124KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
124KB, 640x480px
Selfie
>>
>>576571602
tieten aub
>>
>>576571776
En maatje XL
>>
>>576573037
Dat lijkt mee te vallen, echter is >>576564373 het haasje wanneer blijkt <18.

>dun goofed
>>
File: 4chan.jpg (82KB, 600x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4chan.jpg
82KB, 600x750px
>>576572886
meer uit!
>>
LOL SHUT UP you bunch of crazy nazis
do you want a hitler?
do you want a beer?

lol stupid faggot cunts
>>
>>576573247
Dat valt dan weer mee, blijkt maar weer een illusie.
>>
>>576573384
papzak
>>
Nog meer 073 fags met tentamen ontwijkend gedrag wakker?
>>
wat een kankergelul weer jongens
>>
File: anon.jpg (55KB, 578x691px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anon.jpg
55KB, 578x691px
>>576573384
kom je maken dan?
>>
>>576573518
Het zou wat geweest zijn, hè.

Ben wel trots om 2 paupertjes samen te brengen, deze frisse woensdag nacht. Moge zij neuken tot ze erbij neervallen.
>>
File: anon001.jpg (46KB, 613x487px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anon001.jpg
46KB, 613x487px
veel plezier, ik ga slapen
>>
>>576574123
Wie is de homo, nu? Witridder.
>>
>>576573935
Je mag trots zijn als er morgen vroeg een leuk verhaal op NU.nl staat over een verkracht meisje. Hebben we weer wat te zwetsen
>>
>>576574259
Hahaha, de tyfus. Hoop dat dat niet gaat gebeuren want ik ben 's ochtends nog al lui.
>>
File: walk_out.gif (680KB, 150x84px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
walk_out.gif
680KB, 150x84px
>>576574226
Wat de neuk, ik ben geen witridder omdat ik ga slapen. Dat zijn twee verschillende dingen.
>>
>>576574437
Schijt, is morgen avond ook nog wel trending
>>
>>576574437
Snap alleen niet wat ze n uur buiten doen, een beetje gozer had dat vrouwtje allang zn bed in gelult
>>
>>576574485
Echt niet. Wie slaapt is gay.

>>576574729
>>576574614
Zuigen en Batsen.
>inb4 eindhoven

Ik ga zo een Amerika draad starten, wordt topkankerkek
>>
>>576574889
Doet n linkje, gaan we daar is even de boel ver-'canceren'
>>
File: jobonten_logo.png (4MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jobonten_logo.png
4MB, 1280x720px
wat dan
>>
>>576575070
>>576575039
Thread posts: 113
Thread images: 24[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.