[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Ny norge thread, negere. Vi tar vel ikke kvelden enda?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 271
Thread images: 88

Ny norge thread, negere. Vi tar vel ikke kvelden enda?
>>
Sverige!
>>
>>558167760
sandaks daklnas askdnaslk dnuwas pjspasd!
asdas Va dsa jelfg?
>>
FRP represent
>>
>>558168679
Gjedda som statsminister!
>>
>>558167760
noen som har noen fra bergen ? sol, anne, eline ?
eller kanskje noen som har noe av alliance ?
>>
File: 1399884407467.jpg (50KB, 615x820px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399884407467.jpg
50KB, 615x820px
>>558167760

https://www.youtube.com/watch?v=E3r1c9UU5rk
>>
>>558167760
Har akkurat nesten drukket ferdig en flaske med morgan.....er ikke helt sikker på om jeg er klar for denne threaden her....:/
>>
File: 4a3qM4V.png (171KB, 350x350px)
4a3qM4V.png
171KB, 350x350px
>>
>>558169558
yuck
mangler bare fedora'n
>>
hai guyz
>>
File: 508.gif (489KB, 500x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
508.gif
489KB, 500x250px
>>558169614
>>
>>558169558
Morgan suger balle.
Drikk heller god gammeldags heimbrent
>>
>>558169796
skulle akkurat til å si det samme. peis på med heimbrent.
>>
>>558169652
Fedoraen ligger desverre i hatteskapet. uansett.....hær er et bilde av meg og min veninne!
>>
File: 2083 BELIEVE.jpg (44KB, 455x520px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2083 BELIEVE.jpg
44KB, 455x520px
>>
Var noen som nevnte Rita fra Østfold i den andre tråden, noen som har bilder?
>>
>>558170039
>venninne
sikker på det...
>>
File: ABB plz.jpg (39KB, 526x572px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ABB plz.jpg
39KB, 526x572px
>>
File: Always buckle up.jpg (103KB, 377x458px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Always buckle up.jpg
103KB, 377x458px
>>
File: Breifist.jpg (29KB, 460x276px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Breifist.jpg
29KB, 460x276px
>>
>>558170039
Mad fag du så ut a
>>
>>558169796
Får Heimbrent hoss fadern til modern, men er fri akkurat nå. så da blir det morgan. Når man er en av de som ikke drakk seg lei på det forr 6 år siden i russetida så funker det fett med det
>>
File: Breivhart.jpg (108KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Breivhart.jpg
108KB, 400x500px
>>
norge forfaen
>>
>ITT: Breivik
>>
File: Breivik Geofarm.jpg (116KB, 400x500px)
Breivik Geofarm.jpg
116KB, 400x500px
>>
>>
Hva syntes egentlig folk om Breivik her på /b/?
>>
>>558170916
han er en tulling
>>
File: Dark knight.jpg (82KB, 600x750px)
Dark knight.jpg
82KB, 600x750px
>>558170916
>>
File: Ksu.png (59KB, 350x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ksu.png
59KB, 350x400px
Norske pics? Har plety OC, gir man, får man
>>
File: Dat ass.jpg (39KB, 578x384px)
Dat ass.jpg
39KB, 578x384px
>>
File: Dead Island 2.jpg (757KB, 884x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dead Island 2.jpg
757KB, 884x1024px
>>
>>558170916
Du dreper ikke nordmenn hvis du har et problem med muslimer. Hadde han sprengt en jævla moské og startet massakren sin på grønland ville jeg vært den første til å sende han støtteerklæringer.
>>
>>558171474
>niggerlovers
>>
>>558170498
flere bilder av meg! siden folk bare tar op Breivik!
>>
>>558171189
Noe fra Skedsmo?
>>
File: gerhss.jpg (83KB, 400x449px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gerhss.jpg
83KB, 400x449px
>>558170039
Hun suger jo ganske bra da ;)
>>
File: 1406073146778.jpg (28KB, 494x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406073146778.jpg
28KB, 494x342px
>>558171814
>>
File: Dead Island.jpg (38KB, 346x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dead Island.jpg
38KB, 346x499px
>>558171474
Problemet ligger ikke hos "muslimene" eller andre innvandrere, det ligger i innvandringspolitikken.
>>
File: 1397952201566.jpg (217KB, 1600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397952201566.jpg
217KB, 1600x900px
>>558171474
>>558171474
>>558171474
>>558171474
Dette.
>>
File: DEAL WITH IT.jpg (108KB, 993x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DEAL WITH IT.jpg
108KB, 993x768px
>>
>>558172060
Jo, problemet ligger absolutt hos muslimene. De er den eneste "rasen" som ikke klarer å oppføre seg. Hadde de integrert seg skikkelig og holdt seg til norske lover ville ingen hatt noen problemer med dem.
>>
File: 1406056544185.jpg (55KB, 700x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406056544185.jpg
55KB, 700x500px
>>558171814
Gjør hun det? vet jeg dessverre ingenting om ennå!
>>
File: Fucking campers.jpg (42KB, 418x464px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fucking campers.jpg
42KB, 418x464px
>>
Hva politisk parti stemmer /b/ på?
>>
File: IMG_2950.png (433KB, 533x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2950.png
433KB, 533x800px
>>558171814

Requesting moar

Har komplette
>>
>>558172386
Dette, og at de skal multiplisere seg så jævla kjapt.
Hva mener du å si rase med anførselstegn?
>>
>>558172628
stilte til valg for piratpartiet. stemte på meg selv. har meldt meg ut nå, fordi fuck partipolitikk.
>>
>>558172764
Mener bare at de ikke er en totalt veldefinert rase, men en religion/kultur/hva faen du vil.
>>
File: 13614581548.jpg (174KB, 1552x933px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13614581548.jpg
174KB, 1552x933px
>>
>>558172432
>Har veninne
>Har ikke fått henne til å suge seg
Du er faen meg en pyse
>>
File: 1406054319810.png (138KB, 299x337px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406054319810.png
138KB, 299x337px
>>558173443
selvfølgelig sier du det over internet! post ett bilde av deg og en veninne av deg selg! cmon. men then again. this is internet! hueaheuaehuaehua come at me brah
>>
File: Glory is eternal.jpg (122KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Glory is eternal.jpg
122KB, 400x500px
Det er politikere som legger tilrette for innvandring, innvandrere får en muligheten for å komme til en god velferdsstat, noe som vi ville gjort i samme situasjon. De har ingenting med hvem som kommer til landet, bare politikerne.
>>
File: 1399307849610.jpg (36KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399307849610.jpg
36KB, 640x960px
Noen som har noe mer fra en av disse?
>>
File: Good cop bad cop.jpg (117KB, 400x500px)
Good cop bad cop.jpg
117KB, 400x500px
>>
>>558172628
Jeg stemmer arbeiderpartien
>>
File: qaNwq42.jpg (40KB, 538x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qaNwq42.jpg
40KB, 538x960px
>>558173878
helene (hu til høyre)
>>
Forresten, Norge hatt vært fucked uten innvandring fordi Nordmenn faen meg skal klage når de må jobbe 8 timers dager.
>>
>>558173878

Ikke av de spesifikk men av 6 andre OC
>>
>>558173950
Arbeiderpartiet er faen meg det største drittpartiet i historien.
>>
File: Guilty.jpg (109KB, 400x488px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Guilty.jpg
109KB, 400x488px
>>
File: I am a cop too.jpg (107KB, 442x279px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I am a cop too.jpg
107KB, 442x279px
>>
>>558173802
Hva slags muslim-forsvar er det her? Hadde nordmenn kommet til et annet land ville de ikke begynt med å rane og voldta innbyggerne av det landet. Det er kun muslimer som oppfører seg slikt.
>>
>>
>>558174334
Hehe, fortell meg mer om hvor forferdelig livet ditt er
>>
>>558174334

kjeft, birk
>>
File: It's a blast.jpg (143KB, 451x564px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
It's a blast.jpg
143KB, 451x564px
>>558174524
Du må bare spørre deg selv hvem som har skyld i at de er her da.
>>
File: eskilfeiging.jpg (250KB, 777x625px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eskilfeiging.jpg
250KB, 777x625px
>>558174334
Ja! Landssvikere hele gjengen! Jeg blir saa sint hver gang svikeren, ynkryggen og feigingen Eskil Pedersen viser trynet sitt at jeg koker innvendig!
>>
File: Killstreak.jpg (121KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Killstreak.jpg
121KB, 400x500px
>>
>>558174182
Nice
>>
>>558174660
Norske /b/ folk er faen meg ikke det samme som andre folk på /b/
>>
File: 1367437112976 (1).jpg (1008KB, 1607x2056px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367437112976 (1).jpg
1008KB, 1607x2056px
>>558174182
>>
SUOMI ISÄMMAAA !!
>>
File: Knight templar.jpg (17KB, 318x318px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knight templar.jpg
17KB, 318x318px
>>558175178
wutniggaluv
>>
File: 1406056375234.jpg (90KB, 685x567px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406056375234.jpg
90KB, 685x567px
>>558175273
Charlotte Refsberg: Ima freak so I dont care, just dont get none in my hair
>>
File: 1367434862725.jpg (159KB, 785x620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367434862725.jpg
159KB, 785x620px
>>558175273
>>
File: 359738.png (986KB, 971x731px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
359738.png
986KB, 971x731px
sap da norge /b/
>>
>>558175672
Tits og GTFO
>>
>>558175672
open bobs plxzz my deer
>>
>>558175015
Det er ikke et spørsmål om skyld, det er et spørsmål om å få de ut på en mest mulig effektiv måte. Å få hele landet i mot seg (ved å drepe etniske nordmenn) er nøyaktig det motsatte av det man må gjøre for å få til det.
>>
>>558175672
you know the drill
>>
>>558172628
Rødt ofc
>>
>>
>>558175672
hva vil du?
>>
>>558175908
kek
>>
File: Lacoste.jpg (74KB, 319x346px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lacoste.jpg
74KB, 319x346px
>>558175851
Sant det :)
>>
>>558176051
spurte hva norge drev med basicly
>>
>>
>>558175178
Neh, er ikke store forskjellen. Ulikhetene kommer frem i norske threader, der de enten handler om hasj, damer eller breivik
>>
File: Lots.jpg (28KB, 300x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lots.jpg
28KB, 300x300px
>>
>>558176260
Er sikker på at 90% her sitter å runker så gi oss litt hjelp a
>>
>>558176260
ba om oppmerksomhet, ''basicly''.
>>
>>558176464
Hmm, ville ikke sakt det, men tro hva du vil du
>>
File: image.jpg (17KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
17KB, 225x225px
Noen som har naken bilder av jenter fra halden?
>>
File: Mah nigguh.jpg (57KB, 300x226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mah nigguh.jpg
57KB, 300x226px
Basically*
>>
>>558176735
så, tits or nah?
>>
File: 1378845219772.jpg (53KB, 500x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378845219772.jpg
53KB, 500x333px
>>558176735
>viser tits
>vil ikke ha oppmerksomhet
>>
>>558176464

Agree
>>
>>558172628
FRP fordi de er de enesete som har riktig innvandrings politik i Norge
>>
>>558176803
Veit ikke hvor hun er fra, men hun kan sikkert skaffe noe OC kjapt ;)
>>558175672
>>
File: My way or Norway.jpg (116KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
My way or Norway.jpg
116KB, 400x500px
>>558176735
tsjiller og poster breivik bilder, skjer der da?
>>
>>558177059

Og nå griner hun fordi vi caller hennes bløff, sad little lady
>>
>>
>>558175672
pupper eller stikk for helvete
>>
>>558177120
Helt enig! Så får vi billig sprit og bacon på kjøpet! Beste partiet ever ass!
>>
>>558177335
hahah, sorry men blir ikke butthurt av sånnt
>>
File: Norway.jpg (1MB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Norway.jpg
1MB, 1600x1200px
>>
>>558177120
Stemmer på de og.
>riktig invandringspolitikk
>billigere alkohol og tobakk
>>
>>558177405
Beste partiet noen sinne.
>>
>>558177498
så hva var det du ønsket å oppnå med å poste det bildet?
>>
File: kden.jpg (24KB, 400x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kden.jpg
24KB, 400x398px
>>558177498
w.e u say bb
>>
>>558177202
sitter koser meg, og ikke så mye ellers egentlig
breivik er en bra kar
>>
>>558177604
Jesus christ, hvor mange bilder av Breivik har du?
>>
Hello I am from Somalia. Should I move here?
>>
>>558177718
Jimmies have been rustled.
>>
>>558177498
>>558176260
>>558176735

Du ba til og med med tits, anonette pls
Du er på /b/, you know the drill
Pluss titsa dine minner om en gammel flamme
>>
>>558175672
Hvor gammal er du og hvor i Norge bor du? :)
>>
>>558177718
få svar om hva folk rundt i norge på /b/ gjorde?
>>
>>558177675
>>558177619

Usikker på om hoffnarr eller tilbakestående
>>
File: Not guilty.jpg (116KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Not guilty.jpg
116KB, 400x500px
>>
>>558177974
> :)
Hvorfor.
>>
>>558177974
18, rogaland
>>
>>558177997
Da var bildet jaggu nødvendig. Ta med deg di tjukke arma dine og gå et annet sted, ditt latterlige ludder.
>>
>>558178335
96 eller 95?
>>
File: Private swim school.jpg (658KB, 1124x672px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Private swim school.jpg
658KB, 1124x672px
>>558177946
>>558177771
>>558177718
stop teh haet.
make peece
>>
>>558177823
No we have enough of you dirty monkeys here already, if you dont have an alot of money and high education and whilling to work as a slave for us you are not welcomed.
>>
>>558178483
dis my friend
>>
>>558178483
Fy faen jeg elsker deg
>>
>>558178335
Vil du dele sex livet ditt med oss? Eller i det minste hva du liker av sex?
>>
>>558178520
du slukte åtet
>>
>>558178453
kek, sitter godt her med de "tjukke 'arma' mine"
>>
>>558178483
du har så mye av Breivik. Jeg er bare imponert jeg.
>>
>>
>>558178901
Du slukte ålet som ålet sluket
>>
>>558178849
hva vil du vite?
>>
>>558178901
Greit nok det. MEN selv om det er falsk må man vise seg at de jævla apekattene er ikke velkomne.
>>
Kanker
>>
>>558179147

Om du egentlig er fra Kristiansund
>>
>>558178931
Hvorfor er du på /b/? Eller er det jeg som sluker åtet?
>>
File: 1391524807933.jpg (50KB, 401x267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391524807933.jpg
50KB, 401x267px
>>558179147
Når var sist du fikk en skikkelig feit en smelt opp i ræva?
>>
File: Self defense.jpg (119KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Self defense.jpg
119KB, 400x500px
>>
>>558179306
Nah, bor nærheten av stavanger
>>
>>558179147
En del men la oss starte med hva slags posisjoner du liker? og hvis du liker porno hva slags porno sjangere liker du? og hvor mange gutter har du ligget med?
>>
>>558179638
Skuffende
>>
>>558179473
For lenge siden
>>
>>558179638
Stavanger er ikke SÅ langt fra Bergen ;)
>>
>>558179801

Implying at jenter fra /b/ som vet hvor forstyrra de, noen gang vil hooke med en fyr fra /b/
>>
>>558179801
Nei, i følge bingmaps så er det 209,8 km
>>
>>558179147
Svelger du?
>>
>>558179653
Liker det meste, men favoritten må være doggy
Elsker porno, ser for det meste bare lesbian porn tbh. Kansje en, to for mange
>>
what's the point of norway isn't it just a shitty version of sweden
>>
>>558180016
Jeg tror jentene er litt forstyrra å jeg
>>
>>558179801
bor mellom stavanger og bergen :)
>>
>>558180152
om du er snill
>>
>>558180016
>Implying at gutter fra /b/ får seg noe skikkelig dame
>>558180329
Haugesund?
>>
>>558180329
Stord? Flytter dit til hausten for å gå på høgskule
>>
>>558180569
Nja, sånn ca. Ikke så langt borte derfra :)
>>
>>558180552
Jeg er kjempesnill
>>
>>558180169
Takker for at du svarer og lurte på hva er den deiligste og pinligste sexuelle øyeblikk du har hatt og det blir det siste jeg spør om?
>>
>>558180552
Hvor mange shit-tier mennesker har du hatt i deg?
>>
>>558180748
Ikke så langt borte fra Stord. Skal selv gå i Haugesund
>>
>>558180847
Hvilket ord for det kvinnelige kjønnsorgan foretrekker du?
>>
>>558180847
I følge bingmaps er det 88,5 km fra Stavanger til Haugesund
>>
>>558180258
Du skulle bare visst
>>
>>558181126
Rasshølet
>>
>>558181019
Retning? Musikk her
>>
File: Stare dad.jpg (90KB, 726x1030px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stare dad.jpg
90KB, 726x1030px
>>558175672
Krysset i hjørnet gjør at bildet ser ut som en screenshot, og filen er lagret som .png så det virket ganske fake.

har du ikke flere bilder?
>>
>>558181019
I følge bingmaps er det 55,3 km mellom Haugesund og Stord
>>
>>558180887
Anytime, deiligste må være spontansex jeg hadde en gang, kinda "public". Pinligste var vell når gutten ville slutte (noe jeg ikke skjønner ennda)
>>
>>558181019
>Førde
Obviously
>>558181348
Dette.
>>
>>
>>558181276
Media :)
>>
>>558181348
krysset er pga jeg tok det med mobil og sendte til fb, og deretter screen shot, har flere bilder
>>
>>558180552
Eg bor i stavanger, Kom og hils
>>
>>558180569

Har hatt to seriøse forhold, ett på 3 år og er nå i et på 1,5
>inb4 at de vet jeg dweller /b/
>>
>>
Noen som har bilder av jenter fra Kristiansand?
>>
>>558181662
Fra en skala fra 1 til 10 hvor spesiell er du?
>>
>>558181662
Å faen, gjekk medialinja på videregåande. Var heilt jævelig
>>
File: The smirk.jpg (473KB, 940x601px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The smirk.jpg
473KB, 940x601px
>>
File: Boy_stop_sex.jpg (147KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Boy_stop_sex.jpg
147KB, 1024x768px
>>558181480
Vent en gutt ville slutte? wut?? nå er jeg helt borte
>>
>>558181905
pedo
>>
>>558182126
Gikk på skole med massevis med media folk. Var helt jævlig
>>
>>558181348
>og filen er lagret som .png
skjønner ikke hvorfor folk er så dum at de lagrer fotografier i png-format
>>
File: Trollvik.jpg (83KB, 485x347px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trollvik.jpg
83KB, 485x347px
>>
>>558182362
>2014
>Har ikke hært om lossless
>>
>>558181836
Med en lapp som står sup /b/ på?
>>
File: Wrong n right.png (121KB, 971x365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wrong n right.png
121KB, 971x365px
>>
>>558181883
P-plz respond
>>
File: 359739.png (764KB, 972x733px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
359739.png
764KB, 972x733px
>>558181490
>>
File: YOU WANT SAUSAGE.jpg (58KB, 468x465px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YOU WANT SAUSAGE.jpg
58KB, 468x465px
>>
>>558182328
På medialinja vår var det kun mekkiser. Slik er livet i utkantnorge..
>>
>>558182731
Too bad it backfired
>>
>>558182734
Var nettopp i stavanger senpai, på a7x konsert..
>>
>>558182779
se
>>558180949
>>
>>558182779
Kan tro på deg nå

Har du du kjæreste?
>>
File: perkelel.png (919KB, 460x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perkelel.png
919KB, 460x510px
Jag har sett minst 5 Norge-trådar idag.
GE ER FÖR HELVETE
>>558182779
>införe skitstorm
Snap?
>>
>>558182779
show as
>>
>>558180847
Jeg bor også sånn ca. ved Haugesund. Tysvær området?
>>
>>558183076
No, done with that shit
>>
>>558183136
>>
>>558182779
Hvordan var din første gang ?
>>
File: negerduvad.jpg (35KB, 350x586px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negerduvad.jpg
35KB, 350x586px
>>558183434
>>
>>558183337
Kunne vel ikke tenke deg noe da? ;)
Du har skamfine jur
>>
>>558183173
mer mot karmøy
>>
File: VikernesNY.jpg (2MB, 1872x1096px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VikernesNY.jpg
2MB, 1872x1096px
>>558182974
>a7x
>>
File: 3243554633252.jpg (3KB, 141x90px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3243554633252.jpg
3KB, 141x90px
>>558183474
>inb4 du får spørre far min
>>
>>558183545
>>
>>558183570
Ah. Ikke der særlig ofte.
>>
>>558181140
>2014
>bing maps
Kek
>>
File: 1391896408084.jpg (19KB, 254x233px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391896408084.jpg
19KB, 254x233px
>>558183885
Lyssna och njut.
http://youtu.be/8wPI9B1plVo
>>
Har noen av dere hørt om folk I Norge som har hatt problemer med politi for nedlasting av ulovlig porno?
>>
>>558177771
Grufull liggernip du har der
>>
>>558183570
vell jeg bor på karmøy, kom hit!
>>
>>558183474
Ganske bra egentlig, gjorde ikke vondt, som jeg trodde det skulle
>>
>>558184191
Kun på TG som jeg vet om
>>
>>558184191
Er jo et par saker i året om folk som lusker rundt med ostepizza, men ikke noe særlig ellers.
>>
>>558184424
Kan vel ikke tenke deg en gang til da ;)
>>
>>558184405
>>558183136
Add på snapp - bminebb
>>
>>558182275

The hearts wants but what the heart want,

Got the joke, i laughed
>>
>>558184664
Får jeg og lov?
Sender du dirty snaps?
>>
File: ekling.gif (2MB, 238x178px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ekling.gif
2MB, 238x178px
>>558184618
Hvordan jeg ser for meg deg
>>
>>558183904
Er vell ikke så mye å gjøre her heller egentlig da
>>
>>558184618
>norske /b/etas
Det gjør vondt å lese.
>>
Jävla norskjävlar
>>
>>558182617
>tror png gir bedre bilder fordi lossless

så lenge du ikke bruker superlav presisjon på cosinustransformasjonen under lagrning av et jpeg-bilde (med andre ord, ikke har kjempelav kvalitetsinnstilling) er tapet av kvalitet neglisjerbart. vet du i det hele tatt hvordan bilder fungerer, annet enn at du har lest på internett at lossless er bedre fordi lossless?
>>
>>558184907
hahahahha, "ekling.gif" kek
>>
Tromsø, Non flere?
>>
Heaven get
>>
>>558184925
Er vel i det minste hjemmebrent der, visstnok.
>>
>>558185068
http://youtu.be/FOZIREhAxag
>>
>>558184907
>>558184928
DETTE.
>>
>>558185496
Mye HB her ja
>>
>>558184907
>average /b/ user
>>558184928
>>558185590
Når man er anonym så skriver du det du føler for.
>>
>>558185665
Aw yus. Her i huset går det i hjemmebakt øl.
>>
>>558184618
Smuuuuuuud
>>
Er det galt å drikke utgått øl fra boks?
>>
>>558186175
nei
>>
>>558184859
Haha, alpha as fuck kamerat.
>>
For noen summers i denne threaden, hvorfor er norske threads alltid så jævla kleine?
>>
>>558184928
>Beta
>>558187095
>og alpha
meg i et nøtteskall
>>
>>558187217
for det er omtrent bare lavmål som gidder å skrive i norske threads
>>
File: PEEPED.jpg (127KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PEEPED.jpg
127KB, 1920x1080px
>>558187217
Fordi du er her
>>
>>558187838
you got peepd
>>
Hvor ble Breivik av?
Savner han litt her.
>>
>>558186175
hvis du er heldig så har ølen gått opp noen få prosent uten å bli helt forferdelig i smak, hvis du er uheldig har den gått ned og smaker ræv mens du ender opp med mageknipe.
>>
>>558188493
Den smakte bra, venter enda på mageknipen
>>
>>558188141
snipered ???????_•????????
>>
>>558175672
hva er snapen din
>>
>>558189483
se
>>558184664
>>
>>558189483
bminebb
>>
>>558189790
Lurer fortsatt på dette.
>>558184859
>>
>>558173371
Hvem er det?
>>
>>558189954
er vel bare å legge henne til og så får du se om du får lov
>>
>>558189790
"27 minuter sedan, levererat"
>>
>>558189954
Sender på gode dager
>>
>>558190204
adder deg
>>
dicks in coming
>>
Uskyldig bump.
>>
File: tråd död.gif (955KB, 400x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tråd död.gif
955KB, 400x200px
>>
>>
Digg med tarmskylling ass, anbefales!
>>
>>558192912
Æsj
>>
>>558192962
rettelse: digg ETTER
pingle eller?
>>
>>558192962
Runker heller til dyreporno,

inb4 jk
>>
>>558193191
huh
>>
>>558193762
shhhh its ok
>>
jag är en finska

inte tala any swedish or norway for that matter

I want to move and live in Norway. Help me vikings, what do I have to do to obtain your acceptance? I need to get out of here
>>
>>558195028
be rich
Thread posts: 271
Thread images: 88[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.