[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

General Czech thread

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 297
Thread images: 66

File: Czech.png (5KB, 900x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Czech.png
5KB, 900x600px
General Czech thread
>>
>>556776838
>kek rhymes with czehgc
>>
>>556776838
czech em
>>
Každej kdo na 4chanu n?co napíše ?esky je buzerant.

>uvnit?než haha jsi buzerant

ano, jsem buzerant
>>
In the Czech Republic now.

Haven't seen any slav squats or nylon jogging suits.

Damn they're tall.

Nicer subways than in the States--- no niggers or spics to fuck 'em up with crime & rap music.

Fewer fatties and nice looking women.

Goddamn do they drink a lot of beer.
>>
Czech it out
>>
>>556778090
Czechland in a nutshell. You just missed the gypsies. Could use some burning.
>>
>>556778090
there are niggers at Vaclavské Nám?stí :(
lots of niggers
>>
Hey, how're ya doin guys
>buzerant mode engaged
>>
>>556778402
>You just missed the gypsies. Could use some burning.

Now that you mention is 3 of those shit-skins were annoying all the customers in a restaurant we were at this weekend playing their shitty versions of violin & cello.

A decent Jr. High band put those thieving fucks to shame with all that pointless plucking on the fucking violin like it was a banjo..... awful that in the city of Don Giovanni that gyps get paid to play 'music'.

oh and nice castles / cathedrals too.
>>
Buzna mode engaged now:
Hledám místo v ?esku n?kde u vody na stanování kempování s kamarády, bude hlavn? hulení takže žádnej kemp atd.
Zná n?kdo n?jaké fajnové místo?
>>
>>556779090
kraj?
>>
Jaj ty vole na 4chanu ?eština, to sem dlouho nevid?l
>>
>>556779278
n?kde poblíž Prahy, tak do 3 hodin od Prahy
>>
New experiences come to us every day m8
?EŠTINKA
>>
Clarion Congress Hotel in Prague

Freyova 945/33
190 00 Praha
Czech Republic
>>
y u bomb our marathon?
>>
>>556779942
wut?
>>
>>556779619
ono nás tu moc není
>>
>>556779942
We tried to clear out the niggers,man. Didn't mean to hurt anyone else.
>>
>>556778956
Castles are neat, yea

>>556779942
Cause we hate your freedom
>>
>>556780153
>being that new
>>
>>556780274
No m? p?íjde že nás tu je docela dost ...

záleží jak kdy
>>
>>556780153
ameri?ani neví rozdíl mezi ?eskem a ?e?enskem
>>
File: 1392192188266.jpg (27KB, 460x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392192188266.jpg
27KB, 460x459px
>mfw som tu jediný Slovák
>>
>>556780426
jo tohle
>>
>>556780625
LOLOL MA?AR A JEŠT? BUZERANT!

BURRN IT
>>
>>556780426
newb detekován
>>
>>556780625
Nejsi, cas od casu sem tu slovaci zakladaj vlastni thready.
>>
nazdar.
>>
>>556780865
?eské vidím skoro stále, ale slovenské ešte nikdy
>inb4 newfag
>>
Mo?e jest tu jaki? polak, który mi wyja?ni jak si? czyta te znaczki z v na górze?
>>
>>556780828
?ekl sem na co to byla narážka je mi jasný že >>556779942 není myšleno vážn?
>>
>>556780986
newfag
>>
no kurva
>>
>>556781057
tak ne asy
>>
>>556780404
>Castles are neat, yea

yeah... damn cool to see old things that are actually old.

Gotta recommend the Czech food by the astronomical clock..... meat & potatoes & beer done right.
>>
Je normalni predpokladat ze cech = kreten?
>>
>>556780625
Cho? spa?, už je kopa hodín
>>
>>556781349
ano každej kdo hraje LoL ví svoje nejsem si jistej jak v jiných komunitách
>>
>>556781582
M?j negr
>>
>>556781571
Ta tu u nás na dzedzine neje kopa hodín, ba kopa hnuju tu jest.
>>
File: icq-91906.jpg (195KB, 972x1296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
icq-91906.jpg
195KB, 972x1296px
>>556780274
Jo pár nás tu je, Hradec rulez

na obrázku slepice mojí ex, enjoy
>>
>>556782056
nice cock
>>
File: image.jpg (21KB, 260x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
21KB, 260x194px
>>
>>556781349
It depends but generally, yes.

>>556781786
Hnoj po?ká do zajtra
>>
rakovino
>>
>>556782395
Nepo?ká musel som sa cez neho prehraba? aby som našiel tento thread.
>>
Kundy, sezerte si koule
>>
>>556782586
A ešte k tomu ?eský. Kašli na to.
>>
>>556780426
>falling for this b8
>>
File: 1404114937308.jpg (33KB, 320x530px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404114937308.jpg
33KB, 320x530px
>>556782778
Len tak z pi?e, z ktorej ?asti SK si?
>>
Czechbuzny neum?j t?isíly
?? ?
????
>>
>>556783426
>t?isíly
toplel
>>
>>556783426
?? ?
????
tfw newfag
>>
>>556782056
Hradec, jo? tak to bych u tebe za ho?ku byl.

>>556780865
akorát se to zahltí n??ím jako "ma?arfag" a podobn? a je to v..
>>
>drevokocur
>>
>>556783426
>tfw prekladani neceho zni teple tak radsi mluvis cecho-anglictinou
>>
File: triforce-spiderman.jpg (73KB, 600x565px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triforce-spiderman.jpg
73KB, 600x565px
>>556783426
>>
>6776838
Dann I love Czech Beer. Pilsener Urquell and u fleku. Best!
>>
>>556783772
?
??
>>
mimochodem, kolik z vás tu je "z" roumena?
>>
>>556783678
https://www.youtube.com/watch?v=34jD_UukDBA
>>
>>556784046
Kvalitni material, diky /b/ratre :D
>>
>>556783951
?? ?
????
git gud or go home casul

>>556784036
kdysi jsem tam chodil. cca 2 roky nazpátek
>>
>>556783862
Pilsner is shit
Radegast, to je chlast!
>>
>>556783951
?
? ?
>>
>>556784172
Dudák a Nektar - posereš hektar
>>
>>556784148

NEP?ÁTELSKÝ P?TIZÁ?EZ :((((((
>>
File: asy cz.jpg (13KB, 225x225px)
asy cz.jpg
13KB, 225x225px
>>556780625
/thread
>>
>>556780274
to teda
>>
>>556778090
I think I was one of the handful of Asians in Prague. Why do pubs open at 11am and cafes open at 11:30pm? I just wanted some breakfast, yo.
>>
File: l_opat11.jpg (102KB, 465x614px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l_opat11.jpg
102KB, 465x614px
>>556784172
>>556783862
>2014
>thinking pilsner is good or something
>lewl
>>
Hey Czechfags, does the Czech Republic have as much cultural marxism and mass immigration problem as Sweden?
>>
>>556784172
Radegast prej. Moravska picka in denial
>>
>>556784667
*11:30am
>>
>>556784838
Radegast je zatím nejlepší co jsem ochutnal. Na 2. míst? jsou Svijany
>inb4 bait
>>
File: 1404076245733.jpg (337KB, 1508x1003px)
1404076245733.jpg
337KB, 1508x1003px
>>556776838
Který ?urák to zas založil
>>
>>556779942
LOL. KEK. FAIL.
Lost...
>>
>>556779090
Umarland
>>
>>556785092
Zkus Chýni. Nejlepší pivo kdekoli
>>
>>556785237
gr8 b9 officer
>>
>>556780274
ale kurva že je jenom je nás moc namol nato aby n?kdo odpovídal ...
>vintage czech alkehel
>>
>>556785251
prubnu to jakmile bude keš a volnej ?as
>>
>>556784667
>one of the handful of Asians in Prague

top lel. The are 6 vietnamiese shops just in my street. Worst than niggers
>>
You've got nice cheap tobacco. Cheers, CZ.
>>
>>556784721
Nope, but we have Gypsies and communists.
>>
>>556784721
Hey anon, only major problem here is gypsies, they are everywhere and stealing metal from buildings
>>
>>556784721
we could always use more :x
>>
>>556785572
>communists.
How bad are they?
>>
>>556785509
Kukuricnej lezak je naprosto exkluzivni. Polotmavy 16ky/17ky jsou taky epic.
>>
File: 1402004110113.jpg (25KB, 366x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402004110113.jpg
25KB, 366x360px
>>556785378
>>
>>556785549
Vietcongs work at least...
>>
File: lo-lgflag.gif (15KB, 500x334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lo-lgflag.gif
15KB, 500x334px
>>556776838

Zdravím bratov ?echov na Štvor?ane. A poprosím popelní?ek.
>>
>>556785847
You will be afraid even if you see them walking around. You may get jumped/raped/mugged. They always walk in groups. Police ignores it because black guy does something wrong = ok.
>>
>>556776838
Btw, nekdo z Brna?
>>
>bamp ty vole
>>
>>556780274
Zkurvení ?oboláci slovenský to tu akorát plevelí svou mrdko?e?í.
>>
File: Moist.png (39KB, 169x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Moist.png
39KB, 169x194px
>>556786119
>mfw nie som sám
>>
>>556786120
Sounds like you're describing the gypsies.
>>
File: 1397500320201.jpg (80KB, 800x764px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397500320201.jpg
80KB, 800x764px
>>556776838
czeskie broski na zawsze
>>
>>556785847
Well, majority of them are elderly agro people, who vote for the communist party and many of our politicians even in our "right wing" are ex-communist party members, so our government is full of them. But it isn't like we are some Communist country or something like that.
>>
>>556786120
Political correctness at it's best.
>>556785948
Na piva m? stejn? moc neužije, dám si ?as od ?asu, jen tak na chu?. Pokud jde o chlast tak bu? vodku a nebo Jacka.
>>
>>556786508
They are all the same.
>>
>>556786119
Nazdááár. :D
>>
>>556786589
So are the majority of Czechs against cultural marxism? Seems like most of y'all are non religious.
>>
>>556785549
>hostel was in Nadrazi Holesovice
>went around Old and New Towns, Prague Castle and torture museum.
>Only saw a bunch of older Asians because winter and Eastern Europe is cheaper to travel to than Western Europe
>>
>>556786985
>:D

To myslis vazne?
>>
>>556787226
Im puking every time when I have to walk through Nadrazi Holesovice
>>
>>556787249
no, I am pulling your leg
>>
File: ODS.jpg (73KB, 600x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ODS.jpg
73KB, 600x338px
ODS rulez!!!!
>>
>>556786996
Yep and yep. Most of our country is atheistic, but since it is so common it's nothing to be euforic about (so we do not have almost any fedorians here). And basically czechs love their beer, pork, history and old buildings so our appeasment towards sandniggs and nignogs isn't that drastic.
>>
CESI NEVEDIA HRAT HOKEJ SU TO OBICAJNE LAMY LOOOOOOOOOOL
PROUD TO BE SLOVAK AND NOT CZECH OR SUDET

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia, ve? sa ony stratia, Slováci ožijú.

To Slovensko naše dosia? tvrdo spalo.
Ale blesky hromu, vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

Ešte jedle rastú na krivánskej strane.
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane.

Už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Hej, rodina milá! Hodina odbila. Žije matka Sláva
>>
File: 1376949655049.jpg (74KB, 639x482px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376949655049.jpg
74KB, 639x482px
>>556787719
ticho ma?árku
>>
File: 1392194951848.gif (925KB, 212x176px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392194951848.gif
925KB, 212x176px
>>556787719
>mfw musím s takýmto hovno zdiela? národnos?
>>
>>556787719
>OBICAJNE
>I
Are you sure you are from Slovakia?
>>
ale pesnicky mame najkrajsie
>>
>>556787719
gr8 b8 m8
>>556788113
tfw only slovenske pisnicky I hear are shitty rap songs about bullshit.
>>
>>556787592
Sounds like my kind of country.
>>
>>556788241
>tfw only slovenske pisnicky I hear are shitty rap songs about bullshit.
that's the joke
>>
File: rytmus-42781.jpg (74KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rytmus-42781.jpg
74KB, 500x500px
>>556788113
>>
What do you think about Poland? Are we your friends or foes?
>>
>>556787435
Lots of people spat not giving a fuck. I saw no puke. Close to the metro looked very 1980s Bolshevik industrial...If I do go back, I'll get hotel nearer to the city.
>>
>>556787226
>work as a cafe manager
>have responsibility over 6 cafes and shops in Prague center
>dealing with Asian tourists and their shitty problems and wierd requests on daily bases
>30% of tourist customers are asian
>mfw when I have no mfw pic
>>
>>556788497
jeba? cebule
>>
>>556788497
>siema
>friends
>nope
>>
>>556788497
Kurwa polska feeder noob
>>
File: ay5ZgDb_700b.jpg (51KB, 700x933px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay5ZgDb_700b.jpg
51KB, 700x933px
>>556788113
suuure..
>>
File: czechy.png (58KB, 500x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czechy.png
58KB, 500x333px
Lower Silesia/Niederschlesien/Dolny ?l?sk fag here.

Been to Czech Republic few times. People are funny and chill,good beer,dont know any girls coz im beta-weaboo-faggot.
>>
>>556788318
on the other hand czech 'popular songs' aren't much better
> tfw ben christovao or how's that faggot called
>>
Not Czech, but Czech women are the best looking on the planet.
>>
>>556787719
czech
>masterrace
> proud of currency (euro is for faggots)

slovak
> speaking like faggots
> Jánošik? wtf
> czechoslovakia - slovakia is 2nd lel (beta)
>>
>>556778476
i heard they sell good weed
>>
File: 1400247463428.jpg (139KB, 579x527px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400247463428.jpg
139KB, 579x527px
>>556788771
lel
>>
>>556788241
O?ividne nevieš ?o po?úva?

https://www.youtube.com/watch?v=yC8vAH3W1Vo
>>
>>556789129
ohgod
>>
>>556783286
ma?arsko
>>
>>556788823
You really dont want to get weed from them

find some well know places around Prague where some czech stoners are, they are always very kind and generous.
>>
>>556783426
topkek
>>
>>556789374
>very kind and generous.
stoned
>>
>>556789331
>ID
>>
File: 1376911476725.jpg (667KB, 1280x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376911476725.jpg
667KB, 1280x800px
>>556788241

https://www.youtube.com/watch?v=McbFKbjmFXM
>>
>>556783862
try Svijany!
>>
>>556789374

Was in prague in 2004 and 2006

Both times got good/decent weed from black guys near main shopping street. They were even pretty friendly and it was 10 euros per gram. I'm from Amsterdam and it wasn't the best but it was much better than I expected.


I also bought hash from a gypsy and he was so fucking fast with his hands, he must have switched the hash or something, when he walked off I smelled it again and it was just soft, squidgy plastic. We went after him and he pulled a machete (literally) out of his coat and asked us if there was a problem.

:D

Gotta go back some day
>>
>>556788707
But we have shitty Agro Rock.... https://www.youtube.com/watch?v=BzfhBmvsvr0
>>
>>556784678
obvisouly newczech
>>
POLSKA MISTRZEM POLSKI
tak w ogóle to lubi? krecika
>>
>>556789695
>?AD
Moj ?ernoch

https://www.youtube.com/watch?v=y2NF7dOWu44
>>
>>556788679
Wroc?aw czy okolice?
>>
>>556786119
vra? se zpátky do ma?arska!
>>
>>556790096
>>556789923
>>556788679

špinavá rakovino
>>
File: 1b8ed1a73c45.jpg (91KB, 500x371px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1b8ed1a73c45.jpg
91KB, 500x371px
>>556789923
Krtek master race.
Krecik jest kurwa najlepszy na ?wiecie.
>>
>>556789904
svijany jsou sra?ka..
>>
File: Q5aVcjZ.png (220KB, 537x468px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Q5aVcjZ.png
220KB, 537x468px
Krtek made my childhood thank you Czech
>>
>>556790453
AHOJ CI W DUP? : D :D :DDDDDDDDD
>>
>>556790086
Also, something HS, for our /b/rothers

https://www.youtube.com/watch?v=Pe2vJx_Szcw
>>
>OP here


Jd?te všichni doprdele
>>
>>556790782
originální plakát je buzerant
>>
SZUKAM DROGI NA ZACHÓD
pepiki dostano rozwolnienia ;w;
>>
File: Western slavs.jpg (22KB, 870x220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Western slavs.jpg
22KB, 870x220px
>>556790096
Wa?brzych
>>556790667
beka xD
>>556790392
Rakotwórczo??? I cant see your problem sir.
>>
>>556790928
ten doslovnej p?eklad je astonishing
>>
File: 1376131984642.jpg (17KB, 559x538px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376131984642.jpg
17KB, 559x538px
>>556790782
kek
>>
>>556791032
>Wa?brzych
jaka dzielnia?
>>
>>556791032
pepik chyba mia? na my?li ?e jeste? kancerem
>>
>>556791142
Podgórze.
>>
>>556791112
ten pat a mat a je to je poruchany XDDDDDDDDDD
>>
>>556791032
>Wa?brzych
that's like 30 minutes from my house

>>556791112
dík
>>
Slovenská znelka > ?eská znelka

https://www.youtube.com/watch?v=WXevr3A9Q0k
>>
>>556789783
sounds like a fine trip, mate
>>
>>556780274
mluv za sebe faggote
>>
>>556791507
Kek :D
>>
>>556791412
kolejny anonek z podgorza ktorego tu spotykam
>>
File: 1372756821642.jpg (25KB, 310x271px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372756821642.jpg
25KB, 310x271px
>>556791507
Anyone?
>>
buk buk bukvice
>>
>>556791850
nie
>>
N?jaky kripl z UPOL ?
>>
>>556791850
pretty much my childhood
>>
btw je tady n?jaká holka ?
>>
File: 1384553539079.gif (1MB, 230x172px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384553539079.gif
1MB, 230x172px
>>556792253
>>
>>556792461
this
>>
>>556776838
278

Polski thread teraz
>>
File: 1392385894594.jpg (557KB, 1162x850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392385894594.jpg
557KB, 1162x850px
Jen tak ze zajímavosti, jsou tu n?jací shoubros?
>inb4 weaboo
pic slightly related
>>
File: agyYKAx_460sa.gif (457KB, 192x145px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
agyYKAx_460sa.gif
457KB, 192x145px
>>556792253
Maybe.. one day
>>
>>556792308
wrong link

?eši se nepot?ebujou schovávat za 90. léta.. dobrý kapely tu byly vždycky, jen musíš hledat https://www.youtube.com/watch?v=Lfypyv-bKVg
>>
>>556792253
Na internete niesu žiadne holky anon

https://www.youtube.com/watch?v=mJAt17YTnQE
>>
Things I love about czech
https://www.youtube.com/watch?v=t1wv9OWa6Uc&list=UUBsEkcIbpvr3OnaVIvlbhtQ
>>
Ptal jsem se protože m? zajímá jestli n?kdo z CZ/SK s kundou chodí na 4chan

>inb4 beta
>>
>>556784036
raumon army :D
rouming.cz
>>
>>556792615
HUE, JESZCZE ANONY NIE ZGIN??Y
>>
>>556792643
Hej to bol wrong link, toto som povodne chcel postnut

https://www.youtube.com/watch?v=XHHk0GXuF7Y
>>
File: 1386689360769.gif (2MB, 250x253px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386689360769.gif
2MB, 250x253px
>>556792828
>ur?ite by sa priznali
>implying že si nechcel kone?ne získa? vo svojom patetickom živote holku
>>
>>556780274
Jsem cech zijici v londyne.. Na /b/ jsem potkal uz dost cechu.. Par jich chodi i na /k/
>>
>>556793036
>>556792828
>implying že by n?jaká holka se svojí kundou chodila na 4chan
>>
>>556792253
já jsem holka btw
>>
>>556793231
>this
>>
>>556793231
>implying že holky existujou
>>556793271
tits+timestamp or gtfo
>>
>>556793271
you know the rules, tits or gtfo
>>
>>556793271
znáš vrta?ku..
>>
>>556776838
You like that blue stuff from Lydia?
>>
>>556793271
Prsa alebo pdp?

https://www.youtube.com/watch?v=ocRDwcIKpBM
>>
>>556793161
pár p?knejch chodí na /fa/, ale nikdo na /fit/¨
>>556793408
>>556793412
>>556793446
>implikuju že jsem newfag nebo lacey
>>
>>556790602
I love you
>>
>>556793620
implikuj si co chceš..
>>
>>556793618
fucking žbirka. That dude always lookes like Elton John to me.
>>
?íši zdar
http://www.youtube.com/watch?v=QJX1pklLUsM
>>
File: 16337755.jpg (21KB, 220x262px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16337755.jpg
21KB, 220x262px
>>556793271
já jsem morka btw
>>
File: 1401050987350.jpg (62KB, 985x942px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401050987350.jpg
62KB, 985x942px
>>556793620
J-já chodim na /fit/
>>
>>556793838
a pal na /pol/
>>
>>556793620
Kdyz jsi holka, jaky thready te bavej nejvic? Gore?
>>
>>556793896
3/10
>>
>>556793790
>>
>>556793896
> top lel
>>
best beer
best booze
best food
best weed

100 / 10 , would visit again
>>
File: 1394515642774.png (131KB, 268x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394515642774.png
131KB, 268x265px
>>556792615

Wci?? czekam na atak tych go?ci od Jana Paw?a II. Dziwne, ?e jeszcze nie przyszli.
>>
>>556777715
does anybody have the picture of the text below the soldier with a really extended arm that says this?
>>
File: 1373815626441.jpg (7KB, 249x227px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373815626441.jpg
7KB, 249x227px
>>556793838
>>
>>556793960
Jak preložíš thread? Ni??

https://www.youtube.com/watch?v=m-8UfwUml-E
>>
No m?a asi jebne. To?ko /b/lbov na jednom mieste.
>>
paldopi?i
>>
File: 1365239732613.gif (3MB, 400x393px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365239732613.gif
3MB, 400x393px
>>556793932
Jjá už moc ne, protože tam neni moc ?ech?, ale z cbt mam v?tší složku než z /b/
>>556793960
furry/twink
>>
>>556794360
thread by se dal p?eložit na vlákno. zní to líp než ni?.
grammatik macht frei
>>
>>556776838
Kokot
>>
>>556794160
Co ty pierdolisz? Mo?esz objasni??
>>
>>556794469
takže seš vicemen? cancer /b/, gratuluju :3
>>
na MS 2015 dostanete napicu
>>
File: 1.jpg (11KB, 384x216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
11KB, 384x216px
jdu spát, vy hovada. also tits bejvalý spoluža?ky, just for you
>>
>>556793948
taky tam chodim, ale je to hard když t? nepovažujou za bílího
>>
File: 545645655.jpg (67KB, 400x324px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
545645655.jpg
67KB, 400x324px
>>556793932
já taky :)
ale nep?ibírám dostate?n? rychle
>>
>>556794653
gtfo
>>
>>556794653
Jeb na to však neni ani polnoc

https://www.youtube.com/watch?v=aB9WCIbLTmc
>>
>>556794469
pls marry me, maybe you saved my pic from there
>>
>>556794653
na hovno rozliseni
I can't fap to this
>>
>>556794653
8/10 palmable, would worship
>>
>>556794938
>2014
>honi nad fotkama
>>
File: 1364328870841.png (532KB, 562x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364328870841.png
532KB, 562x600px
dub?ek
>>
File: 1372796s.jpg (7KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372796s.jpg
7KB, 225x225px
>>556794509
>>
>>556794938
Homo
>>
>>556794616

Chodzi mi o tych ultra egdy typków którzy zawsze postuj? rzeczy typu: Jan peda? drugi jeba? ma?e dzieci itp.
Kiedy? to by?o nawet kontrowersyjne i ?mieszne ale teraz to ju? nudne si? zrobi?o. Bawi? si? w takie akcje g?ównie osoby z wykopu i karachana
>>
>>556795243
>so new
>>
>>556795154
>2014
>nehoní nad 3d holografickými projekcemi
>>
>>556795243
11/10

https://www.youtube.com/watch?v=L1LLzEKS6rc
>>
>>556795297

Oni nie s? edgy, oni s? kurwami zatem. Jak Korwin zrobi porz?dek z komuchami, to si? zajmie gówna?eri?.
>>
>>556794634
Možná jo, ale až tu budeš dýl tak pochopíš, že /b/ je stále dokola, ale threads jako twink nebo KS nosí aspo? n?jaký OC. Na bee jsem zhruba po p?l roce, takže se to možná zm?nilo a každej thread je super, ale moc tomu nev??im
>>
>>556795257
>>556795243
Prazdniny?
>>
>>556795154
>>
>>556793271
dej kontakt, zajdem na rande, zvu
>180cm
>19cm
>trošku sportovní postava, xicht dobrej
>23 old
>v hlav? nemám nasráno
>nejsem zmrd
>nesedim furt u kompu
>>
File: 1402825768234.jpg (80KB, 497x626px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402825768234.jpg
80KB, 497x626px
nemuzu se nezeptat, jaky jiny boardy cesi (ci slovaci) navstevuji?

za me /sp/, /fit/, /tv/
>>
>>556795583
sem tu asi 5 let a nvm o tom . asi sem tomu nev?noval pozornost, poslední dobou sem spíš na pol
>>
>>556794469
9001/10 would marry
>>
My great grandparents hated being called Czech and instead preferred bohemian.

Why is this?
>>
>>556795865
a proto zveš na rande holku z 4chanu...
>>
>>556795865
>180cm

lol leprikóne, kdy se pou?íš...
>>
>>556793271
prosim bud v londyne
>>
>>556795583
>zhruba po p?l roce
I smell young blood
>>
>>556795890
cause bohemian =! moravian and others
>>
zoufalec -.-
>>
>>556795868
/k/
>>
>>556795868
>/fit/
Si velkej chlap
>>
>mfw ma?ar to tu musí oživova?
>>
>>556795865
being this desperate
>>
File: knp.jpg (24KB, 489x177px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knp.jpg
24KB, 489x177px
>>556795573

Korwin mo?e zrobi porz?dek z komuchami ale z pospolit? g?upot? to nawet Hitler sobie nie poradzi?.

Idioci i cebulaki zawsze b?d? i tego faktu nie zmienimy.
>>
>>556796078
What? I don't understand these words
>>
File: 52569964.jpg (74KB, 407x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52569964.jpg
74KB, 407x405px
>>556795865
>>
>>556780274
ja znam celkem dost lidi co chodi na /b/
vetsinou sou to normalni chytry lidi
>>
>>556796347
rakovino
>>
>>556795868
/co/
/fa/
/hr/
/adv/
/lit/
/fit/
/trv/
>>
>>556796347
8/10
>>
>>556795865
>nesedim furt u kompu
>visits 4chan
kek
>>
>>556795868
>/mu/
>/v/
>/pol/
>>
File: 1366335053642.gif (2MB, 191x203px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366335053642.gif
2MB, 191x203px
>>556795865
>nesedim furt u kompu
pic rltd
>>556795868
mu fa fit soc
>>556795878
každej za?ínal na b
>>556796075
2 low b8 m8
>>
>>
>>556796557
m?li bysme tam rozjet agitku aby nas nebrali jako rusaky v tracksuitech a negry
>>
>>556796267
Basically, you grandparents were faggots and you inherited it. Congratulations

https://www.youtube.com/watch?v=4FD668rbtXg
>>
>>556796727
Tomu nepomožeš, my sme šeci rusáci a neg?i, hlavní je, že máme pivo, na ostatní možu srat
>>
>>556796708
Wtf mega homo
>>
>>556795868
/a/ /b/ /pol/ /tv/ /sci/

https://www.youtube.com/watch?v=U7UumcM3LWY
>>
>>556795868
/r9k/, /mlp/, /g/
jen ty nejlepší z nejlepších
>>
File: 1377265476163.gif (2MB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377265476163.gif
2MB, 320x240px
>>556796347
>>
>>
>>556795868
/v/ /a/( still better than /mlp/) n?kdy /soc/ abych se zasmál a n?kdy /k/ ob?as /x/ (2spooky)
captcha : John fCanada
>>
>>556795865
Na rande poj? se mnou. Na troše sodomie není p?ece nic špatnýho, ne?
>>
>>556797153
>>
>>556795865
typický ?eský pí?us, ojebat cokoliv co má kozy
>>
File: 898571805.gif (1MB, 400x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
898571805.gif
1MB, 400x333px
>>556797313
>>
>>556797419
>>
File: SbyUhKU.gif (491KB, 314x177px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SbyUhKU.gif
491KB, 314x177px
>>556797274
>>
File: czech.jpg (88KB, 798x374px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czech.jpg
88KB, 798x374px
>>556795865
>>
File: 1371043080.gif (2MB, 380x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371043080.gif
2MB, 380x333px
>>556797605
>>
>>556797419
>>556797313
>>556797153
omá?ka?
>>
File: 657684824.gif (1006KB, 500x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
657684824.gif
1006KB, 500x338px
>>556797724
>>
>>556788679
Pozdrowienia z Ostrawy. By?em w Racibórzu i w Katowicach i oba s? bardzo ?adne miasta. Tak?e polske kobiety s? po prostu super.
>>
>4chan
>cestina
>get the fuck out from here faggots
>>
>>556797653
Nádhera

https://www.youtube.com/watch?v=cW8jCg2EQWc
>>
>>556797765
plz oma?ku si nech na roumena. pokaždý když tam to slovo vidim tak p?nim
>>
>>556797765
moja privátna kolekcia pre gentlemanov
môžem postnú? viac
>>
Austrian here, enjoy your meth
>>
>>556798020
Thread posts: 297
Thread images: 66[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.