[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

>ask a Amsterdam police officer anything >inb4 '(kanker)wout/politie'

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 173
Thread images: 16

File: politie.jpg (768KB, 2080x2420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
politie.jpg
768KB, 2080x2420px
>ask a Amsterdam police officer anything


>inb4 '(kanker)wout/politie'
>inb4 reveal identity/location/number
>>
bump for interest
>>
Wat vond je het lastigste aan de PA?
>>
>>554179326

Medeleven tonen

>toughest about the police academy?

Showing compassion towards other people
>>
Bump voor een kanker agent
>>
>>554179747

God this sounds so wrong.
What i mean, for example we had to practise giving people the bad news about a death incident. We were working with actors and a shrink was watching us trough camera.

When i told the bad news and someone would go down and cry wildly, i would froze. Not knowing how to handle.

Turns out, a lot of men have this problem. I guess thats also the reason kids cry for mommy and seldom for daddy.
>>
welk stadsdeel?
wat voor wapen draag je?
net buiten amsterdam zuid (bij die paardenstallen) doen jullie soms oefeningen toch? Hoe kun je daar als burger mee doen als "crimineel"?

Verder tips en tricks voor burgers in amsterdam :)
>>
If I were to approach you with a lit chillum in the streets, would you pose for a wicked picture with me? Also, how many times have this happened?
>>
>>554179747

Als je het lastig vindt om medeleven te tonen kom je echt niet door de selectieprocedure. Ik ben zelf in opleiding en heb het idee dat je maar wat lult. In welke week van je opleiding heb je les gehad in "medeleven tonen". En wat is de vakterm die we daar voor gebruiken?
>>
>>554180273

Amsterdam Centrum
I'm now carrying the Walther P99Q. Two months ago i had the Walther P5.

I have never trained there, my training location was near Sloterdijk. Also, those people are mostly actors.

>>554180507
I wouldn't. Also, it never happened before.

>>554180901
Ik ben al sinds 1992 agent. Dat waren hele andere tijden. Nu werk je met kwartielen.

Ik ga hieronder verder
>>
how do you feel and what do you do with tourists smoking weed in the street?
>>
>>554181628

De training vroeger was niet zo spectaculair als het nu is. Nu krijg je na 9 maanden/kwartiel 3 (?) pas een vuurwapen. Toen der tijd kreeg je al vanaf je tweede maand een vuurwapen en ging je de straten op met ervaren collega's. Toen kon je als iemand vervelend was, diegene gewoon een mep om z'n oren geven.
Niks disrespect, niks weggeduwd worden of jongetjes van 12/13 die je kankerflikker noemen.
Het gebied rondom de Wallen was ook veel erger. Harddrugs was meer regel dan uitzondering, overvallen op banken/geldlopers waren er meerdere keren per week. Er werd ook minimaal enkele keren per maand geschoten, maar toen hoefde je ook nog niet bang te zijn dat je als agent beschuldigd wordt voor het onterecht trekken en overhalen van je vuurwapen (Rishi Rotterdam)


Ook was ik lid van een van de eerste motoragenten in Amsterdam. Was leuk, maar zeer onprofessioneel. Geen veiligheidskleding, geen A1 apparatuur. Dat waren gewoon simpele Suzuki motoren zonder enige politie markeringen. Daardoor werden regelmatig ook collega's geschept door automobilisten.
>>
Do you smoke weed yourself?
Do people on the force smoke?
>>
>>554182006

Nothing actually. Its very common here. As long as you don't bother anyone and not being a pain in the ass we won't do anything.
>>
>>554182760

Nope, we are not allowed.
But the last time i got checked was 2 years ago.
>>
How do you deal with people being disrespectful
>>
Wat vindt je van de nieuwe uniformen? Ik vind ze zelf achterlijk militaristisch en weiger te geloven dat agenten er meer gezag/aanzien door krijgen. Ik hoop dat de wijkagent z'n platte pet lekker mag houden.
>>
>>554183906

It used to be different. Disrespect is much more common. If someone is swearing at nothing because he is angry, i don't mind. If it gets personal i give 3 chances before arresting.
>>
>>554183920

Ikzelf vind ze ook militaristisch. Gezag moet je gewoon uitstralen. Sommigen denken dat als je beter (stoerder) gekleed gaat, dat je jezelf dan zekerder voelt. Dit is natuurlijk voor een deel waar. Maar dat is nog zeker niet alles. Je moet gewoon veel zelfvertrouwen hebben en dat leer je door te oefenen of door het mee te maken.

Het huidige (formele) uniform heeft natuurlijk ook z'n nadelen. Witte overhemden worden nou eenmaal snel vies en rennen in een pantalon gaat minder lekker dan in een cargobroek.
Ik vond de formele look wel wat hebben, maar dat kan ook aan mij persoonlijk liggen aangezien ik vaak formeel gekleed ga.
>>
>>554184474
Interesting, thanks
>>
>>554179081
any funny story involving the RLD? (hookers, tourist and the bizarre)
>>
>>554185515

Eens, het probleem is volgens mij niet een gebrek aan uitstraling maar een sociaal probleem. Ik heb het gevoel dat de burger te fijngevoelig is geworden voor geweld waardoor respectloos en gewelddadig gedrag niet meer adequaat bestraft kan worden.
>>
>>554179081

do you have to be a netherlands citizen to become a police officer or is it enough to be a european citizen (german)
>>
>>554186448

>just finished the police academy.
>felt like a boss
>on footpatrol with a colleague
>a dutchman in a white hoodie with red baseball cap comes to us
>A woman has just been robbed at XXX
>we run to the place.
>ask the woman what happend, how did the suspect look. Write it down
>write down white hoodie, red baseball cap
>I stare at it for 5 sec.. something looked odd.
>OH shit! I run towards the street he talked to me whitout telling my colleague or anyone else.
Didn't catch him sadly. Goodgame mister criminal.

Prostitutes offering free sex for me walking/riding near her window more often for security. Never accepted.

3 Months ago an Italian tourist took harddrugs. Halucinated very hard and dove under the wheels of a coach bus. Instant death.
>>
>>554182948
thanks for the information bro
>>
Ik heb hbo maar wil ook agent worden. Kan dat nog of moet ik dan 4 jaar politie academie doen?
>>
>>554187049

Only if you have the dutch nationality. You can always try to get one. If you're not working in a touristy enviorment, you can get away with bad English. But your Dutch must be perfect to get accepted.

>>554186918
Klopt, maar de uitstraling is ook belangrijk. Ik heb stagiaires in mijn auto gehad die bang waren voor de Bijlmer of voor de gebieden rond Geuzenveld. En net zoals pesters, kunnen criminelen ook goed zien hoe zelfverzekerd iemand zich voelt. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, je hebt immers geweldsmiddelen op zak die tegen je kunnen worden gebruikt.
Zo zag ik enkele maanden geleden nog een agent die door een collega werd gepeppersprayt. Dit is niet zo heel bijzonder, het kan gebeuren vanwege de wind. Het ergste was dat deze collega wel gehurkt ging zitten, zoals we geleerd hebben, maar niet met een hand z'n dienstwapen ging beschermen terwijl er wel 4/5 agressieve omstanders eromheen stonden.
>>
File: laptop-bag[1].jpg (46KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laptop-bag[1].jpg
46KB, 500x500px
>>554179081
On the main shopping streets in Amsterdam you see people clutching those over the shoulder style bags (pic related) to the front of their hip. I was sitting in a restaurant looking at them, standing on a corner for a few minutes then moving on to have someone else take their place. I counted about 30 of them come and go in the hour I was sitting there.

They're clearly drug dealers. They're obviously clutching the bags to protect their stash. it's obvious within about 5 seconds who's dealing.

Why don't the police do anything about them?
>>
>>554188872

Agent = 3 jaar.
Hoofdagent = 4 jaar.
Je moet sowieso de politieopleiding doen. Tijdens de opleiding ben je aspirant agent/hoofdagent (in training dus). En na je opleiding ben je gewoon officieel agent/hoofdagent.
>>
>>554189748
Moet je eerst agent zijn voordat je in opleiding tot hoofdagent mag?

Moet je hiervoor opgedragen worden?
Of zou je met een hogere vooropleiding direct hoofdagent kunnen worden?
>>
>>554189748
Is dat zo een werk/leer deal? Dat je wel een karig loon krijgt tijdens de opleiding? Anders is het een go voor mij. las ook ergens dat je met hbo versneld bij de recherche kon komen. Is dat waar?
>>
>>554179081
Wat doe je op dit uur op /b/??
Heb je geen vroege uren o.i.d??
>>
Wat is je heftigste ervaring? Heb je ooit dodelijk schot gelost ?
>>
Hoe voel je je als mensen praten over agenten als
> kut wouten/popo
>zijn er nooit als je ze nodig hebt
>Pakken de werkende man inplaats van criminelen?

Persoonlijk reageer ik door te zeggen dat ze er zijn voor onze/mij veiligheid, maar daar zijn er weinig van
>>
>>554190843
Ik ben net geflits met 170 kmpu op een weg waar ik 60 mocht
Hoe geneukt ben ik?
>>
>>554179081
how is the redlight district
>>
>>554189612

You mean these kind of bags?

In my experience, these bags are very very common. Those fugly messenger bags are more a fashion item. And i seldom find drugs in them.
Also, we can't arrest every drugsdealer (basically every person standing still at a corner near the RLD). Otherwise we can't respond to more serious emergencies.

>>554189891

vmbo-b = surveillant (geen vuurwapen)
vmbo-k = agent
vmbo-t = hoofdagent
havo = Recherche

Je hebt de havo afgerond, dus je komt in de klas met normale agenten. Na 3 jaar, verdwijnen de agenten en zul jij automatisch nog 1 jaar doorgaan met de opleiding. Hierna ben je gewoon hoofdagent. Je hoeft niet eerst werkervaring op te doen als regulier agent, tenzij je als normaal agent bent 'afgestudeerd'.

>>554190074
Jup, 3/4 maanden school en daarna het veld op.
Je krijgt dacht ik iets van €1100/1200 per maand tijdens de gehele opleiding.

Niet zeker, maar na je HBO-bachelor kan je binnen 3 (ipv 4) jaar al rechercheur worden.
>>
>>554190994
Staat de auto op jouw naam?
>>
File: messengerbag.jpg (20KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
messengerbag.jpg
20KB, 250x250px
>>554191163

Damn forgot pic
>>
>>554191261
Eh ja
>>
>>554179081
lel kanker zeg
waarom ben je nog wakker
>>
>>554191163
Bedankt voor de info. Hoe streng is de selectie? Willen ze bij de politie ook alleen maar jonge broekies of mag je ook "ouder" zijn, 24 of 25 zeg maar .
>>
>>554179081
Wat vind je van het nutteloze flitsen?
>>
Heb je ooit iets gedaan tijdens het uitoefenen van je beroep waar je achteraf spijt van had? Te hard optreden bijvoorbeeld?
>>
>>554191375
Kenker hard
>>
>>554191932
hoe groot is de kans dat ze me geloven als ik zeg dat het niet klopt. Waren geen agenten bij
>>
>>554190843
Ik probeer ze altijd te negeren, zelf bij een verkeersboete; geen uitleg of een gesprek, het meest minimaal vereiste en daarna weg. Ik heb wel wat beters te doen dan van een laag opgeleide bonnen-schrijver met een superioriteitscomplex aan te moeten horen wat er allemaal wel volgens hem fout gaat. Daarnaast zijn ze geïnstrueerd om vragen zo te stellen dat je met antwoorden makkelijker schuld impliceert.

Daarnaast moet je in het algemeen nooit praten met de politie bij een aanhoudingen of op het kantoor, altijd wachten op een advocaat.
>>
>>554179081
Hey kanker wout wat is je politie nummer
>>
>>554179081
Heb je ook zo'n gruwelijke grafhekel aan opstelten?
>>
>>554179081
How easy is it to find good coke on the streets, for a tourist, in amsterdam? Also, what could I do to avoid getting arrested while buying it?
>>
Hoe komt ik bij de Politie? Er is al 2 jaar geen vacature meer geweest.
>>
>>554192349
very easy
buying is usually not a big deal
its a bigger problem for the dealer

also, its legal to be on drugs out in the streets. Any kind. Doesn´t matter. They can arrest you for being drunk. Not for being on coke / speed / shrooms / xtc - until you start being a dick
>>
>>554192168
Ik ben geen agent.

>>554191163
Wel schrikbarend dat iemand met het IQ van een pepernoot een wapen mag dragen. De meeste op kader zijn letterlijk achterlijk.
>>
>>554190506

Morgenavond begin ik pas. Momenteel zit ik een beetje Netflix te kijken en hierop te reageren.

>>554190818

Kind dat onder een vrachtwagen terecht kwam. Ik zat naast hem en hield z'n hand vast terwijl hij langzaam dood ging. Het ergste vond ik dat hij dood ging met een wildvreemde naast zich en ik niks kon doen. Ik had liever voor hem dat er nog een vriend/vriendin of ouder bij was die hem nog kon spreken.

Nooit een dodelijk schot gelost, wel gericht geschoten en geraakt. Dit was wel ergens in de late 90's. De afgelopen 6 jaar nog nooit gericht geschoten.

>>554190994
The long dick of the law will come and find you.
Je krijgt bericht en/of een boete van een OvJ.

>>554191053
If you use common sense, its pretty safe. Just dont follow anyone or buy anything of the streets.

>>554191608
De selectie is tegenwoordig wel streng ja. Wees gewoon zoveel mogelijk jezelf. Liegen heeft geen zin, de psycholoog ziet dat snel genoeg.
Protip: tijdens het rollenspel, gedraag je gewoon zoals je altijd zou doen. Niet zoals je denkt dat een agent zou doen.

>>554191789
Als je met regelmaat vrij jonge bestuurders tegen een boom zie aanknallen, omdat ze te hard door de bocht gingen. Zie je het niet meer als 'nutteloos'.
>>
VAK410 ACAB
>>
>>554193090
Als je dat omdraait en de letters weghaalt heb je gelijk het gemiddelde IQ van die mensen
>>
>>554192635
>Wel schrikbarend dat iemand met het IQ van een pepernoot een wapen mag dragen. De meeste op kader zijn letterlijk achterlijk.

Dit is ook meteen de reden waarom het respect voor de politie drastisch laag is.
>>
>>554192927
Gast jullie staan precies op de plekken waar de weg eigenlijk een 80 weg is, maar de snelheid op 50 staat, dat is puur staatskassie vullen, heeft niks met veiligheid te maken. Bellen achter het stuur is vele malen gevaarlijker
>>
Ik hoop dat je dit was https://www.youtube.com/watch?v=8SbVLYzcWNA
>>
>>554192585
Thanks for answering, pretty cool policy. I'm never a dick when oversea (mostly thanks to my Canadian heritage). I'll visit your country soon :)
>>
Is it true that there's a place in the man's head that, if you shoot it, it will blow up?
>>
>>554191928

Ik had het vermoeden dat een vrouw thuis werd mishandeld. Elke week was er wel een melding van de buren over geschreeuw en geluiden van voorwerpen die omvallen. Telkens als ik naar binnen ging werd het verbloemd door de vrouw. Er waren ook kinderen thuis, waarschijnlijk zei ze niks uit angst om alles kwijt te raken en niet meer voor haar kinderen te kunnen zorgen.
Lang verhaal kort, man heeft een vuurwapen lopen aflossen op iedereen.
Heel soms denk ik nog steeds of ik misschien meer had kunnen doen.

>>554192074
Niet, je staat immers op camera.

>>554192192
Zijn ideeën zijn geweldig op papier. In praktijk werkt het vaak anders.

Een vrouw met een pan vol hete olie had ik ook nooit als scenario op de opleiding gekregen. Toch moet je op dat moment reageren. Achteraf had het anders gekund ja..

>>554192349
Its easy. But be carefull, you never know what its mixed with.

>>554192503
Tot een politiek persoon weer geld vrijgeeft om het land veiliger te maken. Sorry, ik snap het ook niet.

>>554193456
Ah, zulke dingen. Ik moet eerlijk toegeven. Dat is best wel bullshit ja. Nu ga ik meteen voltrots zeggen dat ik de afgelopen twee jaar geen enkele boete heb lopen uitdelen.
>>
>>554179081
Question: How long have you been working as an officer there. My dad has been for quite some time.
>>
>>
>>554194470

Since 1992
>>
Gast, heel interresant en alles maar waarom precies agent? In ieder geval, werk ze man.
>>
>>554194146
Now seriously. Have you ever been in a shoot-out?
What was the most dangerous situation you've ever seen yourself in as an officer?
>>
>>554194681
Mh, you two might have met somewhere along the way. Hes been working there for quite a bit longer.
>>
>>554194146
kek'd, 5 star post
>>
>>554179081
Kanker krijgen. jij vuile varken
>>
File: hqdefault.jpg (22KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
22KB, 480x360px
>>
>>554194681
Aan welk soort volk heb je nou de grootste hekel?
>>
File: acab.jpg (44KB, 370x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
acab.jpg
44KB, 370x277px
>>
>>554195114
That is some good grammar right there
>>
Is it hard to get shrooms/weed for tourists?
>>
File: 1365642578347.jpg (19KB, 480x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365642578347.jpg
19KB, 480x357px
Please answer my question(s) OP
>>
>>554194681
Also, you were of course involved with Obama's visit not too long ago. Where were you stationed?

(if not exact location then general area, just curious)
>>
>>554194753

Actie (niet meer zoals vroeger, maar het is er nog steeds). De stad is mijn werkterrein en ik voel me compleet als ik anderen help (zegt meteen iets over mijzelf voor de psychologen onder ons). Thanks

>>554194807
Multiple shootouts between 1992-2006.
1992-1999 were probably the most creaziest years. Crime was much more organized. There were actually hitmans and huge drugsdeal usually ended up lethal.

Most dangerous was probably when i chased couple of bankrobbers in their car. They eventually crashed in an open farmersfield. They then started firing with automatic weapons. It stopped when one of their compagnons picked them up in a different car. My car was wrecked and i am not getting paid enough to go behind them again.

>>554195027
Big chance. But i wouldn't post any personal info or something of that nature.

>>554195250

Arroganten op hun Vespa. Ze denken dat ze god zijn en in een 1,2 miljoen dure Bugatti rijden. Ze steken kruispunten over met een snelheid van Mach 3, rood of groen dat maakt niet uit. Hebben ook zo'n walgelijke blik van 'kijk mij nou op m'n scooter chicks/boys hosselen'.

Dit kunnen tevens personen zijn van elk nationaliteit
>>
HARRY ROBERTS IS OUR FRIEND
>>
>>554195997
notsureifsrs.jpeg
>>
>>554196184

I was setup for regular work Noodhulp/Emergencyhelp. Which is basically responding to 112/911 calls
>>
>>554196295
How come everyone in NL speaks perfect english, at least in Amsterdam anyway.

Also thoughts on Operation 1012? You think it will lead to an improvement in the city or force more drugs/hookers underground?
>>
Are you happy with the choice of your job?
Do you feel like you are contributing towards society and making it a better place or do you hate your job and hate your coworkers?

Why do niggers always call me "charley boy" and offer me coke when Im in Amsterdam?
>>
>>554196295

> vespa rijders

Wel, wel, wel, wat krijgen we nou, ben het een keer met popo eens!
>>
>>554196295
>not getting paid enough to go behind them again.
If you don't mind answering that, how much is your monthly income? Have you ever accepted a bribe?
>>
>>554196295
mooi antwoord

Wat vind je van het strafbaar stellen van het beledigen van een ambtenaar in functie? Is gewoon een tik uitdelen niet veel effectiever?
>>
>>554194360
Ja echt vervelend. Ik zit nu al 2 jaar op een vacature te wachten terwijl ik een bijbaan bijna full-time ben gaan doen. Begint met nu een beetje lang te duren.

Er waren laatst 3 vacatures, maar daar kwamen zoveel reacties op dat de hele site plat lag. Erg frustrerend.

Ik ben jaloers, het lijkt me heel gaaf werk!
>>
>>554179081
FBI pls
>>
Ik heb niks te vragen. s6 in je leven kerel je doet goed werk. (geen sarcasme, iemand moet het veilig houden hier)
>>
File: Veiligheid 5.jpg (94KB, 768x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Veiligheid 5.jpg
94KB, 768x768px
rij je ook op zo'n ding
>>
>>554179081
Mag je als 16 jarige lange vloei en tip bij je hebben?
>>
>>554197927
idioot
>>
>>554194360
Ik heb trouwens nog wel een echte vraag: vind je dat de politie af en toe te gelimiteerd is met optreden?
Soms zie ik dingen gebeuren en denk ik echt van: die persoon verdient gewoon een flinke tik. Maar wanneer jullie dat doen worden jullie meteen aangeklaagd.
>>
>>554197927
Ja.
Tenminste, toen ik 16 was en tabak nog niet 18+ was mocht je zelfs als 16 jarige lange vloei & tip kopen.
>>
>>554198119
Hoezo idioot? Je mag het kopen in de smartshop maar een vriend van me is er wel op aangehouden
>>
>>554197927
b&
>>
>>554196829

At the age of 10 they already get English. Also, i learned English because of the computer.
In 2000, if i would type in Dutch in a searchengine 'windows error report blabla xx' it would get 0 hits. If i did that in English, i would at least get a couple of hits. So i basically got forced to use English.

That operation sucks. If someone wants to visit a place to blow money and visit expensive hotels, restaurants etc. Noone would think about Amsterdam, instead they would go to NY, Vegas, Londen etc.

>>554196857
I actually like my job. I also do feel i contribute towards society. But the paperwork sometimes is getting out of hand.

I have no idea what charley boy stands for?

>>554197089

Atm its about €4900 before tax.
Around 1992 it was about 2200 gulden, which is around €1100.

>>554197228
Goed, maar ik gebruik het vaak als excuus om een mogelijk agressief persoon en/of dronken persoon op te pakken.

Jaren 90 was een tik heel normaal. Geen kind die een agent ging uitschelden. Enkele jaren geleden kwam er nog een filmpje op internet van een kind dat een agent 'kankerflikker' noemde. De agent gaf toen een duw en een trap. Dat was geweldig.

>>554197318
Ik zou gewoon proberen door te studeren. Hoe meer levenservaring je hebt, des te meer kans je maakt.

Dit komt trouwens, omdat een politicus enkele jaren heeft lopen roepen van 'Meer veiligheid en meer blauw op straat'. Toen kwamen er van die mega reclame campagnes. Daarna was het geld op (crisis, bezuinigingen etc). Toen moest er opeens abrupt gestopt worden

>>554197550
Dank je wel man.

>>554197713
Absoluut niet. Ik ben een fan van de fiets en ter been gaan.

>>554197927
Nix18 regel hea. Het hangt er een beetje vanaf waar je woont. Hetzelfde met boetes.

In Amsterdam kan het de meeste agenten geen worst schelen of jij nou met een vloei en tip loopt als je 16 bent. Elk minuutje dat we daarmee bezig zijn is een minuutje waarbij we niet achter een straatrover oid aankunnen.

continue hieronder
>>
>>554199224
And how about the bribing? Have youe ever someone or something pass by for some cash?

Have you ever lost a friend in a shoot-out or something?

Have you ever killed someone 'in action'?
>>
>>554197927

In rustigere gebieden en dorpjes zijn agenten vaak meer geneigd een boete uit te delen, omdat het minder druk/hectisch is dan een grote stad.

>>554198321
Vroeger kon ik meer geweld gebruiken als dat nodig was. Een simpele reden via de mond aan mijn chef was vaak al voldoende.
>>
>>554199224
>Enkele jaren geleden kwam er nog een filmpje op internet van een kind dat een agent 'kankerflikker' noemde
Deze?
https://www.youtube.com/watch?v=ddFKhASjNZA

Is het trouwens strafbaar om als 16-jarige te roken met de nieuwe regel? Of geldt dit alleen voor kopen?
>>
>>554199224
http://www.youtube.com/watch?v=ddFKhASjNZA
deze? prachtig idd
>>
>>554199962

Never accepted a bribe. I'm not going to risk everything + pension and prison time for money.

I never lost a friend in a shoot-out. Only a co-worker because of suicide.

I also never killed someone in action. I did shoot multiple times to kill, but that never actually happend
>>
>>554200319
Haha wow, grappig.
>>
>>554200319

Je mag roken, je mag het alleen niet kopen.
Alcohol mag je op 16-jarige leeftijd zowel niet drinken als bij je hebben.
>>
>>554200381

Jup dat is hem. Dat is een stukje opvoeding dat het kind al veel eerder had moeten krijgen.
Als je een agent als kind zijnde kankerhomo noemt, doe je dat ook bij andere volwassenen.
>>
>>554200496
Have you ever been to America? What do you think about American cops?

I'm currently studying in the NL, what's the best way to interact with you guys? If I'm in suspicion of something I would use my right not to talk, but for other situations do you have some tips to get on their good side?
>>
>>554200496
Dus je bent een slechte schutter :D
>>
>>554200319
>>554200381

>korfgeest

Ja, hardstikke grappig hoor jongens, dat zal hem goed opvoeden! lol

Maar ff serieus, dit stelde niet zo veel voor, en veel mensen zeiken te snel over politiegeweld. Race baiting en race card spelen wordt ook hier een beetje een hobby.

Maar voor iedereen die denkt dat 'dit ze een lesje leert!' heb ik slecht nieuws. Als het echt een kut buurt is waar ze opgroeien, is het geweld van anderen meestal extremer dan dat van de politie. Juist de echt potentieel linke mensen geven geen fuck om een paar tikken van Oom Agent. Wanneer het normaler wordt voor de politie tikken uit te delen zorg je alleen dat alle tieners op het randje van goed/slecht elk vertrouwen in de politie verliezen. Ik begrijp dat het het werk van politie makkelijker lijkt te maken, maar autoriteit om de autoriteit lijkt me niet het doel van politie.
>>
>>554179081
Things are illegal in Amsterdam?
>>
lel
>>
>>554199224
Ik heb al een studie afgerond, maar de school was nogal slecht dus ik kan niks met mijn diploma. Ben in Februari gestopt met een tweede HBO studie omdat het niet mijn ding was. Nu 23 jaar.
Ik ben iemand die echt afwisseling nodig heeft in zijn werk en kan bijna niks bedenken dat me leuk lijkt naast politiewerk (heb ook veel familie bij de politie, dus dan hoor je vanzelf de verhalen).

>>554200319
>>554200381
Dit zou vaker moeten gebeuren. Het zou vroeger niet eens in me op zijn gekomen om tegen een agent in te gaan.
>>
What made you interested in being a cop in first place?

Also, it looks like you earn a lot monthly. I mean, 4900 euros, holy shit!
Is that enough to cover your expenses?
You describe Amsterdam as a much tougher and dangerous place than
I imagined (altough I must admit that my vision of it was a slighly utopic one).
Do you think the police force is paid well enough fot their kind of job?
>>
>>554201440
>autoriteit om de autoriteit lijkt me niet het doel van politie
en dat zegt ook niemand
maar als een agent die gewoon zn werk doet wordt uitgescholden voor van alles is het toch gewoon logisch om op zo'n moment ff een tik uit te delen, in plaats van zo'n dwaas helemaal meenemen, op hokkie zetten, papierwerk.. Ze hebben al veel te veel papierwerk, aangiftes worden daar gebruikt als pleepapier
>>
>>554201346
topkek
+1 internet m8
>>
>>554201270

I've been to America multiple times. I love it.
Its hard to say something about the USA cops. A lot of people see them as triggerhappy. But i can imagine being triggerhappy if there is a high chance that you get a headshot during a routine carcheck.

With regular people, the Dutch are pretty open. Thats why we don't mind gay/lesbo/bi and transgender people. Just try to go with the flow.

With the police, i would try to stick to an lawyer.

>>554201346
Wel geraakt, niet gedood.

>>554201768
Ja dan gaat het heel lastig worden. Ik denk wel dat er binnenkort een enorm gat gaat komen (roep ik trouwens al 1,5 jaar) en die gaat weer gevuld moeten worden met agenten.
>>
>>554202710
Ik ben een Belg, zouden ze mij toelaten moest ik daar ook de toelatingscursus volgen enz?
>>
>>554201843

Remember he is talking about his experiences from 1992 up untill now. That's 22 years of stories in a city of +750k people (over a million if you count the metropolitan area). I grew up in South East Amsterdam which is considered bad for Dutch standards, but is nowhere close to American bad neighborhouds. If I tell all my experiences it can sound bad, but that too is the total of 22 years. (Don't live in that part of Amsterdam anymore.)
>>
>>554179081
Are Moroccans the niggers of The Netherlands?
>>
>>554202710
Wat is het gekste wat je mee hebt gemaakt in dienst?
>>
>>554202710
Haha ja dat hoor ik dus ook van die familieleden. De gemiddelde leeftijd ligt onderhand aardig hoog binnen de politie volgens mij. Hoop dat dat gat binnenkort komt.

Maar ik ga eens slapen. Leuk om een keer een informatieve thread te zijn tegengekomen op /b/ en bedankt voor het antwoorden!
>>
>>554202382

Heef niks met logica te maken. Wil je primitieve gevoelens van wraak en gerechtigheid bevredigen? Ja, dan kan je een klap geven. Maar dat is niet wat gezegd wordt. Iedereen heeft het altijd over opvoeden. Dit heeft niks met opvoeden te maken. Grote kans dat dit jochie deze specifieke agent niet meer terugziet. Denk je dat hij nu nooit meer gaat schelden, of dat hij meer respect voor politie heeft? Stoicijns wegstaren of idd meenemen is dan beter. Het best zou zijn contact met ouders op te nemen en die aan het werk te zetten, maar daar heeft de politie niet de tijd voor denk. Zou ook door anderen gedaan kunnen worden. "Respect" afdwingen met geweld werkt niet. Het is geen respect. Als je hard genoeg gaat rammen krijg je wel haat en angst. En uiteindelijk meer geweld tegen politie. Die dan zelf weer meer gefrustreerd raakt. En de cirkel gaat door.

tl;dr politie mag van mij best gaan rammen, maar praat je jezelf niet aan dat je daarmee de wereld beter maakt
>>
File: fuckthis.gif (2MB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckthis.gif
2MB, 500x281px
>>554201440

Dit is typisch stof uit de criminologie boeken op WO niveau.
Je hebt tegenwoordig jeugd, dat gewoon vindt dat jij mag dood vallen, hoe aardig of streng je ze ook probeert te benaderen. Sommigen willen hunzelf ook simpelweg gewoon niet helpen.

Ik had eens een 14 jarige jongen op bureau. Z'n moeder had ons lopen bellen, omdat ie agressief begon te worden en ging dreigen.

Hij zat dus in een celletje, was rond middernacht. Dus eten werd niet meer geserveerd. Hij klaagde steeds dat hij honger had. Ik had een ENORM goeie bui, dus vroeg wat ie wou eten. Mcdonalds menu en warme chocolademelk. Dus ik ben voor hem gaan lopen naar de Mcdonalds. Heb de menu gehaald die hij wou plus nog wat extra dingen, zoals enkele losse burgers, Mcflurry, Milkshake etc. Ook nog warme chocolademelk van het bureau.
Ik loop dus naar binnen. Wou het aan hem geven. Slaat hij alles uit m'n handen en spuugt erbij in m'n gezicht.
>je hoere moeder scotoe, denk je dat ik eten van jou ga aannemen flikkertje
Ik ben gewoon weggelopen en ja de reden daarvoor was omdat er camera's waren.
>>
>>554203997
>Iedereen heeft het altijd over opvoeden.
wat? Daar zijn ouders voor, niet de politie.

En ik weet niet wat je slap zit te ouwehoeren over de wereld beter maken.. het gaat over kutventjes die kankjood roepen tegen een agent
>>
Kunnen jullie whatsapp gesprekken teruglezen of snapchats bekijken?
>>
>>554204567
pedo spotted
>>
>>554204231
Sommige mensen zijn ook gewoon niet meer te redden, ben zelf ook een paar keer gearresteerd door de politie en heb ze altijd respectvol behandeld, zoals mijn ouders me geleerd hadden.
>>
>>554204231
awhh nee dit maakt me serieus sad. Hoeveel had je ervoor betaald?

Ik mag hopen dat je hem nog een boete voor het beledigen hebt gegeven.
>>
>>554204231
So, how about my question? >>554201843
>>
>>554204231
Dat is wel heel kut ja
>>
>>554179081

we don't have enough of these poasts anymore, so let me interceed. this is the correct position for a shared fap. notice the testicle do not touch. no homo. just remember:

balls don't touch,
it don't mean much
>>
>>554201843

Because i wanted action. I dont like regular office jobs.
It were different times. I grew fast and so did my salary. Back in the days you got payed more, because the job was more dangerous.
€4900 is pretax. After is around €3200.
My total expenses are around €1600 a month. So i can save a lot for fun things.

Trust me, Amsterdam is much safer now. Just use common sense. The last time i used my gun is a long time ago.

They don't get paid enough anymore. They now start around €1600 after tax.
>>
>>554205448
When did you start browsing 4chan? And how did you find about it?

What boards do you usually browse?
>>
>>554204231

Ja dat is kut. En het hoort bij je werk. Snap ik de wens om die gast de kanker in te trappen? Ja. Maakt dat het rechtvaardig? Nee.

Je kan wel lacherig doen over criminologie, maar je kan er ook wat van leren. (btw, studeer geen criminologie, biologie meesterras)

Gast, ik kom uit Zuid Oost. Als ik alle momenten moet gaan opnoemen dat ik iemand de tering in heb willen trappen ben ik wel even bezig. Maar dat lost nooit wat op, behalve mijn primitieve ego etc. De keren dat ik heb geknokt hebben gemengde gevoelens achter gelaten. Ben ik blij dat ik voor vrienden opkwam? ja. Heb ik iets verbeterd aan het gedrag van de gast die het uitlokte? Waarschijnlijk niet.

Zie het niet als kritiek op politie, het is niet jullie taak om de hele opvoeding te herstellen, maar slaan helpt niet, in het algemeen. (Note: dit gaat niet over zelfverdediging, veel mensen zijn pussies en verwachten blijkbaar dat een agent eerst half dood moet zijn voor die terug mag meppen. Maar daar heb ik het niet over.)

Ik heb korte tijd lesgegeven. Ik zat op een makkelijke school, maar ook in dat vak heb je lastige kinderen en tieners. Juist om te voorkomen dat we ze als samenleving voorgoed kwijtraken moet ik ze niet wegjagen met alleen er uit sturen. Heb jij dat ooit erg gevonden? eruit gestuurd worden? Of weggeschreeuwd worden? Ik lachte me kapot op school als tiener. Eigenlijk is het meer een taak voor scholen om op te voeden dan voor politie, ik zag die gappies elke dag.
>>
>>554205712
je zegt het zelf al, leraar =/= politie, niemand heeft het over iedereen die te hard rijd de tyfus schoppen, af en toe een opvoedkundige tik, zo je wilt, moet kunnen.
>>
>>554204441

Ja dat weet ik spuit elf, dat de ouders daar voor zijn. Maar de standaard hurr durr kantine kreet is altijd "respect voor politie" en "opvoeden", kijk maar naar de youtube comments (tussen alle zeik mokros die lopen te piepen over laffe hollanders en oneerlijke politie hier, ik raad ze aan eens naar Marokko te gaan).
>>
>>554204567

Geen idee eigenlijk?
Wellicht kan de AIVD die vraag beantwoorden.
>>
>>554206496
>kijk maar naar de youtube comments
nee dank je, wat de gemiddelde youtube commentator ervan vindt intresseert me bijzonder weinig
>>
>>554204567
>>554206795
Ja, dat kan heel makkelijk
>>
>>554204815

Geen idee hoeveel ik ervoor heb neergelegd toen. Ik vond het vooral zonde van het eten, ik had het liever aan iemand in een andere cel gegeven.
Ik heb niks ermee gedaan. Hij zou het zelf wel moeilijk genoeg krijgen zonder mij.

>>554205703
A kid brought it up during a conversation.
I googled it and saw a lot of news about /b/. The threads were funny. A lot of YLYL and best of /b/ threads.

I usually browse /adv/ and /b/.
>>
>>554206110

Opvoedkundige tik impliceert dat het opvoed. Dat doet het dus niet.

Ik snap dat het negatieve gevolgen kan hebben voor politiewerk, maar ik wil geen amerikaanse regels hier, waarin er genoeg ruimte in de wet is voor 'opvoedkundige tikken' en de verkeerde politie agenten daardoor wegkomen met precies dat waar je het over hebt, namelijk iemand de tyfus in schoppen, en dan gedekt worden door hun bazen. En in Amerika is dit misschien nog nodig ook. Maar het maakt de cirkel van geweld alleen maar erger. Amsterdam is Baltimore niet. Politie is redelijk in Nederland, gemiddeld, maar ik kan niet zeggen dat ik vrolijk wordt van agenten die met een twinkeling in hun ogen terug denken aan de goede oude tijd dat ze nog konden tikken en een agent zonder autoriteit geweldig vinden omdat hij een koter van acht een schopje tegen zn vervelende reet geeft.

Geen specifiek verwijt aan OP btw, lijkt wel okay gast. Ik vergeet ook ff dat we op /b/ zijn midden in nacht. Veel te serieus. Fuck dat gastje en fuck die gast in de cel. (Ik haat voedsel verspilling.)
>>
>>554206982

> /b/
>>
>>554205448
>>554205448

Hey man, thanks for an interesting thread, its been fun reading it.

I've been to amsterdam a couple times, do cops ever bother checking up on people smoking weed outside? I smoked some joints outside but always in secluded places, although in downtown amsterdam.
>>
>>554207640
>Opvoedkundige tik
>amerikaanse regels
>iemand de tyfus in schoppen
juist, lekker samenhangend verhaal.

Je haalt van alles door elkaar, het een leidt niet per definitie tot het ander. Ik heb ook wel eens een tik gehad vroeger, niks mis mee, weet ik mn plek weer ff. Jij moet maar weer fijn de boeken induiken en die oogkleppen lekker opzetten. Slaap zacht.
>>
>>554205712

Op sommige punten ben ik het eens.
Het probleem ligt echter bij contact met de politie. Dat is eigenlijk wel het laagst dat je kunt gaan en dan nog steeds zien ze het als grappig, stoer, niet interessant oid. Sommigen hebben gewoon de scheit mentaliteit en zeggen ook dat ze gewoon vaker zullen terugkomen.

Ik heb jongeren in de cel gehad die dondersgoed weten wat ze doen en dat het slecht is. Maar ze willen nou eenmaal zo snel mogelijk een Mercedes rijden zonder daar moeite voor te doen. Ik en anderen hebben maar een een max aantal middelen die we kunnen gebruiken om ze te helpen.
Slechte thuissituatie? Noodopvang?
Moeite met leren? Gratis huiswerkhulp
Slechte vriendengroep? Maatschappelijk werk?
Moeite met het vinden van werk? Anti-werkloosheid en criminaliteit aanpak inschakelen.

Dat willen ze niet. Sommigen willen hunzelf gewoon niet helpen. Maar ondertussen wel huilen dat de maatschappij ze niet wilt.
>>
>>554207909

Not really, as long as you're not bothering anyone or being a pain in the ass. We don't care. Also don't smoke in weed forbidden places. They have a big sign
>>
>>554208708
OP, als ik bij Bureau Halt ben geweest, word mijn misdaad dan daadwerkelijk weggescholden vanaf mijn 18e? Of blijft er altijd wel iets over staan?

(Ben nu inmiddels 19)
>>
>2.5 years ago
>live in Amsterdam south
>wake up in the morning by helicopter noise
>look out window, guys in white costumes and tape/fences everywhere
>talk to my neighbor about this
>tells me a dead body was found in a car right in front of my house
>up to this day I never heard or seen any headlines in the (local)news about this

usually crimes like this make it to the local news, just found it weird how I couldn't find any info on this case since it was right on my doorstep
>>
>>554207506
Thnx voor alle info man. Chill om te weten dat er agenten zijn die ook op /b/ komen.

Wil zelf ooit eens rechercheur worden en dan de digitale recherche kan op gaan, maar ik ga daar wel voor nadat ik mn HBO heb gehaald. Salaris van een normale agent is m.i. veels te laag

heb je nog tips/Life Hacks voor ons nachtbrakers die ze jullie leren op de politie academie? Truste alvast en thnx voor de thread
>>
>>554208850
Thanks for the answers man. Glad to see a nice thread like
this one popping up instead of those generic YLYL, anit-feminism,
rate me, roll a number, etc.

Also, last but not least, what's your favourite pokémon?
>>
>>554208708
Over die gasten in dikke bakken; kan de politie daar nou helemaal niets mee doen? Ik woon in Rotterdam en zie ontzettend veel BMW/Audi's/etc met jonge gasten achter het stuur die nevernooit dat geld bij elkaar hebben gekregen. Me broertje en ik worden altijd fucking pissed als we die gasten zien (en ermee weg komen).
>>
>>554209145

Inbrekers haten licht, geluid en goed hang en sluitwerk. Een kleine investering hierin kan veel schade later tegengaan.
Als je een auto met alarm hebt, leg de sleutels naast je op het nachtkastje. Hoor je iemand binnenkomen, druk op de 'panic knop'

Inbrekers komen bijna nooit kinderkamers binnen. En de lade's in je bureau zijn geen veilig plekken

Truste nog

>>554209010

I honestly wouldn't know. My best guess would be that keeping it out of the news would be best for the investigation.
>>
>>554209405

I think it would be Lugias. I always remember that they would always see a shade of him, but nothing else.

And yes, i do watch Spongebon too. And yes, it sometimes makes me laugh.
>>
>>554209682

Gaat moeilijk. Het camerasysteem in de auto herkent wel dat er iets niet in orde is. Maar wat er precies niet in orde is, geeft hij weer half aan. Agenten moeten handmatig het traject inlaten gaan. Dit gaat dan via de belastingdienst.

Veel jongeren verstoppen zulke auto's ook onder de naam van hun oom/tante/vader etc.
Scheelt ook verzekeringpremies
>>
>>554209010
~4 maanden geleden zijn er in een week tijd, om 3 uur 's middags 2 mensen (verschillende dagen) op een bizar druk station voor de trein gesprongen.

Letterlijk honderden scholieren hebben het gezien.

Geen enkele media. Wel bijzonder was dat
>>
File: image.jpg (41KB, 500x491px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41KB, 500x491px
>>554210203
Nice talking to you based OP. Can't think of anything else I'd like to ask.

Good luck keeping the HIGH self-esteem of Amsterdam. Keep up your good work man.
Cheers!
>>
>>554210616

Zelfmoorden worden vaak niet op het nieuws gezet, vanwege copycats. I don't get it either. Maar het blijkt dus als een begint met een publieke zelfmoord, dat anderen dan het gaan nadoen.

>>554210758
Thanks and cheers m8
>>
>>554208967
>>554211045
OP?
>>
>>554208708

Ok. Weet niet waarom ik mezelf in deze discussie gooide terwijl ik hier half in slaap val.

Misschien zijn we het niet eens zo oneens. Nogmaal, kom uit de Bijlmer. Ik ben opgegroeid tussen dat soort gasten. Wanneer ik het over thuis situaties enzo heb doe ik dat alleen om te begrijpen welke elementen mee spelen in het ontstaan van dat soort gedrag. Science enzo. Daar kunnen we dingen mee oplossen, als politici ooit eens echt luisteren en niet alleen cherry picken (links en rechts). Ik heb empathie voor hun leiden, maar ik zie ze niet als zielig. Ik ben niet een of andere beschermd opgevoede hippie die denkt dat met lief praten alles beter wordt. Sommige mensen zijn te ver heen, en op hun slechts krijgen jullie met ze te maken idd. Waar ik een probleem mee heb, is het projecteren van dat soort types op alle situaties op straat. Gelukkig heb ik agenten meegemaakt die dat niet doen, maar ook toch de nodige die iedereen waarmee ze een conflict hebben zo behandelen als een persoon die jij net omschrijft. Ik vertrouwede politie niet als tiener. Praten deed je niet met ze. Die giftige straat code weet zelfs in Nederland in je hoofd te sluipen, en ik had ouders met een redelijke opleiding die me goed opgevoed hebben om dat te counteren. Anderen hebben dat niet. Ik was redelijk braaf, maar had als 15 jarige het gevoel tussen politie en straatgasten in te zitten.

Heb altijd ook een hekel gehad aan iedereen om mij heen die automatisch de confrontatie aanging met politie trouwens.

Iig, ik snap je frustraties, blijf alleen kritisch naar jezelf en herken slechte impulsen voor wat ze zijn. Voor mijn part geeft je zo'n spugende mokro een keer een tik, maar onthoud dat politie iets betekend.

Ik ga tukken. Mafse en werkse morgen.

En beboet wat vespa rijders, daar zijn we het iig eens.
>>
File: John Doe.jpg (44KB, 490x436px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
John Doe.jpg
44KB, 490x436px
Hey OP

This thread is fucking awesome. Thanks.

A few questions:

- Do you make overtime?
- What is the retirement plan like for the Police?
- What are neighborhoods that are a trouble to deal with?
- Do any groups of people ever cause more trouble than others? Like, gypsies stealing kids and shaving their heads and fleeing the country? Smelly French people? Italians in general?
- What are the most common occurrences during your week?
- Ever been in a riot?
- From 1 to 10, how awful are tourists?
- How often do you deal with organized crime? Any nationalities in particular?

Thanks!
>>
>>554208967

Sorry.

Je hebt geen strafblad en hebt dus niks staan in het register van Justitie. Je kunt dus gewoon een Verklaring Omtrent goed Gedrag krijgen.

Je krijgt wel bij de politie een kleine aantekening, maar dat is meer voor het geval je in herhaling.

Hetzelfde met woningen waarbij veel overlast is. Die worden ook in ons systeempje gezet, zodat we weten wat we kunnen verwachten.
>>
>>554179081
A friend of mine took a pic when he was visiting of him pissing on the wheel of a police car in front of the police station. One of you guys were looking out of the window right at him but you didn't do shit. Is it legal to piss on cop cars in Amsterdam?
>>
>>554211131

Eens/oneens, dat maakt niks uit. Leren kan ik altijd nog. Elk advies is meegenomen. Ik wens jou nog een fijne nacht.
>>
>>554211989
Heb je ooit iemand ondervraagd die je zou omschrijven als een echte psychopaat?
>>
File: 1402878882986.jpg (692KB, 1356x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402878882986.jpg
692KB, 1356x2000px
ever witnessed corruption? ever indulge a little yourself?
>>
>>554212851
>indulge in corruption
Read >>554200496
>>
File: 1403385311328.jpg (57KB, 500x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403385311328.jpg
57KB, 500x750px
>>554213347
have you ever witnessed it though? If you did, would you report it?
>>
>>554211319

I indeed make overtime. I actually don't mind. I find the job pretty fun and overtime pay is pretty good.

Retirement is at the age of 65. To be very honest, thats all i know. I never looked into it, because i know its being handeld behind my back. I also haven't made a plans/list of what to do if i die.

Neighbourhoods that are a trouble to deal with are very hard to get in. People won't talk. Even if someone from that neighbourhood is missing (little boy or girl), they still won't talk. For them we are all bastards and deserve to die.

Its pretty mixed. Gypsies are known for pickpocketing. Altough the last couple of robberies were done by Moroccans.

Burglary, mugging (especially smartphones and expensive gucci/lv bags), drunken disorder, tourists that take too many drugs, domestic violence.

Yes, a lot. I am mostly the person assisting the riot police. If they grab someone and bring them behind the ''safe line''. I take them over and put them in a van.

I actually like tourists. They are friendly, polite and always curious. As long as you dont cause trouble and are too drunk.

I actually dont deal with organized crime. Thats something for a different task-force. I am 'specialised' in youngsters and young adults.
There aren't really any nationalities in particular. Its pretty mixed. I see every nationality comming by every day.

>>554211934

It is ilegal, but sometimes other things have priority.
>>
>>554213594

I have never witnessed it. If i would see it, i would report it. No way i'm going to risk everything i build up.
>>
>>554213657
>It is ilegal, but sometimes other things have priority.

Must have been eating a doughnut or something because there wasn't shit going on in the pic but my friend taking a leak on a cop car and a cop pointing at my friend's penis through the window. Maybe you guys just don't give a fuck about stoned/drunk americans. Here they would have shot his ass.
>>
>>554213657
Waarom slaapt u nog niet, ome agent
>>
File: 1403986747051.gif (2MB, 398x596px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403986747051.gif
2MB, 398x596px
>>554213826
Good man
>>
>>554213826
thank you for your thread op. once i saw a sin cities episode about the dutch police, it was cool seeins those cops praticing with their p99 and patrolling the RLD.
i have a question: i have south american coke, i wanna trade for ecstasy, do you know where i can do that? is the yab yum still open?
>>
>>554212446

Meerdere keren gewoon gestoorde mensen wel.
Psychopaten niet zo vaak. Het gevaarlijkste aan psychopaten is dat ze heel vriendelijk en aardig kunnen overkomen. Maar als je niet oplet dat ze dan opeens aanvallen.

Ik heb dit bij een collega gezien. Die zat gewoon in gesprek met een psychopaat (wisten we niet). Gesprek ging simpel. Uit het niets pakt hij de pen van het bureau en steekt m'n collega in z'n nek. Die blik die hij erbij maakte. Dat is zo'n bepaalde blik die je niet vergeet. Het is lastig te omschrijven, maar het schreeuwt gewoon psychopaat.

Ik werd ook en keer aangevallen. Ik draaide me om naar een collega die bij de deur stond te kloppen om binnen gelaten te worden. Hij staat opeens achter me en probeert m'n dienstwapen te pakken terwijl ie mij in zo'n achterwaartse wurggreep hield. Ik ging toen met m'n volledige lichaamsgewicht naar beneden, waardoor hij over me heen viel en deed snel de deur open voor m'n collega

>>554213884
There is a good possibility those were the people that answer 112/911 calls. Smaller stations also have some of them located.

Or maybe they didn't care indeed.
Thread posts: 173
Thread images: 16[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.