[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

FEMALE HERE. I'M COMPLETELY APPALLED BY THE MISOGYNISTIC

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 29
Thread images: 10

File: feminism[1].jpg (22KB, 365x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminism[1].jpg
22KB, 365x600px
FEMALE HERE. I'M COMPLETELY APPALLED BY THE MISOGYNISTIC CONTENT ON THIS SITE. IT'S LIKE THIS ENTIRE SITE IS PROMOTING RAPE-CULTURE. YOU ALL SHOULD BE SENT TO JAIL. I'M SURPRISED THE FBI HASN'T SHUT DOWN THIS SITE, IT'S OBVIOUSLY ILLEGAL. I'LL BE REPORTING THIS SITE TO THE POLICE WITH A REPORT THAT I WAS HARASSED AND THREATENED TO BE RAPED BY THE ADMINS. I WILL HAVE THIS SITE SHUT DOWN BY TOMORROW. MARK MY WORDS.
>>
File: trolltrolled.jpg (25KB, 512x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trolltrolled.jpg
25KB, 512x512px
>>
>>553188116
hur im offended because im a feminist
>impliyng i read past female here
>caps lock
topkek/b8
>sage
>>
it might just be f8 but gr8 b8 m8 I'd rate it 8/8 but I have a d8 so I can't de-b8 just how gr8 this b8 is.
>>
File: 1395529135625.jpg (93KB, 1191x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395529135625.jpg
93KB, 1191x1200px
>>553188347
>>
>>553188116

Trollolololololololol
>>
>>553188347
>says "sage" while saging
>doesn't recognize as bait
>new

>>553188563
>doesn't sage in this fucking thread
>do you want this to not die
>too new 4 you
>>
>>553188116
Me, too. One can't induce chance by yelling at people, though. Gotta' lead by example.

/b/ the change you want to see in the world and all that.
>>
File: 1402888893170.gif (2MB, 256x144px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402888893170.gif
2MB, 256x144px
>>553188347
This is why threads like these work, because of stupid faggots like you replying to obvious bait, you're worse than the OP, fuck off newfag.
>>
b8 2 g8 2 r8
>>
>>553188116
Was zum Teufel hast du einfach nur Ficken über mich sagen, du kleine Schlampe? Ich werde Sie wissen, ich absolvierte Spitze meiner Klasse in der Schutzstaffel, und ich habe in zahlreichen Geheimangriffe auf Al-Kaida beteiligt gewesen, und ich habe mehr als 300 bestätigte tötet. Ich bin in Gorilla-Kriegsführung trainiert und ich bin der Top-Scharfschütze in der gesamten deutschen Streitkräfte. Sie sind nichts für mich, sondern nur ein weiteres Ziel. Ich werde wischen Sie die fuck out mit Präzision die gerne von denen noch nie zuvor auf dieser Erde gesehen, merkt euch meine Worte verdammt. Sie denken, dass Sie zu sagen, dass die Scheiße zu mir über das Internet bekommen kann weg? Denken Sie noch einmal, Ficker. Während wir hier sprechen Ich kontaktiere mein geheimes Netzwerk von Spionen auf der ganzen Welt und Ihre IP wird jetzt zurückgeführt, so dass Sie besser für den Sturm, Made vorzubereiten. Der Sturm, der aus den erbärmlichen kleinen Sache, die Sie Ihr Leben rufen wischt. Du bist verdammt tot, Kind. Ich kann überall sein, jederzeit, und ich kann Ihnen in über sieben hundert Arten zu töten, und das ist nur mit bloßen Händen. Ich bin nicht nur ausgiebig in unbewaffneten Kampf trainiert, aber ich habe Zugriff auf das gesamte Arsenal der deutschen Wehrmacht und ich werde es in vollem Umfang zu nutzen, um Ihre miserable Arsch abwischen das Gesicht des Kontinents, du kleine Scheiße. Wenn nur Sie wissen können, was deine kleine unheilige Vergeltung "clever"-Kommentar war etwa auf euch zu stürzen, vielleicht würden Sie Ihre verdammte Zunge gehalten haben. Aber man konnte nicht, hast du nicht, und jetzt sind Sie zahlen den Preis, Sie Idiot verdammt. Ich werde alle über euch Wut Scheiße, und Sie werden in ihr ertrinken. Du bist verdammt tot, Kleiner. Heil Hitler.
>>
Any of you guys find it funny that the entire feminist regime relies on shaming?

>YOU SHOULD...
I just don't give a fuck.
>WELL THEN YOU'RE A CISGENDERED WHITE PRIVLEGED blah blah blah
Fuck off, bitch.

Shits hilarious. They will never actually do anything.

What's even funnier though, is that they don't have to. The people in power just don't know how to react to 3rd wave feminism, so they just bend over for it.
>>
>>553188116
Trolled line
----------------------------------------------------------------
>>
>>553188116

Forgot to add "New Feminist hate thread"

Last one 404d
>>
File: government.gif (23KB, 231x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
government.gif
23KB, 231x250px
>>553188116
Didn't force you to come here, but since you are, post a pics of your tits and lets see if your rapable
>>
TITS OR GTFO!
>>
File: 1393790175271.png (27KB, 680x549px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393790175271.png
27KB, 680x549px
>>
File: D7zSr5C.jpg (209KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D7zSr5C.jpg
209KB, 1280x720px
>>
>>553188347
>>553188710
ID:Heaven confirmed to be bigger rage faggot than OP
>not saging this thread since I don't wanna be confused with this autism
>>
File: 1380917483822.gif (2MB, 360x258px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380917483822.gif
2MB, 360x258px
fuck off OP
>>
Everyone heaven ID now.
>>
>>553190183
How do heaven id
>>
subpar troll thread
>>
>>553190765
type sage into email section of reply
>>
>>553188116
Copypasta
>>
File: 1402342468350.jpg (38KB, 326x346px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402342468350.jpg
38KB, 326x346px
>>553190052
I'm oddly turned on

>mfw that sums up all of 4chan in a sentence
>>
>>553188817
>taking his even more obvious bait
>shiggy

Pretty sure this is bait though. Is everything here bait? Is 4cham just trolls tolling trolls trolling trolls tolling trolls? Where does it end? What is life?
>>
>>553188116
Beth mae'r fuck wnaethoch chi yn unig ffycin ddweud am fi, yr ydych ychydig ast? Byddaf yn rhoi gwybod i chi Graddiais frig fy nosbarth yn y Schutzstaffel, ac rwyf wedi bod yn cymryd rhan mewn nifer o gyrchoedd dirgel ar Al-Qaeda, ac yr wyf wedi mwy na 300 o lladd gadarnhau. Yr wyf yn hyfforddi mewn rhyfel gorila a fi yw sniper gorau yn y lluoedd arfog yr Almaen cyfan. Maent yn ddim i mi, ond dim ond targed arall. 'N annhymerus' wipe y fuck allan pobl fel nas gwelwyd erioed o'r blaen yn fanwl gywir gan y rhai ar y ddaear hon, marciwch fy ngeiriau condemnio. Rydych chi'n meddwl eich bod yn dweud y gall cachu gael i mi drwy'r Rhyngrwyd i ffwrdd? Meddyliwch eto, fucker. Wrth i ni siarad wyf yn cysylltu â fy rhwydwaith cyfrinach ysbiwyr o amgylch y byd a bod eich IP yn bellach yn ôl allan, er mwyn i chi baratoi'n well ar gyfer y storm ei Wneud. Y storm honno. Allan y peth bach pathetic i chi ffonio eich cadachau bywyd Rydych yn ffycin plentyn marw. Gallaf fod yn unrhyw le, ar unrhyw adeg, a gallaf eich lladd mewn dros saith cant o ffyrdd, a dim ond gyda fy nwylo noeth. Nid yn unig ydw i'n hyfforddi yn helaeth yn brwydro yn erbyn unarmed, ond yr wyf yn cael mynediad at y arsenal cyfan y Wehrmacht Almaen a byddaf yn cymryd graddau llawn i sychu eich ass diflas wyneb y cyfandir, yr ydych yn ychydig o cachu. Os mai dim ond y gallwch chi wybod beth dial ofnadwy eich bach "glyfar" sylw ar fin neidio ar chi, efallai y byddai eich bod wedi cynnal eich tafod ffycin. Ond gallech beidio, oeddech peidio, ac yn awr eich bod yn talu'r pris, rydych yn ffycin idiot. Byddaf yn cachu pluog ar hyd a lled chi a byddwch yn boddi ynddo. Rydych yn ffycin marw, plentyn. Hail Owain Glynd?r !
>>
>>553189418
I love that
Thread posts: 29
Thread images: 10[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.