[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Norge tråd

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 322
Thread images: 122

File: 0567623586.jpg (91KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0567623586.jpg
91KB, 612x612px
Norge tråd
>>
File: 0563794764.jpg (125KB, 753x582px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0563794764.jpg
125KB, 753x582px
>>
File: 0561705175.jpg (695KB, 1952x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0561705175.jpg
695KB, 1952x2592px
>>
File: 0561705280.jpg (1MB, 1952x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0561705280.jpg
1MB, 1952x2592px
>>
liker!
>>
File: 0560587104.jpg (118KB, 900x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0560587104.jpg
118KB, 900x675px
>>
File: 1373252283072.jpg (520KB, 1200x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373252283072.jpg
520KB, 1200x1200px
>>
File: 0082100337.jpg (241KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0082100337.jpg
241KB, 1600x1200px
>>
File: 1399066487592.jpg (116KB, 675x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399066487592.jpg
116KB, 675x960px
>>
File: 0521850494.jpg (86KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0521850494.jpg
86KB, 640x480px
>>
File: 1397859755672.jpg (109KB, 1136x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397859755672.jpg
109KB, 1136x640px
>>
File: 6046.jpg (79KB, 467x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6046.jpg
79KB, 467x700px
>>
File: 1374782811075.jpg (879KB, 1720x846px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374782811075.jpg
879KB, 1720x846px
>>
File: 1333042692943.jpg (368KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333042692943.jpg
368KB, 2048x1536px
>>
>>550353074
Got the vid? I remember seeing it once
>>
File: 1397859713097.jpg (35KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397859713097.jpg
35KB, 540x960px
>>
File: 1333042123796.png (2MB, 2000x1800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333042123796.png
2MB, 2000x1800px
>>550353230
eg har leita men eg finne an ikkje/I've been looking but I can't find it
>>
Norsk fitta är bäst fitta.

Hälsningar från Göteborg
>>
File: 0553264896.jpg (188KB, 600x534px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0553264896.jpg
188KB, 600x534px
>>
>>550350902
I had a norwegian girl at my college. She was one of the smartest and all around nicest girls I met there. Also had *exact same* features as girl #3 like they could be cousins.

>dat ethnic homogeneity
>>
File: 0082089698.jpg (675KB, 2304x1728px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0082089698.jpg
675KB, 2304x1728px
legg merke te økonomisko påsen
>>
>>550353941
what college m8
>>
File: 0082089702.jpg (1MB, 2277x972px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0082089702.jpg
1MB, 2277x972px
>>
File: 0082089676.jpg (80KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0082089676.jpg
80KB, 1024x768px
>>
File: 1354052701970.jpg (244KB, 879x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354052701970.jpg
244KB, 879x1000px
>>
File: 1392416829965.jpg (96KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392416829965.jpg
96KB, 720x960px
bamp
>>
File: 0541171359.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0541171359.jpg
1MB, 2448x3264px
hvis du ser godt itte can du se at jusen på bordet e fra coop og at youghorten e fra tine
>>
File: 137459201754.png (1019KB, 640x942px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137459201754.png
1019KB, 640x942px
>>
>>550354114
babson college
>>
File: 0538275835.jpg (331KB, 768x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0538275835.jpg
331KB, 768x768px
>>
File: 13595761043.jpg (1008KB, 1607x2056px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13595761043.jpg
1008KB, 1607x2056px
>>
File: 137522203710.jpg (87KB, 574x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137522203710.jpg
87KB, 574x960px
>>
File: KOMSÅDANMARK.jpg (67KB, 656x433px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KOMSÅDANMARK.jpg
67KB, 656x433px
>>
File: 1396024344497.jpg (63KB, 538x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396024344497.jpg
63KB, 538x720px
>>
link til videon?
>>
File: 134806206088.jpg (58KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134806206088.jpg
58KB, 640x480px
detta e ei kjente camwhore så hette norwegian-chan, eg kjeme te å posta et par bilder av na men de e flære bilder å videoar.
>>
File: 134808748573.jpg (31KB, 608x456px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134808748573.jpg
31KB, 608x456px
>>
File: 135156004227.jpg (60KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135156004227.jpg
60KB, 640x480px
>>
forsett! :D
>>
File: 135156004240.jpg (54KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135156004240.jpg
54KB, 640x480px
>>
File: 135156059280.jpg (141KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135156059280.jpg
141KB, 640x480px
>>
hvem er dette a?
>>
File: 135156060152.jpg (52KB, 443x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135156060152.jpg
52KB, 443x604px
ett bilde av henna med venner
>>
>>550353587
More plox?
I met her once
>>
Noen i Oslo som selger weed?

Dealer flyttet og vil ikke kjøpe av negere.
>>
File: 135156004235.jpg (54KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135156004235.jpg
54KB, 640x480px
samme strømpeboksene
>>
File: 1335118599134.jpg (54KB, 720x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335118599134.jpg
54KB, 720x480px
>>
File: 1335120343493.jpg (210KB, 1214x641px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335120343493.jpg
210KB, 1214x641px
>>
File: 1335120469231.jpg (137KB, 744x992px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335120469231.jpg
137KB, 744x992px
http://www.dailymotion.com/video/xs52h0_norwegian-student-stripping-close_redband
>>
>>550357221

Den videon er så jævla kjedelig
>>
>>550353230
What will if I post a download link?
>>
File: 1337107997677.jpg (411KB, 1000x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337107997677.jpg
411KB, 1000x750px
>>
File: 1354053557389.jpg (5KB, 195x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354053557389.jpg
5KB, 195x250px
>>
>>550357517
Er hun norsk?
>>
File: 1343746019823.jpg (114KB, 1152x770px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343746019823.jpg
114KB, 1152x770px
>>
>>
File: sandra.jpg (73KB, 859x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sandra.jpg
73KB, 859x461px
>>
>>
>>550354497

you gotta be kiddin me, wanker
>>
File: 1376651351483.jpg (797KB, 1863x2449px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376651351483.jpg
797KB, 1863x2449px
>>550357971
tror det
alle dissa bildene e fra internett frå sånne trådar så detta både fra her of fra andre nettsider, så ved mindre de e bevis i bildet vil du aldri bli 100% sikker på om de e norske ellår ikkje, men eg e GANSKE sikker på at hu e norsk.
>>
File: 1402166500789.jpg (290KB, 711x1170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402166500789.jpg
290KB, 711x1170px
hvarfor er aalborg den besta byn i norge?
>>
>>550358529
>>
File: 1333054468305.jpg (517KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333054468305.jpg
517KB, 2048x1536px
>>
>>550353709
>svensk
>>/out/
>>
File: 1394892245988.jpg (73KB, 547x820px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394892245988.jpg
73KB, 547x820px
>>550358204
>>
whops
>>
>>550359048
>>
File: 1333048908180.jpg (34KB, 360x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333048908180.jpg
34KB, 360x480px
>>
File: Frida1.jpg (91KB, 537x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frida1.jpg
91KB, 537x720px
>>550359176
>>
File: 1343435070202.jpg (74KB, 500x669px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343435070202.jpg
74KB, 500x669px
>>
Det har kommet en ny anonib etter at den gamle fjernet alle forumene
anon - ib (dot) com
>>
>>550353230 on prnhub
/view_video.php?viewkey=1997439102
>>
>>550358402
rebekka witsø klausen
enjoy
>>
>>550359545
anonib is down fag
>>
File: 1395953184438.jpg (44KB, 480x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395953184438.jpg
44KB, 480x720px
>>
>>550359656
Med bindestrek, retard
>>
>>550359826
screenshot new anonib plz , just so we know its not some fag bullshit
>>
>>550353074
11/10, damn
>>
File: 1371858772668.jpg (494KB, 1000x670px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371858772668.jpg
494KB, 1000x670px
>>
File: 1340638026150.jpg (19KB, 251x251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340638026150.jpg
19KB, 251x251px
>>550360002
>Being that retarded
>>
File: anonib.png (290KB, 1175x846px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anonib.png
290KB, 1175x846px
>>550360002
Fra /nor/
>>
>>550360000
>>
File: 1397859469379.png (77KB, 183x272px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397859469379.png
77KB, 183x272px
>>
>>550353976

Hun er 16 år på dette bildet. Jeg ringte politiet.
>>
>>550359667
Oreoen jo
>>
hva er detta anonib for no kuk?
>>
>>550360424
Bullshit all the way
>>
>>550350902
sexy girls in norway >>550352557
>>550353393
>>550351054
>>
File: 1398846384490.png (1MB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398846384490.png
1MB, 640x960px
>>
>>550360437
ey det e jo ho tine
>>
>>550358529
> hitlers mein kamf is banned in europe

No it wasnt you fucking dipshit.
Also hitler wasnt a vegetarian..

Tro på flere myter ditt kjøtthue
>>
>>550360626
Mo masterrace
>>
File: 1402194597198.jpg (58KB, 369x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402194597198.jpg
58KB, 369x600px
>>
>>550360505

Ringte seff ikke polti, men hun er 16.

>>550357517

Og hun her er 14.
>>
File: 1396252443395.gif (2MB, 443x222px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396252443395.gif
2MB, 443x222px
>>550350902
https://www.youtube.com/watch?v=dgLZq-5djsI
>>
>>550355493
>>550360782
her e jo ho der lily å ho sofie trur eg
>>
File: 1378597756001.jpg (254KB, 878x881px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378597756001.jpg
254KB, 878x881px
>>550360681
Well I don't know where you live but it's certainly banned in Germany, which basically is Europe.

I know that it isn't banned in most of Europe though. France for example had it unbanned last year (or 2 years ago). It has been banned for quite some time though in a lot of nations as far as I know.
>>
>>550360910
Og du "kjenner" disse jentene? For du vet alderen til alle her..
>>
>>550360910
E alle fra en "certain" snakkis by oppe i nord her eller haha?
>>
>>550359396
sup, bergenboi
>>
File: 1402194472742.jpg (136KB, 768x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402194472742.jpg
136KB, 768x1000px
>>550360620

16 år e lovligt i norge e det ikkje
>>
>>550360910
i dont speak that language but i assume you are saying she is 16 and the other is 14?
>>
>>550361239
man kan pul dem, men ikke ta bilda :/
>>
File: 1337107830427.jpg (245KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337107830427.jpg
245KB, 1600x1200px
>>550361239
faen, eg meinte å replya te denna>>550360424
>>
>>550361239
16 er lovlig i norge jo, men ikke avbildning.
>>
>>550361048

Dette her er jo Florenthyna, hun bloggeren som døde for noen år siden. Posta massevis av nakenbilder da hun var 16. Trodde dette var ganske kjent.

>>550353976
>>550354127

Bildet av hun på 14 er også ganske kjent og alderen ble bekreftet en annen gang jeg så bildet siden noen kjente henne igjen.

Plager ikke meg, men jeg bare påpeker det.
>>
>>550361438
Last time I checked my cousin is from Finland, not Norway. Get your pics straight, fag.
>>
>>550360623
Ålesund? Fornavn på ho?
>>
>>550361020

> Germany, which basically is Europe.
Fuck off Hans.
>>
>>550361002
har du fleire av dissa btw
>>
File: 0551690288.png (342KB, 1221x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0551690288.png
342KB, 1221x900px
>>
>>550358529
Aalborg ligger i Danmark din forbandet fjeldabe
>>
>>550361768
nei men det ligg nåkka på anonib..
anon-ib com(skråstrek)nor(skrå)res(skrå)1.html
>>
File: 1396024449634.jpg (72KB, 538x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396024449634.jpg
72KB, 538x720px
>>550361768
ein
>>
>>550361503
Aha.. Da har jeg vel lært noe. Har du flere bilder?
>>
>>550356539
går ann å få bra av dem også, må bare spørre riktig!
først og fremst aldri gidd å kjøp det første tilbudet dem kommer med
>>
File: 1400080045602.jpg (59KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400080045602.jpg
59KB, 600x800px
>>
Tromsøjenter, anyone?
>>
>>550362053
flere fra "handelssentrummet"?
>>
>>550362503
d heita no strengt tatt Polarsirkelbyen :)
>>
>>550350902
>>550350902
Emilie og Elise .. OP you fucking tard ..
>>
File: 1401847984642.png (614KB, 760x609px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401847984642.png
614KB, 760x609px
>>
Ålesundjenter?
>>
>>550357517
asså jeg tror jeg vet hvem det er. vet du hvor hun er fra?
>>
speed eller makka hookup i Oppland?
>>
>>550362789
Er bare et kjent bilde som postes om og om igjen på denne siden. Hvem er det du tror det er?
>>
File: DANMAG-mindre.png (1013KB, 901x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DANMAG-mindre.png
1013KB, 901x800px
>>550355178
Ned med fjeldaberne!
>>
>>550362678
Polarcirclejerk thread det her :P
>>
File: 137247226724.jpg (117KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137247226724.jpg
117KB, 768x1024px
>>550362716
ka
>>
>>550362737

anon, post moar
>>
>>550362883

Danes aren't even Nordic
>>
>>550362887
Ka e forskjelln på ei ranatøs å en pizza?
-Du kan få pizzan uten sopp :-P
>>
File: 0509125611.jpg (266KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0509125611.jpg
266KB, 960x1280px
>>
File: BmqLIZmCQAABwz8.jpg (17KB, 446x334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BmqLIZmCQAABwz8.jpg
17KB, 446x334px
http://heimskringla-niflhel.tumblr.com/
>>
>>550363016
some fine logic right here
>>
>>550363016
Det var der heller ingen der sagde? Og kan du ikke snakke et rigtigt sprog?
>>
>>550363091
ahaha hørt den der før ja, men du ska få credz uansett haahah
>>
>>550363091
hva er forskjellen på en jøde og en pizza?
>>
http://diretu.be/lit
>>
>>550363294
en pizza kan mett en familie på fire?
>>
>>550363294
Pizzaen skriker ikke når du putter den i ovnen
>>
>>550363150
o hellige anon har du mer fra handelssentrummet å dele?
>>
File: 13874843377.jpg (78KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13874843377.jpg
78KB, 720x960px
>>550363404
>
>>
>>550363364
ahahahahahaha
>>
>>550363389
idd

enda helt syk varme hos alle?
>>
>>550363294
>>550363389
Hva er forskjellen på en fryser og en baby?

Frysern skriker ikke når jeg dytter kjøttet mitt inn.
>>
>>550362882
Sier ikke mer enn Karoline
>>
They look like they have a lot of fun. They certainly know how to life better then American women
>>
>>550363594
ohno u didn´t
>>
>>550350902
Fjällneger
>>
>>550363620
aha.. Har du et bilde av henne?
>>
>>550363594
>>550363389
Problemet med de her jokes er at man skal passe på med hvem/hvornår man fortæller dem...
>>
File: 0556983320.jpg (214KB, 1800x1181px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0556983320.jpg
214KB, 1800x1181px
>>
>>550363687
Fortalte den i kantina på nye arbeidsplassen etter 2 uker.

Varte ikke ut prøvetiden for å si det sånn.
>>
File: IMG_1206.jpg (43KB, 480x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1206.jpg
43KB, 480x800px
>>550363404
>>
>>550363645
you should get away from everything thats american man, your nation is utter trash
>>
File: 1401390711102.jpg (646KB, 1124x672px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401390711102.jpg
646KB, 1124x672px
sage
Man skulle sätta upp 3 nya mentalsjukhus i Europa. Ledningen bestämde sig för att sätta ett i Spanien, ett i Italien och sedan ett tak över Norge, fags.
>>
>>550359396
heh, jeg kjenner frida, og hun er faktisk utrolig sur for at dette bildet har spredd seg på nettet. hun er bergens største brødhode.
>>
>>550363746
En generell regel er vel å aldri fortelle slike vitser offentlig...
>>
>>550363526
Du har vel ikke tilfeldigvis nån av de meir ekstreme av ei "certain" sofie
>>
>>550354561
>hvis du ser godt itte can du se at jusen på bordet e fra coop og at youghorten e fra tine

Faen du skriver som en nigger. Hvor har du lært Norsk?
>>
>>550363883
at least its not the worst
>>
>>550363919
Kjenner henne jeg og. Hun er ikke den skarpeste skeien i skuffen nei. Finnes det noe på henne?
>>
>>550363924
Jo, men hvornår så? Det er jo lidt spild af gode vittigheder :/
>>
>>550363746
se >>550363797
haahahah
>>
File: 0536028140.jpg (1MB, 2272x1704px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0536028140.jpg
1MB, 2272x1704px
noken så kjenne hu her?
>>
>>550363883
I know. But I wouldn't fit in anywhere else, even if I could get citizenship.
>>
>>550363949
Desverre... Men post om du finn dem ;)
>>
>>550363294
Norsk jøde her, fuck off jævla pikk
>>
File: 1379083614631.png (51KB, 589x534px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379083614631.png
51KB, 589x534px
>>550364174
Oy vey
>>
>>550363915
hva skiller nordmenn fra apene? Get bent fggt
>>
>>550364068
It is the worst western country, tied with Spain.
>>
File: 0536028149.jpg (821KB, 2272x1704px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0536028149.jpg
821KB, 2272x1704px
ringe de noen bjeller?
>>
>mfw norway/sweden are full of sissy faggots that drink lame energy drinks, play shitty games liek LoL and have the audacity to pretend they're vikings when in reality they're all perverted basement dwelling losers
>>
File: last ned.jpg (80KB, 801x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
last ned.jpg
80KB, 801x600px
>>550364225
sug meg
>>
>>550364231
KORGFJELLET!
>>
>>550364174
Hva er forskjell mellom en jøde og bøtte med drit?

- Bøtte
>>
>>550364271
ho der e søt ho ;)
>>
File: 0536028098.jpg (848KB, 2272x1704px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0536028098.jpg
848KB, 2272x1704px
>>
>>550364286
HAHAA
>>
>>550364415
fortsett å poste!
>>
>>550363726
>>
>>550364159
What the fuck man, just go somewhere and do some narcotics. It´ll feel much better

>>550364174
herregud, hvordan kan du sitte på b når du er så hårsår? Forbanna fæg
>>
I get depressed every time I come here.
>>
File: 1379081442079.jpg (107KB, 466x548px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379081442079.jpg
107KB, 466x548px
>>550364285
Hva sa den jødiske pedofilen til ungen?

- Vil du kjøpe litt godteri?
>>
>>550364285
youre lucky i dont go tell /pol/ your here kike
>>
>>550364271

Haha, jeg kjenner hun til venstre, hu heter Rikke.
>>
>>550364606
imma go jdif on yo ass
>>
>>550364516
dette.
>>
File: 0536028210.jpg (786KB, 2272x1704px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0536028210.jpg
786KB, 2272x1704px
>>
>>550364075
hun har en middels interessant instagram

instagram com /fridaschroder
>>
>>550361628
Jævla drittby!
Glad jeg flytta derfra...
>>
>>550350902
Landsmän...
>>
File: 1384014326235.jpg (143KB, 960x686px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384014326235.jpg
143KB, 960x686px
>>
>>550363294
Holocaust er en bløff, med du møter neppe en jøde garniert med bacon og bernaise suas
>>
>>550364716
JIDF* kike
>>
>>550364174
Koffer fekk ikke han hitler førerkortet?
-Han var for hard på gassen!
>>
sum bitch I talked to a while back
>>
>>550364749
tja... Den var nå ok..
>>
>>550364283
what annoys me is that the beta males up there are all fucking these gorgeous women
>>
File: breivik.jpg (49KB, 640x477px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
breivik.jpg
49KB, 640x477px
anders_moen på snap :)

send meg pupper ogsånt ;)
>>
>>550364285
En jøgle? Dæven... Er du omskjært?
>>
>>550365085
;)
>>
File: 0551690198.jpg (78KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0551690198.jpg
78KB, 1024x768px
kan me vennligst slutta å krangla å fokusera på å posta norske jenter med mindre klær
>>
>>550365162
Det er en jøde løs. Hvordan kan du slappe av?
>>
>>550364810
>>
>>550364283
>tfw this is a b8, and you're a faggot
Try harder
>>
>>550365162
Krangle? Æ lolle mæ ihjæl æ
>>
>>550365242
>>
Ære være de nordmenn!
>>
>>550364847
tviler på at du møter en pizza iført slitte filler også
>>
bergen
>>
>>550365242
Hv..hvorfor ikke noget dansk flag?
>>
>>550365162
>slutta
lel, wonder what that means
>>
>>550365221
Vi er kansje bare 2000 her i norge, men vi styrer fortsatt landet mer enn du tror
>>
Sverige representerar med lite svenska kroppar!
Avundar det Norska språket och den kvinnliga befolkningen. Funderar starkt att flytta upp till erat ljuvliga land och besudla era kvinnor och språk
>>
>>550365345
At slutta: To end. Or something.
>>
Var på besøg i landet den 17. maj.
For fanden i går amok den dag.
>>
>>
>>550365319
Navn på hon der? Og har du fleire fra Bergen?
>>
>>550365309
amen
>>
>>550365159
hnng
>>
File: renatedigre.jpg (36KB, 479x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
renatedigre.jpg
36KB, 479x720px
>>550363828
r.d
>>
File: 139034575478.jpg (92KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139034575478.jpg
92KB, 960x720px
>>550365319
>Bergen!

Har litt win på Linnea Vatnelid
>>
File: 1401054317626.png (196KB, 406x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401054317626.png
196KB, 406x375px
>>550365374
.. Sier'n fra mammas kjeller, med skateboardet stående rett innenfor dørstokken.
>>
>>550365326
För det är en nationell flagga... Bilden visar bara flaggor för "kommuner"/"stater"... Estland, Grönland, Island etc. är så små att deras nationella flaggor också är kommunflaggor.

Danmark, Norge, Sverige etc. kommer såklart finnas kvar... Tyckte mest det var lite onödigt att visa våra vackra flaggor, för de finns ju redan...
>>
>>550365326
Jeg forstår heller ikke noget...
>>
>>550365374
Det er faktisk sant, godt du greide å forankre jødehatet på en så simpel måte. Jeg er en smule stolt
>>
File: 0551690267.jpg (22KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0551690267.jpg
22KB, 480x640px
>>
We need to make Norway more brown with multiculturalism
>>
>>550361390

Det spørs jo helt hvor gammel du selv er da din kronidiot. Er du 22 år og knuller en 16-åring skal du gå jævli forsiktig i gangene. Finner foreldra ut av det kan du lett blir eid for voldtekt. Hvorfor?
Fordi hun ikke er 18 og myndig.
Men ettersom du er 13, så trenger vel ikke dette å være relevant for deg uansett.
>>
>>550362803
men men, speed er jo makka jo
>>
>>550365583
Nu har
>>550365570
så forklaret det, men stadig... Fandens fjeldaber!
>>
Oslo området en plass, tror jeg
>>
>>550365409
anbefaler kvinnene, men ikke språket, eller regjeringen for den saksskyld
>>
>>550364271
Kill, Marry.
>>
File: 1391639776309.png (441KB, 640x1553px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391639776309.png
441KB, 640x1553px
>>550365583
se
>>550364810

N.U. kan rädda oss från cultural enrichment också...
>>
>>550365790
Drep begge, eller gi dem til jøden.
>>
>>550365450
>>550365319

instagram com /laramargret1
>>
>>550364285
show us your jew man tits, or gtfo
>>
>>550365656
ho har lov tel å ha sex når ho e 16, så føreldran har egentlig ingenting dem sku ha sakt
>>
>>550365664
brovski
>amfetamin
>meta-amfetamin
>>
>>550365846
>>
>>550365586
ja. jeg holder skype meøter hver torsdag, med jack black, spielberg, Benkow-familien, Borøchstein-familien, Rotschild-familien, hele gjengen. vi bestemmer bare småting da.
>>
>>550365846
hehe
>>
>>550365697
Vanskelig å forstå for sånne flathodede folk som dere der nede på sandbanken nord for Tyskland...
>>
Jaevla helvete, nordmenn har veldig vakre jenter.
Da skal jeg ferdig skandinaviske studier mine, jeg skal dra til Norge og knuller alle norsk jenter.
Unskyld for darlig norsk.
>>
>>550365664
prøv nærmeste MC klubb
>>
>>550365485
kødder du? post!
>>
takket Norge for å gi verdens vakreste kvinner
>>
>>550365417
i just saw a picture of a naked woman and saw the word slutta. I guess I assumed wrong.
>>
File: Nordiske-flag.jpg (53KB, 720x562px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nordiske-flag.jpg
53KB, 720x562px
>>550365940
http://www.youtube.com/watch?v=gU_vt57u_5I
http://www.youtube.com/watch?v=8_ck7CGY-ag
http://www.youtube.com/watch?v=8pmk81df9jk
http://www.youtube.com/watch?v=W94yybauJP8
Patriotisk musik...
>>
>>550364731
Mer?a
>>
I want to live in this country

Hei, hva er galt?
>>
File: 0551690256.png (508KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0551690256.png
508KB, 640x960px
>>
File: 139034575368.jpg (82KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139034575368.jpg
82KB, 960x720px
>>550366051
Er ikke det beste i verden, men det er noe. Sharing is caring ;)
>>
>>550366090
You did.At least slut means stop/end in danish. Also, fart means speed.
>>
>>550366156
jøss, mer på hun i midten?
>>
>>550365956
nå snakker du bare piss igjen, det eneste du KANSKJE gjør for de gutta. Er å sleike hundemøkken av skoa dems, de hakke en småtass som deg med på masse hefty shit. Hvem prøver du å lure
>>
File: 13903457546.jpg (185KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13903457546.jpg
185KB, 960x720px
>>550366183
>>
>>550366141
go to sweden, they have hotter girls
>>
>>550365656
Du kan tydeligvis ikke lov, foreldrene kan ikke presse frem en sak der en 22, eller 66 år gammel mann har sex med en 16 åring da hun er over seksuell lavalder. Myndighet har ingen ting å si i saken, det eneste det spiller inn på juridisk er retten til å stemme ved valg, flytte hjemmenfra, ta lappen på større motoriserte kjøretøy og inntak av alkohol...
Lær deg hvordan lovverket fungerer før du uttaler deg din noldus...
>>
>>550366183
ja, det er da langt bedre enn noe jeg har sett tidligere!
>>
File: 139034575489.jpg (76KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139034575489.jpg
76KB, 720x960px
>>550366268
>>
>>550365956
Hvordan får man 20 jøder inn i en lada? 2 fremme, 3 bake og 15 i askebegeret.
>>
>>550366205
>danish
oh, sorry man. i didn't know everyone was speaking danish in a norway thread. silly me!

don't phuck with me, bro.
>>
>>550366286
That's not only about girls
>>
>>550366205
Same in Norwegian
>>
>>550366219
Og nå kan du gjenta dette på riktig norsk, så jeg skjønner hva du skriver, pakkis
>>
File: 139034554651.jpg (235KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139034554651.jpg
235KB, 960x720px
>>550366343
Og det var det. For nå..
>>
>>550365897
DING-DING-DING! Du misforstår. Foreldrene kan ikke si: "Du får ikke ha sex."
Problemet er at hun er under 18, dermed mindreårig og ikke myndig. Du vet hva myndig betyr, sant?
Du må ikke tro at det bare er for en 30-åring å kjøre på med en gang jentungen har blitt 16.
Det finnes flere eksempler på at gutter har blitt eid etter sex med en 16-åring når de selv er godt over 18.
>>
>>550366429
FI FAAN MORRA DI ASS!
>>
>>550361503
> Florenthyna

hun var virkelig en plagd jente husker hun brukte disse bildene for å "bribe" /b til å ta tilbake på hh.no
>>
>>550366408
Det var det jeg gættede på.
>>550366390
I don't know if they do. It just sounds almost the same. Almost.
>>
File: 1305424328030.jpg (26KB, 344x341px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1305424328030.jpg
26KB, 344x341px
>>550366376
>>
>>550366434
faen ikke gale. hvorfor er det alt for nå?
>>
>>550366286
I know, so hot girls that they look like they are about to explode any second.
>>
>>550366590
>>550366434
og hvordan har du fått fatt i dette? tilsendt personlig?
>>
>>550364030
Du klager på måten han skriver på, og so presterer du å skrive "nigger" istaden for "neger"?
Glasshus.
>>
>>550366590
Det dukker nok mer opp snart. Er bare å holde øyne åpen og dele det man har. Slikt man finner frem til win
>>
>>550364030
Hvor har du lært å skrive fellesnavn med stor forbokstav? Og hvorfor har du ikke lært kommareglene?
>>
>>550366539
hallo vest det sku bi nå sak på det, da bi jo ho avhørt, å vest ho sei da at ho va med på det, da e det jo ikke voldtekt. voldtekt=sex uten sammtykke, det vist vell ikke du?
så føreldran ska bære annmeld det dem vill,
>>
>>550366708
haha, vi vil vel ikke gi kildene unødvendig oppmerksomhet?
>>
>>550362053
Nån så har rana-mappa?
Hemnesfag her
>>
>>550366571
>you did

>I don't know if they do

you made a mistake today. when you go to bed at night, i hope you realized that not only did you let me down, you let yourself down too.
>>
>>550365242
We already have a flag
>>
>>550366863
witness protection
>>
ITT: Nordmenn som krangler over dialekter med hverandre, samtidig som alle er enig i at de hater jøder
>>
File: hg6w88.jpg (228KB, 715x752px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hg6w88.jpg
228KB, 715x752px
>>
>>550363828
Krisine reichel?
>>
>>550366951
skjekk ut
>>550362046
>>
>>550367034
Har du noen bergenbabes å dele?
>>
>>550366951

Wat? Finns det ei rana-mappa?
Do want.
Ranafag her
>>
File: nbb.jpg (42KB, 495x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nbb.jpg
42KB, 495x720px
>>
>>550367240
U need to go deeper, mestparten av det beste finnes på hardisker rundt om kirng
>>
>>550365374
hahaha styrer landet? den som var nærmest var jøden jeg var i milten med som var med i unge venstre, første jøden jeg har møtt i landet
>>
>>550366574
Hvorfor har jøder gigantiske neser?

Fordi luft er gratis.
>>
File: 1400452105155.jpg (61KB, 480x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400452105155.jpg
61KB, 480x720px
>>550367240
ohyes, hadd den før.
va dl location på megashare men den vart downa..
dump ho tine amanda
>>
>>550364030
klage du på vestlandskdialekt?
>>
>>550367225
Har ikke noe win, kun bilder fra facebook og instagram.

> Isabell Neverdal
>>
>>550367035
ITT: 4chan
>>
>>550367448
Vi har hatt en Jødisk Stortingspresident. Stortingspresidenten er
Norges nest mektigste mann.
>>
File: 1372863440888.jpg (320KB, 761x871px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372863440888.jpg
320KB, 761x871px
>>
>>550367706
Torry Pedersen er Norges mektigste mann.
>>
>>550367706
Jaha.. Hvem er den mektigste mannen da?
>>
>>550367035
Vi hater ikke jøder. Du får ikke mer drit enn en gjennomsnittlig Nordlending i Oslo.
>>
File: 0553266005.jpg (341KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0553266005.jpg
341KB, 1600x1200px
>>
>>550367678
en rumpe jeg kan sette pris på
>>
>>550367678
Tja.. jaja.. Er jo win som er gøy. Du får være på leting
>>
>>550367928
Alltid på jobb!
>>
>>550367593
Regn me aldersgruppa e litt før lav tel at eg kan finn nån eg kjenn uansett.
But do want still.
>>
>>550350902
There is no way ANY let alone ALL of these women are Norwegian....

Or even scandanavian OR FUCK YES I WOULD BEG FOR CITIZENSHIP! :(

I'm amerifag but there are so many hotties posted in this thread :(
>>
>>550367870
Snakk for deg selv. Jøder er rangert sammen med sigøynerne.
>>
File: 1399559132553.jpg (510KB, 1500x1125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399559132553.jpg
510KB, 1500x1125px
>>
>>550367603
å skrive på dialekt er verre en å bli voldtatt av negre.
hilsen bergenser
>>
>>550368179
ingen gjør en fucking dritt mot jøder her i landet, sigøynere behandler vi som dritt (med god grunn vell og merke)
>>
>>550368608
er jøder i eliten din tosk, hva kan vel normale folk gjøre. ta heller å bekymre deg over pakkisene istedet
>>
File: 1400005470099.jpg (3MB, 4000x3000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400005470099.jpg
3MB, 4000x3000px
>>
>>550368382
Det er kollektivt vedtatt at Bergensdialekta er den klart verste i landet. Og det er ikkje som om Bergensarane ikkje skrive på dialekt når dei kan.
>>
>>550368382
Å ikke skrive etter att man har pult moren din er værre enn å dø av aids etter man har blitt gruppevoldtatt av 1,000 negre.
hilsen ronaldo
>>
File: 1399308564695.jpg (16KB, 539x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399308564695.jpg
16KB, 539x960px
>>
File: 0551690235.jpg (36KB, 574x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0551690235.jpg
36KB, 574x960px
Thread posts: 322
Thread images: 122[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.