[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Scandinavia thread? Scandinavia thread. Svenskar, Danskere,

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 250
Thread images: 86

Scandinavia thread?

Scandinavia thread.

Svenskar, Danskere, Nordmenn & suomalaiset are welcome!
>>
Finland is not a parth of Scandinavia!
>>
Hejsa
>>
>>548344967
Suck my swedish dick. Like I give a fuck.
>>
Shout out til mine nordiske brødre
>>
>>548345009
Tjenare

Vad händer just nu då?
>>
File: Kid.jpg (141KB, 500x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kid.jpg
141KB, 500x375px
Älskar Sverige. Älskar skogen, älskar människorna, älskar historien (Vikingar och snuskigt mycket krig och blod), älskar det rena vattnet, älskar landet, älskar mytologin, älskar språket.

Jag är stolt svensk och jag älskar landet, men jag röstar fan inte på Sverigedemokraterna.

Finns en stor skillnad mellan rasism och nationalism. Börja inte något war under här nu på grund av det jag skrev btw, just saying
>>
>>548345081


Jeg er norsk. Dette viser bare hvor dumme noen av dere svensker er. Skandinavia er Norge, Sverige og Danmark.

Norden er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Du er en idiot! Hvis du vil starte tråder om land, så må du lære deg hvilke land som er i hvilke grupperinger!
>>
File: 1376854703582.jpg (208KB, 1181x1841px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376854703582.jpg
208KB, 1181x1841px
>>548344784
Nu tycker jag denna tråden ska handla om vackra avklädda skandinaviska kvinnor
>>
Någon som har koll på RF? Är de något för en som vill ut o banka Jimmie?
>>
Mega kuk penis djuret
>>
>>548345290
Enda anledningen jag röstar på SD är för att jag tycker den svenska kulturen är hotad av alla muslimer som kommer in i landet. Och för att alla dom pengarna vi lägger ner på invandring kan vi lägga ner på så mycket bättre grejer som till exempel sjukvård, skola och äldreomsorg.
>>
nogen der vil ryge en pind på Amager?
>>
>>548345081
Kiss my norwegian balls swede faggot
>>
File: images.jpg (8KB, 228x221px)
images.jpg
8KB, 228x221px
melkein päästiin torille
>>
File: 1401067649227.jpg (287KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401067649227.jpg
287KB, 1920x1080px
>>548345438

Jaaaaaa!
>>
>>548345425
k bry
>>
File: image.jpg (254KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
254KB, 960x960px
Danske piger er de bedste
>>
Fnergie snergie durgie burgee
>>
84 !
>>
Kan nordmannene forstå svensk eller dansk? Og snakke disse språker?
>>
>>548344784
what
>>
Let's all speak English instead. In that way everyone else will know what they're missing.

What about some reasons why Scandinavia is better than other places?
>>
>>548344784
Halloj nordiska vänner. Vad sker såhär på tisdagkväll?
>>
>>548346292
Kan helt fint forstå svensk og dansk. Men kan ikke snakke det helt uten videre..
>>
>>548346292
Inte norsk men jag själv som svensk tycker att det inte är något problem alls att första danska eller norska i skriftlig form. Att första folk som pratar norska däremot är sisådär och danska är omöjligt att första vad dom pratar om.
>>
Sverigebög rapporterar in!

Motståndsrörelsen. För eller emot?
>>
>>548344784
>master race
>always got invaded and taken over
>if allowed, would still get invaded and taken over.
>>
>>548346350
Wellfare
>>
>>548344784
Jesus christ Swedish is one ugly language. Danish would be alright if Danish people could manage to pronounce it properly. Norwegian is pretty cool.
>>
>>548346350
As OP pointed out: master race
>>
File: frog.jpg (8KB, 228x221px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frog.jpg
8KB, 228x221px
>>548346732
>Mfw Sweden has never been invaded..
>>
>>548346350

It isnt better anymore, trucks and trucks of niggers and muslims come everyday and there is nothing any goverment nor citizen does to it. Scandinavia is fucking doomed
>>
>>548346828

How does Danish people fail to pronounce Danish correctly?
>>
>>548344784

Yay Sweden!
>>
>>548346828
Neger snälla. De är ju alla samma språk, mer eller mindre..
>>
>>548346350
im banking on Scandinavia's superiority being within its strong cultural diversity. it is an asset that I believe will only further benefit the Scandinavian as the years go by.
>>
>>548347102
this
>>
>>548346732
When? Where? How?

Finland, Denmark and Norway got occupied by the nazis and Finland where soviet territory for a few hundred years. That's the only thing I can come up with.
>>
File: ultron.jpg (36KB, 1193x715px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ultron.jpg
36KB, 1193x715px
>>548347002
Why would anyone want to invade sweden
>>
>>548346808

Which we pay huge taxes for.
>>
>>548347257
smoking hot girls in sweden
>>
No hyi vittu
>>
File: Dannebrog.jpg (6KB, 296x170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dannebrog.jpg
6KB, 296x170px
Yolo drenge og piger
>>
>>548347257
Technology superior to the rest of the world
>>
I live in holland.

I wonder is it worth to migrate to Scandinavia in about 10 years?
>>
Perkele.
>>
>>548347102
They write general but pronounce it generel as an example. There is absolutely no consistency in the written letters and their pronunciation.
>>
>>548347432
Så låt det räknas och skjut svartskallarna och yxa ner politikerna! Hell seger!
>>
>>548344784
Norge reporting in!
>>
>>548347469
nice one guy, that really cracked me up.
>>
File: 1394986093304.png (174KB, 723x487px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394986093304.png
174KB, 723x487px
>>548344784
>>
>>548347002
... Have you been outside and seen your sandnigger infestation recently?

Just because they aren't killing your men and raping your women, doesn't mean it isn't an invasion.

Oh, wait, I've seen your crime stats...

Wake up to your country's demise, and FIX IT.
>>
Inderst inde er i allesammen stadigvæk Dansk Norge skåne halland og Blekinge
>>
>>548347485
The only reason I can come up with to migrate to Sweden from Holland is if you don't like crowdy Holland and want something less crowdy. If no then stay in Holland, You got weed.
>>
>>548345425
Fennoskandia då? Då slipper vi dansken också.
>>
>>548344784
Does this mean that finns can into master race now? bretty gud
>>
File: 1363204845405.jpg (52KB, 558x708px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363204845405.jpg
52KB, 558x708px
>>548347830
bb b but the girls are so pretty there
>>
>>548347002
>Tfw went to sweeden once.
>big sign going "WELCOME TO KEBABISTAN"
>NO BACON
>All women and girls are dressed in giant sheets can barely see eyes on them.
>>
>>548347794
They are raping their women lol, and I'm pretty sure they're also killing their men.
>>
>>548347545

who the fuck pronounce all words as they are spelled? Swedish words like hjärna is pronounced like gärna. Same shit when it comes to some Danish words.
>>
>>548347485
If engeneer and Norway: Yes.
>>
Troede jeg var den eneste!

Jylland reporting in.
>>
File: IQFkTAs.png (288KB, 526x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IQFkTAs.png
288KB, 526x486px
>>548347002
er du sikker?
>>
>>548347242
Finland got occupied by nazis? I dont think being allies is the same as getting occupied
>>
File: Svenne.png (10KB, 445x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svenne.png
10KB, 445x638px
>>548345605
Vad fan sa du precis till mig, din jävla slyna? Du ska fanimej veta att jag fick högst poäng i min klass när jag gick ur specialförbandet, och jag har varit involverad i ett flertal hemliga uppdrag emot Dansk jävlarna, och jag har dödat över 300 Danskjävlar. Jag är tränad i gorilla stridstaktiker och jag är den mest vältränade prickskytten i hela försvarsmakten. Du är inget för mig än bara en till måltavla. Jag ska radera dig ifrån denna planet med precision som denna planet har aldrig skådat, markera mina jävla ord. Du tror att du kan komma iväg med att säga det där till mig över internet? Tänk igen, din jävel. Medan vi pratar så kontaktar jag mitt nätvärk av spioner över hela Sverige och din IP håller på att spåras så vara beredd för stormen, mask. Stormen som rensar det där patetiska du kallar ditt liv. Du är förgörd, ungjävel. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig i mer än 700 olika sätt, och det är bara med mina egna händer. Jag är inte bara vältränad i kampsporter, men jag har tillgång till hela Sveriges missilnätverk och jag skall använda det till det fulla för att rensa ditt sorgliga ansikte ifrån hela Skandinavien, din lilla skit. Om man du hade en aning om vilken ohelig hämnd du har tillbringat men din “Intelligenta” lilla kommentar, så kanske du hade hållit käften. Men det kunde du inte, och nu ska du betala priset, din jädrans idiot. Jag kommer skita ilska över hela dig och du kommer att drunkna i det. Du är fan dödens, ungjävel.
>>
File: faggots.jpg (55KB, 528x297px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faggots.jpg
55KB, 528x297px
>>548344784
>typical Scandinavian
>>
Sidder og spiller computerspil, bliver så fandens tosset når folk er dårlige. Hvad gør man?
>>
>>548347264
And gladly so. Seeing that we do NOT pay for the services we receive from wellfare(other than taxes), we become richer as a society.
>>
Guys I have a plan!

1. Move all the sandniggers to Sweden
2. Move all Swedes to the middle east
3. ???
4. Profit
>>
>>548346828
Hey there school day tomorrow, go to bed!
>>
Hej, fin kväll.
>>
>>548348009
I don't know Swedish well enough to comment on it, but you could at least have consistency in your pronunciation. If you write a letter it should have a certain pronunciation which could vary slightly depending on the surrounding letters but I think it's a reasonably rule that it never be pronounced as a completely different letter.
>>
>>548348196
lærer dem at blive gode, eller finder nogle andre at spille med.
ellers stop med at tage det seriøst når du spiller med dårlige folk.
>>
>>548347002
*cough* Denmark *cough*
>>
>>548348009

Finns do.

Oh, before I forget: hajotkaa paskaan, visvavitut.
>>
File: wNXPFNF.jpg (302KB, 1526x1210px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wNXPFNF.jpg
302KB, 1526x1210px
>>548348465

min hjärna. PERKELE!
>>
>>548348283
I don't have lectures until 10 and I live right next to the university so I could stay up for a couple more hours and get a full nights sleep.
>>
File: 5MsWlNJ.jpg (943KB, 3180x2200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5MsWlNJ.jpg
943KB, 3180x2200px
>>548347120
Varför bränner dom den Svenska flaggan om dom vill så gärna flytta hit lol
>>
>>548348436
Folk er desværre dårlige til at tage imod undervisning da de somregel går ud fra at de er det bedste og at det er resten der er dårlige.
>>
>>548348196
Hvad spiller du?
>>
File: Sweden guard.jpg (353KB, 640x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sweden guard.jpg
353KB, 640x512px
>>548348454
håll käften danskjävel, ni brukade vara en del av Sverige.
>>
>>548348009
> who the fuck pronounces words like they're spelled
we finns do :3

you're languages are pretty confusing with all those shitty little differences between pronunciation and spelling you have to memorize
>>
>>548344784
We should make a Scandinavian union Denmark, Norway and Sweden
>>
mmmm jaa våran politik är ju världsbäst

... not...


För helvete vakna ni söner av norden, res er ifrån flocken som sover, försvara er mark och era familjer, och bit hårt och klös mot världsordningens hundar, ty de ska aldrig besegra oss.
Frihetens pris är välfärd lyx och överflöd, friheten belönas för de som offrar sitt svett och blod. Var hård och stark och visa vad som skiljer en son av norden ifrån en slav.
>>
>>548348465
Oikein, tää on ihan paska mesta muutenkin.

>>548348009
We share this trait with a few other languages, Japs one strange example.
>>
>>548348724
League of Legends.
>>
File: 1373080764537.jpg (30KB, 485x331px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373080764537.jpg
30KB, 485x331px
>>548348246
>pay high taxes to use the service later
>end up paying more because of deadbeats, immigrants, welfare queens etc.
>service is sub par with private clinics
>could've saved the money or paid for insurance
>but no
>>
Ah Sweden... Where young blond Swedes are being bullied by Turks, Albanians, Somalians, Moroccans etc... Still remember getting arrested by Malmo police for not taking shit from Somalians. Are you really Vikings? As a Dutch guy I would like to warn you as your country is becoming like ours very quickly....

PS. Why is Finland considered "Scandinavia"? Include Estonia then as well...
>>
>>548348791
>Kallar en svenska dansk

topkek
>>
File: 1391270333007.jpg (44KB, 400x610px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391270333007.jpg
44KB, 400x610px
>>548347002
You weren't invaded by nazis under WW2 because you allowed massive nazi troop transport to northern Finland and Norway. Also you simply gave away your iron ore to nazis.
Also your king at the time was a dedicated nazi himself, not to talk about Goerings wife being sweed.
>>
File: 1361107766123.jpg (19KB, 259x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361107766123.jpg
19KB, 259x240px
>>548344784
Jävla dumma skandinaviansfolk

Finland är inte skandiaviskt.
>mfw irish fag knows more about your retarded group of countries than you, fittmun.
>>
>>548348454
Saknar du något? Typ.. Skåne?
>>
>>548348723
hvis du kan spille med dem kan du også spille imod dem, lær dem på den hårde måde.
>>
>>548345583
Det här
>>
>>548348803
Like they pronounce golf like any sane person but then when they say giro they use the French pronunciation... it's lunacy.
>>
>>548348981
Nä Skåne är där den ska vara

I Svea rike
>>
>>548348938
You're talking to a nazi, dipshit
>>
>>548348152
Hvorfor drukner Oslo i svenske arbeidsinnvandrere?? Min erfaring med svensker er at de er dumme og regelstyrte. I Norge er hver man sin egen hersker, vi trenger ingen adel.
>>
File: 1326814525723.jpg (259KB, 1024x998px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326814525723.jpg
259KB, 1024x998px
>>548348898
No.
>>
>>548348661
>University
It's gymnasium in english
>>
>>548348968
Painu vittuun hikinen paskanaama.
>>
>>548348929
>>"kallar en svenska"

Och om du vore en riktig svensk så ska du kunna lite historia. Och du ska fan aldrig försvara en danskjäfel. Skandinavien borde bli vara som det var 1658.
>>
File: 1397127907052.jpg (18KB, 500x381px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397127907052.jpg
18KB, 500x381px
>>548347485
Pleaso don't nigger! We already have lot's of your kind and they tender to be so called "white trash" in Sweden!
>>
>>548348968
they are still skandinavian brothers.
Like iceland.
>>
>>548349224
Vi kallar iallafall inte USB för minnepinne
>>
>>548349325

Pidä neekeri pääs kiinni
>>
File: 1327607888010.jpg (196KB, 964x1379px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327607888010.jpg
196KB, 964x1379px
>>
>>548347894
Nej... så vil grønland bare med... og island...UGH!
>>
File: 1394586070968.jpg (66KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394586070968.jpg
66KB, 600x800px
Let's get dem scandinavian noods rollin
>>
>>548348679
Fun fact. Den eneste korrekte måde at skaffe sig af med Dannebrog (danske flag) er at brænde det. Sandnegere og nignogs er til grin.
>>
>>548349565
Oh boy, here we go
>>
>>548349565
Yes pls

Let them roll
>>
>>548349030
yeah, I can't really bother to learn all that shit

we should all probably speak finnish as a global universal language, it was made perfect without any of those dumbass inconsistencies
>>
>>548349492
It bet that's made by some estonian, and btw they have almost same three gay ass lions
>>
>>548349452
Med den kunskapen er vel du en av de mange som forsøpler hovedstaden vår.
>>
>>548348385
>says the faggot typing in english
>>
scandi retards don't even know their own geography

enjoy the shariah law
>>
Denfag reporting in

Why are swedish women so hot?
>>
File: 2qluxvl.png (854KB, 986x1118px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2qluxvl.png
854KB, 986x1118px
>>548349413
Skandinavia is a geographical feature which include Norway, Denmark and Sweden.
The Nordic countries is a cultural union including Norway, Denmark, Sweden, Finland and Iceland.
>>
File: 1331386392216.png (397KB, 600x402px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331386392216.png
397KB, 600x402px
Restore the Kalmar Union please.
>>
>>548349845
u 2
>>
File: 1374913514592.jpg (20KB, 350x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374913514592.jpg
20KB, 350x500px
>>548349204
doesn't change the facts bögjävel!
>>
File: thm_phpcYrsNL.jpg (18KB, 400x397px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thm_phpcYrsNL.jpg
18KB, 400x397px
http://heimskringla-niflhel.tumblr.com/
>>
>>548349591
Det skall dock göras med respekt.
>>
File: 1358273872173.jpg (113KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358273872173.jpg
113KB, 400x400px
>>
File: 246686.jpg (12KB, 150x284px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
246686.jpg
12KB, 150x284px
>>548344784
Ka sku en gjort uten havet?
>>
File: 1355936282454.jpg (156KB, 820x853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355936282454.jpg
156KB, 820x853px
>>
>>548344784
Danmark er det eneste rigtige land i verden, men stadigvæk vrimler det med Muhammeddanere og selv en svensker er i mine øjne muhammeddaner. Jeg siger at vi skulle have en Etnisk udrensning i Danmark og vores grænser skulle lukkes ingen ind ingen ud.
>>
>>548349869
*norwegian

For the same reason that british women are so ugly. Vikings, slaves, genetics.
>>
>>548347120
Unlike amerifags, swedes doesnt really get butthurt about people burning flags... Its not like we dont have more flags...
>>
>>548349945
>Skandinavia is a geographical feature
>The Nordic countries is a cultural union
Think again!
>>
>>548349981
How can't they just write his name properly, his name was Leifur Eiríksson.
>>548349523
Island hører vel mere til end Finland og Grønland gører.
>>
>>548350437
Du skulle vel aldrig støtte Dansk Folkeparti, eller vide hvem Daniel Carlsen er?
>>
>>548346292
Forstår helt fint svensk og dansk med litt konsentrasjon
Snakke blir en annen sak
>>
>>548350437
Enig i at en god oprydning ville falde i god jord. Men jeg synes nu heller ikke at fri adgang til/fra ligesindede nationer er en dårlig idé (her ekskluderer vi lige alt øst for tyskland).
>>
>>548350376
topkek
>>
>>548350549
Yes, just bend over and take it like a good goyim
>>
>>548350778
Nope kun DNSAP
>>
File: 1393280715440.jpg (61KB, 550x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393280715440.jpg
61KB, 550x383px
>>548350521
>>
File: 1400800758325.jpg (106KB, 576x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400800758325.jpg
106KB, 576x768px
c'mon guise
>>
>>548350437
ingen ut?? wtf
>>
>>548350549
Swedes don't have any pride carrying their own flags! Dragging the flag on the ground i.e.
>>
>>548350890
ska saan ralme ikke have franskmænd eller spanjoler til danmark.
>>
>>548346702
När ska folk sluta va så edgy med sina jävla motståndsrörelser. Folk är folk, allmänt folk borde bete sig som folk och inte förespråka rashat, förihelvette gubbar.
>>
>>548350437
>selv en svensker er i mine øjne muhammeddaner
Troll eller at være så dum
>>
File: 1397793315725.gif (939KB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397793315725.gif
939KB, 320x240px
>>548350586
I did, and it didn't change anything..
>>
>>548349413
Iceland are; Finnish aren't. The term Scandinavian is based more upon language similarity, whereas finnish is more akin to hungarian.

>knowledge is power

>>548349325
Fuck I love Finlands mastery at insults. Irish has no good insults as gaelige.
Please continue,

>make them dirtier than fingering your baby sister and finding your fathers wedding ring
>>
File: 1392838496077.png (83KB, 1546x996px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392838496077.png
83KB, 1546x996px
>>548345290
Varför använder du engelska ord när det finns ett adekvat svenskt vokabulär disponibelt
>>
>>548351035
Ni blir instängda med mellanöstrarna. Sorry killar.
>>
File: 1299593520781.jpg (326KB, 1200x923px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1299593520781.jpg
326KB, 1200x923px
>>
>>548351189
So..you're not related to Einstein!
>>
>>548351275
samme? o.o'
>>
File: 1335276702496.jpg (86KB, 444x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335276702496.jpg
86KB, 444x640px
>>
File: 1324311664352.jpg (65KB, 410x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324311664352.jpg
65KB, 410x500px
>>
>>548350934
Or show your disdain by not responding.
>>
bare ærgerligt der er så fucking mange parker(muslimer) -.-
>>
>>548351132
i is only trold
>>
File: 1329002609217.jpg (55KB, 834x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329002609217.jpg
55KB, 834x461px
>>
>>548345585
Hvorhenne af?
>>
>>548351562
Aldri sett et finer kart.
>>
File: norge-eu.jpg (34KB, 600x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge-eu.jpg
34KB, 600x300px
>>
>>548350376
That made me laugh.
>>
File: 130013.jpg (116KB, 620x930px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130013.jpg
116KB, 620x930px
Hva' så der bøgser!
>>
File: Idi Amin.jpg (54KB, 402x402px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Idi Amin.jpg
54KB, 402x402px
>>548351979
Dette kunne være den næste danske statsminister hvis vi ikke passer på
på billedet ser du Nazi Kader
>>
>>548350942
Og så kender du ikke Daniel Carlsen...
Pinligt trollet... Forsøg igen en anden gang :)
>>
File: 1398249621426.jpg (45KB, 747x624px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398249621426.jpg
45KB, 747x624px
>>548344784
>finland
>white
>>
>>548351267
Ime isäs syylästä lerssiä saatanan kyrpäyrjö karhunperse kusirunkku
>>
>>548350376
hvilket land er det nede i højre hjørne? Det ligner Tyrkiet, men deres credit rating er da lort.
>>
File: euscan-9997.jpg (51KB, 521x521px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
euscan-9997.jpg
51KB, 521x521px
Her er scandinavia fgts
>>
>>548351578
Another example of Danish people not having one single idea of how their language works, it's perker, but I understand your confusion because it's pronunciation is closer to perkar.
>>
File: 7PIIlI7.gif (2MB, 282x257px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7PIIlI7.gif
2MB, 282x257px
>>548351632
pffff
>>
>>548351562
Kan godt lide at Jylland ikke er med i det beboelige område!
>Korrekt kort er korrekt
>>
>>548352425
Taiwan og Singapore skulle jeg nok mene
>>
>>548352374
You broke google translate

A+

So 'fuck am I reading?
>>
>>548351786
Nei, norge har ingenting å gjøre i EU.
>>
>>548352673
Ved ikke rigtigt, nordjylland er med i beboelige områder på det kort.
>>
bunch of fucking perkeles
>>
>>548352846
well google translate isn't really hard to break
>>
File: bjarkey.jpg (35KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjarkey.jpg
35KB, 640x480px
>>548351437
This is an Nordic master race thread. I thought you knew.
>>
>>548348650
missä on Danmark?!
>>
>>548347002
Sweden was invaded quite a few times, and twice occupied by Denmark, fag. Every swede should know this
>>
File: 1329942126325.jpg (114KB, 478x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329942126325.jpg
114KB, 478x640px
From that glorious day.
>>
>>548352962
>Update
Jos sanot suomeks ni sano ees Tanska, helvetti
>>
>>548352374
According to google translate:
English:
Suck my father's wart lerssiä kyrpäyrjö bear ass fucking kusirunkku

Svenska:
Sug min fars vårta lerssiä kyrpäyrjö bära ass fucking kusirunkku
>>
>>548352887
Ja ok... En lille fejl på kortet :/
>>
File: 1329942160625.jpg (114KB, 800x517px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329942160625.jpg
114KB, 800x517px
>>548353142
>>
>>548352506
sry mr. grammar nazi
>>
File: 1329942772458.jpg (82KB, 680x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329942772458.jpg
82KB, 680x510px
>>548353238
>>
File: 1399749716252.jpg (49KB, 353x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399749716252.jpg
49KB, 353x510px
Here is one for you Scandifags. This torrent was made for you in mind, those who have these videos blocked in your countries. Here is a torrent of 111 redpill videos on Hitler, National Socialism, and the Jews. Over 180 hours of content. It even includes the full 6 hour version of Adolf Hitler the Greatest Story Never Told.
>>>/t/594536
to download the torrent, open up utorrent go to this symbol [-] and copy this following link and paste it there:
magnet:?xt=urn:btih:D0207A73F78FB62306A7CF84C5BECCB20C6332B0&dn=natsoc%20videos%20-%20backup.rar&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.ccc.de%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80&tr=udp%3a%2f%2ftracker.istole.it%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.ccc.de%3a80&tr=udp%3a%2f%2fopen.demonii.com%3a1337
>>
>>548352435
Det är det politiska Skandinavien enligt utomskandinavisk tolkning. Det geografiska Skandinavien är en halvö där endast Sverige och Norge ingår i dagsläget. Danmark med sitt forna territorium Skåne har hört till det geografiska Skandinavien och räknas därför därtill.

Din bild skildrar, för oss skandinaver, Norden.
>>
>>548352694
Det er Hong Kong din idiot
>>
>>548345839
bara faktum att ni kallar tjejer för "piger" är helt oförståeligt... jävla skumt land ni har där borta i Danmark.
>>
Suomi perkele torilla tavataan eiku :--D Tuomaripeli jne
>>
>>548353510
hmm, høres smart ut. Tar deg på ordet!
>>
>>548353341
who is that???
looks like a duche...
>>
>>548353341
>>
>>548353557
Och det svenska ordet "piga"?
>>
File: 1399836451942.gif (2MB, 300x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399836451942.gif
2MB, 300x259px
>>548352326
You not related to Einstein ether.
>>
>>548353182
Suck your fathers wartdick satans puckedick bearass pisswank would be a straightfoward translations
>>
File: 1401194290072.jpg (107KB, 630x487px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401194290072.jpg
107KB, 630x487px
>>548353527
okay xD
>>
File: 1334067795992.jpg (496KB, 1163x691px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334067795992.jpg
496KB, 1163x691px
>>548353797
>>548353789
Just a random
>>
>tfw living in a non-multicultural area in bromma outside Stockholm
feels good man
>>
File: 1401147563271.gif (345KB, 400x336px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401147563271.gif
345KB, 400x336px
>>548353870
>>
>>548353145
Mutta en puhu suomea :(
>>
For helvede! Skal aflevere 2 artikler torsdag! Har ikke tid til det her!
Hvorfor fanden laver i den her tråd nu???
>>
File: SD2014.png (288KB, 454x353px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SD2014.png
288KB, 454x353px
>>
>>548344784
I see you want somalians in here! Yeah!
>>
File: 1342992221472.jpg (90KB, 726x1030px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342992221472.jpg
90KB, 726x1030px
>>548353991
>>
>>548353420
good speed, keep seeding
>>
File: 1329170258619.jpg (497KB, 2249x1345px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329170258619.jpg
497KB, 2249x1345px
>>548354335
>>
File: 1329003029395.jpg (66KB, 260x554px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329003029395.jpg
66KB, 260x554px
>>548354489
>>
>>548353952
stop
>>
File: 1396127757027.jpg (311KB, 600x696px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396127757027.jpg
311KB, 600x696px
>>548354563
>>
>>548346292
Understand, yes. Speak, barely.

I don't know why it's not the same in reverse for the others.
>>
File: 1369328118294.png (138KB, 750x555px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369328118294.png
138KB, 750x555px
>>548354702
>>
File: Pow.jpg (173KB, 638x958px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pow.jpg
173KB, 638x958px
>>548354924
>>
>>548355027
>>
File: Skånska Flaggan.png (442B, 190x140px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skånska Flaggan.png
442B, 190x140px
Ni andra nordbor kan ta er i röven! Skåne är har för att rädda dagen!
>>
Skulle man som svensk ingenjör kunna flytta till norge och starta en framgångsrik karriär?
>>
File: a1AQZrP_460sa.gif (2MB, 390x205px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a1AQZrP_460sa.gif
2MB, 390x205px
>>548353991
>>
>>548345583
invandringen drar in mer pengar än vad den kostar, trist att välta din världsbild
>>
File: 416px-Skandinavism.jpg (69KB, 416x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
416px-Skandinavism.jpg
69KB, 416x600px
FOK YOU FINDLAND
>>
>>548354868
Jeg vil mene der er en tendens til at nordmænd, svenskere og danskere kan forstå hinanden på kryds og tværs. Sådan er det i hvertfald her i Danmark.
>>
File: 1073.jpg (57KB, 300x226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1073.jpg
57KB, 300x226px
I still wish Breivik would have had a GoPro camera and uploaded the film, that would have been epic.
>>
>>548355176
If you want to wait tables.
>>
File: 1334867837546.png (678KB, 638x982px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334867837546.png
678KB, 638x982px
>>548355202
>>
>>548355176
Ja.
>>
>>548344784
suomi fuck yeah
>>
File: Vladimir_Putin-6.jpg (604KB, 2048x1428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vladimir_Putin-6.jpg
604KB, 2048x1428px
>>548354674
nope :D
>>
Gas the swedes.
Nordic war now!

-Finanon
>>
>>548348065
Sånn er det faen meg i Oslo nå, det er 5 hvite i klassen min og jeg er EN av dem. Vi er totalt 30.
>>
File: 1332438676123.jpg (225KB, 1081x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332438676123.jpg
225KB, 1081x720px
>>548355374
Maybe King Anders will tell us when he's out from prison.
>>
>>548355259
Tull, det er veldokumentert at innvandringen koster skandinaviske samfunn mer penger enn de "tjener inn".

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/vmu.html?id=577139
>>
>>548355552
var det ikke noget med at etniske nordmænd bliver en minoritet i Oslo inden 10 år?
>>
>>548348254
wont work, americas has all the oil there.
>>
File: 1369325099629.jpg (170KB, 874x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369325099629.jpg
170KB, 874x510px
>>548355562
>>
File: 2264816.gif (156KB, 1000x325px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2264816.gif
156KB, 1000x325px
Best Finnish comic
>>
File: norden-og-baltikum.jpg (41KB, 450x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norden-og-baltikum.jpg
41KB, 450x250px
Lithuanian reporting in
>>
File: 1400458748270.jpg (621KB, 2000x1330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400458748270.jpg
621KB, 2000x1330px
>>548352326
>>
Swefags

How does it feel to be the biggest muslim state in the world?

How does it feel that you raped your whole nation, a nation that was considered as best in the world, in less then one generation?
>>
>>548355743
Dont make up numbers, it looks bad for the cause.
>>
File: 1401191876607.jpg (24KB, 355x348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401191876607.jpg
24KB, 355x348px
>>548344784
And this thread went right down the sewer as usual. No way uniting these potato eaters! Pic related!
>>
File: 229846.gif (23KB, 500x154px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
229846.gif
23KB, 500x154px
>>
Amerifag here.

Went to amsterdam this april and literally EVERY scandanavian girl i ran into have a 10/10 ass.

Tell me your secrets
>>
File: lepisto.gif (1MB, 258x303px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lepisto.gif
1MB, 258x303px
>>548355862
I'm sure you can show your self out.
>>
>>548355964
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/norskspraaklige-elever-kan-bli-i-mindretall/a/591839/
>>
File: 1359285853251.jpg (2MB, 4928x3280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359285853251.jpg
2MB, 4928x3280px
>>548355964
>>
>>548348065
barn leker på gatan, jag ser inte problemet
>>
>den følelsen når ingen utespisingkultur i Norge

Jeg er høy og hater å stå over benker, må enten bøye meg framover eller strekke bena ut til siden. Gjør det mongo å lage mat over lengre tid.
Thread posts: 250
Thread images: 86[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.