[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

What the hell is this

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 11
Thread images: 6

File: image.jpg (77KB, 800x598px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
77KB, 800x598px
What the hell is this
>>
File: buddhalemonproduct.jpg (175KB, 1600x1158px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buddhalemonproduct.jpg
175KB, 1600x1158px
buddha hand citrus or something related maybehaps?
>>
File: $_35.jpg (13KB, 300x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
$_35.jpg
13KB, 300x224px
>>2010811
It's a hand carved wooden croaking frog. I have one too.
>>
>>2010811
A horrifying amalgamation of lemons.

W҉̡̬͇͔H͇̠̳̪͖̬̕͠Ẹ̸̳̟̱̞͖Ṉ̴̟͙̲̠͝ ̥̲̹̪̫͕L̀҉͇̭̘͉̮̼I҉̝̥͔͔̯͚̙F̣̱̟̬̻̟̀E̸̖͚͈̺̫̲̗̰ ̲͇̣G̞̼̠͘͞ͅI̙̦͎ͅV̘̭E̤̬̣̰̠͜ͅS͕͔͈͍̗͢ ̜̜Y̲̰̖͖͍̤͠͞Ó̸̫̲̜̩̳̮̯̝̹̕Ù͍̞͉̟̺͝ ̟͞L͈̻͈E̴̛͔̥̠̭͖̖M̷̜͖̠͟͞O͎̘͈̠̰̠͓͓͡N̸̛̗S̢̩̫̥͍̜͔̹͇͞
͎̝̻̯͟
̧̲͖̰̟͔̭̀M̛̱͙̗̖͢͝A̢̰̘̤͕̳͉̖͟K̛̼̙̰̱̠̺̙̼È͚̯̻̲͚ ̯̹̳D̝̺͍́E̥͓L̶̤̭͠I̛̫̭͔C̴̭̺͎̻̖̕I҉̫̳̘̜̜̯̙͎̀O̲̝̯͟͡Ú̙͕̪̙̜̲͉͜S̙̱̰̯̗͈͙̦͘͠ ̢̲̱́E̟͉̩͓͢͞ͅL̞͓̦͘͠D̬͔̘̺̀R̨̦̼͟͜I̴̱̜̼̬͟Ṭ̴̠̠͚͉̫͠C҉̸̦͔͕̦̗͡H̠͍ ͏̻͕̱̤̙Ļ̸̦͎͈̼̹E̸̱͖͟͝M̥̬͕͉͚̞̥̀͠O̩̤͈̺̪͚̳͖̕N̴̬̤̜A͉͇̣̤̹͇͝͝D̺̙̤̩E҉͏̞͓̤̲̺͙͉
>>
File: 1280x720-FKU.jpg (77KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1280x720-FKU.jpg
77KB, 1280x720px
CU̝͖̳̙͉̬̱͝T̢͍ ͚̗̦͉̯O͕̱͝F̻̪̩͚͇̭F͘ ̡̲͕̺T͎̬͍̗͜HE̴̫̭IŔ̥͉ ̻͙͕̖̠L̶I͍̥M͢B̬S̯
>>
>>2010811

KANEDAAAAAA
HELP...ME...
>>
>>2010814
looks more like satan's anus than buddha's hand
>>
File: mfwiwaswasp.png (157KB, 443x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfwiwaswasp.png
157KB, 443x224px
>>2010811
It's perfectly healthy, genetically modified lemon! Get more lem for your mon-ey! Right guys???
>>
>>2010811
tekeli-li
>>
>>2010953
But lemons are not natural, you hippie scum.
>>
File: IMG_0125.jpg (382KB, 1036x777px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0125.jpg
382KB, 1036x777px
kinda reminds me of this gross little mycological find. any ID on this would be neato too.
Thread posts: 11
Thread images: 6


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.