[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Runrunriru gokigen ikaga? Ranranrara tenshi ga tooru Runrunriru

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 38
Thread images: 4

File: itt.png (3KB, 280x108px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
itt.png
3KB, 280x108px
Runrunriru gokigen ikaga?
Ranranrara tenshi ga tooru
Runrunriru ohanabatake ni
Koi to iu hantingu!

Dokkin mechakucha LOVE YOU nna
Hakkiri ittena paradaisu
Yuke! Toratora kougeki
Ranpari yappari gyokusai
HEY piipoo HI piipoo
Doke doke odoru kiizerubahha BOO!!!

Kimorebi no gogo karenna otometachi
Yawaraka ni hora mirakuru mousou no naka

Aa egaki kirenai tokimeki wa
Kitai shiteru shiteru shiteru
Matteru matteru matteru
Akai sukooru nano...

Sou
Dokkin mechakucha LOVE YOU nna
Hakkiri ittena paradaisu
Yuke! Toratora kougeki
Ranpari yappari gyokusai
Zokkun kurukurudoS
Dondake BEAUTY parasaito
Mokkai! Toratora kougeki
Gakkari yappari gyokusai
HEY piipoo HI piipoo
Doke doke odoru kiizerubahha BOO!!

Runrunriru gokigen ikaga?
Ranranrara tenshi ga tooru
Runrunriru ohanabatake de
Ranranraranran

Yumeiro no yoru kiyoraka otometachi
Yure ugoku no wa hajirau negurije no suso

Aa osaekirenai tokimeki ni
Hanaji deteru deteru deteru
Rittoru rittoru rittoru
Atsui sukooru nano...

Sou
Gatten wa chamecha dokkyuntte
Sakkuri ittena paradaisu
Shitteru kirakira bishoujo
Haido yappari dokusai
Jakkan guruguru shimasu
Sondemo GIRLY paradokkusu
Shitteru giragira hishoujo
Jikiru yappari dokusai
HEY piipoo HI piipoo
Doke doke hazumu kiizerubahha BOO!!!

Aa egaki kirenai tokimeki wa
Kitai shiteru shiteru shiteru
Matteru matteru matteru
Akai sukooru nano...

Sou
Dongara gasshan wasshoi no
Zangirimarukome paradaisu
Gasshiri ikinari kesshousen
Fundari kettari tenkomori
Dopperugengaa doudesu
Ii desho nandesho parashoo!
Massuru bocchari bonkyubbon
Andesu menderu sakenderu
HEY piipoo HI piipoo
Dole dole hazumu kiizerubahha BOO!!
HEY piipoo HI piipoo
Doke doke odoru kiizerubahha BOO!!

Runrunriru gokigen ikaga?
Ranranrara tenshi ga tooru
Runrunriru ohanabatake de
Ranranraranran
>>
Ive never even seen this, but the first line kobayashi said in the song.

She didn't just ask us to become a pig, did she?
>>
>runrunriru
Only thing harder would have been jibun wo.
>>
>>153534741
Ok that one was pretty easy.

>>153534737
Pleb.
>>
Kurikaesu sekainando te wo nobashitara
>>
>>153534840
Meme/Zero.
>>
>>153534855
very good anon
>>
KI-MI TO
>>
Sono te kara hanate kodō karada minagiru yūki de
>>
dakara one way two way
>>
SOMEONE ONE ONE

SOMEONE ONE ONE
>>
>>153535358
Binbougami ga
>>
>>153535309
Carnival Phantasm

THE NIGHT SKIES FULL OF CRIES
>>
dokkiri dokkiri don don
>>
>>153535404
Spoil Yamada.
>>
File: rage.jpg (31KB, 300x309px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rage.jpg
31KB, 300x309px
>>153534642
>that moment you find out
>nobody knows how to properly romanize Japanese words
>and the way you do it doesn't match all the fucked up fan pages
>resulting in no search matches
>and you're doing it right
>>
AND YOU DON'T SEEM TO UNDERSTAND
>>
File: 7cb.jpg (117KB, 680x1164px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7cb.jpg
117KB, 680x1164px
>>153535337
>>
IM ALIIIIIIIVE IM ALIIIIIIVE OHH YEAH!!!
>>
CAUSE I FEEEEEEEL
>>
Makenaide LIFEEE
Kuyashii kimochi gaaa
>>
kuzurete owaru sekai
mujihi ni tsugeru
kimi wa hitori nani wo kiiteta
boku wa tooi yume wo miteta
nani wo erabitoru nani wo akirameru
kimeyou to shiteru boku wa nanisama da
nani wo erabu ka wa mou kimatteiru
machigai wa nai ka kami ni toikakeru
hitori kiri janakatta
zutto soba ni itanda
kono te wo nobasu
kowai mono nanka nai
tatoe bakemono ni naroutomo nashitogeru
>>
PIPIRU PIRU PIPIRU PI
>>
>>153534642
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
GURUGURU MAWARU
>>
kawashita yakusoku wasurenai yo
me wo toji tashikameru
oshiyoseta yami furiharatte susumu yo
>>
Pu cho grasses an.
Nasing wirr be wong.
>>
>>153546722
TELL ME RHY
TELL ME RHY
TELL ME RHATCHOO WANT
>>
Anime ja nai
>>
Ashita wa kitto nani ka aru...
>>
GET

OUT

OF

GATE
>>
NANTOKA NAREEEEEEEE
>>
>>153534642
ONE PUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNCH!!
>>
>>153547619
Akagi
>>
Why, why, why, why I want to dive feeling over !!!
>>
Se-no
>>
>>153549067
https://www.youtube.com/watch?v=5qZfSY_5e_8
>>
ITSUKAA KIIITOOOO FUTARIII
KOI NO MAHOU no TORIKOO
ZUUUTTOOOOO ZUUUTOOO
WATSHI WA KOKO NIIRU YOOOO
ANATA NO SOBA NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Thread posts: 38
Thread images: 4


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.