[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Are there any girls here from the netherlands?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /soc/ - Cams & Meetups

Thread replies: 31
Thread images: 5
File: nederland vlag.gif (4 KB, 384x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland vlag.gif
4 KB, 384x256
Are there any girls here from the netherlands?
>>
File: 1428583516704.jpg (525 KB, 798x1002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428583516704.jpg
525 KB, 798x1002
bump
>>
>>23281057
Die bestaan niet
>>
File: sfdsfsfsf.png (391 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sfdsfsfsf.png
391 KB, 900x900
>>23281150
>>
>>23281203
Huilebalk
>>
>>23281262
>>
>>23281357
Geloof er geen balhaar van
>>
>>23281682
Nou ik ben er toch echt
>>
>>23281693
tijdstempel nu
>>
>>23281693
>>23281699
Wat hij zegt
>>
>>23281699
>>23281727
your loss ;)
>>
>>23281811
21/m/020 hier, waar kom jij vandaan schatje?
>>
haha!
>>
>>23281811
Nou vooruit dan, ik geloof je, snapchat?
>>
Dat gevoel wanneer er geen A'dammers zijn.
>>
In het noorden zijn ze nog wel eens te vinden, heel zelden in het zuiden.
>>
>>23281844
heb ik niet
>>
Ga carnaval vieren schavuiten
>>
>>23281953
Balen, iets anders om te converseren?
>>
File: 5114407.jpg (44 KB, 351x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5114407.jpg
44 KB, 351x352
>>23281057
>>
>>23281997
altijd al eens een moslim willen doen
>>
>>23281973
ik heb kik en skype
>>
>dat gevoel wanneer jij de enige persoon in jouw stad op het vierkanaal bent
>>
>>23281997
Kik of Skype ?
>>
>>23282016
dat is haram
>>
>>23282032
Paas kik dan x
>>
>>23282247
Niet eens gevraagd hoe oud vandaan enz...
>>
>>23282185
anaal dus?
>>
>>23282297
Heel onbeleefd van mijzelf, ik ben 21 jaar en kom uit de buurt van hoorn en u?
>>
>>23282305
Goede oplossing, bedankt voor het meedenken
>>
>>23282402
Hey dat is niet echt ver. Maar ik ben dat meisje nie(zie ID)
Thread replies: 31
Thread images: 5
Thread DB ID: 491081[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.