[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Waar en hoe vind je tegenwoordig sex in Nederland...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /soc/ - Cams & Meetups

Thread replies: 5
Thread images: 2
File: nederlandvlag.jpg (103 KB, 3380x2375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederlandvlag.jpg
103 KB, 3380x2375
Waar en hoe vind je tegenwoordig sex in Nederland als een introvert?
>>
File: rld-alley.jpg (196 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rld-alley.jpg
196 KB, 1600x1200
>>23270888
Geen idee
>>
>>23270888
Probeer tinder?

Craigslist heeft af en toe wel activity in de MW4M section. Als je zin hebt in trio of iemand wil cuck'n
>>
Ligt eraan, als je een vrouw bent, kan je overal wel iemand vinden (in dat geval is mijn kik diegozer97, haha), maar als gast zou ik toch echt gaan tinderen ofzo. Je kan ook sexmarkt.nl proberen, 1 van de weinige site's waar de meeste ads nog wel echt zijn.
>>
>>23270888
Mooie dubbels.

Als je in Amsterdam bent, gewoon 's nachts toeristjes oppikken uit de kroeg. Vaak zo dronken dat het bijna nooit uitmaakt wat je zegt, en wie wilt er niet seks met een amsterdammer als ze toch naar de klote zijn. Past mooi in het rijtje goede verhalen als ze thuis komen
Thread replies: 5
Thread images: 2
Thread DB ID: 489303[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.