[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
life is a meme, and then U die
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /s4s/ - Sh*t 4chan Says

Thread replies: 157
Thread images: 8
File: 1449382437715.png (383 KB, 618x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449382437715.png
383 KB, 618x528
life is a meme, and then U die

:^)
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis.

I'm a grill btw
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126133
then your girlpenis growz obv
oh and Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
but what if someone without penis posts
"thank Mr. Penis"?
>>
>>4126162
They grow a 1 inch penor
>>
that dick needs to be clipped that is a most heinous foreskin
>>
>>4126165
and finally i get my own benis
>>
>>4126178
idk mutilate at your own risk tbh smh
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
sleep tight boss
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis

Your fortune: Very Bad Luck
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
#fortune
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr Penis

Your fortune: Good Luck
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
thanks Mr.penis
>>
>>4126110
That's why benis fly
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis

Your fortune: Good news will come to you by mail
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr.Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4128611
>>4128200
>>4126133

nice dubs

Thanks Mr. Penis
>>
thank mister penne
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis

I don't need the extra length but that's cool I guess.
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis

Your fortune: You will meet a dark handsome stranger
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr.peepee
>>
Thanks Mr. Penis
>>
File: unnamed.jpg (44 KB, 288x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
44 KB, 288x512
Thanks Mr penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr Penis
>>
thanks, mr penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr.Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
tHANKS mR. pEENIS
>>
Thanks Mr. penis.
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr.Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr.Penis.
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks, Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis

Your fortune: Outlook good
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks, Mr Penis
>>
>>4126110
thanks mr penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis

Your fortune: penis growth
>>
thanks mr penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
i have 8 inch of pure DONG
>>
>>4126110
Thanks mr penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
File: kek lopez.jpg (103 KB, 432x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek lopez.jpg
103 KB, 432x288
Aaaaah, I can feel it growing already.
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
thanks mr penis
>>
"Thanks Mr Penis"
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr.Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. penis
>>
Thanks mr. Penis
>>
>>4129711
>>4129866
>>4131000
>>4131355
>>4131588
>>4131700
>>4132211
>>4132955
>>4133022
unchecked dubs make mr. penis ungrow, aka shrink
>>
Thanky Penis Man
>>
"Thanks Mr. Penis"
>>
Thanks Mr. Penis
>>
thanks Mr Penis.
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis <3
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thank Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
no mr.Penis.
>>
>>4126110
>:^)
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
THANKS MR BENIS

Your fortune: キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
>>
Thanks mr penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4134088
>>4133711
nice dubs
>>
>>4126110
i just discovered that that is not a penis but rather a fish. i feel ripped off.....
>>
>>4128087
>87
Fore!
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr
Penis
>>
File: 1454178206137.jpg (128 KB, 1599x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454178206137.jpg
128 KB, 1599x899
"Thanks Mr. Penis" - mate
>>
Thanks Mr. Penis!
>>
>>4126110
Thanks mr.penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
i think my benis grew for real
>>
thanks mr penis
>>
Thanks Mr Penis
>>
Thanks mr. Penis.
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr penis
>>
Thanks Mr. Penis

Your fortune: Better not tell you now
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
thanks mr. penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
thanks mister penis
>>
File: 1449747272404.jpg (533 KB, 1648x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449747272404.jpg
533 KB, 1648x2000
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks, Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
T̶̷̙̲͇̺ͣͣ̉ͥ̐̌ͣ̈ͧ̓ͮ͛ͫ͞h̭̹̫͍̝̭̮̟̃̈́ͫ͒ͯ̈ͨͫ̚̕a̶̮̮̭͕͉͖̱̣̟̜̻͔̦̤͚̖̿̃͌ͦͤ͗̚͞ͅn̛̲̤̦̬͕̞̠͓͈̯̣͓͚̱ͮ̅̒̏̊ͪ͋͐ͪ̾ͫͮ͛͜͝k͚͚̦͓̼͕̱̺ͪ̂̽ͪ̓ͭ̓̉̾̀ͧͬ̀͜͢ ̛̙͙̗̗̖̀ͬ̾ͬ͗̀̀ͪ͂̀̊͊ͯ̀͟͟M̴̖̠̻̖̩̜͖̦̝̟̘̼̲͔̽̄ͨͫ͋ͯͤ̃̓ͦ̒̿ͬ̚͡r̢̽̾ͯͧͣ͐͑̓͛̈́̈ͥ͆̅̄ͧ̌͗̀҉̷̥̼͉̯͓̮͎͔͞.͚̝͙̫̤̥̪͎̥ͩͦ̉̈́̇̉̈́̍͜ͅ ̵͈̥͚̺͖̘ͥ̂͂ͭͮ͒̏ͬͦ̂̚͝P̵̷̡̙̺̣͇͕̮̪̲̥͙̗͙̻͕͂ͬͧ͛̌́ͤͮ̚ͅȩ̵̡̬̞͇̞̜̤ͫ̀ͯ̈̓̍ͨ͆͂ͤ̄̈ͣͬ̓͌́̚͞n̛̦̰̯̮̙̞͓̋̆̓͑͐͒̃̄͑͠i̡̟̳̮ͩͬ̑ͫ͑̍̓̑͘͘͡s̸̸̢͓̙̘͕͓̱̟̠̬̪͙̤̱̺̮͓̠̑͂̉̔
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
Thanks Mr.penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4137633
good double
>>
>>4131519
You fogoot zozzle
>>
Thanks Mr. Penis
>>
>>4126110
thanks mr.penis
>>
>>4126110
Thanks Mr. Penis
>>
Thanks mr.penis!
Thread replies: 157
Thread images: 8
Thread DB ID: 486399[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.