[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
[sys] general
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /s4s/ - Sh*t 4chan Says

Thread replies: 11
Thread images: 3
File: image.jpg (25 KB, 365x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
25 KB, 365x410
new meme: sys
its like ses but its sys
>>
>>4078971
so hes like a terror dactal or somethibg
>>
>>4078971
you are trying to post an EBIN MEMES to 4chan's [s4s] board when suddenly

sys
>>
you're shoveling snow in front of the house down the street
thinking about important things like your best friend's mom's boobs
bout to slip on some ice when, predictably

sys
>>
File: sys.png (7 KB, 361x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sys.png
7 KB, 361x293
i like your sys but you're infringing on someone else's original name
>>
>>4079021
>infringing
You see, that is a common misconception. All memes and variations on this board are the property of all. This is a community of sharing and caring. If you have a problem with that then you might want to try any of the other several dozen ones which might be more to your liking. Thank you. :^)
>>
>>4079024
wew lad, i didn't know this was rude board...
>>
>>4079033
It doesn't have to be. :^)
>>
>>4078971
Delete THIS system32

Your fortune: ( ´_ゝ`)フーン
>>
>>4079033
>33
nice
>>
File: sysesd.gif (206 KB, 365x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sysesd.gif
206 KB, 365x410
ẏ̶́̈́̊̒̈̂͐͐̈́͜͏̝̟̱̖̯̘̼̳̰̘́ö̴̵̧̼̬̞̖̈͌ͪ͑̋̕u̓̎̐̎̐ͤͧ̔ͦ̊͐͐̒͑̋͆̚҉̝͍͎̣͜ͅ ̸̦̻̺̜͔͈̋ͯͬ̿͒͊̇ͥ̊͐͒ͧ͘͠c̵̡̲̗̺̩͔̭̠̘̮͉͙͉̟̔̐̌ͮͣ̊̀͘͞ą̗͇̼̮̺͔̖̙̖̗̭̠̖̲̖̻̺̙͐ͦ̓͐͌ͤ̌ͬͥͥ̐̅͘n̨̰͕̝̜̹͐ͣͯ͑ͧͬ̌͆̚͢͞͞n̳̬̺͈̤̮͙͙̝̼̘̜̫ͭ̅̋̊̉̒͐͊̕͟͜͝͡ơ̥̗̞̲͔̜̳͔̘͍̙̙͎̱͕̬ͥͦ̊̍͗͋̀̀͜͢ͅt̶̨̻͖̮̞̦̲̹̺̦̠͍̤̩̾̈́̔̍ͤͦ͛ͫ̇̂̎̐ͣ̑́̅ͣ̎̈ ͫͯͭ͆͋̔̕͞͏͎̭͉̯̤͍̣͠s̴̢̬͚̥̦͙̼͈͙̻̹̒͆̆ͦ͐̊͋͒ͯ́̋̌ͤ͊̆́̚͝e̡̡̻̘͈͔̳͉̺̱̟̥͇̣͉͇͈̋ͩ͐̏͆̑̀̚͜ͅs̮͙͓̭̻͔̯̻̮̍͛̔ͫ̍̂̅̉̊͝ͅc̶̴̶̳̙̯̘̬̱͇̣͖̺͕̜̻̥̙͈̹̮̄̂ͨ̒͛̃̋̇̽ͫ̎ͦ̔ͨ̔͛͐͑͟ą̛̫̲̯͇͚̻̭̱̠̭̼̪̦͒̍̌ͬ̑̅̂ͤ͛̉͛͌͂ͭ̄͞p̓ͥ̈́͐ͫ̍̑̎ͨ͆̑̏͐҉̴̧̢̨̲̟͇̜͙͇̹̫̗̻͔̳͇͖͎̩ͅe͔̜̻̱̰̙͎͔̫̳͂͒̿̓̈͑͘ͅ ͭ͆̓̉ͪ̓͌͗ͤ̏̃ͭ͏̯̱ͅͅỉ̡͇̰̠͔̠͖̭̫̗̼̣͖̥̥̳̦̥̰͂͋̄̓̿̽͂ͭͧͥ̊̔̓t̞͇̜̗̻̫͇̜͔͍̺̤̻͍̗̣̖̞̽̎̌̃̆ͫ͒̍̈̇̚͘͟͠ͅ
Thread replies: 11
Thread images: 3
Thread DB ID: 405467[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.