[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Hva skjer mine Norske venner?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /r9k/ - ROBOT9001

Thread replies: 43
Thread images: 7
Hva skjer mine Norske venner?
>>
>>25676153
http://cuckoldmarriage.info/forum/males-seeking-cuckold-couples/well-endowed-young-black-bull-seeking-couples-in-norway/
>>
>>25676153
Hvor mange norske er her egt? Gjetter svaert faa.
>>
>>25676207
Meh. Forrige gang jeg lagde en Norsk traad saa ble den passe populaer.
>>
>>25676153
God kvall norrmn.
>>
den folelsen nar du ikkje har ein kjereste
>>
>>25676463
Den folelsen vi alle kjennar te.
>>
File: blancc.gif (969 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blancc.gif
969 KB, 500x281
tfw alle norske som poster her er fucking normies og ikke neet master race some meg
>>
>>25676463
dfn du har en kjereste men han bor i usa
>>
>>25676535
stikk homo
>>
kjeder meg i oslo. vurderer aa stikke til atelieret.

skjer?
>>
noen sote jentevenner i rogaland?
>>
>>25676577
er ikke homo takk
>>
are there a lot of immigrants in norway?
>>
>>25676679

a fair share. especially in Oslo, the capitol
>>
>>25676525
Jeg vil knulle Blanc
>>
>>25676679
I live in an area with 25k people, they are bringing a few thousand syrians here and converting an old shopping mall into housing for them, we have no housing or jobs. No one wants them but we're being forced to welcome them anyway and being told we need to make it comfortable for them, and like a small piece of the USA so it's more familiar. Norway is becoming Sweden.
>>
>>25676535
Kan du ikke bare flytte dit da?
>>
>>25676153

Noen fra grimstad her?
>>
Tfw norsk GF :3

You guys sure have some cuties over there
>>
akk akk. Kjeder meg.
>>
>>25676966
How did you meet her?

tfw no qt Scandinavian gf
>>
Hur flyttar jag till Norge?
>>
File: 1234.jpg (61 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234.jpg
61 KB, 960x540
>>25676153
Hvis Sverige er hugget i granit, og danmark er skidt ud med vaskevandet. Hvad er Norge saa?
>>
File: 1451593700560.jpg (616 KB, 740x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451593700560.jpg
616 KB, 740x740
>norrbaggar
>>
Her er det jo veartfall god aktivitet.
>>
Heia Norge!
>>
sattan folkens
>>
>>25677547
Here sort of if you can believe that
>>
>>25676153
Jaja folkens, er dere klar for president trump og etnisk rensing av muslimer! YAY!
>>
>>25677627
>>25677601
>>25676326
Jaja, aassen gaar det i sverige? Suger dere mye muslimsk og negersk kuk om dagen? Hahaha, fy faens ass, skjerp dere. Innvandrere er som en plen, de maa slaas ofte og holdes nede, det samme gjelder feminister, be dem holde kjeft og suge kuk, er det saa vanskelig aa forstaa? Det er ikke det vettu!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IdwrKIKJE7g

Her har dere sverige, lytt og bli smart.

Grow a pair of these it really helps
>>
File: 1368306119884.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368306119884.jpg
19 KB, 217x320
BARE
>>
>>25676525
Blanc er sot! SOT!
>>
>>25678172
Cool, she's a qt fembot, too?

Also what do you mean by "sort of"?
>>
>>25676618
eg e i rogaland men eg e mann :C
>>
>>25677593
hold deg i svergie din homo
vis du krysser grensen skyter jeg deg
>>
Natta Norge. Jeg stikker til sengs.
>>
Hva i alle dager er det som skjer her? Sitter samtlige med google translate, eller er det bare ingen av dere som kan skrive og/eller har ordentlig tastatur?
>>
>>25676938
Arendal
>>
>>25679009
me skrive pa dialekt din faens ostlands homse
vis du uironisk snakke bokmal kan du ga a henga deg
>>
>>25679438

woo

gar du pa UiA?
>>
Alesund neet rapporter inn. Vanskelig a finne seg jobb her. Trist liv
Thread replies: 43
Thread images: 7
Thread DB ID: 401750[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.