[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Waar zijn m'n Nederbots?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /r9k/ - ROBOT9001

Thread replies: 47
Thread images: 7
File: Netherlands.png (4 KB, 465x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Netherlands.png
4 KB, 465x302
Waar zijn m'n Nederbots?
>>
>>>/int/

no languages other then English allowed on board besides Int.
>>
Hallo.

>>25565660
That's just wrong, but OP really should go to /int/.
>>
>>25565645

Ik weet het niet, henk. Niet mij.
>>
File: 1451835311724.jpg (13 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451835311724.jpg
13 KB, 180x180
Hallo broeder
>>
020 mehmet hiero
>>
>>25565660
Nigga is you serious?

I've seen Nederdraden on /b/ and /soc/ tons of times.
>>
File: 1427886346348.jpg (66 KB, 295x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427886346348.jpg
66 KB, 295x418
>>25565809
>hij spreekt onironisch ebonisch
>>
>>25565645
kanker

totally original ik sweer
>>
>>25565645
opgekankerd met deze kankerdraad
>>
>Student
>Veels te druk omdat ik niks deed
>/NOOT/ is de droom
>>
wie wil dagelijkse /nedervoel/ hier
>>
>>25566708
liefst wel maar al deze neders op r9k zijn letterlijk nog erger dan 77iq
>>
>>25567276
Ja. Deze threads reminden me altijd weer wat voor boeren Nederlanders toch zijn.
>>
File: 1447016654399.png (1 MB, 1291x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447016654399.png
1 MB, 1291x862
>>25566708
Ik wil wel anon!

Ik ga zo dadelijk heffen, zijn er hier nog anderen klaar om een Chad te worden in 2016?
>>
>>25568250
ik ben al bezig met afvallen, lukt al aardig. Ben op weg een half normaaltje te worden :)

ik moet zometeen alleen wel naar werk toe lopen (nachtdienst) over de ijzelige wegen. Zegen mij /r9k/.
>>
>>25567556
>Deze threads reminden me altijd weer wat voor boeren Nederlanders toch zijn.
>reminden
>Nederlands en Engels door elkaar spreken terwijl je zonder problemen een Nederlands (werk)woord kan gebruiken
Dat is ergelijker dan een "boer" zijn. Iedere keer als ik iemand Nederlands hoor spreken met hier en daar een paar Engelse woorden waarvoor gewoon een goede Nederlandse vertaling is, krijg ik last van plaatsvervangende schaamte.
>>
>>25568359
goedzo anon! hoeveel wil je eraf hebben?

ik moet mezelf ook maar eens even aanzetten tot trainen aangezien ik een manlet ben en het in de hoogte niets meer gaat worden.

moge God je zegenen met tractie
>>
>>25568394
heb je daar zo snel last van?

ik betrap mezelf erop dat ik het al snel doe als ik even niet op een woord kom. ik vind het zelf wel ook echt tenenkrommend als het klinkt alsof het gedaan is puur voor de stijl, en wat vaker voorkomt ook.
>>
>>25568250
OOOOOH IK HEB DIE GEMAAKT
>>
>>25568359
Ik zegen je anon, wat voor werk doe je?
>>
>>25568516
En sorry daar voor het is inmens lelijk..:(
>>
dutch is literally the most ugly language
>>
>>25565660
Lik mn piemel kankerjoch
>>
>>25568627
Kanker op
>>
>>25568627
no finnish is BTFO
>>
File: 1412015334530.jpg (8 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412015334530.jpg
8 KB, 205x246
>>25568394
>Le online spellingspolitie
mfw
>>
>>25568250
>hij weet niet dat als je GENETISCH MINDERWAARDIG bent er geen uitweg is
Heb je die zwarte pil nog niet gelsikt?
>>
>>25568710
Hoe dan anon? gespierder worden kan blijkbaar alleen als je daar aanleg voor hebt?
Die zwarte pil is enkel een hierarchie-attenuerende mythe anon; in heffen ligt verlossing. gaat voort met je bourgeoise propaganda
>>
>>25568710
>Hij is een lelijk dikkertje die nog eens niet probeert
.
Anon, ik weet dat we op Ernegenkaa zitte, maar toch
>>
>>25568887
Normaaltje, deze kant op aub
>>>/reddit/
>>
>>25568798
>>25568887
Ik heb het over menselijk gedrag en hoe je met mensen banden smeedt.
Als je moeilijkheden hebt met zelfvertrouwen of als je mensen niet kunt aanspreken autisme hebt of zo dan zal heffen je niet helpen.
Veel Chads heffen niet eens, dat is gewoon een stereotype. Het heeft heel veel te maken met zelfvertrouwen en hoe je je gedraagt.
>>
>>25568930
Je hebt gelijk anon, dat van Chad worden was een mopje.
Alsnog is het een goede voel om te zien dat je wat gespierder wordt.
>>
>>25569022
Ik wou zelf ook beginnen want ik weet dat het een goed gevoel is maar toen kreeg ik een klaplong en moest ik naar het ziekenhuis.

Ik was eerder al goed in cardio maar er is geen gym bij mij in de buurt en nu moet ik opnieuw opbouwen.
>Dgw
>>
>>25569098
Series?
Ik heb drie weken ook een klaplong gehad! Ben dan ook nog eens niet roker. Ben sinds deze week ook terug begonnen.
Had je ernstige klaplong?
>>
>>25569126
Ja, ik had in het verleden ook al een klaplong aan elke kant. Ik ben nochtans ook geen roker.

Ik moest dus geopereerd worden aan beide kanten en heb een heleboel uni gemist.
Het goede nieuws is dat ik me nu geen zorgen meer hoef te maken.
Was de jouwe erg?
>>
>>25569227
Nee helemaal niet oetz.
Was na vier dagen het ziekenhuis al uit, ze hadden enkel wat lucht weggezogen.
Je bent dan ook een skeletman neem ik aan?
>>
>>25568394
ik ook, maar ik doe het ook soms
>>
>>25569433
Skelet tot en met, maar ik ben wel niet echt zo lang als de meeste skeletten.
>>
>>25569705
"Maar" 1m84
>>
>>25569729
Ideale lengte anon, valt je gezicht een beetje mee?
>>
NOOT hier
>>
>>25569768
Nee ik heb een unibrow en doodgewoon lelijk Bruin haar.
Dood me.
Wel hoge kaakbenen maar wat is dat zonder de rest. Volgens mij zag elliot er beter uit dan ik.
Hoe zit het met jou anoniem? Scoor je bij de meiden?
>>
>>25569869
ik word binnenkort misschien ook noot. tips?
>>
File: 1447024913410.jpg (244 KB, 1196x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447024913410.jpg
244 KB, 1196x800
>>25565645
>CTRL+F
>dat voel
nul resultaten
>dvw
nul resultaten
>geen vriendin
nul resultaten

kankernormaaltjes, ga terug naar >>>/int/
>>
>>25568627
Krijg kanker.
>>
dat gevoel wanneer geen vriendin en geen beslag in huis om pannenkoeken met banaan te maken

godver de kanker
Thread replies: 47
Thread images: 7
Thread DB ID: 371127[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.