[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
HALO WATYKAN?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /pol/ - Politically Incorrect

Thread replies: 286
Thread images: 220
File: 1403215056433.gif (289 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403215056433.gif
289 KB, 300x300
HALO WATYKAN?
PAPIEŻ TY KURWO JEBANA
>>
KTO CI DAŁ TAKIE POZWOLENIE
>>
File: 14.gif (1 MB, 445x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.gif
1 MB, 445x250
ZAPIERDALAM NA 15
>>
SZANUJ BO ZAJEBEI TECHNICZNIE
>>
"KODEINA RAP I 5-LETNIE DZIWKI TO WSZYSTKO PO CO ŻYJE" ~Jan Paweł 2 podczas wizyty w Krakowie w 1991 roku
>>
File: 1403449084433.png (456 KB, 650x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403449084433.png
456 KB, 650x748
>>
File: gra na ps4.png (636 KB, 695x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gra na ps4.png
636 KB, 695x880
POPE IS GUY WHO LIVES IN ROME
>>
>>
PAPIEŻ YOU FUCKING WHORE
>>
ROZPIERDOLMY TEN WORTAL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
AAAAAAAA KURWAAA
KARACHAN xDDDDDDDDDDDDDD
>>
Poles are animals
>>
File: Papiesz.jpg (22 KB, 376x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Papiesz.jpg
22 KB, 376x250
za chwilę zlecą się polskie kurwy bez godności i honoru
>>
GOWNO
>>
Die Polen sind Tiere
>>
Pale is diere
>>
File: 1t2ysm7b.vichan-2.png (81 KB, 623x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1t2ysm7b.vichan-2.png
81 KB, 623x463
>>
>>398139022
Kekekekekekekekekekekeke
>>
kurwa
>>
YOU ARE A BIG GUY
>>
File: inba xD.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inba xD.gif
2 MB, 320x240
BUMPE PO WIĘCEJ PAPY
>>
Палякі жывёлы
>>
>>398135555
>>398137888
co tu sie odpierdala
>>
Poláci jsou zvířata
>>
PAPIEŻ TY KURWO
>>
Poloj estas animaloj
>>
Polonais sont des animaux
>>
VICHAN.NET.PL REPORTING IN
THIS THREAD NEEDS MORE POPE xDDDDDDDD
>>
CHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUJ
>>
>>39812396
thefuck
>>
File: 137589674392.gif (809 KB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137589674392.gif
809 KB, 240x180
ta deska powinna nazywac sie /pop/
>>
פולנים הם בעלי חיים
>>
dawaj papaj
>>
>>398141611
cheeki breeki
>>
أقطاب حيوانات
>>
פּויליש זענען חיות
>>
폴란드는 동물
>>
File: 137322335513.jpg (153 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137322335513.jpg
153 KB, 800x600
BEST POPE IS JOHN PAUL II
>>
File: 339c43e321c1.gif (226 KB, 280x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
339c43e321c1.gif
226 KB, 280x346
I love jhon Paul 2
>>
Шон амьтад
>>
ROZPIERDOLE TEN JABENY SERWIS CUCKCHAN.ORK
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KURWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
Izibonda kukhona izilwane
>>
File: papa szturmowiec.png (125 KB, 355x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papa szturmowiec.png
125 KB, 355x265
VATICAN WARS : POPE AWAKENS
>>
>>
WIĘCEJ PAPYYYY KUUUURWAAA
>>
File: dog.png (350 KB, 433x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dog.png
350 KB, 433x420
>wysokiej jakości temat prosto z polski
>>
File: 1412339638334.jpg (19 KB, 342x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412339638334.jpg
19 KB, 342x336
WIĘCEJ PAPIERZA!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
vy poláci už to zase moc prožíváte, jako ostatně vždycky všechno :^)
>>
INBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 137607191386.png (222 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137607191386.png
222 KB, 625x626
you see this board name?
here you must talk in tumblrish language
>>
PIC REL POLISH MEME
>MONKEY MAN
MOTHERFUCKER LEAVE ME!!!!!! XDDDDD
>>
File: big.jpg (46 KB, 610x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
big.jpg
46 KB, 610x428
ZA NASZA JAŁTA
>>
take a walk with anon?
>>
File: 3 najgorsze rzeczy.jpg (149 KB, 1000x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3 najgorsze rzeczy.jpg
149 KB, 1000x1050
>>398149166
czechy zdechy
szukają psa xD
>>
JEBAC PAPIEZA
>>
File: 130916782742.jpg (193 KB, 510x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130916782742.jpg
193 KB, 510x333
SKURWYSYN
>>
INBAAAAAAAAAAAAAAAAA BEZ KOOŃCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 137650462418.jpg (175 KB, 625x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137650462418.jpg
175 KB, 625x464
BEST POPE
>>
File: zwyrol.png (76 KB, 181x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwyrol.png
76 KB, 181x234
Dzis widzialem dziecko
>>
dry farts with vinegar
>>
Spuro Spudre ? :3
>>
File: 1414264821154.jpg (224 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414264821154.jpg
224 KB, 600x600
>>
>>
no toilet
>>
File: 1417984308574.png (23 KB, 480x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417984308574.png
23 KB, 480x330
JEBIN ANONKY
>>
>>
File: 137203723891.gif (413 KB, 567x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137203723891.gif
413 KB, 567x381
PULL UP
PULL UP
>>
>>
File: 1417964990720.png (127 KB, 871x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417964990720.png
127 KB, 871x545
who /north/ here
>>
hello?
>>
>>
File: 1s9taqac.vichan.gif (1 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s9taqac.vichan.gif
1 MB, 640x480
>>
File: 137293634933.jpg (390 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137293634933.jpg
390 KB, 1920x1080
>>
INBA!!!
>>
>>
File: 1417966929926.jpg (139 KB, 600x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417966929926.jpg
139 KB, 600x539
So how about them video games guys
How about that Ciri
>>
>>398155411
MEHR SPUUURDOOOOOOO :-----------D
>>
>>
File: aaaaaa.jpg (67 KB, 246x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaaa.jpg
67 KB, 246x250
>>
File: papiez na kiju.jpg (22 KB, 360x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez na kiju.jpg
22 KB, 360x504
FUCK THE POPE
>>
szanujcie papieża skurwysyny
>>
>>
File: forumywieniowe2.jpg (70 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forumywieniowe2.jpg
70 KB, 600x450
would you cuddle with putas?
>>
File: 1405221070167.jpg (46 KB, 535x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405221070167.jpg
46 KB, 535x593
>ten czuj kiedy polscy cuckchanowcy są równie spierdoleni jak cały kraj
>>
File: VALVE.jpg (30 KB, 720x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VALVE.jpg
30 KB, 720x465
best meme
best pope
>>
File: hyhy.jpg (74 KB, 440x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hyhy.jpg
74 KB, 440x320
EBIN :3
>>
cichy bump po wincyj xD
>>
>>
POLAK WEGIER DWA BRATANKI, IDO SZABLI IDO SZKLANKI
>>
File: 1414940256282439233.jpg (743 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414940256282439233.jpg
743 KB, 2048x1536
xD
>>
File: papamobile-10.jpg (97 KB, 600x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papamobile-10.jpg
97 KB, 600x370
PAPIEŻ TYSIĄCLEJIDF
>>
Pump it up
>>
File: pirania.png (394 KB, 500x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pirania.png
394 KB, 500x800
>>
File: papiez stabinguje.gif (2 MB, 250x132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez stabinguje.gif
2 MB, 250x132
SIMPLY EPIC
>>
>>398159844
kurwa jak zdechłem ze słowofiltra xd
>>
NIE MA BANÓW ZA PUTASA, PUTAS GDZIE JESTEŚ?
>>
File: 137564502114.jpg (124 KB, 395x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137564502114.jpg
124 KB, 395x594
/fa/ is his passion
>>
>>
File: 1s72ru1v.vichan.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s72ru1v.vichan.gif
2 MB, 320x240
>>
>>398159733
Węgry to prostytutka
Orban to idiota
>>
File: ginekomastia2.png (458 KB, 438x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ginekomastia2.png
458 KB, 438x439
muscules
>>
polsko je hovno
>>
>>
File: koala.jpg (42 KB, 500x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koala.jpg
42 KB, 500x614
>>
>>
>>398162666

7/10 a bit of a barbarian
>>
>>
>>
File: ginekomastia.jpg (129 KB, 940x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ginekomastia.jpg
129 KB, 940x1280
uuu
>>
File: xD.png (365 KB, 490x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xD.png
365 KB, 490x747
KURAHEN.ORGIE
>>
JAN PAWEŁ DRUGI ROBI MI LODA :3
>>
File: 94_3.jpg (81 KB, 453x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
94_3.jpg
81 KB, 453x640
vanquisher of communism
>>
I take off my balaclava
>>
File: tloczek.gif (300 KB, 280x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tloczek.gif
300 KB, 280x233
>>
> Polish Vatican come in to cuckchan [SHOW MEME"S]
>>
>>
>>
File: huj putasa.jpg (522 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huj putasa.jpg
522 KB, 2048x1536
nice cock :3
>>
poland you are my greatest ally
>>
File: Patron.gif (124 KB, 200x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Patron.gif
124 KB, 200x230
>>
>>39815834
Já pořád nechápu proč mají v polsku radikálové problém s katolíkama
Ta konzervativnost je nejlepší věc na vaší zemi když zrovna nedabujete anime natvrdo přes audio
Tady taky všichni myslí že křesťani jsou pedofilové a zloději, ale to tady se to dá svést na komunisty.

Proč vás sere zrovna tohle a ne nízká životní úroveň etc.?
>>
Jebane polskie śmiecie, jak ja was nienawidzę, biedaki europejskie kurwy jebane wy
>>
File: 136111712847.gif (1 MB, 250x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136111712847.gif
1 MB, 250x187
>>
File: 5Y0VwCd.jpg (113 KB, 500x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5Y0VwCd.jpg
113 KB, 500x725
>>
File: putex morda.jpg (877 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putex morda.jpg
877 KB, 1536x2048
>>
>>
>cluckchan
no tego jeszcze nie grali
>>
File: 1407436578389.gif (2 MB, 125x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407436578389.gif
2 MB, 125x93
>>
File: lenin.jpg (1 MB, 1496x1796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lenin.jpg
1 MB, 1496x1796
>>
File: pop.jpg (74 KB, 420x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pop.jpg
74 KB, 420x560
>>398167955
>>
File: putas lambada.jpg (1 MB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putas lambada.jpg
1 MB, 2304x3072
>>398168200
no już już, choć przytulę
>>
>>398168744
Dla ludzi, którzy mają życie: co to za niedojeb?
>>
O KURWA KAPCZA ZNIKNĘŁA
MODE BOGE
MOOTE BOGE
>>
File: 1407437055426.gif (140 KB, 341x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407437055426.gif
140 KB, 341x320
>>
File: kremuf.jpg (45 KB, 510x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kremuf.jpg
45 KB, 510x450
>>
File: 1s67tlkd.vichan.jpg (45 KB, 607x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s67tlkd.vichan.jpg
45 KB, 607x380
>>
File: pope-john-paul-ii.jpg (115 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pope-john-paul-ii.jpg
115 KB, 600x480
>>398167955
but we are all catholics
we just love pope
>>
File: 1407437128506.gif (131 KB, 290x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407437128506.gif
131 KB, 290x419
>>
File: 135109551022.png (734 KB, 900x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135109551022.png
734 KB, 900x574
>>
>>398171088

>nieznanie putasa
>>
File: 1s8y0qmv.vichan.gif (2 MB, 270x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s8y0qmv.vichan.gif
2 MB, 270x270
>>
File: dfghj.jpg (76 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfghj.jpg
76 KB, 960x640
BUMP
>>
File: 1414076540620.jpg (14 KB, 242x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414076540620.jpg
14 KB, 242x187
>>
File: slonik.png (90 KB, 208x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slonik.png
90 KB, 208x250
>>
File: 1407437226622.gif (946 KB, 115x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407437226622.gif
946 KB, 115x250
>>
File: 134780236973.jpg (225 KB, 413x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134780236973.jpg
225 KB, 413x550
IDŹ DALEJ DOTKNIJ TEGO DZIECKO
GO ON TOUCH IT BABY
>>
File: inba w lesie.gif (1 MB, 472x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inba w lesie.gif
1 MB, 472x318
>>
>>
File: 1s8b8sz5.vichan.jpg (323 KB, 1047x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s8b8sz5.vichan.jpg
323 KB, 1047x576
>>
>>
File: 1407437342903.gif (43 KB, 40x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407437342903.gif
43 KB, 40x125
>>
File: 1s8chmqx.vichan.jpg (186 KB, 880x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s8chmqx.vichan.jpg
186 KB, 880x599
>>
File: 1347198861761.jpg (235 KB, 1280x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347198861761.jpg
235 KB, 1280x600
Poo-land strong
>>
>>
>>
PSZCZOŁY JEDZO GÓWNO
>>
File: wykop.jpg (43 KB, 388x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wykop.jpg
43 KB, 388x550
>>
>>
File: 1407437702683.gif (552 KB, 250x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407437702683.gif
552 KB, 250x200
>>
>>
File: zlodziejaszek.gif (2 MB, 300x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zlodziejaszek.gif
2 MB, 300x172
>>
File: cannonizacja2.png (435 KB, 849x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cannonizacja2.png
435 KB, 849x615
>>
File: 134065715064.jpg (213 KB, 992x1403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134065715064.jpg
213 KB, 992x1403
>>
JAPIERDOLE NAWET SZONY GÓWNOPOSTUJĄ XD
>>
File: 1407438043654.jpg (197 KB, 884x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407438043654.jpg
197 KB, 884x666
>>
>>
>>
>>
DZIĘKUJE PAN MAKUFKA
>>
File: 1407438191592.jpg (247 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407438191592.jpg
247 KB, 800x600
>>
>>
>>398158344
Emigrowalem dawno z tego kraju i rucham trans dziwki na Zachodzie.
Goraco polecam!
>>
File: 1407439447510.gif (254 KB, 274x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407439447510.gif
254 KB, 274x200
>>
ej jak sie wbic na karaczana
captcha : papiez huj
>>
File: 135862781878.jpg (84 KB, 591x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135862781878.jpg
84 KB, 591x454
>>
File: mmm.jpg (168 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmm.jpg
168 KB, 1024x768
>>
File: 136000463779.gif (3 MB, 500x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136000463779.gif
3 MB, 500x298
>>
File: 1417869210927.jpg (56 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417869210927.jpg
56 KB, 453x604
>>398123966
JEBAC PAPIEZA Z MUNGOLANDI , NASTEPNY PAPIEZ BEDZIE MUZYN ALBO ARAB.
>>
File: 136111708964.gif (455 KB, 176x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136111708964.gif
455 KB, 176x144
>>
>>
HELLO VATICAN?
POPE YOU WHORE
>>
>>
>>
>>398137633
a ty skurwy jebany synu co ci kurwo do glowy wpierdala ? zydowska propaganda czy arabska ? chuju jebany, zdrajco naruto , hitler powinien zabic twoich starcow jebana szmato
>>
>>
>>
>>
File: angry pope.gif (1 MB, 300x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry pope.gif
1 MB, 300x219
>>
File: 2411.jpg (34 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2411.jpg
34 KB, 400x600
>>398188266
Wal sie, raz poczujesz te gorace dupeczki i juz nie chcesz wracac do wilgotnych waginojaskin
>>
>>
>>
>>
O CO KURWA TU CHODZI
JA PIERDOLE TYLE SHITPOSTUW JA JUZ DAWNO NIE WYDZALEM
>>
>>
>>39819439
>>
>>
>>
File: papiez spiewa.jpg (81 KB, 800x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez spiewa.jpg
81 KB, 800x592
JESTES STEREM
>>
>>
File: 1417024590962.jpg (173 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417024590962.jpg
173 KB, 600x600
WIĘCEJ PAPY KUURWAAAA
>>
>>39813555
>555
good double

>>39813788
>88
good double

>>39814288
>88
good double

>>39814377
>77
good double

>>39814522
>22
good double

>>39815200
>00
good double

>>39815355
>55
good double

>>39815744
>44
good double

>>39815777
>777
good double

>>39815899
>99
good double

>>39815999
>999
good double

>>39816011
>11
good double

>>39816111
>111
good double

>>39816266
>66
good double

>>39816277
>77
good double

>>39817488
>88
good double

>>39819055
>55
good double
>>
>>
>:^)
>>
>>
File: Owl Pope.png (714 KB, 724x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Owl Pope.png
714 KB, 724x894
name the hair
>>
>>
NO ELO CZY SĄ TU JAKIEŚ MAŁE DZIECI?
>>
za duzo zydow mieszka w polsce ,
widze ze Hitler wszystkich skurwysynow nie spalil.
>>
File: transformator.jpg (152 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
transformator.jpg
152 KB, 960x720
>>
File: sd.jpg (105 KB, 600x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sd.jpg
105 KB, 600x422
>>
File: 1407543320574.gif (91 KB, 200x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407543320574.gif
91 KB, 200x230
>>
>>
File: 1417954660549.jpg (87 KB, 749x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417954660549.jpg
87 KB, 749x433
>>398202966
szkoda że twojego starego nie spalił xDDDDDDD
>>
File: 13590453182.png (863 KB, 716x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13590453182.png
863 KB, 716x473
>>398202966
co on powiedział?
>>
JAN PUEBLO II PRZEMYCAŁ MAŁE NARKOTYKI
>>
File: dieduszka.jpg (28 KB, 275x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dieduszka.jpg
28 KB, 275x369
>>
File: dancefloor.jpg (201 KB, 400x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dancefloor.jpg
201 KB, 400x575
Papa
>>
File: Jan Cthulhu III.jpg (453 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jan Cthulhu III.jpg
453 KB, 1280x960
>>
File: 1328728868371s.png (49 KB, 160x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328728868371s.png
49 KB, 160x200
Janusz Pawlacz
>>
File: pR0JS.gif (185 KB, 176x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pR0JS.gif
185 KB, 176x225
Bumpuje solo tego czana
>>
>>398211000
:DDDDDDDDDDDDDDDDD haha papiesz :p:p;p :D :D :D beka jak na kwejku ZAPRASZAMY KARACHAN.ORG SMIESZNE OBRASKI
COCKROACH.ORG FUNNY PAINTINGS
>>
>>
File: 1413061573001.jpg (59 KB, 469x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413061573001.jpg
59 KB, 469x608
>>398214044
>FUNNY PAINTINGS
post best
>>
JAN PAWEU DRÓGI
>>
>>
File: pope_hitby_meteor.jpg (409 KB, 1950x1512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pope_hitby_meteor.jpg
409 KB, 1950x1512
>>
>>39821404
>COCKROACH.ORG FUNNY PAINTINGS
o kurwa ale zgniłem xDDDDDD
>>
File: bylo nie zrec.gif (108 KB, 495x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bylo nie zrec.gif
108 KB, 495x434
KARACHAN.ORG SMIESZNE ZDJEJIDF TYLKO W TWOJEJ PIWNICY
>>
Mode, przypierdol najlepszo dzisiaj.
>>
File: popek.jpg (354 KB, 796x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popek.jpg
354 KB, 796x820
JEŚLI DUBLE TO PAPIEŻ PEDOFIL
>>
pzdr z humorkiem dla moih koleguw z karaczan.pl ;p
>>
File: 13504014159.png (568 KB, 557x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13504014159.png
568 KB, 557x854
>>
>>
BEST TODAY XDDDDDDDD
>>
>>
File: 132803374025.jpg (55 KB, 381x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132803374025.jpg
55 KB, 381x551
>>
papiesz czego sapiesz
>>
File: 140572331413.png (52 KB, 186x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140572331413.png
52 KB, 186x186
UUUUU UUUUU UUUUUU
MMMMM MMMMM MMMMM
>>
GIOVANNI PAOLO SECUNDO JEBUNDO PICCOLO BAMBINO
>>
File: hizume2.png (946 KB, 646x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hizume2.png
946 KB, 646x800
John Paul II
serious pedophile for serious troubles
>>
File: myszpapiez.jpg (2 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
myszpapiez.jpg
2 MB, 2560x1920
WROC DO NAS
>>
Inba Motzno
>>
File: 141193715595615372.png (219 KB, 459x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141193715595615372.png
219 KB, 459x431
hehe papiesz xD
>>
>>
File: dolan.jpg (108 KB, 681x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dolan.jpg
108 KB, 681x622
zdycha zdycha zdycha XD
#gimbo
#nowocioty
>>
File: 1411749958918966277.jpg (402 KB, 1645x1878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411749958918966277.jpg
402 KB, 1645x1878
>>
File: 4071abb81064.gif (129 KB, 196x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4071abb81064.gif
129 KB, 196x200
Papiesko się dzisiaj czuję aoni
>>
File: jan pączek 3.png (232 KB, 692x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan pączek 3.png
232 KB, 692x450
>>
>>
To był poniedziałek, 20 grudnia 2010. Wracałem sobie z licbazy, równocześnie nie mogąc się doczekać, aż po 8 godzinach lekcyjnych siądę na /b/. Przechodząc na przeciwko Biedronki (miedzkam w małym zadupiu) zauważyłem dziwny pojazd zaparkowany (na miejscu dla niepełnosprawnych) pod jej budynkiem. Po chwili zorientowałem się, że jest to papamobile. Nie mogłem się nadziwić, skąd wziął się tutaj ten pojazd. Moje rozważania przerwał przeraźliwy krzyk dobiegający z wnętrza tego supermarketu. Bez chwili namysłu pobiegłem tam. Przetarłem oczy ze zdumienia, kiedy zobaczyłem tam Papieża Jana Pawła II zapierdalającego na wózku widłowym, którym z szaleńczym uśmiechem na twarzy rozjeżdzał wszystko co się ruszało. Karol Wojtyła zobaczywszy mnie, wstał z wózka widłowego i oblizał swoje pomarszone usta w sposób niezwykle perwersyjny. Gdy zobaczyłem znaczne uwypuklenie w okolicy jego krocza, wiedziałem co się święci i nie namyślając się długo, zdecydowałem się dać nogę. Niestety, papieżowi towarzyszyły jakieś szatańskie moce, przy pomocy których mnie obezwładnił. Leżąc w bezruchu, oczekiwałem najgorszego. Papa szedł w moim kierunku majestatycznym krokiem, przeraźliwie sapiąc. Już zaciskałem zęby by jakoś znieść ten gwałt, jednak w pewnej chwili odzyskałem władzę nad moim ciałem. Okazało sie, że Karol Wojtyła wypierdolił się na jakimś rozlanym soczku i zdechł xD Piszę to dopiero teraz, ponieważ nie mogłem dojść do siebie po tym co mnie spotkało.
>>
>>
tfw ;_;
>>
File: 1394382861594.png (850 KB, 800x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394382861594.png
850 KB, 800x917
POLAND STRONG!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
HAHAHAHAH NO CAPTCHA
>>
File: papajgolem.jpg (36 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papajgolem.jpg
36 KB, 600x398
>>
>>
Czy święci są po to, ażeby zawstydzać?
>>
File: childspotting.png (474 KB, 1280x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
childspotting.png
474 KB, 1280x1600
>>
File: ZCDSJVk[1].png (9 KB, 90x90) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZCDSJVk[1].png
9 KB, 90x90
mateusz pacek zjadl papiezowi placek
>>
GREETINGS FROM KARACHAN.ORG
>>
POLACY JEBANIE!
>>
XDDDDD
>>
File: 1394382996300.jpg (36 KB, 191x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394382996300.jpg
36 KB, 191x219
>>
ZA MAŁO PAPIEŻA
>>
>>
File: bakłażan.png (590 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bakłażan.png
590 KB, 900x900
>>398238999
musisz nasrać sobie do ryja
>>
File: 134097163904.jpg (21 KB, 500x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134097163904.jpg
21 KB, 500x355
>>398238999
>>
wincyj
>>
File: 1417726977279125512.jpg (176 KB, 1621x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417726977279125512.jpg
176 KB, 1621x1170
WINCYJ PLACKÓW
>>
>>39819888
>888
good double

>>39821100
>00
good double

>>39821200
>00
good double

>>39821955
>55
good double

>>39823211
>11
good double

>>39823899
>99
good double

>>39824177
>77
good double
>>
ayy lmao
>>
File: 2.png (5 KB, 30x37) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
5 KB, 30x37
ZA MALO PAPIESZA
>>
File: kremuwczak.jpg (37 KB, 506x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kremuwczak.jpg
37 KB, 506x373
I like de pope, de pope smoke dobe :----D
>>
pope John Paul Sekond serving in tank during Hungry Rewolt newer forgive.
>>
File: JP2 AK47.png (98 KB, 600x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JP2 AK47.png
98 KB, 600x660
>>
File: 1417463286114.gif (2 MB, 250x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417463286114.gif
2 MB, 250x245
>>
File: 1417784929709.jpg (2 MB, 1971x2967) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417784929709.jpg
2 MB, 1971x2967
https://www.youtube.com/watch?v=aEdPOn0HmdQ

POOOPE OF DOOOPE
>>
File: letskeepgoingcyka.jpg (560 KB, 2304x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
letskeepgoingcyka.jpg
560 KB, 2304x1536
cyka blyat
>>
File: 1417489580288.gif (3 MB, 482x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417489580288.gif
3 MB, 482x407
>>
>>39825944
damn that bitch on the left is fugly
>>
>>398261411
Girl with braces is hot!
>>
>>398194233

dzienkuje pan papiez
>>
oy vey
>>
>>398261411
Why would you reference their left?
>>
File: 1406073876739000359.jpg (792 KB, 1496x1796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406073876739000359.jpg
792 KB, 1496x1796
>>
File: karole.jpg (64 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karole.jpg
64 KB, 640x480
Thread replies: 286
Thread images: 220
Thread DB ID: 25297[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.