[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 47
handel editie
>>
>mgw ik morgen om 5 uur moet opstaan en mijn werkloze buurvrouw nu de gemeenschappelijke gang begint te stofzuigen
>>
Voor hoeveel nootmuskaat kan ik een vd kopen?
>>
>>55117755
3 jute zakken
>>
>>55117683
In wat voor proletenwijk woon jij?
>>
>>55117630

Is dit die nederdraad?
>>
>>55117816
dit is de nederdaad inderdaad
>>
>dvw al uur lang mn schijt aan het inhouden
>>
>>55117816
Nee deze is jonger.
>>55117405
>>
>>55118079
>Anonymous
Geen Nederdraad oetz
>>
WEG MET HAMAS!
>>
>>55118189
Hij is wel kut gemaakt, maar hij is vindbaar via de zoekoptie en jonger.
>>
TAART
A
A
R
T
>>
>>55118265
WEG MET ALLES OOST VAN GRIEKENLAND EN AFRIKA
>>
File: images.jpg (12 KB, 306x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
12 KB, 306x165
>>55117630
>Brabant editie.
Vasten na de carnaval valt mij zwaar.
>>
>>55118476
Wat houdt vasten in het katholicisme in?
>>
>>55118421
Hoezo, Turkije en Israël ook?
>>
>>55118533
voor zover ik weet is het ramadan maar dan andersom officieel maar niemand die dat doet en het is 40 dagen
>>
File: 1364408886254.jpg (39 KB, 201x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364408886254.jpg
39 KB, 201x241
>bekeerlingenmoskee geeft gratis basiscursus Islam
>klinkt goed
>google moskee eens
>één van hun imams is drie maanden naar Syrië gegaan en die Bontick kwam er ook
>>
>>55118547
Ja hoezo niet?
>>
>>55118533
Geen vlees/vis/vogel. Geen snoep. Geen alcohol. Tenminste bij ons. Zal ergens anders vast anders zijn. Ook kleinere bescheiden porties.
Nadenken over je relatie met God. Als je het kan vrijwilligerswerk. Etc.
>>
>>55118533

Tegenwoordig is vasten gewoon iets opgeven voor 40 dagen (drinken, roken, vlees, etc). voor de rest kan je doen wat je wilt, wanneer je wilt. Je hoeft bv. niet alleen na zonsondergang/voor zonsopgang te eten zoals in de Ramadan
>>
>>55118713
Ga en verstop overal spek
>>
File: 1455211769875.jpg (30 KB, 575x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455211769875.jpg
30 KB, 575x323
>>55118713
>>klinkt goed
>>
>>55118865
>>55118885
Dank.
>>
File: download.jpg (10 KB, 299x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
10 KB, 299x168
>>55118646
>Niemand die het doet.
Hoe vaak ga jij naar de kerk? Nog veel mensen hier in de parochie dit in ere houden hoor.
>>
>>55118713
Waarom moeten die kankermoslims altijd overal rotzooien en vechten? Ik snap niet waarom ze altijd dingen voor zichzelf en anderen moeten verkankeren.
>>
>>55118978
ik ging vroeger naar de katholieke kerk hier maar we vieren geen/amper carnaval in holland dus zitten ook niet op de blaren
>>
>>55119023

je kankermoeder
>>
File: large.jpg (115 KB, 580x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large.jpg
115 KB, 580x375
>>55119043
Had je daar in die kerk in Holland geen vasten dan?
>>
>>55119052
>de gem. arabier

De dag van vaderlandse burgeroorlog zal komen en dan zul je geen medelijden krijgen.
>>
>>55118713
> Klinkt goed?
Je....wat?
Hoezo dat?
Je hebt wiki pagina's en de koran is online te lezen. Waarom zou je jezelf hieraan blootstellen...
>>
>>55119415
>vaderlandse
'Vanderlandse' bedoel je.
>>
>>55119289
heb het nog nooit gedaan of over gehoord hier in de buurt
>>
>>55119415

De Holocaust doet me nog steeds elke dag lachen
>>
File: tips jihad.jpg (736 KB, 1200x809) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tips jihad.jpg
736 KB, 1200x809
>>55119498
h o e k i g
>>
>>55119459
Wollah niet. Vaderlandse wordt zonder hoofdletter geschreven, staatsmongool!
>>
>>55119498
En gij denkt niet dat het jouw religie zou kunnen overkomen?
>>
>>55119540

voor jou
>>
>>55119498
De holocaust bestaat niet
>>
>>55119052
>>55119498
>komaan jongens laten we krakkemikkige raketten vuren naar een zwaar bewapend land met een modern leger en ons daarna verstoppen in gebied vol met burgers wat zou er mis kunnen gaan :DDDD
>oh nee er vallen burgerslachtoffers vervelende Joden DDD:
>>
>>55119581
Welke religie?
Die zandaap is geroodpild.
>>
File: 14230721393370.jpg (36 KB, 427x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14230721393370.jpg
36 KB, 427x604
Cute Dutch boys :3
>>
WELKE IS DE ECHTE DRAAD KANKER
>>
>>55119637
russians like us so much they stole our flag :3
>>
WE ZULLEN ZE DE ZEE INDRIJVEN

GAAT VOORT, O KOENE STRIJDERS

RUST NIET EER DE VISSEN GEVOERD HEBBEN
>>
Bestaat homo liefde echt? Ik snap wel dat homo's wel aangetrokken tot elkaar kunnen voelen maar kunnen ze echt lief hebben?
>>
>>55119778
Ah nu komt de met haat gevulde moslimaap uit de mouw.
>>
>>55119789
bestaat ;liefde echt?
>>
Ik steun mijn Israëlische broeders, zoals het een goede islamiet betaamt.
https://www.youtube.com/watch?v=nx3Vwya-UtE
>>
>>55119637
my bf is a cute dutch boy :3
>>
>>55119467
Grappig. Ik dacht echt dat dit een vast onderdeel was van de katholieke kerk. Ach ja. Als ex?-katholiek mag je altijd nog een keer langskomen voor carnaval hoor.
Moet je alleen wel van bier houden. Anders is het toch een stuk minder leuk.
>>
>>55119630
>roodpill
>niet voor je eigen volk opkomen
>>
>>55119789
Nee, ze leven een illusie. Ze denken enkel dat ze liefde voelen door alle propaganda die ze hebben geabsorbeerd
>>
>>55119911
https://www.youtube.com/watch?v=L_wshZx1QyY
>>
>>55119893

>vrouw schopt een dappere jihadist uit Europa

ahaha
>>
Zoveel etnische conflicten, homohaat en gemekker in rare taaltjes het lijkt hier wel een godverdomme moslimzandbak.
>>
>>55120004
racist
>>
>>55120004
>jihadist
>dapper
Wat?
>>
>>55119869
Aww you are girl!
>>
>>55120026
>homo's steunen
>degeneratie vna je eigen volk accepteren
>>
>>55120069
Het
>>
>>55120037

ik ben geen racist

wel een seksist
>>
>>55119789
>>55119846
Jezus zei
>Alles is liefde.
Of was dat Blof?

>>55119858
Idem als goede christen.

>>55119778
Religie van vrede? Of..
Verontrustend.
>>
>dvw geen /nederdraad/ vriendje om mee te knuffelen
>>
>>55120173

Geen enkele Moslim zegt dat Islam de religie van vrede is. Dit is simpelweg een belediging jegens onze voorouders die gevochten hebben voor de Islam.

De mensen die zeggen dat Islam "de religie van vrede" is zijn

>Westerse kankermongolen (zoals jij)
>vrouwen (geen echte mensen)
>mannen opgevoed door een alleenstaande vrouw (ook jij)
>>
>>55119879
waarom is iedereen gekleed in theedoek
>>
>>55120085
>homo's accepteren = homo's steunen
>>
>>55119858
Best een goede show oetz, zelfs haataap Arabier zou dit moeten toegeven.
>>
WAT NOU

IK BEN EEN ROCKSTER
>>
W O U W G A S T
O U W G A S T
U W G A S T
W G A S T
G A S T
A S T
S T
T
>>
>>55120516
Arabier benijdt stiekem Joden.
>>
>>55120392
Je bent óf voor, óf tegen.
>>
>>55120281
Assumpties en een tendens naar aggressiviteit. Waarom?
Dus volgens jou is de Islam een religie van oorlog?
Verklaart wel waarom islamieten oververtegenwoordigd zijn bij geweldsmisdrijven in Nederland en Belgie.
>>
>>55120620

>benijdt

besnijdt
>>
>>55120385
Dit is de vlag van Noord-Brabant. Maat dat wist jij stiekem al toch? Dit patroon heeft een lange historie in brabant. Dit plaatje is de vlag van de provincie Antwerpen.
>>
oetz
>>
>>55120621
Onzin.
>>
>>55120862
>.svg.png
>>
File: images-1.jpg (11 KB, 288x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images-1.jpg
11 KB, 288x175
>>55120281
Nep-Arabier.
>>
File: 1454157153664.jpg (501 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454157153664.jpg
501 KB, 2017x1003
>>55119789
Homo liefde is echt en puur oetz

Homofoben niet welkom >:(
>>
>>55121200
Wat zien zij als onschuldig?
>>
strawpoll.me/6827562/

MOSLIMS BUITEN.
>>
>>55121170
.feels.exe
>>
>>55119789
Ik heb mijn vriendje meer lief dan wie dan ook op de wereld.
>>
>>55121258

Iedereen die voor "ja" kiest steekt me als het ware in mijn rug
>>
>>55121258
Is dit de voorloper van de volgende be/ned verkiezingen wanneer de pvv en vlaams belang gaan winnen?
>>
>>55121392
>Iedereen die voor "ja" kiest steekt me als het ware in mijn rug

Doe niet alsof je het ons niet zou aandoen als je de kans kreeg.
>>
>>55120085
>>55120392
>>
>>55121392
Ach met de islam ben je dat als Arabier toch gewend. Met de paplepel ingegoten als we je mogen geloven.
>>
>>55121440
4kanaal loopt altijd voorop in vele dingen. Hopelijk is dit ook één.
>>
>>55121200
>Nep-Arabier
http://www.liveleak.com/view?i=3fe_1421494996
zijn dit ook nep-Arabieren?
>>
>>55121486
Nou ja. Precies. Kan er zelf niet achter staan maar als men dat wilt. Keuze vrijheid is een groot goed.
>>
>>55121258
Moeilijke kwestie, de moslims zijn best kut maar aan de andere kant brengen ze ook continu dingen aan het licht.
Sommige moslims hebben wel een redelijk geinige cultuur als ze niet bezig zijn met mensen hun strot door te snijden.
>>
>>55121486
Huwelijk is de binding van een man en vrouw zodat ze een familie met kinderen kunnen oprichten. Homo's kunnen geen kinderen krijgen, tenzij je pro bent dat homokoppels kinderen krijgen via adoptie.
>>
>>55121258
Sukkel. Niet alle islamieten zijn slecht.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYwhViX3FW8
>>
>>55121253
Hetero's oetz
>>
>>55121710
>Huwelijk is de binding van een man en vrouw zodat ze een familie met kinderen kunnen oprichten.

Ben je dan ook tegen een huwelijk tussen man en vrouw als een van de twee geen kinderen kan krijgen?

>Homo's kunnen geen kinderen krijgen, tenzij je pro bent dat homokoppels kinderen krijgen via adoptie.

Ja, daar ben ik voor
>>
>>55121686
Je kunt altijd later stemmen als je onzeker zijt. Ik ben zelf jood maar ga geen kankernaam plaatsen en aan iedereen verkondigen dat ik ADD lijd tenzij dit met de discussie te maken heeft.
>>
>>55121710

er zijn wel studies die bewijzen dat de gemiddelde homo-koppel betere ouders zijn omdat ze hogere inkomens hebben (gemiddeld) en omdat ze echt ouders willen zijn
>>
>>55121857
'Jood' of 'jood', kankerlijer?
>>
>>55121927

er zijn ook studies die bewijzen dat je vroeger een piemel in een kut moest doen om kinderen te maken, waardoor een kind dus behoefte heeft aan een moeder en een vader, niet twee vaders
>>
>>55121541
>Saudi police
>S. Arabia
Ja dus.
Nu, als we het over de morele kwestie moeten gaan hebben. Is dit echt? Heeft ze een eerlijk proces gehad?
Ook westerse landen hebben nog steeds een doodstraf, dus daar kun je ze niet op aankijken. Als je de koran mag geloven ia dit niet ok? Als je de Bijbel mag geloven al helemaal niet.

Wat is je achterliggende gedachte bij deze post? Bewijzen dat Islamieten geweldadig zijn? Dat was al bekend toch?
>>
>>55122104
>Is dit echt
NEE HET IS EEN GOMBLOTT :DD
>>
>>55121832
>Ben je dan ook tegen een huwelijk tussen man en vrouw als een van de twee geen kinderen kan krijgen?

Moet ik nog uitzoeken oetz. Langs de ene kant kan een liefdevol gezin veel adoptiekinderen redden en omvormen tot productieve personen in de maatschappij. Langs de andere kant heeft het geen zin om een gezin te starten als je toch geen kinderen kan krijgen.

In kort in mijn mening moet een gezin het doel hebben om kinderen te verwekken en die tot productieve personen opleiden in onze maatschappij. Ik ben zelf niet zeker of het opvoeden door 2 mama's of papa's wel psychologisch goed is voor een kind.
>>
HAMAS HAMAS
>>
>>55121927
Verbied gezinnen op te richten als ze geen kinderen verwekken als doel hebben.
>>
>>55121936
Joodse volk en joodse religie. Zijn 2 aparte dingen.
>>
>>55122185
Wat is dat?
Over Islam en vluchtelingen gesproken?
Waarom neemt Japan maar 27 vluchtelingen op in 2015? Ze hebben 99% van de aanvragen afgewezen. En ze worden hier internationaal niet op aangekeken. Hoe kan dit? Waarom kunnen wij dit in europa niet?

Waarom kunnen we niet meer op oost europese landen lijken?
>>
>>55122429
>iedereen moet continu aantonen of iets geen complot is xDD
>ik stel de vragen en lever geen bewijs xDDD
>waarom erger jij jezelf eraan dat ik geen punt maak en vragen stel? xDDD
>>
>>55122312
Het kankergezwel van de islam.

>>55122407
Joden: een volk
joden: aanhangers van het jodendom
>>
>>55122312
MOSLIMS OVER DE WATERPAS
>>
>>55122268
Neen. Er is een mannelijk en vrouwelijk rolmodel nodig. Deze dient ook fysiek aanwezig te zijn.
>>
>>55122553
Vindt ik ook. Tenzij onderzoekt uitwijkt dat de één wat mannelijker is en de ander vrouwelijk.
>>
>>55122268
Zie je het huwelijk dan als een louter fiscaal instituut dat het voortbestaan van de eigen samenleving tot doel heeft?

>Ik ben zelf niet zeker of het opvoeden door 2 mama's of papa's wel psychologisch goed is voor een kind.

Wat is daar mis mee als het liefdevolle ouders zijn? Er zijn genoeg heterostellen wiens (gebrek aan) opvoeding van het kind psychologisch schaden. Bij een adoptie is er tenminste sprake van een selectieprocedure om te bepalen dat mensen geschikt zijn als ouders.
>>
>>55122312

JODEN AAN HET GAS
>>
>>55122522
Oh ik dacht aan engels. Gum blot..video editing enzo. Goed. Zeg maar je hoeft geen vragen te beantwoorden hoor. Dit is maar kwats, geen europese federale parlemantaire enquete.
>>
>>55122698
Je mama.
>>
>>55122523
Juist. Wij Joden weten het zelf soms ook niet. Sommige vinden zichzelf Belgische joden. Terwijl anderen zichzelf Joodse Belgen vinden.
>>
>>55122312
Hamas aan het gas?
>>
>>55122738

Verwijder dit mijn mama is dood
>>
>>55122705
>ik dacht aan engels
RANDSTAD
>>
>>55122801
Je papa dan.
>>
File: smugpepe.jpg (27 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugpepe.jpg
27 KB, 600x600
>al die discussie of homo's wel of geen kinderen mogen hebben
>mgw ik niet eens kinderen wil en het lekker toch niet relevant is voor mij ook al ben ik homo
>>
>>55122705
Neuh ik maak mij niet echt zo druk erom of zoiets, maar als je iets wilt zeggen moet je gewoon een punt maken niet vragen of wij alles voor je willen uitzoeken.
Maar om terug te gaan naar jouw originele paal is het algemeen bekend dat in Saudi Arabië gewoon zulk soort straffen plaatsvinden, je moet wel erg complotdenken om aan te nemen dat alle bronnen liegen hierover.
>>
Ik ga nu wat pikante halal worst eten met brood, stelletje zemmers.
>>
>>55122684
>Ben je dan ook tegen een huwelijk tussen man en vrouw als een van de twee geen kinderen kan krijgen?

Ja. Je kunt een relatie aangaan met iemand, maar als je wilt gaan trouwen betekent dat je kinderen met je partner wilt verwekken.

>Er zijn genoeg heterostellen wiens (gebrek aan) opvoeding van het kind psychologisch schaden.

Daarom mag niet zomaar iedereen trouwen. Trouwen is iets geworden dat je langetermijnrelatie geluk toewenst via een feestje met vrienden en familie. Dit was vroeger niet zo. Vroeger trouwde je al na een half jaar een meisje te kennen.
>>
>>55122806
Brabant. Wij spreken thuis engels en brabants. Mea culpa.
>>
>>55123047

liever geen brood om mijn lul dit keer
>>
wat vinden jullie van het vrouwenquotum?

ik vindt het kankerdom en een dreiging op gelijkheid en vrijheid
>>
>>55123047
>brood rond de lul van je vriendje doen
Tot welk doeleind
>>
>>55122870
Ben jij het mannetje of het vrouwtje?
>>
>>55123091
>Vroeger trouwde je al na een half jaar een meisje te kennen met als doel kinderen te verwekken.
>>
>>55123116
>>55122665
>Vindt ik
>ik vindt

Hier word ik verdrietig van.
>>
>>55122870
Zolang je een gelukkig leven heb.
>>
>>55123258
Sorry, Nederlands is nooit mijn sterkste kant geweest, maar blijf vooral alle palen te verbeteren. Ik probeer mijn Nederlands te verbeteren.
>>
>>55122935
Er zwerft zoveel valse informatie, foto's, films met als bedoeling groepen en mensen zwart maken, false flags op internet rond. Het is zo moeilijk om dingen nog serieus te nemen. Hoeveel rectificaties er dagelijks op nieuws sites geplaatst worden is schrikbarend.

Dat is mijn interne dialoog. Soms spreek ik die uit in mijn posts. Maar ik valideer je standpunt.
>>
>>55123116
Ik snap niet dat onze maatschappij per se vrouw en man gelijk wilt hebben.
Vrouwen zijn gewoon fysiek letterlijk anders, ze denken compleet anders je moet wel met je gedachten op een andere planeet zitten om dit te ontkennen.

Ja in theorie kunnen veel vrouwen leiders zijn of soldaten worden... maar tenzij de vrouw een uitzonderlijk persoon is moet ze betrekkelijk meer moeite doen om goed te functioneren in die rol. Ik snap niet waarom we mensen gewoon niet dingen laten doen waar ze natuurlijk goed in zijn, je gaat toch ook geen zweverig artistiek persoon (even buiten beschouwing houden of dit goed is of niet) forceren wiskundige te worden of zoiets? Het slaat nergens op.
>>
>>55121117
wat bedoelt dit kanker woord ik begrijp het niet JEZUZ CHRISTUS
>>
>dvw geen tietdevoir vd
>>
>>55123091
>>55123268

>Vroeger was alles beter
Vroeger had de moeder ook significant meer kans om te sterven tijdens het bevallen. Dus minder kinderen, en meer alleenstaande ouders
>>
>>55123258
oeps :3
>>
>>55123410
>om eerlijk te zijn
nu terug naar het loeren
>>
>>55123367
Oh en hoe ga jij uitzoeken wat de waarheid is? Ga je naar ieder land reizen om te controleren of de pers goed hun werk doet? Ga je iedere theorie nalopen? Ga je wetenschappelijke proeven herhalen?

Sorry hoor maar de realiteit is dat je gewoon voor een groot deel bronnen en experts een beetje moet vertrouwen.
>>
>>55123541
Allemaal ik.
>>
>>55123599
Maar jouw vlag mist een pisvlek.
>>
File: waifu.png (323 KB, 443x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waifu.png
323 KB, 443x587
>>55123514
I-ik spijt me ;__;
>>
>>55123390
Behalve zware fysieke rollen zoals soldaten, special forces etc waar het gevaarlijk wordt voor de rest kunnen vrouwen toch iedere rol vervullen? Waarom kan een vrouw geen leider zijn?
>>
>>55123410
Wilt u de naam des Herens niet in spot gebruiken? De christenen danken u.
>>
>>55123541
>>
File: kitinofgdf.jpg (75 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kitinofgdf.jpg
75 KB, 1280x720
>>55123720
god bestaat niet
>>
>>55123755
Godverdomme!
>>
File: t1.jpg (170 KB, 738x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
170 KB, 738x490
>je loopt over straat en deze gast kijkt je aan

wat doen?
>>
>>55123652
Dat kunnen ze doen, maar ik wil zeggen dat dit meer moeite kost voor de meeste vrouwen omdat ze de natuurlijke drijf niet hebben.

Kijk naar veel vrouwen en mannen, wie hakken er sneller knopen door? Mannen of vrouwen? Welk geslacht vertrouwt zichzelf meer en durft met risico's in het diepe te springen? Welk geslacht heeft meer inzichten in systematisch denken? Allemaal leiderschapkwaliteiten en mannen zijn daar normaal gesproken beter in.

Het is net alsof je iemand met de bouw van een sprinter marathons wilt laten lopen.
Of iemand die breed gebouwd wedstrijdzwemmer wilt laten worden.
Je kan ze beide functies laten doen maar het kost ze meer moeite om gemiddeld te zijn in hun rollen.
>>
>>55123516
Neen, ik trek het meeste wat ik online lees in twijfel. Zet voor of na iedere headline: "mogelijk:"
Totdat je het inderdaad uit meerdere bronnen over lange tijd kunt vernemen. Experts.. oef.. daar waag ik mij niet aan.
>>
>>55123974
Ik bespuug hem.
>>
>>55123428
Dat is niet waar. Sommige dingen waren vroeger beter en andere minder. Ik vind gewoon dat sommige tradities en gewoontes te snel werden weggegooid zonder de nadelen ervan te bekijken.

Ik vind bv dat en homokoppel wel mag bestaan. Alleen niet dat die kinderen mogen opvoeden. Je moet een combinatie vinden tussen oud en nieuw.
>>
>>55123169
>>55123169
ik ben het vosje :3
>>
>>55124029
Je denkt dat je heel veel weet anon, maar je weet niet meer dan iemand die veel tijd erin heeft gestoken.
Dus je gaat meer van jouw eigen tijd verspillen om tot verkeerde conclusies te komen.

Maar goed, dit is mijn visie.
>>
>>55123652
>Waarom kan een vrouw geen leider zijn?

menstruatie. Ooit met een wijf zaken moeten doen die haar maandstonden heeft? We kunnen niet elke maand een kernoorlog hebben
>>
File: furfags.jpg (175 KB, 1031x809) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
furfags.jpg
175 KB, 1031x809
>>55124067
BUITEN
NU
>>
>>55124149
Wat met vrouwen die de menopauze voorbij zijn?
>>
>>55123755
>>55123815
>zie foldernaam
>>
File: 1454998765436.jpg (225 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454998765436.jpg
225 KB, 1920x1080
>>55124067
>>
>>55123779
Nietes. God bestaat.
>>55123974
Op straat? Een jas aanbieden. Het is koud. Willen we nog een herhaling van het zwavelstokjes incident.
>>55124009
Hmm. Generalisatie.
Er zijn ook vrouwen die analytisch ingesteld zijn, systematisch en snel kunnen werken. Dit zijn karakter eigenschappen, niet aan sekse gebonden. Er zijn ook zeer emotionele empatische mannen, die totaal geen beslissingen kunnen nemen.
>>
>>55123652
>kan
daar gaat het om. als ik een vennootschap had zou ik de mensen aannemen die het meest geschikt zijn voor de baan, maar dat is logisch en iedereen zou dat zo doen.

maar deze wet zou werkgevers FORCEREN om een bepaalde hoeveelheid vrouwen aan te nemen, losstaand van of ze er voor geschikt zijn. het zou dus kunnen dat een werknemer een solliciterende man die beter lijkt voor de baan moet afwijzen omdat hij/zij niet genoeg vrouwen in dienst heeft.
>>
>>55124286
Bewijs het
>>
>het is nu al 10 uur

kanker, ik dacht echt dat het 7 uur was ofzo
>>
>>55124121
Assumpties.
Ik weet zeer weinig. Maar dat punt staat totaal los van hoe betrouwbaar info is die je online van de eerste de beste website haald. Ik ben blij met je visie anon.
Tijd heb ik toch genoeg. Liever langer wachten op de waarheid dan om de tuin geleid worden door leugens.
>>
>>55124286
>Hmm. Generalisatie.
>Er zijn ook vrouwen die analytisch ingesteld zijn, systematisch en snel kunnen werken.
Dit ontken ik niet en meldt ik zelfs in mijn paal. Ik ga niet verder praten met iemand die niet goed begrijpend wilt lezen.
>>
>>55124390

10 uur is de 7 uur voor NOOTen
>>
>>55124390
Ge hebt het avondgebed toch niet gemist?
>>
>>55124346
Neen. Bewijs jij het maar.
Het is echt zo, zeker en vast.
(Gaat dit over God of capabele vrouwen?)
>>
>>55124433
jammer dat ik geen NOOT ben
>>
>>55124346

Bewijslast is voor theïsten, niet voor atheïsten/agnostici

http://www.rejectionofpascalswager.net/godburden.html
>>
File: pardo.jpg (12 KB, 217x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pardo.jpg
12 KB, 217x266
>>55124515
Waarom kan je niet bewijsen dat god echt is?
>>
>>55124422


>>55124009
>heeft meer inzichten in systematisch denken? Allemaal leiderschapkwaliteiten en mannen zijn daar normaal gesproken beter in.

Ik doelde hierop.

>Wilt lezen.

Je hebt wel een hoge dunk van mij...bedankt!
>>
>>55124654
hotline miami 2 was slechter dan 1, maar was nog steeds best wel leuk
>>
File: Miranda1.gif (721 KB, 500x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Miranda1.gif
721 KB, 500x227
>>
File: download.jpg (5 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
5 KB, 259x194
>>55124766
>hotline
>>
>>55124766
wa heb je het over, spelen als de zoon was de shit man oetz
>>
>>55124626
>>55124654
God bestaat in mijn belevingswereld. De vragen die de wetenschap op dit moment
niet naar mijn tevredenheid kan beantwoorden beantwoord God voor mij.
Het is dan ook 'Geloof' en niet 'Empirisch bewezen sphagetti monster".
>>
God
Bestaat Wel
Als je dit ontkent
Ga je naar de Hel
>>
>>55124875
nee gast die levels waren verschrikkelijk. veels te open en die gasten schoten je dood terwijl ze niet eens in zicht waren
>>
>>55124893
>God bestaat in mijn belevingswereld. De vragen die de wetenschap op dit moment
>niet naar mijn tevredenheid kan beantwoorden beantwoord God voor mij.
En welke vragen zijn dat dan?
>>
>>55124934

koek
>>
Wie /waal/ hier?
>>
>>55124960
daarom gebruik je het shift key op uw toetsboord
>>
>>55124934
Allah =\= God.
>>
>>55124893
>De vragen die de wetenschap op dit moment niet naar mijn tevredenheid kan beantwoorden beantwoord God voor mij.

Ok, maar dit is God van de Gaten, en dat betekent dat hoe meer de wetenschap gaat ontdekken hoe minder belangrijk/almachtig je god wordt totdat er niets meer van over gaat blijven
>>
>>55125004
maar het is echt kanker om die de hele tijd in te houde. geef gewoon toe dat 1 beter speelde
>>
>>55125001
Vies.
Wie /Franse nationaliteit/ hier?
>>
File: hotmeme memai 2.jpg (57 KB, 578x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotmeme memai 2.jpg
57 KB, 578x573
>>55125092
maar wat over Apocalypse dan
die drugs trip was vet
gotta get a grip
>>
>>55124934
En alweer een kwaliteitsbijdrage van Anon 'Verenigt de volken door het gebruik van dolken' Rabier
>>
File: gtfo.jpg (61 KB, 800x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gtfo.jpg
61 KB, 800x505
>>55125001
>>
>>55124934
Ik snap dit 'school is een hel' miem niet oetz
>>
>>55125180
verhaal was leuker in 2 oke. dat trip level was geweldig maar de gameplay in 1 was beter: meer maskers, compactere levels
>>
File: Mensa.jpg (75 KB, 947x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mensa.jpg
75 KB, 947x665
Zou ik het wagen?
>>
>>55125455

de hel begint pas als je het wel kent
>>
>>55125290

>Anon 'Verenigt de volken door het gebruik van dolken' Rabier

klinkt lekker
>>
>>55125524

wat heb je aan mensa? Heb je die bijeenkomsten al eens gezien? Het gaat voornamelijk over doorsnee mensen die denken dat ze een intellectueel/genie zijn omdat ze geslaagd zijn voor een arbitraire test. Serieuze genieën lachen met mensas
>>
>>55125524
>geld willen geven aan Mensa
Anon aub, ge behoort slim te zijn
>>
>>55124964
Heb je nooit twijfels in je hart? Dit kan bij alles zijn.

Nieuwsberichten over onschuldige kinderen die vermoord worden.
Miljoenen mensen die in de naam van Allah of vrijheid vermoord worden. Gedeelte van de wereldbevolking die zich druk maakt om de release van de nieuwste I phone terwijl een ander gedeelte zich druk maakt om de tocht naar de waterput.

Wetenschappelijk onderzoek/theories over het onstaan van het heelal, de miljoenen belachelijke factoren die op het juiste momen moesten gebeuren om het leven op aarde te laten onstaan, evolutie,
onstaan van de hyper intelligente mens i.v.m. andere levensvormen op aarde. De absurde diversiteit van het leven.
Lijden en overlijden. Bestaan na de dood. Verhalen over N.D.E.

De onnoodzakelijke vriendelijkheid in sommige mensen. Een priester zij eens dat hij God zag in de zachtmoedigheid van de mens. Dit is me altijd bijgebleven.

Waarom gebeuren sommige dingen altijd op het juiste moment terwijl je ze niet verwacht.

Dus TLDR:
Hoewel geloof een ouderwets concept is, put ik er veel inspiratie en kalmte uit. God bestaat (voor mij).
>>
>>55125016
Neen ik denk dat de grotere boodschap in de bijbel altijd waarde zal houden.
>>
>>55125524
Status symbool.
Tokkies kopen een VW GTI
Slimmere kopen een mensa test.
Nog slimmere...
>>
>>55125655
>>55125726

Zoals de nederdraad dus, behalve ik kan hier kanker en mongool zeggen en het toegangsexamen is jaren op je pc zitten en informatie vergaren/debateren.
>>
Ik zie God als alles wat niet beantwoord kan worden door het logisch positivisme.

Wat was er voor ons heelal? Dat kan je niet m.b.v. observeren beantwoorden, dus valt het buiten de wetenschap. Dat is het domein van God.
>>
File: download.jpg (6 KB, 290x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
6 KB, 290x174
>>55125829

welke waarden? slavernij, geen contraceptie, complete onderwerping aan een god of anders een eeuwigheid in de hel? Als de waarden van de bijbel goddelijk zijn, dan is alles ervan goddelijk - en dus kon je niet de slechte dingen negeren.


>>55125733
> God bestaat (voor mij).

Ben jij kierkegaard?
>>
>>55125983
>Wat is er aan de andere kant van de oceaan
>Dat kan je niet observeren
>Dat is het domein van God

Als echt goed denkt weet je dat God overal zit. Ook in de dingen die je kunt observeren.
>>
>muh god
Ik zie het wel als ik dood ben, of misschien juist niet, boeit me niet zo oetz. Ik vind het belangrijker dat de mens steeds verder komt in de wetenschap, wellicht kunnen we op een dag zelf goden worden daardoor
>>
>>55125983

zie >>55125016

Gewoon omdat de wetenschap het nu niet kan beantwoorden betekent niet dat het dat nooit gaat kunnen. Het enige wat buiten de wetenschap ligt zijn vragen naar de zin van het leven, want op dat soort metafysische vragen houdt wetenschap zich gewoon niet bezig
>>
>>55125930
Doen wat? Gaan op de nederdraad kanker palen omdat het toch allemaal niet meer uitmaakt.
>>
>>55126103

Nee, je doet weer dom, wat er voor het heelal was is zelfs in theorie onmogelijk te observeren en/of bepalen aangezien dat causaliteit zou breken, dus het is buiten het domein van de wetenschap.

Wat er aan de andere kant van de oceaan zit is in theorie mogelijk te observeren (en in praktijk ook).

Daarbij was dat een voorbeeld, ik bedoel ook dingen zoals ethiek, dat valt ook buiten het domein van de wetenschap.
>>
>>55126304
Kijk naar deze serie:
https://www.youtube.com/watch?v=3hMxwHVS5K4&list=PLAK5z4fMr7ATYSPeOf4aiB5LPq6ClbKii
>>
File: Nooit vergeten.jpg (122 KB, 1056x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nooit vergeten.jpg
122 KB, 1056x436
Nooit vergeten. We hebben gewonnen mannen.
>>
>>55126269

Nee, het is niet de God van Gaten of wat dan ook, want het is in theorie onmogelijk om te bepalen wat er voor het heelal was. Dat is een gat dat nooit te vullen is met wetenschap.
>>
File: gele gevaar.jpg (2 MB, 3000x1835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gele gevaar.jpg
2 MB, 3000x1835
Voorspelling uit 1920 over de vernietiging van Europa en de aanvang van Armageddon. Zit Japan achter de migrantencrisis?
>>
>>55125983
>logisch positivisme
Arabier ge zijt ne toffe jongen maar het is 50 jaar geleden dat een serieuse wetenschapsfilosoof logisch positivisme heeft aangehangen.
>>
>>55126412
lol
>>
>>55126049
Doel als christen meer op het nieuwe testament. De waarden die ik bedoel zijn diegene die ik persoonlijk als belangerijk bestempel. Ik denk dat ik die deel met meer mensen. Ondanks dat de waarden die je beschrijft wel in de bijbel voorkomen, denk ik niet dat deze dingen de belangrijkste boodschappen zijn die Hij ons mee wilde geven.

Voordat we de geschriften uit gaan pluizen om quotes uit psalmen en boeken te copy pasten om ons gelijk te gaan bewijzen...

En nee, ik ben meer "God is (niet) dood (voor mij).
>>
>>55126337
Zeg dat tegen de mensen die 1200 leefden.

>>55126357
Mijn frans is al roestig. Bedankt.
>>
>>55126337
Moslim please,
Je kunt God niet verdedigen met
>Je doet weer dom
En dergelijke retoriek.

Heb je het over Allah?
>>
File: 1455305098644.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455305098644.jpg
74 KB, 620x378
>>55126579
>please
>>
>>55126185
Wat is je definitie van God dan?
>>
>>55126412

Ik ben nog steeds een aanhanger van het logisch positivisme, en alle serieuze wetenschappers zijn aanhangers van het logisch positivisme (impliciet in ieder geval).

http://qr.ae/ROjYSe
>>
>>55126632
Probeer je nu gewoon expres brabanders uit te lokken?
>>
>>55126659
Hoe moet ik dat nou weten?
>>
>>55126541
>>55126579

Ik zeg letterlijk dat het ONMOGELIJK is. Je kan de causaliteit niet breken in de natuurkunde. Je hebt ook behoud van energie, dat kan je ook niet breken.

Je kan niet zomaar zeggen "zeg dat maar tegen de mensen van 1200" want het is niet vergelijkbaar.
>>
>>55126762

Vieze afvallige.
>>
>>55126304
Ik dacht zelf aan zetten het op een rekening of beleggingen.

Maar goed, misschien helpt zon Mensa papiertje bij sollicitatie gesprekken? Op je CV?
>>
File: abbeymain.jpg (182 KB, 1500x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abbeymain.jpg
182 KB, 1500x784
>dvw geen abbey vd
>>
>>55127140

DAAR
MOET

een piemel in
>>
>>55126762
Dat artikel gaat over een soort instrumentalisme, niet het klassieke logisch positivisme van Carnap en buttbuddies.
>>
>>55127197
Wat ben je plots haram en gezellig.
>>
>>55127248
Dat is ook een zeer verantwoorde website waar je heel veel moeite voor moet doen om artikelen op te krijgen. Het verbonden aan de universiteit Yale...
>>
>>55127197
Wat is de juridische grondslag?
>>
>>55126406
>1920
>kaart van wo1
>>
File: 1455430839285.jpg (193 KB, 1920x1279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455430839285.jpg
193 KB, 1920x1279
>>55127140
Dvw geen dik! vd.
>>
>>55127248
>>55127361

Het is geen "artikel", gewoon een antwoord op een of andere vraag&antwoord staat

>soort instrumentalisme

Hoezo?

>if there is a question, and whether the answer is "yes" or the answer is "no", there is no difference to observations, then it's just not question.

dit past ook binnen het logisch positivisme. ook bij het instrumentalisme, niet dat ik daar ooit van gehoord had, maar het maakt me niet veel uit hoe de gedachtegang precies heet
>>
>>55126950
>binnen 500 jaar vind de wetenschap een motor die het heelal kan doorkruisen met 99% lichtsnelheid
>binnen 1500 jaar ontmoeten we buitenaards leven die ons heel het universum uitleggen

Er zijn zoveel mogelijkheden.
>>
>>55127598
Dat wordt kei tof. Dan kunnen we eindelijk "Prometheus" naspelen.
>>
File: 1455574991500.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455574991500.jpg
2 MB, 3264x1836
>Niet jezelf spiritueel ontwaken met de wereld van traditie
>>
>>55127598
>binnen 1500 jaar ontmoeten we buitenaards leven die ons heel het universum uitleggen
Of ons allemaal vermoorden omdat ons vlees toevallig lekker smaakt.
>>
>>55128135

je zus vond mijn vlees lekker smaken
>>
>>55128178
#vernietigd
>>
>>55128027
Wat vindt je ervan?
De wiki pagina geeft mij een gevoel van new age onzin.
>>
>>55128178
Zucht...je speklapjes zeker.
Ga toch een broodje zult eten, als een echte man.
>>
>>55128260
>wat vindt je ervan?
>vindt
Ahmed, aub.
>>
>>55128135
Of we ademen ze per ongeluk in, of we kunnen ze niet waarnemen, of...

Als ze alles komen uitleggen zullen ze ons waarschijnlijk niet opeten want dit is contraproductief.
>>
>>55128443
T's Mohammed, broeder.
>>
>>55128260
Hij maakt goede punten over maatschappelijke verandering maar zijn alternatieven zijn vrij abstract. Het boek zou gebruikt moeten worden als bron van inspiratie dan een werkelijk plan van aanpak.
>>
>dgw niet geboren als een Braziliaans favela aapje

https://www.youtube.com/watch?v=kzOkza_u3Z8
>>
>>55128637
Hoe draagt dit dan bij aan 'een spirituele ontwaken'?
>>
>>55128659

>2:11

HOOGTEST
>>
>>55128659
>letterlijk praten over een ""beat""
>slechte """"beat""""
>lelijk hipstertje
>manlet zonder spieren
>kanker lekkere wijven

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>55128934

>>manlet zonder spieren
>hij is voor de spiermiem gevallen

och
>>
>>55128659
Je hebt geluk dat alleen het 'favela' niet klopt, dan.
>>
>>55128934
Probeer dit liedje: https://www.youtube.com/watch?v=NqVg44Fr4-o
Het gaat over het beklimmen van de sociale ladder door een Braziliaanse dwerg.
>>
>>55129051

goede paal
>>
>>55129191
Bedankt. Hoe was de zult?
>>
>>55129266

Ziet er niet heel appetijtelijk uit oetz
>>
>>55129337
Het is net als kaviaar en foie gras. Je moet het leren eten.
>>
>>55129140
Daar gaat letterlijk al die muziek over. Dit is wel een leuk Braziliaans liedje.
https://www.youtube.com/watch?v=I_luHBNt0cc
>>
>>55129454
>foie gras
DIERENBEUL
>>
Waaom ben ik naar hier verhuisd.

Zucht. Dvw geen vd en familie is 500km weg.

Hou me vast nedervrienden en vlaamvrinden
>>
>>55129555
>vd is 500km weg
Kanker normaaltje
>>
>>55129632
Nee ik bedoel
>dvw geen vd
>familie is 500km weg
>>
>>55129555
En dan denk je aan brabant, want daar brand nog licht. . .

Of aan limburg, das ook ok.
>>
>aan het tsjillen met een Braziliaans meisje (vorig jaar) in Helsinki
>laat me een grappig nummer horen
>dvw je hem hebt gevonden

https://www.youtube.com/watch?v=dwEm-rU5sAE

>MC Bin Laden

joej
>>
>>55129739
Ben van west vlaanderen
>>
>>55129555
ik wil naar canada verhuizen
>>
>>55129816
Waarom.

Verhuizen is kk.
>>
>>55129739
>dvw heb geen sk-dialect
Jammer zeg
>>
>>55129815
Maar dan mag je nog steeds aan vlaams brabant denken, daar brand ook nog licht.
>>
Fuck you high shits even you have a general everyone has one except us. Fuck outta here with your generals fuck you
>>
>>55129892
lijkt me een leuk land en ik heb famillie daar.
>>
jongens ik ga slapen
>>
>>55129930

/NEDERDRAAD/ is een van de oudste algemenen, kankerzigeuner.

ZIGEUNER
CIGANY
ROMA
>>
>>55129892
Vluchten voor de islamisering?
>>
>>55129930
begin er zelf een dan homo
>>
>>55130000
Fuck you with your weed fsggot fuck you
>>
>>55129998
Trusteke.
>>
>>55130000

hij doet het weer hoor

gecontroleerd
>>
>>55129950
Wat houd je tegen?

>>55130007
Naar canada? Waar ITS $CURRENTYEAR normale praat is?
>>
>>55129906
Schottelslet is wel een van de leukste Brabantse woorden.
>>
>>55129930
I can make a general for you if you'd like bby ;)
>>
>>55130000
Ugh. Arabier die een roemeen beledigd. Lijkt het begin van een slechte mop.
>>
>>55130000

arabier letterlijk laatste hoop van het nederlandse volk
>>
>>55130129
For what? I samefag 30 replies and it dies at 35 (5 of them are "first for <<x>>)
>>
>>55130102
moet eerst mijn studie af maken, dan heel veel geld verdienen, de wereld over reizen en dan en leuk huisje in Canada kopen.
>>
File: thefuck.jpg (19 KB, 236x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thefuck.jpg
19 KB, 236x347
>>55130000
>30000
hij doet het weer hoor
>>
>>55130128
Neen, erdbiezeme is mn favoriet.
>>
>>55130102
>Wat houd je tegen?
>houd
Het onderwerp van de zin is 'wat', dus is het 'houdt'.


NU TIJD VOOR MUZIEK VOOR ECHTE INTELLECTUELEN: https://www.youtube.com/watch?v=9WUNFVlgQXc
>>
>>55130269
Wat houdt...

Oh ja, sorry. Nederlands schrijven doe ik maar weinig nu ik afgestudeerd ben.
>>
>>55130102
Ja. Waar kunnen we anders nog naar toe? Japan? Dat is lastig hoor. Weinig landen zijn nog vrij van bedreiging.
Er zijn weinig landen die de grenzen dicht konden houden. Onder het mom van human rights en gossie das zielig.
>>
>>55130369
Polen.
>>
>>55130267
Errebaaie zeggen ze hier, komt gij van Oost-Brabant?
>>
>>55130269
https://m.youtube.com/watch?v=xlrhUeZak00
Ok dan.
>>
>>55130369
>je zult nooit naar Japan verhuizen met je wijfoe

Waarom moet je me er weer aan herinneren? ;_;
>>
>>55130479
West brabant rond de baronie.
Erdbiezeme.
Errbeesjies.
Gebruiken ze hier vooral.
>>
>>55130425
Er is teveel dreiging vanuit duitsland. Zodra duitsland gevallen is, en het polen beter gaat dan duitsland gaat daar hetzelfde gebeuren. EU geen grenzen etc.
>>
kanker, er is weer een nieuwe schijtmiem
>>
dooie boel hierrrrrr
>>
>>55131205
Tja...Arabier en Turk....
>>
>>55131286

>
>>
>>55130269
>>55130496
een nummer 64 met witte rijst aub
>>
>dvw geen rijsttafel voor mn neus op dit moment
zou eten tot ik moet kotsen en meer
>>
THIS CUNTRY FUCKING SUCKS
>>
>>55131750
>>55131750
>>55131750

nieuweeeeeeeeee
>>
>dvw vrouwdomfetisj extremer wordt
>dvw kan op niets anders fappen
Wanneer eindigt mijn lijden?
>>
>>55131735
>Rotterdam

Wat verwacht je?
>>
>>55131784
Don't speak dutch to me, thankfully I'm not one of your kind.
I live in Amsterdam, still sucks.
People are boring, parties are boring, the weather sucks, all you eat is boring potatoes and carrots and rice crisps, your supermarkets don't make sense, your snacks are disgusting in the weirdest way possible, your language sucks, your transportation system sucks, your prices suck, your girls suck and every single place I lay my eye on is identical to the one before it.
I'm too much of a pussy to say it out loud so I let off steam here.

The only thing I like about your country is ducks.
>>
>>55132325
You're posting in the wrong thread, faggot
>>
>>55132403
Prove it
>>
>>55132454
>>55131757
Thread replies: 316
Thread images: 47
Thread DB ID: 519199[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.