[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Pajjigaupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 76
Thread images: 21
File: 1427021077123.jpg (245 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427021077123.jpg
245 KB, 2048x1536
>>
t. Gustav Wigelius
>>
>>55065767
Denna tar vi
>>
Denna var först och hade en finare TSbild.
>>
först för SVARTAD
>>
>>55065841
>>55065850
haha aa låt oss inte följa reglerna
>>55065779
>>55065779
>>55065779
>>
File: file65534.jpg (54 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file65534.jpg
54 KB, 600x600
Den här tråden blir det.
>>
Den här är inte försökshård
>>
File: 4252443.png (660 KB, 1106x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4252443.png
660 KB, 1106x1012
>>55065719
Okej detta är faktiskt ganska illa
>>
File: 1415705508641.gif (3 MB, 322x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415705508641.gif
3 MB, 322x178
>jag gillar att bli knullad i röven/knulla en man i röven men jag är inte bög
LMAO
>>
>>55065879
>putincuckar
>>
Vad har ni för middag planerad för eran stadiga tjej ikväll?
>>
>>55065767

>det törstiga anletet

min qk varje gång favä
>>
>>55065879
>haha aa låt oss inte följa reglerna

>reglerna

vart? jag ser inga uppsatta, menar du "regler" eftersom du är stjärtsmärtad, denna tråd har flest brev nu och brevare, radera din tråd och breva kattflickor här
>>
Hur är kvinnor funtade som kan tänka sig att vara tillsammans med en "man" som knullat andra män i skithålet?
>>
>>55066012
Det är väl samma nivå på killar som blir ihop med kvinnor som knullat negrer utan kondom.
>>
>>55065938
>något fel med att vara bög
>>
File: magnus cuckmer.jpg (14 KB, 375x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magnus cuckmer.jpg
14 KB, 375x250
Hej

Jag ville bara säga att Sverige aldrig har varit säkrare! All statistik ifrån antirasistiska trovärdiga källor säger att våldet minskar
>>
>>55065879
Den andra tråden är ogiltig då den har en OP bild som är helt orelaterad till Sverige. Följ reglerna själv din jävla nybög
>>
>>55066141
Det där är ju Eminem
>>
>>55066141
Det där är ju Macklemore.
>>
Tar denna för månanon är i den andra favä
>>
>>55066111
bögeri är ett sätt för naturen att minska överbefolkningen i världen. Bögar kan inte skaffa barn med andra män och kommer således dö ut. HIV sprids lättast genom stjärtsex och hjälper till extra mycket.
>>
File: glassbilscucken.jpg (282 KB, 800x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glassbilscucken.jpg
282 KB, 800x534
>>55066145
Och folk som inte är kompletta nybögar tackar nej till trådar vars OP bild är helt orelaterad till Sverige. Knulla av tillbaka till reddit nybög

>>55066229
>säger han samtidigt som han brevar i en cancer tråd
>>
>>55066254

>argumentera som en sydstatsbaptistisk hemmafru

men du
>>
>dkn hatar muslimer men gillar Brother Ali

Mitt liv är så jävla ambivalent favä

https://www.youtube.com/watch?v=BUbWozgMf4M
>>
>>55066342
kan bögar skaffa barn på naturlig väg med andra bögar?

är inte HIV mest utbredd inom bögkretsar?

men du själv :^)
>>
>>55066342
Det sjuka är att han har ju helt rätt. Naturen säger nej medans socialister och diverse multikultiliberaler säger ja till homoadoption. Ifall man är homo och inte kan få barn vadfan är problemet med att vara barnlös då?

>barn en rättighet för vuxna som gjort sitt val
>någonsin
>>
Daglig påminnelse att svenska tjejer föredrar svarta killar.
>>
>>55066421
>>55066398
>bögeri är något som uppkom nyligen
>>
>>55066398

>kan bögar skaffa barn på naturlig väg med andra bögar?

Nej

>är inte HIV mest utbredd inom bögkretsar?

... det är inte tidigt 80-tal längre, mann1. Mest utbrett bland idioter som stoppar använda sprutor i armarna.

Sen är det skönt att knula en röv favä, nu vill ju jag personligen att rövhålet i fråga sitter på en hona av människosläktet, men ändå.
>>
>>55066436
Varför har jag bara blivit ihop med vita tjejer i storstaden då?
>>
>>55066468
aa judarna hittade på det år 1938 precis innan de bestämde sig för att starta andra världskriget
>>
>>55066436
t. mdongo
>>
>>55066468
Jag har inget emot bögar. Att de ska få donera blod och adoptera är däremot trams.
>>
>>55066483
Bögar är förövrigt överrepresenterade när det kommer till pedofili.
>>
>>55066568
Bögar är överrepresenterade i mycket negativt, självmord, psykiska problem osv
>>
>>55066544
Vad är problemet med bögar som donerar blod?

Om det har med sjukdomar att göra så kollas väl allt donerat blod?
>>
>>55066568
>>55066645

Hur /utrotabögsmittan/ grabbar?
>>
>>55066645
Någon måste ha den bilden sparad med källor och allt. Så jävla kul när bögar gråter pga den.
>>
>>55066687
De är överrepresenterade i överförbara sexuella sjukdomar. Många kollas inte när du donerar blod. Kul att vara i en trafikolycka och två dagar senare har du gonorré för att du fick bögblod.
>>
>>55066544
>donera blod
De kollar ju blodet innan och man "får inte" ligga efter det fram tills man donerat. Det är ju samma regler som för alla andra, och med tanke på hur lite bögar det finns är väl risken att personen i fråga fått sig lite fett på sylen under väntetiden högre med heteron?
>>
>>55066398
>kan bögar skaffa barn på naturlig väg med andra bögar?
Ja, se treföräldrarsbarn. Hur naturligt det är kan man diskutera. Det är mer en politisk fråga än en biologisk just nu.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/barn-med-tre-foraldrar-blir-verklighet-i-storbritannien/
>>
>>55066775
De är smitthärdar. Detta är skälet till att man inte tillät dem att donera tidigare. Ett helt riktigt beslut.
>>
>>55065938
Vem citerar du?
>>
>>55066884

>Ja, se treföräldrarsbarn.

> Det är mer en politisk fråga än en biologisk just nu.

Min fråga var: >kan bögar skaffa barn på naturlig väg med andra bögar?

Ditt svar var inkorrekt, har du hjärnskada?
>>
>>55066884
>svarar ja på frågan ifall bögar kan reproducerar med andra bögar av samma kön

>brevar bild när en man och en kvinna skaffar barn plus en cuck
>>
>>55065767
Jag vil knullar dette tjeje favä
>>
>>55066989
Du behöver inte bli så provocerad anon, jag nämnde till och med att det kan diskuteras hur naturlig denna process är. Det är fortfarande ett naturligt biologiskt barn som har framställts på ett onaturligt sätt.
>>55067039
vet inte exakt hur det går till favä
>>
>>55065779
>>55065779

Här är vi
>>
>>55067149
> jag nämnde till och med att det kan diskuteras hur naturlig denna process är. Det är fortfarande ett naturligt biologiskt barn som har framställts på ett onaturligt sätt.

det är en bög som donerat sperma till en surrogatmorsa. Det är naturligt att en man och kvinna kan skapa barn.

inte bög+bög.
>>
>>55067216
>det är en bög som donerat sperma till en surrogatmorsa
Så fungerar inte treföräldrarsbarn nej.
>>
File: 1411492501205.jpg (36 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411492501205.jpg
36 KB, 500x333
>killen som startade denna tråden och shillade för den skitlänge
Skrattar åt ditt patetiska liv just nu.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>55067280
då är det förihelvete ingen naturligt skapad familj.


är du dum på riktigt?
>>
>>55067727
Did he actually say "hell seger"? Lmfao based as fuck favä.
>>
>>55067859
lol
>>
>>55067859

Funny thing about hell seger, i.e the Swedish phrase, is that it's legal to say, while the literal German translation of "sieg heil" is illegal to say and counts as hate speech because muh holocaust.
>>
vad gör ni då?
https://www.youtube.com/watch?v=aAxUQKQW13k
>>
>>55068066
>google översätter sieg heil till svenska: seger läkning

vafan
>>
>>55067780

Varför är du så jävla upphakad på vad som är "naturligt"? Det är inte naturligt med inomhusvärme, antibiotika eller preventivmedel heller. Men jag tycker det är rätt nice att ha det varmt och gött hemma, inte dö av bokstavligen allting och att kunna knula utan att det blir en ny människa varje gång man lägger skjuter av gevärspipan i närheten av ett sliddjur.

Naturen en skit, hela grejjen med att vara människa är ju att be naturen dra åt helvete.
>>
>>55068133
Seger helar!
>>
Påminnelse om att vi är i denna tråd
>>55065779

>>55065779


Sage denna och låt den dö.
>>
>>55067780
4chan är inte naturlig också
>>
File: 1417974973247.jpg (52 KB, 385x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417974973247.jpg
52 KB, 385x471
>man jag som gjorde syrien tråden gjorde också den andra sverigetråden med snö och skit så att ingen skulle breva i den här tråden
>>
File: crying wojak.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crying wojak.jpg
68 KB, 700x700
https://www.youtube.com/watch?v=3zkQb-gZ0vA
>>
File: 1410985005825.gif (2 MB, 400x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410985005825.gif
2 MB, 400x359
>>
File: 1418220003955.jpg (79 KB, 878x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418220003955.jpg
79 KB, 878x768
>>55071613
>>
File: 1417702463524.jpg (55 KB, 500x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417702463524.jpg
55 KB, 500x501
>>55074588
>>
File: 1419182874141.jpg (17 KB, 189x159) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419182874141.jpg
17 KB, 189x159
>>55074708
>>
File: 1427489144911.jpg (53 KB, 434x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427489144911.jpg
53 KB, 434x489
>>55074769
>>
File: 1234123124345.jpg (78 KB, 398x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234123124345.jpg
78 KB, 398x503
>>55074812
>>55074708
>>
File: 1425101770738.jpg (37 KB, 532x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425101770738.jpg
37 KB, 532x800
>>55074859
>>
File: 1414432095668.jpg (36 KB, 487x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414432095668.jpg
36 KB, 487x323
>>55074926
>>
File: 1416077252539.jpg (54 KB, 683x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416077252539.jpg
54 KB, 683x430
>>55074979
>>
File: 1420959967812.jpg (33 KB, 412x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420959967812.jpg
33 KB, 412x394
AHAHAHA shit mannen vad du blir blåst åt helvete hela tiden.
Nu har jag som gjorde ryss/syrien tråden gjort tre trådar på rad och du är fortfarande ensam kvar i denna
Thread replies: 76
Thread images: 21
Thread DB ID: 518979[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.