[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/skandi/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 133
Thread images: 44
File: jeg er cia.png (1004 KB, 757x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeg er cia.png
1004 KB, 757x720
Lad os prove du gamle
>>
File: 1451749199786.jpg (279 KB, 1568x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451749199786.jpg
279 KB, 1568x752
>>55057092
Danmark er værste mark.
>>
Rodgrod med flode
>>
>>55057092
hva faen er det her' a?
>>
>>55057228
>islændere lærer dansk i skolen
>>
>>55057516
Danir læra þýsku í skóla
>>
>>55056790
>>55056790
>>55056790
risk thread, come and play
>>
har ni konverterar till islam än? inshallah
>>
Finnst ykkur remúlaði gott?
>>
File: 1455459315417.jpg (234 KB, 757x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455459315417.jpg
234 KB, 757x720
>>55057092
fdfd
>>
File: varg and anime.jpg (22 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varg and anime.jpg
22 KB, 300x250
Mine dame og herre
Hvordan odelægger vi anime?
>>
>>55058624
Jeg forstår den ikke
>>
>>55058624
10/10

>>55060492
sverige er sort
>>
>>55057934
>Islendingar lærar ikkje högnorsk i skóli
>>
>>55060492
Sverige er neger, og Norge er störst i areal (med Antarktisk)
>>
>>55057092

vi är skandi två
>>
>>55060638
>>
>>55060673
Det fåvæ
>>
>>55060990
you are not nordic
>>
>>55061207
La gå. Nederland er rettmessig nordisk leire.
>>
>>55060673

jag kan not quite understand
>>
>>55061676
Nä, det är för att du just inte är skandinavisk.
>>
>>55062285

Du är rude m8. Vi här Lucia-lady festival som du.
>>
>>55060598
Er þetta hognorsk?
>>
>>55060673
Vad om svenska Österbotten?
>>
>>55058624
>der var en der gemte mit billede
>>
>Söndag
>Snart måndag
Nej nej nej
>>
>>55063152
>vinterferie
ja

>>55063019
forræder
>>
>>55063285
Fusk
>>
>>55062688
>>
>>55062688
betta
>>
>>55063285
>at gore grin med Sverige er nu at være forræder
Lad
>>
Jeg kan ikke tegne særligt godt men sig at jeg skal tegne noget og så gor jeg det
>>
>>55061676
>Be me
>Enjoying a day in my Scandinavian country
>Start hearing hoofbeats in the distance
>it gets louder and louder
>I throw myself into cover as a horse thunders past
>On it sits a yellow dwarf
>"LULULULULU", is the best way I can describe the sounds he utters
>The horse turns around, stops and the dwarf climbs off
>He is barefooted, wears a straw hat and got a beer bottle in his hand
>He waddles over to me, indicating that he wish to speak
>I kneel down so that I can look him the eyes
>He hands me his mobile phone
>He is on google translate
>He has translated something to danish from another language
>"Finland is Scandinavian"
>>
thoughts?
>>
>>55063855
Teckna något
>>
File: 134590271957.png (93 KB, 331x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134590271957.png
93 KB, 331x429
>>55063903
>>
File: 20160214_180801.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160214_180801.jpg
2 MB, 4128x2322
>>55063930
>>
>>55063835
være?
>>
>>55063926
>religious cross
>doesn't match the forest in winter
>scandi tier
>at least the colors are correct
5/10 would bang
>>
>>55064553
?
>>
>>55063926
no the estonian flag is fine the way it is. top ten in the world imo
>>
do ikke
>>
do ikke
>>
>>55061207
>>55061485
Wees niet zo onaardig tegen Nederlanders.
>>
Hvorfor er Sverige- og Norgetrådene så jævla kreft?
De finske memetrådene er bokstavelig talt bedre.
>>
What is northern Norway, Sweden and Finland like? Is it forests, rivers and villages? Are there cities there? Do people even live there?
>>
File: DSC01677.jpg (2 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC01677.jpg
2 MB, 3872x2592
>>55069202
>>
>>55069202
Everything you described, I live here. Weather and midnight sun is the worst things about it tbqh
>>
File: DSC01820.jpg (3 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC01820.jpg
3 MB, 3872x2592
>>55069202
Kiruna
>>
>>55069431
There are more trees in that one picture than in all of Iceland.

Shit.
>>
File: 1445264725649.png (550 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445264725649.png
550 KB, 720x540
>>55069481

>complains about weather
>doesnt live in Bergen where it rains literally 24 fucking 7

jesus christ please kill me now
>>
File: 453242.jpg (1 MB, 3319x1554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
453242.jpg
1 MB, 3319x1554
>>55069510
>>55069431
>>55069202
Fugg
>>
Hello guys
>>
>>55069781
Is that the moon?
>>
>snart mandag igjen
VRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
>>
>>55069720
It's not rain, but constant cloud coverage. It feels suffocating, claustrophobic, you know
>>
>>55069927
Lapland.
Isn't iceland like that too?
>>
File: tankkijäbä.png (245 KB, 512x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tankkijäbä.png
245 KB, 512x353
>>55069594
Mfw when my school offered a job in Iceland to go pick berries and plant some trees for 800e/month.
>>
>>55069999
Here it is very windy all the time
>>
>>55069781
we need to ship trees to iceland NOW
>>
>>55070026
75% of Iceland is like that yes, the interior of Iceland is just a desert with some glacial rivers. People only live on the coastal lowlands.
>>
>>55070246
That's from binland tho
>>
>>55070034
>and plant some trees
:')
>>
File: beestoniflag.png (4 KB, 594x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beestoniflag.png
4 KB, 594x432
>>55064795
what about
>>
File: dsc_3871.jpg (277 KB, 1024x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dsc_3871.jpg
277 KB, 1024x679
Look at all that forested land!
>>
File: 1356662342368574.gif (703 KB, 245x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356662342368574.gif
703 KB, 245x230
>>55070356
No for real, the plant is somewhere south of Reykjavik. They would pay us flights to reykjavik, give us place to stay, give us a car, pay our bills and then pay us 800e/month. Nice deal but I rather stay in Finland and get ~2000e/month for better job.
>>
File: images (40).jpg (13 KB, 236x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images (40).jpg
13 KB, 236x357
>>55071280
Hahaha benis
>>
>>55071280
how can I get this job?
>>
>>55071605
you need to study forest engineering and have connections
>>
File: normal__DSC2290.jpg (474 KB, 899x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normal__DSC2290.jpg
474 KB, 899x660
WHO WANTS SOME TREES?
>>
>>55071280

Who is this semen demon?
>>
>>55072131
GIB GIB GIB METSÄ
>>
File: soikku.jpg (2 MB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soikku.jpg
2 MB, 3072x2304
>>55072195
ur mom D:D:D:DDD
>>
>>55072131
Trees for another mountain?
>>
>>55072131
>a town covered in a forest
>Trees as far as the eye can see
>A huge river
>Flat, no fucking mountains always getting in your way
>No wind
I need to get off this island
>>
File: 1454103788901.jpg (53 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454103788901.jpg
53 KB, 604x604
God ettermiddag, gutta.
Hva har dere gjort for valentinsdag?

Jeg lagde betasuppe og spiste den med konefuen min.
>>
>>55072503
Jeg har sittet og lest ymse på 4chan og Reddit. Det er litt kjedelig, og jeg burde egentlig sett på anime siden jeg har masse å ta igjen.
>>
>>55072503
Jobba fra 07.30 til 17.30, tok med foreldra ut for å spise... spennende saker
>>
>>55072503
God ettermiddag? Klokka er jo over ni på kvelden. Jeg har ikke gjort stort, nå tar jeg en ol på et utested.
>>
>>55072131
>fuck off we're full
>>
>>55072503
>Hva har dere gjort for valentinsdag?
Varit bakfull
>>
kom til å tenke på, blir så trigget når folk sier valentines day. det heter valentinsdag, hater når folk ikke engang gidder å prove. av og til er det fristende å bare slutte med norsk og heller lese på engelsk bare for å slippe den elendige grammatikken og alle skrivefeila som er helt umulig å unngå i norsk.

ææææææææ "straffskyld", må slutte å lese nrk, det er såååååååå irriterende, det er helt fryktelig, hvem er det som finner på sånt soppel
>>
File: 1409719464488.jpg (76 KB, 550x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409719464488.jpg
76 KB, 550x471
>>55072832
God kveld da
Det får være det samme.
>>
File: Silkeborg.jpg (221 KB, 1200x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Silkeborg.jpg
221 KB, 1200x857
>>55072467
>>
>>55073142

förlåt men det heter alla hjärtans dag
>>
>>55075001
Q_Q

The captcha made me choose pictures of trees
>>
File: toriel.png (2 KB, 206x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toriel.png
2 KB, 206x234
Hvem /undertale/ her?
>>
>>55076844
For sen til festen, Mikkel. Ingen bryr seg om det lenger.
>>
I hate how north you guys are, while if we want to get to the top of your countries' latitudes we have to go to Northwest Territories. Well I consider you guys technically farther south just because you're less remote and the climate is generally warmer. So, I'd compare southern scand and finland to Minnesota/North Dakota and your northern lands northern Manitoba/Alberta/Saskatchewan and maybe a bit of Ontario (there's tundra there)

/autism out
>>
File: 1447866778561.png (53 KB, 225x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447866778561.png
53 KB, 225x255
>>55076844
homo
>>
>>55076988
That's what we get for living so close to the sea.

Nice dubs btw, checked.
>>
File: flight plan.png (959 KB, 757x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flight plan.png
959 KB, 757x720
>>
>>55076988
Okay Joe.
>>
hva tænker i?
>>
File: toriel with a pie.png (2 MB, 2000x2761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toriel with a pie.png
2 MB, 2000x2761
>>55076953
/utg/ korer stadigvægt stærkt på /vg/

>>55077009
Jeg er ikke homo
jeg er seksuelt tiltrukket af Toriel
>>
>>55077196
Det er jeg også, men derfor behover man ikke at spille det der meme-game.
>>
>>55077278
>meme-game
/v/ please
>>
>>55077076
>>
>>55078121
who is that and what did he do?
did he crash the kalmar union?
>>
>>55078170
>did he crash the kalmar union?
Of coursh
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5rUNa3mPcWs
>>
>>55078540
Kek
>>
File: flight plan 1.png (1 MB, 825x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flight plan 1.png
1 MB, 825x1181
>>55078383
>>
File: manlets_0.jpg (355 KB, 1040x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manlets_0.jpg
355 KB, 1040x721
Finland is part of Scandinavia
>>
>>55079448
Absolutely not. Raus pekka.
>>
>>55079636
Iceland is scandinavia
>>
>>
>Íslendingur bitching um Ísland.

Stop pretending to hate your own country. You all come back whatever happens cause' you feel like shit abroad.
>>
hELLO sissy cunts
>>
File: CVpgUl1UEAAe3pZ.jpg (70 KB, 600x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CVpgUl1UEAAe3pZ.jpg
70 KB, 600x820
>>55080109
ANZU
N
Z
U
>>
File: CaKttqiWEAMvd9U.jpg (59 KB, 600x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CaKttqiWEAMvd9U.jpg
59 KB, 600x751
>>55080410
>>55080410
>>
>>55080410
skummel kar
>>
Þessi þráður er ógeðslegur
>>
>>55081836
Sýnist bara vera týpísk amerísk fjölskylda fyrir mér
>>
>>55081836
Du är äcklig
>>
>>55081836
>danskar

mer som downskar
>>
File: 1449507671933.jpg (30 KB, 703x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449507671933.jpg
30 KB, 703x391
>>55081961
>>
File: 11339007386004.jpg (997 KB, 2322x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11339007386004.jpg
997 KB, 2322x1181
>>55069202

It is the most glorious place on this Earth.
>>
File: popkorn.png (430 KB, 710x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popkorn.png
430 KB, 710x561
>>
File: 1455313527824.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455313527824.jpg
365 KB, 750x725
>>55082152
>>
File: 1443319202935.jpg (21 KB, 349x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443319202935.jpg
21 KB, 349x450
>>55082152
>>
how is iceland? i only know about endless treeless mountains and eve online
>>
>>55082519
>>55082519
They have an app to avoid accidental incest.
>>
>>55082556
that app was a joke
>>
>>55082625
hey iceland how much do you understand the scandinavian languages
>>
>>55082967
we understand some words.
understanding speech is harder.
Do you understand Icelandic?
>>
>>55083059
not at all, maybe some words at best
>>
>>55083059

It's kinda easy to read, if you learn what all those squiggles mean. Depends on the context.

When you speak, it's like some parts are gibberish, and some parts here and there are completely clear and you might as well have said it in Swedish or Norwegian.
>>
File: 7.jpg (84 KB, 550x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
84 KB, 550x710
>>
>>55083059
Its kinda the same. We might understand some words, and some of the context. But there are a lot of differences
>>
https://m.youtube.com/watch?v=_7cf2SKbBgU
BARA
>>
>>55090044
„Hei þú þadna fávitynn þynn, voru sjallar eyttkvað betry þegar þeyr voru í meyrihluta í borgynni, ha? Svaraðu því hellítis rasystinn þynn. Ertu búinn að gleima Hönnu Byrnu? Og var það ekky Davýð Oddson sem samþygti að troða okkur í Ýrakstríðið? Ha? Var það eyttkvað betra? Það ætti nú bara að leggja Sjallaflokkin nyður.
Krystni er sko ekkert betry en ýslam ef þú heldur það djös úddlendingahatarynn þynn, eða ertu kansky búinn að gleima krozzferðonum og öllu þvý? Ha? Akkuru má ekky hleipa 50.000 flóttamönnum til lansins? Þetta er bara fólk eins og við. Sástu ekky mindyna af druknaða sírlenska stráknum í fjörunny? Ha? Fynst þér það ekki næg ástæða tyl að Evróba opny landamæry sýn uppá gátt og bjóði 5 miljónnyr flóttamanna velkommna frá Myðausturlöndum og Afrýku og Öfganistan og Albanýju? Ha?
Þú ert bara fullur af mannvonsku. Þú ert bara badnamorðyngi. Það er málið. Ertu einkver sjalli djösins nasystinn þynn? Eða ertu kansky giðingarottusleikja með íslamófóbíu hellítys rasystadjöfullynn þynn? Ha? Eða ertu kansky í frammsóknarfloknum? Þý hlítur að vera sona þjóðrembusvín sem kant þjósönginn og Öxar við Árna og alt það og elskar Ýsland. Vynnuru á Údvarpi Sögu eða kvað? Þyð eruð bara óumburðarlint og fordómafult pakk og vont fólk með ógisslegar skoðannyr og það ætti að drepa ikkur öll.“
Thread replies: 133
Thread images: 44
Thread DB ID: 518947[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.