[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 29
File: hockeyteam.jpg (79 KB, 500x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hockeyteam.jpg
79 KB, 500x356
hockey meisjes editie

https://www.youtube.com/watch?v=LzAdZQ4lMF4

welkom:
schattige hockey meisjes
niet welkom:
jongens niet welkom
>>
>brede schouders
>schattig
Kenkerhomo
>>
>>54967240
>Rusland grenst niet eens aan Syrië, hoe gaan ze al die soldaten daar krijgen?
>>
>>54967313
hockeymeisjes zijn kanker
ze zijn arrogant en verwend
>>
>>54967338
Sinds wanneer bezigen belgen kanker als scheldwoord?
>>
>>54967355
>nederland grenst niet eens aan syrië
hoegaan we al die syriëgangers daar krijgen?
>>
>>54967397
Ik gebruik nu ook "kneus" en zeg 'oi oi' bij het einde van een telefoongesprek.
>>
>>54967460
Alleen kneuzen eindigen een gesprek met 'hoi hoi'.
>>
>>54967483
Soms ook gewoon met een lange "ojjjjjjjjjjjjjjjjjj".
>>
>>54967313

hockey wijven zijn letterlijk kanker
>>
>>54967483
Je bent zelf een tyfuskneus.
>>
>>54967483
Dit.
En wie zegt er nou kneus?
>>
>>54967508
In nederland zeggen wij simpelweg "doei".
>>
>>54967549
Alleen kneusjes.
>>
Hier de officiële objectief juiste lijst van manieren waarop je een gesprek kan eindigen. Deze is absoluut en kan slechts aangevuld worden.

>Goed
Doei
Tot ziens
Dag (formeel)
'Ik spreek je nog' of een variant daarop
Yoo
Fijn(e) middag/avond/weekend enz.


>Slecht
Hoi
Doeg
Houdoe
Ciao


>Twijfel
Ajuu
Later
(de) mazzel
>>
>>54967623
>(de) mazzel

https://www.youtube.com/watch?v=3WTFU9BwAMM
>>
>>54967623
>niet adieu of salut
Houdoe gebruik ik ook vaak maar dat is wel heel informeel.
>>
>>54967623
>Yoo
Deze lijst is objectief fout.
>>
>>54967646
Wie noemt zijn kind nou Tinne?
>>
>>54967623
>goed
>yoo

>slecht
>hoi

spring van een flat
>>
>>54967623
Iedereen in Vlaanderen zegt 'Ciao', 'Salut' en 'Yoo'.
>>
>>54967623
>niet Yoo en Houdoe omwisselen
dan is de lijst pas goed oetz
>>
>>54967732
In het marginalenmilieu ja.
>>
Waarom zijn mensen achterlijk?

Mijn zus is getrouwd en uit het huis. Haar man is op den dop, hij zoekt wel naar werk maar faalt tests. Mijn zus had werk maar was ermee gestopt voor een of andere reden. Ze hebben een kind nu, ongeveer 2 jaar oud. Zij is nu opnieuw zwanger. Dus een tweede kind komt eraan. Allebei op den dop. Hun auto bolt niet, ze kunnen de verzekering niet betalen en als ze dat doen kunnen ze geen onderhoud betalen. Binnenkort gaat die kleine naar school. Die tweede komt eraan. Als ik mijn zus vraag waarom ze een tweede heeft gemaakt antwoord ze "ik wil niet wachten tot mijn 30ste, ik kan net zo goed nu nog ene maken en dan ben ik er vanaf".

Zucht.
>>
>>54967777
Jan zonder Vrees aub.

DOEI
>>
>>54967623

in Limburg zeggen we altijd 'haddig'
>>
>>54967795
Klinkt alsof je uit een asogezin komt.
>>
>>54967795
Mijn zus heeft een rijke gast gevonden die twtintig jaar ouder is en was op week 2 van hun relatie al zwanger.

>vrouwen
>>
>>54967860
Als mijn zus zo'n vuile op geldbeluste slet was zou ik alle contacten met haar verbreken.
>>
>>54967953
>mijn zus een slet noemen
Wil je vechten, gast?
>>
Hetalia is best een leuke tekenfilm oetz
>>
>>54967985
Nee, maar jij kunt ook niet anders concluderen dat ze een geldwolvin is.
>>
>>54967985
je zus is een slet
als je wil vechten kom amsterdam centraal 7 uur kkzemmer
>>
>>54967996
Wanneer kom jenuit de kast gaart?
>>
>>54967996
Haha homo.
>>
>>54967985
>>5496800
>>54968037

Het is mijn zus kerels.

Ze was overduidelijk wel heel snel zwanger.
Soms wou ik ook dat zo een kans zich zou voordoen in mijn leven, dat je gewoon echt settled for life bent.
>>
>>54968048
>jenuit
Kenker ifoon ik bedoel je uit
>>
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1

HET
IS
TIJD

http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1

NU NU NU

http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
>>
>>54968096
http://instasync.com/r/NEDERDRAAD
bedoel je zeker
>>
>>54968096
we waren verhuisd homo
>>
>>54967860
Als de mijnne zo was dan hoefde ik tenminste geen zorgen te maken over haar.

Achja, het is hun eigen beslissing. Ik zie ze al binnen een jaar terug naar moeders huis gaan omdat ze hun lening niet meer kunnen betalen omdat ze liever een nieuwe iphone kopen.
>>
>heb korting op telefoonabonnement omdat ik dreigde naar goedkopere aanbieder te gaan
>korting was blijkbaar maar voor 1 jaar
moet ik nou weer gaan dreigen ik heb er geen zin meer in
>>
waar blijft iedereen in de instapik?
>>
>>54968312
Kan jij soms niet lezen?
Ik kan me niet voorstellen dat het niet zwart op wit staat.
>>
de draad is weer ruk, wat een pret
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VbPUO0lHcyQ


BELGIESCHE

TELEVISE

GESCHIEDENISCH
>>
>>54968331
de meesten komen 's avonds lul
>>
>>54968402
Te veel Marokkanen.
>>
>>54968456
Er is letterlijk niks mis met Marokkanen.
>>
>>54968456
hou je kanker bek is
>>
File: doubt.png (85 KB, 492x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doubt.png
85 KB, 492x280
>>54968483
>>
>>54967623
Ik gebruik meestal "tyf op, kankerlijer"
>>
>>54968543
>kanker bek
>is

randstad enz.
>>
>>54968483
Ahmed aub, ga je geit neuken
>>
Jongens waarom is Bpost zo'n gigantische joderij?
Heb net letterlijk 2 identieke internationale brieven gestuurd met Bpost en PostNL.
Bij PostNL was het 2,50 en bij Bpost 3,70.
>>
>>54967623
Wie /Tjo hè/ hier?
>>
>>54968592
een post door de 11-jarige ayyoub die met zijn ouders en 8 broers en zussen in een rotterdams appartement woont
>>
>>54968637
>post
>>
>dvw geen leuke jonge mensen op grindr

Waarom zijn homo's zo pervers?
>>
>>54968624
Zit er ergens een Nederlandse bestuurder bij Bpost?
>>
>>54968667
Ga je schamen, kankerhomo
>>
>>54968667
Omdat je op Grindr zit.
>>
Is dit echt het beste rapliedje aller tijden of is dit typisch zoiets dat enkel marginalen beweren?

https://www.youtube.com/watch?v=xFYQQPAOz7Y
>>
>>54968661
ah sorry, een paal
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7g5hz48Dpi4
>>
Wat een lekker nummer
https://www.youtube.com/watch?v=uzMjWpNvykk
>>
>>54968742
Het is niet eens het beste rapliefje van Eminem.
>>
>>54968706
Wat je zegt ben je zelf
>>
>>54968742
https://www.youtube.com/watch?v=bpBP9dALcWw
>>
>>54968761
>trensformerts
>>
>>54968742
Als mensen beweren dat iets "het beste allertijden" is is dat meestal niet waar.
>>
File: 1444486163495.png (781 KB, 675x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444486163495.png
781 KB, 675x633
>>54968667
Walgelijk.
>>
ok wat doen

>overstappen naar simpel met onbeperkt bellen/sms en 1gb internet voor 10€ / maand

>bij huidige aanbieder blijven en altijd korting krijgen op nieuwe abonnementen en iets van 16€ / maand betalen voor mijn typische gebruik
>>
>>54968667
dpr?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gBGv2BzJxFg


beste miem op vlaamse televisie
>>
>>54968776
Ben jij die kerel met wie ik letterlijk al 2 jaar hiphopliedjes zit te palen? Man man man, waar gaat de tijd naartoe.

https://www.youtube.com/watch?v=oGHBB0tudl8
>>
>>54968825
Overstappen klinkt goed oetz
>>
>>54968825
Geabonneerd!
>>
>>54968879
top koek
>>
>>54968808
Grindr kan best wel gezellig zijn hoor.

Meestal zitten er oude mannen die een jong jongenskutje willen vullen maar er kunnen er heus wel leuke knullen bij zitten.
>>
>>54968742
Eminem zelf heeft al betere nummers

https://youtu.be/Ybduom-Adss
>>
Just a friendly reminder that I made a list of TOP 5 General Threads of /int/ and you are at number 4.

Cheers.
>>
>>54968825
Heb je 4G?
>>
>>54969021
Nice blog, where can I subscribe?
>>
>>54969021
Thanks T*rk
>>
>>54968965
iets te goed oetz

ben bang dat het na de abonnementsperiode ineens duurder wordt en dan heb ik ook geen korting meer bij m'n huidige aanbieder voor als ik een nieuw toestel nodig heb

>>54969061
nee
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4mtfnfQoAco
>>
>dvw opgerold in een deken achter de computer zitten
:3
>>
>>54969066

>blog post

This was not blog post.

>>54969077

You are welcome my friend.
>>
>>54969146
ik ook, maar ik heb ook nog een warme kruik erbij
>>
>>54969146
Waarom? Het is hastikke warm
>>
>>54968825
overstappen oetz
>>
>>54969151
It's a meme that pretty much translates to "I don't give a shit. Have a nice day."
>>
>>54969146
>dvw ik achter mijn computer zit maar geen idee heb wat ik nou eigenlijk wil doen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WTzH1dDn3OA
>>
>>54969184

>not giving a fuck
>explaing his post

K
>>
>>54969203
doe autistische spelletjes zoals Euro vrachtwagen simulator 2 om je tijd te verneuken
>>
>>54969298
Huh? Yes I explained his post.
>>
>>54969206
>>54968761
>hij kijkt in zijn vrije tijd naar kinderen
gerapporteerd
>>
>>54969298
I really can't explain it but I really really get annoyed of seeing your flag and that stupid moon.
I see enough of you already in my town.

Do you have this feeling with Kurds too? When you think of Greece maybe?
>>
>>54969366
je mag niet zeggen dat je iemand gerapporteerd heb en het is niet tegen de 4kin regels
>>
>>54969400
Je mag je niet gedragen als een moderator want dat ben je helemaal niet dat is tegen de regels.
>>
>>54969366
>hij houdt niet van loli
>>
File: 1454355897932.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454355897932.jpg
74 KB, 620x378
>>54969426
dat doe ik niet kk domme belg
ook
>moderator
>>
>>54969366
>hij vindt die video's niet kankerdroog
gerapporteerd
>>
File: bs75ODz.jpg (31 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bs75ODz.jpg
31 KB, 480x480
>>54967313
she's perfect
>>
wie /sm kelder/ hier
>>
>>54969584
>kelder
Alleen mijn gang is niet SM
>>
wie /stamppot eten/ vandaag
>>
>>54969610
>Zijn gang is niet SM met overal gloriegaten en dildo's

HOMO
O
M
O
>>
>>54969370

Waar woon je, Genk?
>>
>>54969898
Ik moet ook nog mensen ontvangen, de deur moet wel eerst op slot zijn voor ze verder gaan.
>>
Het begint met een B en het is niet Brugge.
>>
>>54969946
>Hij verstopt zijn fetisj

OPNIEUW

HOMO
O
M
O
>>
>>54969892
Ik krijg pizza
>>
KULTI KULTI
>>
File: 20160212_162812.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160212_162812.jpg
1 MB, 2448x3264
>>54969892

Ik heb een gelderse rookworst liggen, opgestuurd met de post, maar geen stamppot ;_;
>>
>>54969892
>Hij is niet cultureel verrijkt
BROODJES KEBAB
>>
>>54969988
>verstopt
Niets verstoppen, gewoon zorgen dat mijn speeltjes niet vluchten
>>
File: 1448394340243.png (7 KB, 282x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448394340243.png
7 KB, 282x319
>>54969963
Brabant
>>
>>54970045
Dit is toch om over te geven.
>>
File: fettlord.jpg (194 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettlord.jpg
194 KB, 1920x1080
>>54970050
t. achmed
ik heb laatst al shoarma op, maar ik wil geen drachenlord worden
>>
>>54970101

die worsten hoef je niet in de koelkast te bewaren, ze liggen zelfs niet in de koelkast in de winkel
>>
>>54969370
wat hebt ge tegen Turken gij vuile racist
>>
>>54970156
shoarma is vies, heb liever lekkere dunne lapjes vlees
>>
>>54969892
Andijviestamppot met slavinken
>>
>>54970177
>wat hebt ge tegen Turken gij vuile racist

Kakkerlakspray?
>>
>>54970326
haha episch xD
>>
Depressie kan een belangrijk risico vormen in het ontwikkelen van alcoholproblematiek, met name bij vrouwen. Naast een oorzaak kan depressie ook een gevolg zijn van alcoholproblematiek.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ymNFyxvIdaM

Hoe oud waren jullie?
>>
EEK EEK OOK OOK
KULTI KULTI
KULTI KULTI
EEK EEK OOK OOK
>>
>>54970448
0
>>
>>54970448
8 of 9 volgens mij.
>>
>>54970448
5 denk ik
>>
>>54970448

te jong om te herinneren hoe oud ik was
>>
>>54970448
7
>>
Was ist du wanten in hieren trad?
>>
>>54970448
Ongeveer 9, denk ik?
Het was een geweldige tijd om in leven te zijn.
>>
>>54970584
Legolas a.u.b.
>>
>>54970521
>>54970585
Opa ben jij het?
>>
>54970642
>24-25
>opa
>>
>>54970621
Was my German/dutch mix good? I don't understand.
>>
>>54970695
it was awful
>>
File: Gert en Samson.jpg (30 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gert en Samson.jpg
30 KB, 640x360
>>54970695
Troep
>>
>>54970695

I understood what you were saying, but it wasn't Dutch
>>
>>54970685
>dvw 22

Zal ik mij vermannen en mijn tranen wegpinken of drink ik mijn verdriet weg?
>>
>>54970749
Ok, thanks. Now could you tell me what this thread is about?
>>
>>54970642
>24
>opa
minderjarige ga weg aub
De nederdaad is voor een volwassen publiek
>>
File: 1446043019630.png (16 KB, 362x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446043019630.png
16 KB, 362x324
>>54970836
>nederdraad
>volwassen publiek
man man man waar dat schrijf me in
>>
>>54970803
Wees een man, krop je gevoelens op en drink je zelf naar de klote
>>
>>54970808
international culture and not having girlfriends
>>
https://www.youtube.com/watch?v=joyV8SqeN6k
ik moet bij de piraten partij oetz
>>
>>54970896
Alright, cheers.
>>
Hoe kan ik het beste uitleggen aan mijn vriendin haar zoontje dat hij niet zomaar meisjes mag aanraken op school?
>>
>>54970903
Wat een homo's
>>
>>54970951
Zeg hem dat hij als hij dat te vaak doet dat hij dan in een Marokkaan verandert.
>>
>>54970951
Geef hem spoedig de lul, zorg dat hij voortaan gemakkelijker vrienden maakt met jongens.
>>
>>54970951
Als ik iets deed wat niet mocht zei mijn moeder gewoon "dat mag niet" en toen stopte ik.
>>
>>54970940
ben jij schattig?
>>
>>54970951
>iemand anders kinderen opvoeden
Koekoekman aub
Hoe oud is uw vriendin?
>>
>>54970951
Dat werkt niet.
Dit werkt wel
>ga met stiefzoon mee naar school
>neuk zijn lerares plat
Hierna zal hij nooit meer een meid aanraken
>>
>>54971150
>Koekoekman
Je draagt de hoorns, "de gehoornde", maar toch niet de koekoekman.

Wat een woordenschat.
>>
fayen die drerries?
>>
>>54971081
I don't speak Dutch, sorry.
>>
>kom thuis na 8 uur werken
>"hey anon kom eventjes mijn werk doen" mvg anon's pa
neuk man, ik voel me al kut na 8 uur, nou moet ik 10 uur werken ...
Dacht dat het weekend was
>>
>anon heb jij al een vriendin
N-nee
> ben je wel zoekende?

RIEEE KANKER STAGE
>>
>>54971325
Sjezus die Zweden weten volgens mij niet eens dat ze via zoekmachines kunnen vertalen.
>>
>>54971325
kijk deze flikker hier, wat een sukkel!
>>
File: 1447694414207.jpg (39 KB, 543x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447694414207.jpg
39 KB, 543x700
>>54971353
>onironisch werken
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
>>54971325
he is asking if you area kawaii.
>>54971360
lol wat?
>>
>>54971360
>niet gewoon "nee" zeggen
Kanker bèta aub
>>
>>54971353
arme anon
>>
>>54971397
Ik kan toch geen nee zeggen tegen mijn pa? hij betaalt mijn eten nota bene....
>>54971506
Dankjewel sintje.

Nou ja tot over twee uurtjes dan maar weer /nederdraad/
>>
>>54971562
geen probleem succes makker. we zullen op je terugkomst wachten
>>
>>54971361
Of course I know how to use a translate program, but I don't use it, because then I might become lazy.

>>54971389
Sukkel you too!
and yeah, I am very schattig
>>
>>54971650
>geen probleem succes makker. we zullen op je terugkomst wachten

>dvw je moet denken aan biggy die nooit zal terugkomen

https://www.youtube.com/watch?v=Gc2K10CrThw
>>
>>54971717
A translation program is just as bad as using a dictionary. Same shit because most of the time translators fuck up grammar anyway.
>>
>>54971353
haha, sukkel

>>54971360
Iedere stad een ander schatje is de betere levensstijl
>>
File: 1455071346068.png (286 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455071346068.png
286 KB, 1280x1280
>dvw geen gardevoir vd om mee te dansen
>>
>>54971727
het komt wel goed.
>>54971852
mbo aub

het is "ieder stadje een ander schatje"e
>>
>>54971757
Yes, I know
>>
>heb vriend die verhuist is en alleen nog op skype spreek
>vraag hem onlangs hoe het met hem is
>krijg alleen maar een 'oh goed ik spreek je nog wel eens als ik het minder druk heb' antwoord
>dat was twee maanden geleden
Jongens moet ik ophouden proberen met hem te spreken? Ik zou ook niet onmiddelijk iets kunnen bedenken om een gesprek over te beginnen en alleen maar 'hey Anon hoe ist' is ook maar stom.
>>
>>54971977
>het is "ieder stadje een ander schatje"e

Weet je wel hoe moeilijk het is om goed te typen als je lul gezogen wordt
>>
>>54971360
>dvw niemand mij die vraag ooit heeft gesteld
>dvw 20

Ze hebben de hoop voor mij al verloren sinds ze mij zagen
>>
>>54972015
sorry voor sdie extra e


en ja ik ken dat
>>
>>54971906
GAAAAAAAAAART
>>
>>54972009
nu ist zijn beurt om contact te zoeken oetz
>>
>>54971906
gaart ik kom je opzoeken
>>
>>54971353
Betaald hij je wel?
>>
>>54972175
pony flikker aub
>>54971906
HIII GAART ANON!!
>>
>>54972009
>mgw ik mijn laatste 'vriend' zo 1 jaar geleden heb gezien toen ik hem toevallig ben tegengekomen
>"yoo alles goed lang geleduh"
euhm ja lang geleden maar ik moet nu echt verder ik heb een afspraak

AH DE PIJN
>>
>>54972274
ik kom je ook opzoeken
>>
>>54972175
18 septemberplein, morgen 14:30

>>54972274
Ben je al 18?
>>
>>54972318
>>54972175
Komt er weer een nederdraadorgie?
>>
>>54972372
Eindhoven centrum is kanker
waarom niet ergens in woensel-west ofzo, baekelandplein.
>>
>>54972455
>Woensel
Ik wil niet beroofd worden, kutmarokkaan.
>>
>>54972406
Ergens in de buurt a.u.b zodat ik jullie allemaal DOOD KAN STEKEN GODVERDOMME IS HET EINDELIJK KLAAR MET DAT GEHOMOPAAL.
>>
>>54972455
is dat jullie hoerenbuurt
>>
>>54972527
nee ik woon in Woensel-Noord
oetz
geen allochtoon te zien hier
>>
>>54972595
Ik heb liever allochtonen dan ponyflikkers om oetz te zijn.
>>
tfw geen 17jarige (nu 19) sjineese vriendin van 150cm meer
Heb hier twee jaar geleden eens gepost erover, het is nu uit ;_;
Ze voelde dat alleen zij nog aandacht aan de relatie gaf, en heeft toen contact gehad met een gezamelijke 'vriend', waarmee ze naar de dierentuin ging (ze zei tegen mij dat ze met d'r zus ging).
Toen vond ze dat het gras groener was bij hem, en heeft toen dezelfde dag alles ingepakt.
>>
Leiden vanavond oetz
>>
>>54972917
Hoe voel je je erbij dat haar kutje wordt volgespoten met zaad van een andere man?
>>
>>54972917
wanne slet
>>
>>54972974
Best wel kut.
Ze zei 'dat ze het rustig aan ging doen, iets langzaam opbouwen'.
>>
>>54972917
Het ligt niet aan jou, Chinezen zijn gewoon raar soms.
>>
>>54973166
Ik moet wel toegeven dat ik best wel lui/afwezig was de afgelopen weken, dus ze had wel een punt. Had er alleen graag eerst over willen praten ipv dat ze gelijk bij een ander support zocht
>>
>>54972917
Ze was toch letterlijk Chinees?
>>
>>54973269
Chinese ouders, maar gewoon in Nederland opgegroeid, en kan ook maar half Chinees (alleen praten/verstaan, en dan ook niet alles)
>>
File: blacked.gif (2 MB, 298x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blacked.gif
2 MB, 298x317
>>54972917
>>54973017
>Ze zei 'dat ze het rustig aan ging doen, iets langzaam opbouwen'.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

>bestandsnaam
>>
>>54973409
Ik hoopte dat mijn sarcasme duidelijk was door de quotejes.
>>
>>54973317
En wat heb je nou geleerd van dit alles?
>>
>>54973471
Dat seks best wel leuk is.
>>
File: 1451257948072.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451257948072.jpg
9 KB, 184x184
>>54973523
bertel
>>
Als ik 10200 euro heb, dat is 21 procent inclusief, hoeveel is dat bedrag zonder 21 procent btw?
>>
>>54972917
Rukken en gamen dus
>>
>>54973523
Fout, of nou ja, het is niet de les die je hier uit had moeten trekken.
De les die je had moeten trekken is dat jij als niet-Dirk Donderpenis het altijd af zult moeten leggen tegen Dirk Donderpenis.

Over Sjinezen gesproken, is die anon met die Japanse vrouw nog hier?
Leeft hij nog?
>>
>>54973593
delen door 1.21
>>
>>54973593
gedeeld door 121 maal 100?
>>
>>54973593
Leer rekenen kut
8058 euro.
>>
>>54973593
Basisbedrag: 8429,75€
BTW: 1770,25 €

----------------
10200€
>>
>>54973644
>>54973651
>>54973658
>>54973680
>nederdraad doet aan wiskunde

Ik dacht dat jullie allemaal ingenieurs en officiers van justitie waren?
>>
>>54973621
Ik heb toch best een donderpenis, al zeg ik t zelf, denk niet dat t daar aan lag
Ben gewoon een luie zak soms, en 't gras is na twee jaar bijna altijd ergens anders groener aan het begin.
Op lange termijn wordt het soms gewoon wat minder, kan gebeuren.
>>
>>54973680
>>54973722
Is toch juist...?
>>
>>54973234
>Had er alleen graag eerst over willen praten ipv dat ze gelijk bij een ander support zocht
Dat is dan weer een vrouwending volgens mij.
>>
>>54973644
>>54973651
>>54973680
Oke, bedankt jongens, ik had het als deze gast hier gedaan >>54973658 maar ik wist wel dat het fout was. Ik had het al uitgeprint en ging het factuur bijna sturen maar voor de zekerheid toch hier komen vragen.
>>
File: crack denarco.jpg (19 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crack denarco.jpg
19 KB, 480x480
>>54973621
>Dirk Donderpenis
>>
>>54973901
ik heb hier programma voor geschreven ooit...
>>
>>54973901
>het factuur
Man man man, niet kunnen tellen en niet kunnen schrijven.

Wat kan je wel?
>>
>>54973971
Ik ben al anderhalf jaar neet.
>>
>>54973971
Vlamingen zijn tyfusdom.
https://www.youtube.com/watch?v=kzOkza_u3Z8
>>
>>54974007
Des te meer tijd om deze zwaktes te verbeteren.
>>
>>54973901
>>54973938
http://fifatools.com/BTWOmgekeerd.rar

Windows 7 - 10
>>
Even serieus, is die anon met die Japanse vrouw van middelbare leeftijd nog hier?
Zijn er hier nog le oudflikkers die het zich kunnen herinneren?
>>
>>54974045
Dat is een van mijn laatste zorgen nu. Wat belangrijk is welk tekenfilm ik nu zou gaan kijken.

>>54974080
mooie botnet vriend
>>
>>54974132
Mijn botnet bestaat spijtig genoeg niet meer
>>
>>54974080
gweoon een rekenmachine gebruiken is minder werk oetz
>>
>>54974132
>welk tekenfilm
'Tekenfilm' is blijkbaar een onzijdig woord
>>
ik wil webms met geluid

nu

>>>/wsg/937307
>>
>>54974132
kijk hetalia oetz
>>
>>54974132
Ben jij een MAROKKAAN?
>>
>>54974251
Ben je een homo ofzo
>>
>>54974228
https://2ch PUNT hk/b/res/116565394.html
>>
>>54974297
>letterlijk webms kunnen in en uitzoomen gewoon door er met je muis op te gaan en te scrollen

amai

Ik ga daar blijven.
>>
>>54974293
is best leuk h-hoor
>>
>>54974288
En wat is daar mis mee als ik vragen mag?
>>
Je zou voor minder russiaboo worden.

Die propaganda is zo overtuigend.

>>>/wsg/926258
>>
>>54974573
Die vrouw is letterlijk een miem geworden eigenlijk
>>
>>54974652
Er is ook een animetekenfilm (of hoe dat ook heet) over haar als ik het me goed herinner.
>>
>>54974573
Ik zou mijn BUK wel in haar MH17 willen schieten als je snapt wat ik bedoel ;)
>>
>>54974686
Een aantal tekeningen die ook nog eens los van elkaar staan daar ze door verschillende personen zijn gemaakt maakt ze nog geen tekenfilm.

Zijn alle Belgen zo dom?
>>
>>54974787
Nee, alleen Vlamingen en Walen zijn dom.

https://www.youtube.com/watch?v=Ljg6g7BAdQo
>>
>>54974783
Wablief?
>>
>het is vrijdag en Arabier is er niet om met ons te schijtpalen
Ik mis hem jongens
>>
>>54975126
Tyf op.
>>
>>54975126
homo
>>
>vrijdagavond
>hij zit weer alleen thuis op 4kan

Verklaar jullie nader.
>>
>>54975253
blut
>>
Deze webm is alleszeggend.

Een paar domme studenten die dachten dat ze lekker gingen kijken naar een paar brandwermannen die wat vuur zoudan gaan doven.
Blijkbaar wisten ze echter niet dat kerosine stalen balken doet smelten.

>>>/wsg/816148
>>
>>54975304
ik had hem niet verwacht oetz
>>
>>54975253
Ik heb geen vrienden dus wat moet ik anders?
>>
>>54975253
>zit thuis achter pc
>heb helemaal nergens zin in
help
>>
>>54975253
verklaar jij maar waarom JIJ op 4kan zit
>>
File: 1425132184822.jpg (112 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425132184822.jpg
112 KB, 803x688
>>54975253
>>54975374
>>54975429
Zijn jullie mij?
>>
>>54975429
Als ik dit heb ga ik gewoon even slapen en als ik dan wakker word dan heb ik meestal weer zin om iets te doen.
>>
>>54975304
Best wel triest eigenlijk
>>
File: 1444235376103.png (806 KB, 732x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444235376103.png
806 KB, 732x720
>vrijdagavond
>hij consumeert geen Japanse media

Verklaar jullie nader.
>>
>>54975601
Omdat Japan kanker is
>>
>>54975551
De studenten of 9/11 an sich?
>>
File: 1400326004971.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400326004971.jpg
23 KB, 446x362
>>54975253
>dvw je weer uit moet
Zucht, ik ben zo moe en lui deze week.
>>
>>54975601
Raad mij een goeie tekenfilm aan.
>>
File: 1402863771071.jpg (52 KB, 400x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402863771071.jpg
52 KB, 400x452
>>54975601
>sjinese tekenfilms
>als volwassene
>>
File: 1382489724636.jpg (35 KB, 504x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382489724636.jpg
35 KB, 504x497
>>54975551
Hoe bedoel je?
>>
>>54975601
sjinese tekenfilms zijn voor kinderen
>>
>>54975766
>videospelletjes
>voor volwassenen

Mankind aub
>>
>>54975731
Dat die studenten uiteindelijk wat voor de grap op een dinsdagochtend zat naar een brandweeractiviteit wilden kijken, wat dan opeens uitdraait op een bikkelharde confrontatie met een gigantische catastrofe.
>>
File: 1455165373417.png (58 KB, 1029x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455165373417.png
58 KB, 1029x409
>>54975740
>paalt fregg
>plaatje heet niet fregg
>>
>>54975848
homo
>>
>>54975766
>>54975823
>de enige manier waarop zij hun volwassenheid kunnen bevestigen is door geen plezier te hebben

Best kinderachtig om eerlijk te zijn.
>>
File: 1450993672580.jpg (282 KB, 973x1285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450993672580.jpg
282 KB, 973x1285
Jongens, mijn ogen zijn geopend.

Zwarten waren de koningen, wij de onderdanen.
>>
>>54975917
EWA WACHT EVEN MATTIE
>>
>>54972318
oh nou ben ik bang hoor.
>>54972372
ja meneer gaart
>>
>>54975841
>een gigantische catastrofe.
Het is in ieder geval al even opmerkelijk als de ontdekking van gravitatiegolven.
Het smelten van staal door de hitte gegenereerd van een brand met kerosine als brandende stof is een verschijnsel dat nog nooit een tweede maal is voorgekomen in de wereld.
>>
>>54975917
WIJ
>>
>>54975947
DUS JIJ ZEGT
>>
>>54975995
>>54975983
>>54975947
letterlijk homo
>>
Als dit gelul van de katholieke kerk blijft doorgaan dan kap ik er helemaal mee.

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2615268/2016/02/12/Bisdom-boos-op-politie-na-weggooien-persoonlijke-spullen-van-vluchtelingen.dhtml

Is de orthodoxe kerk iets?
>>
>>54976017
DAT WIJ
>>
Ik ga vannacht weer proberen niet over te komen als een complete hoorndrager op dat ene leuke Poolse meisje
>>
>>54975826
waar in zijn paal heeft hij het over videospelletjes?
>>
>>54976019
>geen moslim worden
Anon aub
>>
>>54975766
>>54975823

Wat zijn enkele bezigheden teneinde een staat van ontspanning te bereiken voor volwassen mensen zoals uzelf, o verheven volwassenen?

>>54976019
>papen

Letterlijk niet één keer.
>>
>>54976040
KONINGEN WAREN EN SHIIIIIIIIIIIIIEEEEET?
>>
>>54976064
>gelijk in de verdediging schieten

Videospelletjeskleuter gedetecteerd.
Videospelletjes zijn ook voor kinderen.
>>
>>54976093
seks hebben
>>
>>54976151
Dat hij niet van sjinese tekenfilms houdt betekent niet meteen dat hij van videospelletjes houdt.
>>
>>54976093
Jossen
Muziekjes luisteren
Mn projecten uitwerken
Met tjiks praten
>>
Jullie zijn echt een stelletje flikkers jongens
t. hetero
>>
>>54976205
Dat is letterlijk het punt niet mongool.
Ik verwacht ook niet anders van iemand die videospelletjes speelt.

Alle videospelletjesflikkers en tekenfilmflikkers moeten dood
>>
>>54976160
>>54976236
Is er ook een officiële lijst met bezigheden voor volwassen mensen zoals uzelf of moet ik maar op uw zelfverklaarde volwassen expertise vertrouwen?
>>
>>54976326
We baseren ons vooral op interessante interesses uit onze omgeving
>>
>>54976326
Mijn lijst met volwassenbezigheden lijkt nog verdacht veel op mijn lijst met puberbezigheden maar nu heb ik ook geld voor alcohol.
>>
>>54976326
Het is minder leuk geworden, meer wiet wel. Misschien komt het daardoor...
>>
>>54976272
ben je toevallig een 4kin conciërge?
>>
File: 1448898216047.png (594 KB, 948x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448898216047.png
594 KB, 948x948
>de draad zit opeens vol met deukhoedkantelende 'volwassenen' die alle vormen van plezier verwerpen

Wat is er gebeurd?
>>
westerse tekenfilms > sjinese tekenfilms

wiebs zijn vuile hoorndragers
>>
>>54975253
ben nog aan het herstellen van carnaval
>>
Geloven jullie ook in de "Trump is een haatmachine"-miem of vinden jullie het maar angstmakerij?
>>
File: 1375956072031.jpg (56 KB, 597x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375956072031.jpg
56 KB, 597x519
>vrijdag avond
>zit na maanden lang geen zadnkasteel bezoeken weer dagelijks op zandkasteel
>>
>>54976467
Niets mis met hoorndrager zijn .
>>
File: 1402609816848.jpg (58 KB, 369x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402609816848.jpg
58 KB, 369x494
>>54976467
>maar gajin oosterse kunst is de mooiste en puurste
>>
>>54976467
>tekenfilms kijken
>>
>>54976539
wat is zandkasteel??????????????????????
>>
>>54976617
>geen plezier toegestaan
>>
NIEUW

>>54976710
>>54976710
>>54976710
>>54976710
>>
>>54976694
als jij in je eentje tekenfilms kijken plezier noemt lol
Thread replies: 316
Thread images: 29
Thread DB ID: 518427[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.