[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 175
Thread images: 49
File: 1453195302897.jpg (107 KB, 600x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453195302897.jpg
107 KB, 600x367
Danskar, Norrmän, Islänningar, Färingar, Svenskar, Svensktalande Finnar och Svensktalande Estländare

IKKE SNAKKE ENGELSK
>>
Fin tråd Sven
>>
File: viking pepe.jpg (39 KB, 334x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viking pepe.jpg
39 KB, 334x344
Hljóðs bið ek allar
helgar kindir,
meiri ok minni
mǫgu Heimdallar;
viltu at ek, Valfǫðr!
vel framtelja
forn spjǫll fira,
þau er fremst of man.
>>
Aivan helvetin hieno lanka khyl. Lähempä täst nytte
>>
kan jeg inn i nordisk
>>
>>54959387
nei, kun nordgermanere her
>>
>>54959433
>dfn ikke nordgermansk
Hvorfor leve
>>
Är Estland en nordisk land?
>>
>>54959637
Nä.

>>54959387
Njae.
>>
File: pippi.jpg (54 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pippi.jpg
54 KB, 453x604
>>54959637

Nei
>>
Hej
>>
>>54959655
>>54959702

Värför är du så ont, min vänner?
>>
File: voe.jpg (513 KB, 819x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voe.jpg
513 KB, 819x1000
BRYST
R
Y
S
T
>>
>>54959637
yeds
>>
Jeg kan ikke huske sidste gang jeg så en dansker på /int/ :(
kun på /pol/
>>
Hva FAEN er problemet deres, jævla evneveike dogenikter? Vi trenger for helvete ikke en tråd for Norden, en for Skandivavia, og ett for hvert jævla enkeltland.

Sverigehomser tilbake i Sverigetråden.
Norgehomser tilbake i Norgetråden.
Danskehomser UT, forbanna turbonormiser.
>>
>>54960046
vi er ikke velkommen her ;_;
>>
>>54959773
Mittaa kussa mun vergi kalevipoeg??
>>
File: ivar aasen.jpg (55 KB, 500x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ivar aasen.jpg
55 KB, 500x446
>>54960175
*velkomne. norsk har samsvarsbǿying.

tysk:
>er/sie/es ist willkommen
>sie sind willkommen

norsk bokmål:
>han/hun er velkommen
>det er velkomment
>de er velkomne

norsk nynorsk:
>han/ho er velkomen
>det er velkome
>dei er velkomne
>>
Min hemstad Jakobstad fick ny stadsdirektör
>>
>>54960315
>velkomne
Right, sorry, I couldn't practise my Norwegian for a few weeks unfortunately, thanks for correcting me
>>
>>54960388
ja, nei, det er egentlig ingen "stor avtale". men det er noe som tyskere spesielt bǿr prǿve å huske på, siden dette systemet falt bort hos dere rundt 1400-1500 (hvis jeg husker rett).
>>
>>54960369
https://www.youtube.com/watch?v=mQSOeuZMEvY
>>
>>54960464
Jo den har jag sett tidigare förståss, super nostalgisk och mysig video. Jag har faktiskt varit ute på sjön med Jacobstads Wapen före fuskbygget ruttnade.
>>
>>54960587
>Jacobstads Wapen fuskbygge
Men så tarvligt. Nåja, det kanske görs rätt nästa gång.
>>
>>54957897
Hallo, svenskevenn!
>>
>>54959830
voe har ganske ikke akkurat timeglassfigur.
>>
>>54957897
>Finland
>Nordic
>>
>>54960750
Hade gärna klämt på hennes blygsamma byst.
>>
>>54960835
Finland är nordiskt. Det är bara inte skandinaviskt.
>>
FUG :DDD
>>
File: 1425318934630.png (65 KB, 661x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425318934630.png
65 KB, 661x281
>>54959942
>/pol/
Du er her vist ikke særligt ofte.
>>
Jag fattar fan inte vad ni andra säger ens lmao
>>
>>54960875
nej, du är en homopenis
>>
>>54960315
>ǿ
Truly the end times.
>>
File: 507955.jpg (85 KB, 600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
507955.jpg
85 KB, 600x1200
Okej, grabbar
Hvad dricker ni ikväll?
Blir några Spendrups. Vet inte om jag ska lyxa till med några Wisby pils också
>>
Er Dansker der boger i udlandet velkommen?
>>
File: gfdob.12yo.jpg (351 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gfdob.12yo.jpg
351 KB, 900x1200
>>54961519
>>
>>54961519
PEPSI MAX
E
P
S
I

M
A
X

Har två öl i kylen också, om jag blir sugen.
>>
>>54961549
ser inte några problem med det

>>54961558
fan va lyx då!

>>54961578
smutsiga europé
FÖRSVINN
>>
>>54961615
>fan va lyx då!
Det är faktiskt en av de där whiskysorterna som lyckas med att vara billig och smaka bra. Något lyxigare än detta har jag inte råd med.
>>
>>54961648
fortfarande single malt

brukar dricka pissig blended själv
>>
>>54961519
:^)
>>
>>54961709
Ja du får det ju och låta hemskare än va det kanske är, men krossa spargrisen någon gång och prova på vet jag.
>>
what is the best place to get prepaid sims for 3 months in sweden?
>>
>>54961779
Telia store or pressbyrån will help you out.
>>
>>54961779
Migrationsverket
>>
>>54961867
but it's all in swedish!

>>54961942
kek
>>
This thread is the reason why I oppose Nordic Union. Everybody speaks Swedish. I FUCKING HATE SWEDES. They are nothing but arrogant pieces of shit faggots, who brought multiculturalism into Europe and is going to be Europe's first Caliphate. If there's going to be any union with Sweden and Finland, I'll be committing hate crimes against Fenno-Swedes
>>
>>54961994
>but it's all in swedish!
I Sverige talar vi svenska, men vi kan också engelska.
>>
DRÆB ALLE MUSLIMER
R
Æ
B

A
L
L
E

M
U
S
L
I
M
E
R
>>
>>54961996
I agree
>>
Fuck Sweden. Sweden is cancer. Brown cock lovers.
>>
>>54962042
Shut the fuck up you'll be talking only arabic soon enough
>>
File: ONLINE-2-.jpg (12 KB, 540x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ONLINE-2-.jpg
12 KB, 540x360
What do you guys think about this?

It's the "Wirmer-Flag", nowadays often a symbol
for german anti-islam movement.

Do you consider Germany a little bit "nordic"?
>>
>>54962095
>>54962115
Did a fenno-swede fuck your girlfriend Pekka?
>>
>>54962115
Har du haft en dålig dag?
>>
>>54962042
jag lära mig svenska, men detta webbplatser är svår
>>
>>54962163
Yes, you are brödrafolk
>>
>>54962205
brothers in cuckoldry perhaps
>>
>>54962248
Det var inte snällt sagt. danskjävel.
>>
JAG ÄLSKAR NORDEN
>>
File: Kawaii_Hitler.jpg (15 KB, 250x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kawaii_Hitler.jpg
15 KB, 250x258
>>54962205

wet dreams coming true
>>
>>54962052

Nå var du slem, Rasmus
>>
>>54962167
no, but a mudslime will end your lineage :}
>>
>>54960315
Hvordan laer jeg meg norsk?
>>
>>54962342
Det betvivlar jag.

>>54962322
Yes, we need your oven-technolgy
>>
>>54962052
Håller med Mads
>>
File: end it m8.jpg (19 KB, 479x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
end it m8.jpg
19 KB, 479x335
>Danmark kommer aldrig til at gå til Ejderen
>>
Varför bara svensktalande finnar?
>>
I'm 1/4th Norwegian
>>
>>54963308
alright
>>
File: image.jpg (141 KB, 640x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
141 KB, 640x430
>>54957897
Haið þið heyrt um fyrstu torfæru keppnina í bna?
>>
>>54963308
Where in the US do you live?
>>
>>54961996
det var judarna som införde mångkultur, inte vi
>>
>>54963472
Minnesota
>>
>>54961996

Det verkar som att någon finne fick underkänt på den obligatoriska svenskan :^)
>>
Sporgsmål til andre danskere og nordmænd:

Hvad synes i er lettest at tale, svensk eller det modsatte sprog (dansk/norsk)?
Med norsk er det eneste man i princippet skal gore, at ændre sin udtale. Men den norske udtale er sværere end den svenske. Men med svensk skal man ændre en masse ord og ændre lidt på grammatiken.
>>
mitäs /norden/:illa on viikonloppusuunnitelmia
>>
File: 1453301012976.jpg (42 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453301012976.jpg
42 KB, 640x640
Severe lack of Americans ITT. Thought I would bless you all with my superior American presence.
>>
File: 1446908178519.png (183 KB, 900x1120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446908178519.png
183 KB, 900x1120
>>
>>54964305
Won't even be mad. Raiding, raping and looting German land sounds like fun.
>>
File: suomimies.jpg (18 KB, 220x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomimies.jpg
18 KB, 220x240
>>
>>54964276
I dont think germans used your system.
>>
JAG ÄR EN BÖGBULLAR
>>
Varifrån kommer ordet "Finland"? fin land? :)
>>
>>54962376
Finner en norsk/svensk ordbok og lager deg en glose prove for vær uke
>>
File: løol.png (13 KB, 343x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
løol.png
13 KB, 343x330
>>54957897
La det skje niggers
>>
>>54963308
gtfo heritage fag
your ancestors left for a reason
>>
>>54964848
> gi bort oljefondet til okonomiske migranter og sosiale rettferdighetskrigere i Sverige
>>
>>54963308
1/4th Quisling
>>
>>54965449
Tvingt utvandring er en ting av fremtiden
>>
Good thread. What happens here?
>>
>>54961757
DDR flagga avrätta dig själv
>>
>>54963458
Nei hvað er bna? Hvað gerðist í henni?
>>
På väg till Värmland
>>
>>54965755
Bandaríkin
Hún á að vera í haust
>>
>>54965881
Í hvaða ríki er hún haldin í?
>>
>>54964070
Du har nærmest selv besvaret dit eget sporgsmål
Norsk er lettere, og med god grund
>>
File: paint.jpg (103 KB, 921x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paint.jpg
103 KB, 921x673
>>54959252
https://www.youtube.com/watch?v=yrZ5NCpNY70
>>
Setjið þið remúlaðið undir pylsuna eins og siðmenntað fólk eða ofan á eins og danir?
>>
>>54966128
Ud med atlantperkerne
>>
>>54966983
Hvað er það?
>>
jak e bök
>>
>>54966128
Kemur í ljós
>>
>>54966128
Tennessee
>>
>>54959637
Hvis dere skifter flagg så
>>
>>54963308
>muh heritage

Snakker du Norsk?
Hvis ikke er du ikke Norsk
>>
F R E D A G
R
E
D
A
G
Vad gör ni alla ikväll? Skall själv bort till vänner och konsumera lite alkohol
>>
File: 1439068784415.jpg (764 KB, 2852x2748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439068784415.jpg
764 KB, 2852x2748
ikke sovet i over 30 timer og jeg kan ikke falde i sovn
>>
>>54968696
Jeg hallo fiskur, smorbrod.
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
File: 1454814079809.jpg (90 KB, 440x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454814079809.jpg
90 KB, 440x594
>>54961996
>*kraftig finsk brytning* s-svenskarna var så elaka mot oss
>>
>>54970216
Did you take that picture?
>>
Whisky J/N?
>>
File: fixed.jpg (748 KB, 1000x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fixed.jpg
748 KB, 1000x776
>>54962590
Der er endnu tid min ven :)
>>
>>54973416
>antyder
Tyskland er det vest-islamiske kalifat, Jens
>>
If there's a Nordic Union, I suggest that we teach Íslenska in our schools as a lingua franca. Or Dutch, it's similar to Scandinavian languages but also to English as well.
>>
>>54974048
>lingua franca meme
Kill yourself kike.
>>
File: danish people.jpg (948 KB, 1500x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danish people.jpg
948 KB, 1500x948
>>54974192
lel if i can choose i would force people to speak japanese or cantonese
>>
Hva skjer, venner?
>>
Det är fasta. Jag hoppas ni inte äter kött och dricker alkohol, era förtappade avfällingar
>>
>>54974393
>>
>>54974527
Sorry, I'm just coming off of a high.

Jeg lærer dette språket
>>
Hvem /ren straffeattest/ her?
https://youtu.be/ea8HioiFusE?t=47s
>>
File: 1443439515594.gif (2 MB, 287x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443439515594.gif
2 MB, 287x240
>>54974900
>tommelneglen på den videoen
Hver gang
>>
>>54968951
hvorfor ikke?
>>
>>54964070
Dansk er vokal akrobatik
>>
File: 1432833847011.jpg (612 KB, 800x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432833847011.jpg
612 KB, 800x770
>>54975512
https://www.youtube.com/watch?v=FqgRC5sfCaQ
>>
File: muslims and jews.jpg (159 KB, 832x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muslims and jews.jpg
159 KB, 832x766
>>54962052
>>
>>
>>54976445
http://vocaroo.com/i/s0ND9XKYaUk5
>>
File: 1410699415822.jpg (31 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410699415822.jpg
31 KB, 292x257
>>54976642
>>
File: 1390268779472.gif (180 KB, 404x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390268779472.gif
180 KB, 404x416
>>54957897
Ingen gronlændere?
>>
File: dansk gris.jpg (59 KB, 477x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dansk gris.jpg
59 KB, 477x539
>dfn du stemte dansk folkeparti
>dfn din far kan ikke lide dansk folkeparti fordi de er for socialistiske for ham
>dfn han tror at du stemmer venstre eller liberal alliance
>>
>>54976642
All i heard was sud Island something
>>
File: 7q557qq7q.png (416 KB, 600x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7q557qq7q.png
416 KB, 600x327
>>54976824
>>
>>54976841
It said: "That feel when no icelandic girlfriend" in Norwegian with an Icelandic accent.
>>
File: fuck yeah.gif (881 KB, 256x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck yeah.gif
881 KB, 256x512
>>54974900
>dfn straffeattesten blev ren sidste år
>>
>>54970405
Piäppä pääs kii
>>
File: regionsmap.png (681 KB, 4972x2517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
regionsmap.png
681 KB, 4972x2517
>>54975512
Pls set your region flag senpai, I need some from Denmark.
>>
File: rillos.jpg (420 KB, 1204x1630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rillos.jpg
420 KB, 1204x1630
Eg vill gjerne takke Svergie.
>>
>>54977002
Hvad har du lavet, Mikkel?
>>
>>54979448
Jeg bor i hovedstaden, men Koebenhavn har ingen flag ikke også?
>>
File: 1409595585244.jpg (58 KB, 470x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409595585244.jpg
58 KB, 470x483
>>54979448
Bornholmer here. I got your back senpai just give me a sec.
>>
>>54979802
Just checked and you're right, weird how they've added a flag for Æro which has a population of like 6k people but haven't added one for Copenhagen

>>54979902
HYPE
Y
P
E
>>
File: Viðbjóður.jpg (531 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Viðbjóður.jpg
531 KB, 5000x5000
>>54966977
>Remúlaði
Mynd tengd
Með öllu nema remúlaði herraþjóð að tilkynna sig
>>
>>54980341
Should work now.
>tfw Summer is just around and the depression will wither away on this God-forsaken island
>>
File: 1398451243994.jpg (173 KB, 621x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398451243994.jpg
173 KB, 621x621
>>54966977
>remúlaðið á pylsuna

neeeeeeeeeeei
>>
>>54980402
NOICE, thanks lad!
>>
>>54980631
Fuck, isn't working for me
>>
>>54980714
What part isn't working?
>>
>>54980714
https://flaghunters.github.io/Extra-Flags-for-4chan/
>Scroll down and install Extra Flags for int.user.js
>Enable the script
>Set up region in User Script Commands under the Grease Monkey plugin (unless you don't have it, then get it)
>>
>>54980932
Thanks man
>>54980875
Didn't I see you in a rare flags thread some time ago?
>>
>>54976799
Grænlendingar eru bara skáeygðir Íslendingar.
>>
>>54981034
You've installed it correctly but your region isn't set, it needs to be set to one of these
https://github.com/flaghunters/Extra-Flags-for-4chan/tree/master/flegs/Iceland

I've only been collecting regional flags for like a week but yeah I have been in the rare flags threads recently
>>
>>54981292
i set my region for Capital region and now it won´t change back
What the fuck?
>>
File: Capture.png (124 KB, 1366x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
124 KB, 1366x691
>>54981445
I always set the region directly in the script file.

If you use tampermonkey, it's here
>>
>>54981445
Go on the tampermonkey tab, go on set up extra flags for int, type one of the regions in and save and it should work.
>>
>>54981726
I forgot about the setup tab.
>>
>>54981798
It's there, lad
>>
File: 1437534545446.gif (648 KB, 385x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437534545446.gif
648 KB, 385x255
>dfn noe som dette vil trolig aldri skje igjen og om det akjer, så vil 80% være sandnegre/negre
https://www.youtube.com/watch?v=ksTtHm0Z6A0
>>
>>54974497
Jag har vattenfastat i ett par dagar redan. För att jag kände mig övergödd alltså - Inte pga religiösa skäl.
>>
ᚼᛅᛁ᛬ᚢᛁᚾᛁᚱ
ᚢᛅᚦ᛬ᚼᛅᚾᚦᛁᚱ᛬ᚼᛅᚱ? :3
>>
>>54983490
Wait, 4chan supports runes but not ö? Now I'm mad.
>>
>>54983490
ᚽᚠᚭ ᛁ ᚠᛁᛐᛐᚭᚿ?
>>
File: Capture.png (62 KB, 581x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
62 KB, 581x378
>>54983706
>>
File: bli bra dansk.png (57 KB, 529x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bli bra dansk.png
57 KB, 529x459
>>54984002
Bli bra.

>>54983706
ᛐᚢᚦᛚᛁᚴᛁᚿ :3

>>54983877
ᛌᚿᚢᛌᚴᛁᚴᛐ᛬ᛒᚱᛁᚠ᛬ᛒᛁᚴᛆ
>>
>>54984195
I don't understand
>>
>>54985032
Not him but i think it says "snuskigt brev pekka". Translated it would be "lewd post pekka".
>>
>>54985032
>>54985166
And his response to you was "tydligen" which means "apparently".
>>
>>54985166
>>54985217
I confirm this.
t. ᚼᛆᚿ᛬ᛘᛁᚦ᛬ᚱᚢᚿᚢᚱᚿᛆ
>>
>>54981726
Testing
>>
>>54986464
test 2
>>
Iceland > Norway > Finland > Sweden > Denmark
Thread replies: 175
Thread images: 49
Thread DB ID: 518386[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.