[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 294
Thread images: 40
File: nihal14.jpg (42 KB, 414x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihal14.jpg
42 KB, 414x534
nihal is my girl edişın
>>
bumb
>>
>>54892650
ne dediğini anlamıyorum ama kolay gelsin anon seni seviyorum :') save it it's all yours my friend
>>
>>>/sci/7848675
OTIST ALMANCININ TİRADA BAKIN Q23IUHAWUIGHWEIHAWYUIE
>>
>>54892719
silmiş postunu :D
>>
File: 1455139555958.png (723 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455139555958.png
723 KB, 1280x720
>>
cringe'ın sci tiradını gördüm
genetik tartışmasında eline bronz mızrağımı almış
şimdi "kültür hocum" diyor
ulan senin kültürün yunan+fars kırması dalyarrak :DDD
>>
>>54892889
jej :D
>>
File: 1454972065772.jpg (174 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454972065772.jpg
174 KB, 500x667
Bu kim amq
>>
>>54893015
ııı şey :D hihi :D
>>
>>54892889
Yapma, sonra inanan olacak.
>>54892967
Sen de gülme.
>>
>>54892539
Why do turks keep bosting this ugly chick
>>
>>54893071
şu t*ran sevdasından vazgeç
ben de senin gibi, uzaylı kısmı hariç, bir t*rancıydım
göt yangınından xelak olduğum günleri hatırlıyorum
ama daha sonra kendi kendimi eğittim. bu yüzden benim üstadım yine benim.
kabul et işte orta asyalı değilsin. olsan bile n'olcak? tezek kokan birkaç barbarın soyundan gelmekle mi övüneceksin?
>>
>>54893152
your mother is ugly
>>
File: fft64_mf1109578.jpg (18 KB, 400x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fft64_mf1109578.jpg
18 KB, 400x265
>>54893152
it is forced by one obese
pic related our new Leader and he will be in our threads"
>>
>>54893152

It's one autist obsessed with her
>>
>>54893168
sil bunu.
>>
>>54893251
kaç tane göt yangınlı almancı var lan /tr/'de
>>
>>54893193
She is. But you don't see me posting her on /int/.
>>
>>54883161
>>54883311
>>54888891
>>54889115
>>54889131
>>54889296
>>54889300
>>54889587
>>54889897
>>54890320
>>54892340
>>54892911
>>54893005
>>54893200
Guys, how do we stop this cancer? Do you know bad things about Anzu?
>>
>>54893336
she's ugly without makeup
she's a weeb
also report him for spamming
>>
>>54893336
anzu fucks chads
>>
ekşisözlüktxt li anon, direk entrylerin screencapleri başlığı belirterek at böyle okunamaz halde
>>
>>54893168
Gerekmiyen kriterler yaratip onnara karsi tartisiyorsun.
https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man

Yapma.

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_peoples
>>
>>54893336
Yes. She has a tokmakçı in bilkent university named berkecan and he likes using her like a fleshlight :D:d
>>
>>54893445
Bwhahaha thank you, I'll tell him
>>
>>54893445
efso

>>54893336
she fucks big kurdish dicks
>>
Bakın kimi buldum
>>>/r9k/26397023
>>
>>54893440
Hocam bunlara laf anlatmaya çalışma. Tengri'nin son elçisi olan Atatürk tarafından başlatılan bu köylü çomar halkı türklük ışığıyla eğitme çabası devam edecek inancım var
>>
>>54892347

geçen ukraynalı bir adam rusların aslında rus olmadıklarını, tarihte bir mungol devleti ve golden hordeun devamı olduklarını, Rus diye birşey olmadığını, aslında Rus'un "Rossiya" olduğunu ve bunun orada yaşayan etnisite dışında halk anlamına geldiği, liderlerin Putin dahil neredeyse hepsinin Rus olmadığını belgelerle tek tek göt yakarak TAM açıkladı.

adamın tiradını sildiler sonra. /pol/ ortalama bir g*ktürkçü forumunun batı şubesinden farksız.
>>
>>54892539
>>54892652
>>54892719
>>54892769

Bir etnik grup ya da etnik köken birbirini ortak atalarla, sosyal, kültürel ya da milli deneyimlerle tanımlayan insanlar kategorisidir. Eğer kültürel özellikleri genetiklere bağlamaya çalışıyorsan korkarım pek şansın yok. Kültür, varlığı gereği genetikten bağımsızdır.
>>
>>54893807
>>54892889
>>
>>54893632
Absolute mad man
>>
>>54893963
mq efso :D
>>
>>54893895
Önce DNA'ydi, simdi suymus, yarin buymus.
Bir siktir ol.

>>54893963
ehehehe
>>
>>54894054
pff daha önce de bahsettim hem kültürel hem genetik olarak alakamız yok orta asyayla diye.
>>
>>54894156
>kültürel alakamız yok
sen hangi dilde konuşuyosun a be delüzyonel orospu çocuğu
>>
>>54893015
Benim kocam.
>>
File: apo.png (44 KB, 220x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
apo.png
44 KB, 220x299
yıllarca apoyu bize deli, kadın düşkünü, işe yaramaz biri olarak anlattılar. internette var olan bütün videolarını izledim. Hakkında bulabildiklerimi okudum. sonunda karar verdim ki bu adam bir dahi. ciddi ciddi senelerce kafamızı kuma gömmüşüz. 5 dk oturup bu adam ne diyor diye düşünsek bugün bambaşka meseleleri tartışıyor olurduk.
>>
>>54894288
siktir amq benim kocam sana noluyor
>>
>>54894260
>dil hocum
Dil, kültürün bir kısmını oluşturur. Çoğunu değil, amına koduğumun salak t*rancısı.
at eti yiyip kımız içmeye başladığında haber et, belki biraz orta asyalı olabilirsin
>>
>>54894352
ekşi?
>>
>>54894359
Berlin'de evlenecegim, sen bekle müslo-anon. :3
>>
>>54894156
>orta asya
stawman
>önce de bahsettim hem kültürel
Onu konu bile degildi daha.
Soru suydu: DNA'yi nasil bir milliyete basgliyorsun?
>pff
Önce DNA'ydi.
Yazidklarin 99.9%'u. Yandi.

Simdi üst üste gelen kültür noktalirini tarisiriz.
https://www.youtube.com/watch?v=MdLII-xyLFI

>>54894394
Dil ve kültür el ele olusuyorlar.
>>
>>54894394
>at eti yiyip kımız içmeye başladığında haber et belki biraz orta asyalı olabilirsin

Sen pizza yiyince İtalyan kola içince amerikan mı oluyorsun lan beyinsiz orospu. Kültürü 2 yemek çeşidine mi indirgedin eğitimsiz piç. Dil kültürün temelidir turancı da değilim
>>
>>54894404
hayır.
su ister misin?
>>
>>54893422

buradaysan cevap ver veya değiştir lütfen. potansiyeli olan bir fikrin böyle harcanması götümü yakıyor
>>
>>54894473
Sen Almanyada camiiye gidiyormusun, qardas?
>>
>>54894473
genetikte siki tutunca kıvırmaya başladın dansöz gibi.
önceki postlarımda ben "hem kültürel olarak hem deı genetik olarak yakın değiliz" yazıyordum 100 kere, xeşke okuma yazma bilsen anlasan.

İlaveten Atatürk'ün yeniden yapılandırdığı dili alıp "bu büzüm gültürümüz :DDD" demek yanlış. Gagavuzca'dan bir sürü sözcük alınmasına rağmen hala arapça/farsça etkisi var Türkçe'de
>>54894525
ee orospu çocuğu sen burada ingilizce konuştuğunda Londralı bir beyefendi mi oluyorsun?
Amına koyduğumun geri zekalısı, 2-3 pagan adeti ve birkaç yiyecek içecek dışında ne aldık orta asyadan?
Anadolu'da köylüler temir komuz çalıp sıgıt mı çalıyorlar? hayır. Bağlama çalıp Türkü söylerler, eski Anadolu adetlerinden.
mimariden günlük yaşamına kadar türk kültürü fars, yunan, anadolu (ermeni de dahil), arap etkisindedir.
aksini iddia edersen gavatsın
>>
>>54894352
dostu ozlediq ;_;

kahrolsun irkcilik, fasistlik, milliyetcilik, yasasin halklarin kardesligi, baris, insanlik yasasin!
>>
>>54894689
siktir git yeniibne biraz lurkla da gel
>>
>>54894689
ben bu kürtlerin hepsini yok etmek istiyorum savcı anon. bizim de ideolojik olarak yoğunlaşmamız gerek.
kendini türk saymayanlar siktir olup gidecekler. doğuyu gerekirse sıfırdan yeniden inşaa edeceğğiz.
>>
File: top wut.png (45 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top wut.png
45 KB, 320x320
>>54894473
>büyüğü küçüğü çeker esrarı
>küçük ayşe oldu fahişe
>>
>>54894767
>fasist gotum yaniyoooooo

fasolar niye bu kadar barbar, insanlik yoksunu serefsizler oluyor?
>>
nihali bir kere öpsem ölümsüz olurum
>>
File: 33499_o273e.jpg (73 KB, 720x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33499_o273e.jpg
73 KB, 720x483
>>54894878
Siktir lan gevsek, sike sike Fasizm Türkiye'ye gelicek!
>>
Sunu biri tercüman edermi?

A language is the accumulation of all its speaker's experiences in history and the current combined.

>>54894525
Davani önce DNA'nin üstüne kurmustun. O sacmaydi ve yikildi. Insnalara salak, geri zekali diyordun... her tür laf atiyordun.
Ayrica, DNA'yi incelerken, yarim bilgilerinle her tür yanlisliklar icine kaciyordu. Yinede laf atiyordun.

>>54894630
Yazdiklarin 99.9% DNA'la alakaliydi, ve her sözün arkasina bir laf ekliyordun. Istersem hayatim sonuna kadar DNA derim, lel.
Yan. :DDD

>kültür (dil)
Sen isi yanlis yapiyorsun.

Üst üste gelen noktalara konsentre edeceksin. Onar yeterse, bir kültür cevresi vardir.
Herkes kendisi knotrol edebilir.
http://www.mediafire.com/view/n33435ily2j8uqb/Turkic%20Languages%20Verb%20Comparison..pdf
>>
>>54894954
şu güzelim bayrağı tutan boktenlilere bak
>>
>>54894394

ulan sanki tuvalılar, yakutlar at eti yiyip kımız içiyor her gün OF ne salak adamsın mq

>inb4 cherrypick

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tengricilik#G.C3.BCn.C3.BCm.C3.BCzde_devam_eden_Tengricilik_.C3.A2detleri

bunların yarısı hala devam ediyor. sen ne hitit geleneği yaşıyorsun?
>>
>>54894885
nihal adada efecan denen zencinin götünün dibinden ayrılmıyor. BLACKED olmasına az kaldı
>>
>>54895000
survivormı izliyosun amk ıyy :D
>>
>>54894990
Bok tenli dedikleride Sırp. Of eğitilmezsiniz.
>>
>>54894998
>birkaç pagan adeti
iyi oku.
>>54894964
öff amk çomarı tartışmayı kaybedeceğini bile bile yalan söylüyorsun.

Kültürle de ilgili konuştum. Çoğunlukla (yüzde 90 bile değil) genetik hakkında konuşsam bile kültürle de alakalı konuştum.

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_shift
>>
>>54895016
evet, yılmaz morgülün bacakları için izliyorum
>>
>>54895074
olsun yarısı bokten
türko-arap genleri herhalde
>>
>>54895081

hala hitit """"adetlerinden""""" fazla.
>>
>>54895120
su yahudi kadar olamadiniz bi mq
>>
>>54895082
*krinj*
>>
Beyler neden hala şu saçma Hitit-Turan kavgası devam ediyor? Kabul edin ikiside bizimle alakası olmayan seyler. Övünceğimiz yegane şey Osmanlı torunu olmamız. Batılı götü yakmada da en etkili şey budur.
>>
şu an iki tane kızla ciddi ciddi yazışıyorum eve atmalık, 4-5 tane de muhabbetim olan kız var. 3 ay önce de eve kız getirip sikmiştim.

son 5 ay içersinde alfa oldum resmen, herşey bakirliğimi gürcistanda kaybetmemle başladı, ordan aldım yürüdüm resmen. kendim bile inanamıyorum bu değişime ama hala otistiğim ve insanlar benimle ilk konuşmadan onlarla iletişim kuramıyorum.

blogumu okuduğunuz için teşekkürler

t. yeterci
>>
>>54895260
>Anadoluculuk nedir bilmiyorum anamı sikin
Osmanlı'nın her şeyi Bizanstan çalıntı amk.
İlaveten Osmanlı ile anca ermeni götü yakarsın. Osmanlıyı Viyana'da adam ettiler. Yeşilköy'e kadar girdiler.
>>
>>54894689
*cringe*
>>
>>54895344
post the one in the bathtub
>>
>>54895104
>>54895081

ayrıca hala yakutların hergün at eti yiyip kımız içtikleri delüzyonuna bir açıklık getirmedin.

bu arada türkünün hitit geleneği olduğuna dair kaynak atar mısın
>>
>>54895344
who's the guy on upper left?
>>
*kakasını yapıyor*
>>
>>54895327
Ee çalıntıysa nolcak? Onlada gurur duyuyorum. Anadoluculuk Türkiye'de çomarlıktan öteye gidemez, avrupalılar da seni ciddiye almaz kusura bakma.
>>
>>54895408
Keşke okuma yazma bilsen
>her gün
öyle bir şey yazmış mıyım bak bakalım geri zekalı.
>bu arada türkünün hitit geleneği olduğuna dair kaynak atar mısın
TRT'de var türkülerin kaynağı.

ilaveten oku
https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenization
>>
>>54895327

antik yunanın da herşeyi antik mısırdan çalıntı. ne yapalım şimdi? antik yunan sik gibi mi diyelim?
>>
>>54895081
>https://en.wikipedia.org/wiki/Language_shift
ne ima ediyorsun bu linkle anlamadım?
>>
File: 1451164512266.jpg (80 KB, 967x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451164512266.jpg
80 KB, 967x636
https://www.youtube.com/watch?v=TH-NQ9Z416s

efso :d
>>
>>54895081
Gine sirf kaynaklarin arkasinda saklanmaya calisiyorsun, kendi sözünle söyle.

Bir dil, bir düsünce matrixidir, bir mantikdir. Dil, kayitedilminmis bilgidir ve bilgi tasiyarak hayatda kalir. Beyinindeki nöral yollari kültür faktörlere göre baglaniyorlar.
Türk dili ve dini el ele olusmuslardir cünkü ayni metafizik alanini ve ona kültür deniyor paylasiyorlar.
>>
>>54895474
>avrupalılar
kokuttun be altyaş
hadi siktir git youtubea orda vikipedi savaş linki at millete
>>
>>54895579
>Gine sirf kaynaklarin arkasinda saklanmaya calisiyorsun
cidden baitliyor musun yoksa hakikaten mal mısın?
>>54895521
hmm tamam.
>>
>>54895513

ya ne demek istediğimi anlayamayacak kadar gerizekalısın ya da götün yandı rol yapıyorsun. tuvalılar yakutlar da gelenek olarak kımız içip at eti yiyen bir topluluk değil.

>TRT'de var türkülerin kaynağı.
at da görelim, veya ben argümanımı koyayım kaynağın yoksa da az daha yakayım?

>https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenization
alakasız
>>
>>54895556
ÖFF :d *cringe*
>>
>>54895425
newfag
>>
>>54895646
.d.d
>>
>>54895629

>hmm tamam.
anlaştık o zaman.
>>
>>54895682
pkk ışid gibi footage dağıtsada t*rko götü yaksak :D
>>
>>54895585
Ya laf atiyorsun, ya'da yarim bilgi, yada az uyan bir kaynak.
>>54895629
Kayna, bir tartimsmada, teorini daha cok kuvvetlendirmek icin kullnalinir. Sirf kaynak atip, icinde bir iki ayni kelime kullanilmis diye, olmas.

Cevap, soruya uymali. Onu bir link atarak zor hal edersin.
>>
>>54895720
orduda çalışmış dayıma göre varmış böyle bir şeyler,şehit fotoları gibi
tabi zihin olabilir
>>
>>54895720
Babus yıl oldu 2016 roleplay göt yakmıyor artık.
>>
>>54895665
obvious b8 aq gerizekâlısı seni. newfag yazmış bir de. lol
>>
>>54895644
>alakasız
hayır, mal olduğun için alakasız diyorsun.
kastettiğim, hitit/anadolu kültürünün büyük bir bölümü hellenizasyon altında yunanlaştı. kastım oydu.
>tuvalılar yakutlar :(((
neredeyse alakamızın 0 olduğu toplumlardan örnek vermişsin. helal.
Türkmenistana falan gideydin bari.
amk beyinsizi
>at da görelim
trt'ye sor. senin gibi bi altyaş için trt'ye gidip başvuramam bu saatten sonra.
>dil kültürün özüdür :DDD
te allam
>>
>>54895556
>burda PKK var

götümü yakti bu.
>>
>>54895772
>babus
ayak koktu be
>>
File: rlLZR3C.png (66 KB, 349x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rlLZR3C.png
66 KB, 349x642
>>54895813
>>
>>54895825

>kastettiğim, hitit/anadolu kültürünün büyük bir bölümü hellenizasyon altında yunanlaştı. kastım oydu.
konuyla alakasız, daha ser dene.

>neredeyse alakamızın 0 olduğu toplumlardan örnek vermişsin. helal.
senin "hakiki türk" olarak örnek verdiğin toplumdan bahsettim çift IQlu çomar seni. argüman olarak "sanki at eti yiyip kımız içiyorsunuz" diyorsun, ben de senin tabirinle "en hakiki türk" bile bunu yapmıyor diyorum. kapiş? amına koduğumun aptalı seni.

>trt'ye sor. senin gibi bi altyaş için trt'ye gidip başvuramam bu saatten sonra.
>kaynağım yok götten sallıyorum

JHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA

al birşeyler öğren o zaman

>Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür.
Türkü sözü muhtelif Türk boylarında farklı kelimelerle isimlendirilirler. Türküyü Azeri Türkleri mahnı, Başkurtlar halk yırı, Kazaklar türki, türik halık äni, Kırgızlar eldik ır, türkü, Kumuklar yır, Özbekler türki, halk koşiğı, Tatarlar halık cırı, Türkmenler halk aydımı, Uygur Türkleri de nahşa, koça nahşisi derler.

kaynak: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ank., 1991

>Türkü terimi ilk defa XV. yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz vezniyle yazılmış ve özel bir ezgi ile söylenmiş ürünler için kullanılmıştır. Burada değerlendirmeye çalıştığımız hece vezni ile söylenmiş türkülerin Anadolu'daki ilk örneğini ise, XVI. yüzyılda buluruz. Türkü şekline uygun ve türkü adını taşıyan sözünü ettiğimiz bu parça XVI. yüzyıl halk şairlerinden Öksüz Dede'ye aittir.

kaynak: Cevdet KUDRET, Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1

>türkü hitit geleneği hojum
kaynak: yanık götüm
>>
File: göt yangınıı.jpg (89 KB, 640x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
göt yangınıı.jpg
89 KB, 640x619
>>54895954
tl;dr
>>
File: efso.jpg (10 KB, 247x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
efso.jpg
10 KB, 247x248
>>54895954

anon sikip çıkarmış tbqh :DDD
>>
File: random lang.png (57 KB, 856x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
random lang.png
57 KB, 856x577
Tartisdigimiz ile ''hititci'', bana güvenilmez gibi geliyor.
Hep yeni bir sey cikariyor:
>DNA hocum
Yikildi.
>Dil ayni degil, baba
Yandi.
>...
Bir bakalim yeni ney cikaracak.

>Su resimdeki gördügünüz sözler kiyaslmasini kontrol etmedim bile, benzer sözün saysisini sansina birkatim. Isteyen kendisi baksin:
http://www.mediafire.com/view/n33435ily2j8uqb/Turkic%20Languages%20Verb%20Comparison..pdf
>>
>>54895954
Mashallah, hazırlan kaynaksız cevaplara ve hakaretli yazılara.
>>
/tr/ nin yarısı harbi otist bak. ben de dahil olmak üzere :D
>>
bu uzun uzun yazanlar ne konuşuyo? hiç bi zaman okumuyorum desu :d
>>
>>54896020

sen dur 2 dk. türkü'yü hitit geleneği zanneden mal oğlu malı yakayım sonra otizmine devam et.
>>
>Tartismayi kayip etdigimde
Herkes otist burada.

Kek.
>>
Burada Türküleri orta asyadan geldiğini sanan, bunu da fake türk kaynaklarıyla savunan orospu çocuğunun helakını izleyeecksiniz.
az sonra
bu arada, alın bi türkü dinleyin
https://www.youtube.com/watch?v=tKgIjGWwSfc
>>
>>54895954
Ohaaa sikis var beyler sikis :Dd
>>
>>54896190
asıl sikişi birazda görecen :D
>>
>>54896134
>>54896245

>b-birazdan, kaynak arıyom da bulamıyom xd

Hadi yavrum daha sert dene

>fake türk kaynakları

>Herbert Jansky, türküyü şu şekilde tanımlamaktadır: Türkü : "Büyük tarihi hadiseler karşısında halk kitlesinin sevinçlerini veya ümitsizliklerini; büyük şahsiyetler hakkındaki saygılarını veya nefretlerini; gençler arasında geçen hazin aşk hikâyelerini, millî hece veznini ölçü alan ve kalpleri fetheden mısralarla, derin bir muhteva içinde dile getiren edebî, aynı zamanda mûsiki bakımından ehemmiyete hâiz olan bu kendine öz bestelerle söyleyen; dar manâsıyla ise tarihi bir vesika mahiyeti gösteren Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri"

kaynak: Herbert JANSKY, "Türk Halk şiiri” (Çev. Abdurrahman GÜZEL), Dünya Edebiyatından Seçmeler, I

Burada hitit gelenek göreneklerini yaşadığımızı zanneden cahil çomarın helakını izliyorsunuz.

Devam, yunancada "Baglamas" da "bağlamadan" gelir, Türkçeden derive edilmiştir. Bunda da helenizasyon olsaydı eğer, bağlama kelimesini yunanlar bizden değil biz yunanlardan alırdık.
>>
ANAL GECESİ BU GECE
>>
tr şuan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LqM20tkzOK0

k*rtler geliyor :d
>>
>>54896281

ANON VURUYOR
KÜRDOLAR İNLİYOR
>>
>>54896245
ağlıyor musun lan göremiyorum.
>>
File: CY7PRvIUQAE5R-a.jpg (86 KB, 720x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CY7PRvIUQAE5R-a.jpg
86 KB, 720x857
slm oç'lar
>>
>>54896348
ahahahahaahhaha
>>
File: CY7PRjaUkAAbxpG.jpg (42 KB, 719x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CY7PRjaUkAAbxpG.jpg
42 KB, 719x540
>>54896365
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rv-NRCyIJIQ
>>
>>54896383
https://www.youtube.com/watch?v=RwseliAiBs0
>>
>>54896341

Şu an odasında bir oraya bir buraya yürüyüp eli titreye titreye abilerinin gelmesini bekliyor.

Ayrıca hala kımız ve at eti muhabbetine de hitit gelenekleri muhabbetine de cevap gelmedi. Onu da göt yangınına veriyorum.
>>
>>54896281
HITITTES BTFO
>>
>>54896281

ALLAHIM HELAK OLUYOR OTISTIK HITITCI ASPIELER.
>>
Ben hic kimseye güvenmem.
Hititi siktim. Böyle kalsin bir ilk basda.

''The best way to control the opposition is to lead it ourselves.''
-Lenin-

Bu komünis heriflerden her pisligi bekliyebilirsin.
>>
>>54895954
>konuyla alakasız
artık sadece shitpost yapıyorsun. ama t*rancı inler, hititçi vurur
>ben de senin tabirinle "en hakiki türk" bile bunu yapmıyor diyorum. kapiş? amına koduğumun aptalı seni.
tuvalılardan bir kere bile bahsetmedim, altyaş, götünden uyduruyorsun
yakutların at eti yememesinin sebebi sibirya t*rklerinde at yerine ren geyiğinin kullanımıdır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reindeer_in_Siberian_shamanism
Türkülere gelince
Azeriler Türkü'ye mahnı demez. Mahnı şarkı demektir. Şarkı ile Türkü ayrı şeylerdir.

Zaten orta asyalıların halk şarkılarının Türk türkülerine benzemediğini söylemiştik.

Şimdi gelelim kullanılan aletlere
Zurna: Fars kökenli
Kemençe: Yunan kökenli
Bağlama: Fars/Yunan/Orta Doğu. Ama hadi orta asyalılara bağlama çalmayı Farslar öğretti
>Instruments resembling today's bağlama have been found in archaeological excavations of Sumerian and Hittite mounds in Anatolia dating before Common Era, and in ancient Greek works.


https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_lyra
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandura


İlaveten bağlama,
>>
>>54896526
Sen yine ne diyon mq :DDD
>>
>>54896559
t*rancılar = REKT
>>
>>54896564
otis hocam o rahatsız etmeyin saldırır .D
>>
Daha da vurmaya devam edeceğim. Yazının yarısını malesef salaklığımdan kesmişim.
>>
müllüyetçülük görüzökalılıktur hocum bohumbohuhuh
hoploguruba göre bohumbohuh uh
omocum ince bir biçimde beyaz adamın taşşaklarını yalayıp yutmak ne bok olduğuma dair hiç ipucu vermeden sürekli başkalarını ezmeye çalışmakk bohumbohuhuh
böylece e*siden sükütürname almamı burada altyaş altyaş dediklerimü ezmeye çoluşarak egomu tötmünnn etmek bohummhuhm
>>
>>54896618
>>54896559

samefag.
>>
burada shitposting neden bu kadar keyifsiz oluyor?
>>
>>54896629
YAN t*rancı PİÇİ YAN
>>
>>54896650
ıııııh şeyden dolayı olabilirmi hocam şeyden yani; ANANIZIN PÖRSÜMÜŞ AMCIKINDAN DOLAYİ :ddddDDD
>>
File: AL YAVRUM.png (4 KB, 378x123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AL YAVRUM.png
4 KB, 378x123
>>54896644
Hadi götyanıklı t*rancı hadi
>>
>>54896661

Valla ben turancı değilim Nat-Soc'im gülüyorum şuan helak olmanıza jej.
>>
>>54896564
Hititi siktim.

>DNA hocum
Yikildi.
>Dil ayni degil, baba
Yandi.
>...


Kim bilir niye ben yenerken, ikinci biri benim yerime gecmek istedi.
Ya sans, yada bilhasta show yapiyorlar. Ikiside mümkün.
Controlled opposition diye bir teknik.


>>54896650
Bazi insanlar baris gördüklerinde her yerin icine scimak istiyorlar.
>>
File: şappişuppu.jpg (129 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
şappişuppu.jpg
129 KB, 750x500
>>54896624
naber hitti :d
>>
>>54896559

>tuvalılardan bir kere bile bahsetmedim, altyaş, götünden uyduruyorsun

o zaman bana at eti yiyip kımız içen başka bir türk topluluk söyle bekliyorum.

>yakutların at eti yememesinin sebebi sibirya t*rklerinde at yerine ren geyiğinin kullanımıdır.

evet demek ki at eti yiyip kımız içmenin gelenek olduğu bir diyar yok. varsa söyle bilelim.

>Azeriler Türkü'ye mahnı demez. Mahnı şarkı demektir. Şarkı ile Türkü ayrı şeylerdir.
Verdiğim 8 örnekten birini çevirmeye çalışmışsın onu da başaramamışsın. Resim ilintili. Kaynak direk azerbaycanın TDK'sı. Çok yandıysan çekeyim?

>Zurna: Fars kökenli
Alakasız, bahsetmedim bile.
>Kemençe: Yunan kökenli
Alakasız, bahsetmedim bile.

>Instruments resembling today's bağlama have been found in archaeological excavations of Sumerian and Hittite mounds in Anatolia dating before Common Era, and in ancient Greek works.

Attığın kaynak burada, alakasız bir türkücü. Bunu yiyeceğimi sandıysan youtube'da devam et "tartışmaya". Al kaynağın

http://www.erolparlak.com.tr/tr

Ben sana 3 kaynak farklı kaynak attım, sen bana erol parlak'ın web sitesini citation olarak atıyorsun. Bu nasıl bir göt yangınıdır? :D

>O gün hitit roleplayerlar chariotlarına binerek buraları terk ettiler
>>
Orta asyalıların halk müziklerinde kullandığı müzik aletleri

Temir Komuz
Kopuz
Kıl Kopuz
Dombra
Sybyzgy
Dutar


Bizim kullandıklarımız:
Zurna (arap/fars)
Davul (tüm kültürlerde var)
Bağlama (Orta Doğu)
Kanun (Fars, Çin kanunları bile var ama bizim kanunumuz Farslardan gelir)
Kemençe (yunan orijinli)


https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_music

Hatta durun, okumayın.
Sizi Bizans müziğiyle tanıştıracağım
https://www.youtube.com/watch?v=Da9FeNoFIm0

bu da underage arkadaşın çok sevdiği tuvanın halk müziği
https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
>>
HAYDAAAAAAAAAA T*RANCILAR REKT :D
>>
File: eti.png (136 KB, 1308x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eti.png
136 KB, 1308x842
> HURR DURR TURANCILAR YANIYORRR, DIMI GOT YAKIYORUM DIMI ARKADASLAR.
>>
>>54896746
>>54896559

ha attığım kaynak erol parlak değil diyeceksen wikiden citation okumayı öğren.

Hadi aslanım, git youtubeunda takıl orada iki kelime kitap okumamış çomarlarla tartış. Onlar seviyene daha uygun.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Flama#cite_note-2

>>54896786

Konu bağlama ve Türkü. Derail etme çaban götünün nasıl alev aldığını gösteriyor
>>
ITT: t*rancı helakı
>>
File: efso.jpg (17 KB, 247x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
efso.jpg
17 KB, 247x248
>>54896825
>>54896746

o görsel ağır sikmiş hocam :DD hititler fena ateş aldı sönmeyecekler aylarca :DDDD
>>
>>54896746
>>54896825
yine sikmişsin hattuşaş piçini.
>>
File: itfaiye.jpg (60 KB, 800x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
itfaiye.jpg
60 KB, 800x599
*SU SIKAR*
>>
>>54896862
>>54896813

>Helakedici götümüzü sikiyor yandı diyelim

Postlar ortada, kimin götünün yandığı daha da ortada. Az daha derail etmeye ve kendinizi kandırmaya devam edin, tek çıkışınız bu.
>>
File: Capture90.jpg (73 KB, 1108x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture90.jpg
73 KB, 1108x463
tfw
>>
>>54896862
yaziksin
ilk defa biri bana destek gösteriyormus gibi oldu:
>turancil''lar''

hep tek basima tartisiyordum ve simdiye kadar hic yikilmadim, bilmem bu baska cocuk'dan ne cikacak, istedigini yapsin
ama bir grup degiliz
>>
File: autism1.jpg (47 KB, 523x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism1.jpg
47 KB, 523x720
Beyler sakin olun
>>
>>54896929
t. mekeon
>>
>>54896691
Merhaba orospu evladı, nasılsın? Cümle alemi bacının ırzına düşman ettireyim mi he? GAVAT SENİ. Yarrak kafalı weeb. Utanmıyor musun böyle gönderiler yazmaya? Bok tenli dalyarrak. Zaten var olmayan hayatımın dakikalarını senin için münasip, yeterince tahkir edici sövgü bulmaya çalışarak heba etmekten ikrah ettim. Neden böylesiniz ulan? Niye? Çomarland'in ücra köşelerindeki 3rd class anadolu liselerinden öğrendiğiniz pre-intermediate İngilizce'niz ile buraya ne bok yemeye geliyorsunuz?
>>
>>54896559

>Azeriler Türkü'ye mahnı demez. Mahnı şarkı demektir. Şarkı ile Türkü ayrı şeylerdir.
azerice biliyorum, şarkıya da türküye de mahnı derler
>>
File: 1454927992350.png (2 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454927992350.png
2 KB, 150x150
>>54892539
test
>>
/tr/ return of the tripfags
>>
File: hqdefault.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
18 KB, 480x360
>>54896953
Dostum turancı değilim nasyonal-sosyalistim ama arkandayım, sik analarını.
>>
Öldün mü hitit piçi?
>>
File: Antik Türk.jpg (243 KB, 1000x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Antik Türk.jpg
243 KB, 1000x625
>>54897059
Yazıyı yazıyorum underage t*rancı
>t*rkçe kaynak verip 3 farklı kaynak attım demek
lel
>>
Her ne olursa olsun hititçilik ölümsüzdür.
beni bir orta asyadan göç etmiş t*rk olduğuma inandıramazsın
>>
>>54897083

3. kaynağım direk yabancı, okumayı biliyorsun gördüğüm kadarıyla. Denial evresindesin sanırım?
>>
>>54897085
eğer hititliysek niye mısırlılarla savaşmıyoruz?
bence biz sümerliyiz aslında.
>>
>>54897055
>kendimi bir mongoloid ırka olarak ait görüyorum
>ama causcasoid olmayanları öldürmeyi emreden bir ideolojiyi benimsiyorum
ergenliğine veriyorum
>>
Hititler intihar nobetinde :Dd
>>
>>54897117
Attığın son şeye kaynak mı diyorsun?
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Jansky
adam Türkolog. ilaveten tarihi ile ilgili bir şey dememiş. türk/anadolu halkının müziği demiş.
>>
>>54897161
aryan ile causcasoid apayrı şeyler
>>
>>54897187

Adam direk Türk müziği demiş.

>adam Türkolog.
Ee, Teorik fizikçi mi olmasını bekliyorsun?
>>
>>54897214

benim bir orta asya türkü olduğumu kanıtlayana kadar hititçiyim
>>
>>54897161
>ama causcasoid olmayanları öldürmeyi emreden bir ideolojiyi benimsiyorum
OFFF HALA NAT-SOC'I IRKLA ALAKALI SANAN GERIZEKALILAR VAR.
>>
>>54897214
"Türk"ten kastı orta asyadaki moğollar değil herhalde dangalak.
Türkü konusuna değindim. Türkü dediğin entrümansız yapılmaz ve enstrümanlarımızın ÇOĞU yunan/fars orijinli. enstrümanlara ne alaka demiştin de onu diyorum.

İlaveten, The bağlama is a synthesis of historical musical instruments in Central Asia and pre-Turkish Anatolia. It is partly descended from the Turkic komuz. The kopuz, or komuz, differs from the bağlama in that it has a leather-covered body and two or three strings made of sheep gut, wolf gut, or horsehair. It is played with the fingers rather than a plectrum and has a fingerboard without frets. Bağlama literally translates as "something that is tied up", probably a reference to the tied-on frets of the instrument. The word bağlama is first used in 18th-century texts. The French traveler Jean Benjamin de Laborde, who visited Turkey during that century, recorded that "the bağlama or tambura is in form exactly like the cogur, but smaller." He was probably referring to the smallest of the bağlama family, the cura.

Bağlamanın Panduri/Kopuz kırması olduğunu da öğrenmiş oldum.
>>
>>54897256

Burada konular belli, gerisi sikimde değil. Etnisitenle ilgilenmiyorum.

1. At eti yeme ve kımız
2. Türkünün kökeni
3. Günümüzdeki Hitit ""gelenekleri"" ve Türk ""gelenekleri"" kıyaslaması.
>>
anonlar doktora gidip resmi otizm tanısı konsa hayatım dahamı iyi olur dahamı boktan olur.
>>
>>54897303
>>54897314
ya sizce nasıl desem iki ırk birbiriyle sikişim birleşmiş olamazlar mı ?
yani illaki %100 katıksız orta asya türkü veya %100 katıksız hititli olmak zorunda mıyız ?
yani /tr/ threadleri kürt vs ülkücü, turancı vs hititçi olmak zorunda mı ?
>>
Hevesim birlikdir.
Tüm inanclarda bir birlik düsüncesi vardir. Ateistler belki evren derler, müslümanlar allah, daoisler dao
『吾不知其名。
字之曰道』...

O birlik düsüncesi, göktanricilkda bir standard olarak kabul edilinmisdir, ve öyle anlasmak ve düsüncede birlemsek icin bir ihtimal aciyor.
>>
j1/j2 haplogrup sahipleri direkt itlaf edilmeli yahut madenlerde çalıştırılmalı. Sonra başımıza turancı/milliyetçi kesiliyorlar.
>>
http://www.cnnturk.com/turkiye/abd-pkk-ile-ypg-arasinda-acik-fark-var

btfo
>>
>>54897440
valla bence havalı olur reis, zekan nasıl varmı üstün kafası?
>>
>>54897455
Hepimiz '''Türküz'' zaten, baska bir sey söylemek dengeyi bozuyor.
>>
>>54897472
/tr/de takıldığıma göre ortalama bir t*rkten daha zekiyimdir helalde :DDd (çan kültürü hajum)
>>
>>54897464
Bir etnik grup ya da etnik köken birbirini ortak atalarla, sosyal, kültürel ya da milli deneyimlerle tanımlayan insanlar kategorisidir. Eğer kültürel özellikleri genetiklere bağlamaya çalışıyorsan korkarım pek şansın yok. Kültür, varlığı gereği genetikten bağımsızdır.
>>
>>54897303

>"Türk"ten kastı orta asyadaki moğollar değil herhalde dangalak.
Söyle o zaman kastını, bana geleneksel olarak at eti yiyip kımız içen "has türk" bir tane kavim söyle.

>Türkü konusuna değindim. Türkü dediğin entrümansız yapılmaz ve enstrümanlarımızın ÇOĞU yunan/fars orijinli.
Bak argümana bak salağın, götü yandı ne diyeceğini şaşırdı. Maya chrimia'sı zurna'ya benziyor, o zaman zurnanın kökeni chrimia'dır demek gibi birşey.

>aveten, The bağlama is a synthesis of historical musical instruments in Central Asia and pre-Turkish Anatolia. It is partly descended from the Turkic komuz. The kopuz, or komuz, differs from the bağlama in that it has a leather-covered body and two or three strings made of sheep gut, wolf gut, or horsehair.

Bağlamanın bir Türk enstrümanı olduğu konusunda anlaştık o zaman.

Zihnindeki "TRT Kaynağını" atmadığına göre Türkü'nün de bir Türk geleneği olduğuna 2si Türk, 1i yabancı olmak üzere 3 farklı kaynaktan hemfikir olduk.

Azerice'de Mahnı'nın hem şarkı hem türkü anlamına geldiğine hemfikir olduk.

Günümüzde keçiboynuzu dışında(ki o da gelenek sayılmaz) herhangi bir Hitit geleneği sürdürmediğimize hemfikir olduk. Chariot hojum deme bana sakın, balkanlarda çingeneler de öyle geziyor.

At eti ve kımızın geçmişte kalmış bir memeden ibaret olduğuna ve at eti yemenin an itibariyle zaten göçebe bir toplum olmadığımızdan bir anlamı olmadığına hemfikir olduk.

Wiki'den citation kontrol etmenin önemine hemfikir olduk.

Tartışma bitmiştir o zaman? Turancı da değilim bu arada.
>>
>>54897514
üstün zeka ile ortalama bir türkten zeki olmak aynı şey değil.
her ne kadar iq'nun tam olarak zekayı göstermediğini düşünsem de 89 iq ortalamasından fazla olmak çokta bir şey ifade etmiyor
>>
>>54897455

safkan ırk diye bir muhabbet 4chan otizmi dışında yok. pureblood hojum diye gezen tüccar bile genetik karmaşadan ibaret.
>>
File: pandura.jpg (9 KB, 500x107) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pandura.jpg
9 KB, 500x107
>Armenians have had a long tradition of folk music from the antiquity. Under Soviet domination, Armenian folk music was taught in state-sponsored conservatoires. Instruments played include qamancha (similar to violin), kanun (dulcimer), dhol (double-headed hand drum, see davul), oud (lute), duduk, zurna, blul (ney), shvi and to a lesser degree saz. Other instruments are often used such as violin and clarinet. The duduk is Armenia's national instrument, and among its well-known performers are Margar Margarian, Levon Madoyan, Saro Danielian, Vatche Hovsepian, Gevorg Dabaghyan and Yeghish Manoukian, as well as Armenia's most famous duduk player, Djivan Gasparyan.


>>54897314
>1. At eti yeme ve kımız
Konuşuldu. Hala at eti yenmediğini düşünüyorsan artık buradan bi orta asyalı tutup konuşacan. Türkmenler hakkında emin değilim lakin at eti yediklerini sanmıyorum. Türkmen çölünde at ne gezsin amk.
>2. Türkünün kökeni
Orta Asya değil.
Neden?
Çünkü Türkü orta doğu (anadolu ve iran da dahil) kökenlidir. Bunun kanıtı da Fars kültüründen etkilenmemiş Türklerin (Tuva :^) ) türküden çok hömei vardır.

>>54897582
>Söyle o zaman kastını, bana geleneksel olarak at eti yiyip kımız içen "has türk" bir tane kavim söyle.
Has Türk lafını ilk kez senden duyuyorum.
Kazaklar ve Kırgızlar bol bol tüketir. Özbekler de at eti tüketir. Türkmenleri bilmiyorum ama tüketmiyorlardır galiba, çölde yaşıyor elemanlar.
>Bak argümana bak salağın, götü yandı ne diyeceğini şaşırdı. Maya chrimia'sı zurna'ya benziyor, o zaman zurnanın kökeni chrimia'dır demek gibi birşey.
biraz daha yan
>Bağlamanın bir Türk enstrümanı olduğu konusunda anlaştık o zaman.
Türk-Yunan sentezi.
>Zihnindeki "TRT Kaynağını" atmadığına göre
Türkülerin kökeni, Kürt Türküleri, Ermeni Türküleri hatta Yunan Türküleri var.
Comment too long alıyorum devam edeceğim.
>>
>>54897647
ya yinede türk halkı, hitit veya orta asya türkü muhabbetinden bıkkınlık geldi.
bu otistler siktirip gitsede adam gibi keyifli geyikler gelse.
>>
>>54897582
hah türkülerin kökeni demiştim ya
trt'den onları öğreniyorsun
>Günümüzde keçiboynuzu dışında(ki o da gelenek sayılmaz) herhangi bir Hitit geleneği sürdürmediğimize hemfikir olduk
Ekmeğin kutsal sayılması olabilir. İlaveten kaburga dolmasının hititlerden kaldığını duymuştum.
Her neyse dediğim gibi bu önemsiz. Hitit kültürünü devam ettirmiyorsak da genetik olarak hitit soyluyuz. Hellenization linkini atma sebebim antik anadolu kültürünün isim değiştirip yunan kültürüne sızmasıydı. Belki birçok anadolu adeti helen adeti olmuştur kim bilir.
>At eti ve kımızın geçmişte kalmış bir memeden ibaret olduğuna ve at eti yemenin an itibariyle zaten göçebe bir toplum olmadığımızdan bir anlamı olmadığına hemfikir olduk.
At etini sadece göçebeler yemez burada mala bağladın. Orta Asyalılar dışında Almanlar da at eti tüketir (belli bölgelerde)
>Wiki'den citation kontrol etmenin önemine hemfikir olduk.
Türkçe kaynakları sevdiğini sanıyordum
>>
>>54897936
mesela bazı türküler Kürt kökenlidir bazıları Ermeni bazıları ise Levant kökenlidir
Sarı Gelin mesela bir Ermeni türküsüdür, t*rkler çalıp çırpmıştır.
>>
>>54897764
Harbiden ne bi maymay çıkarıyoz, ne bi raid yapıyoruz, ne bi am muhabbeti yapıyoruz yeter laaaaaaaaaaaaaaaaaaan. Meeting yapsak masada dna tartıscak amına koduklarım.
>>
>>54897712

>Konuşuldu. Hala at eti yenmediğini düşünüyorsan artık buradan bi orta asyalı tutup konuşacan. Türkmenler hakkında emin değilim lakin at eti yediklerini sanmıyorum. Türkmen çölünde at ne gezsin amk.

Kaynak yok, okulumdaki Kazaklar dışında at eti yiyen görmedim. Bu da Turkic topluluklarından zaten herhangi biri. Türkmenler yemiyor.

>Çünkü Türkü orta doğu (anadolu ve iran da dahil) kökenlidir. Bunun kanıtı da Fars kültüründen etkilenmemiş Türklerin (Tuva :^) ) türküden çok hömei vardır.
Kaynağın hala yok, ben 3 tane kaynak attım gevelemeye devam ediyorsun. Sayfa numaralarını da atayım istersen, git oku. Rezil olma burada.

>biraz daha yan
Kaliteli argüman.

>Türk-Yunan sentezi.
0 kaynak. Baglamas örneğini verdim, hala anlamamaya ısrar ediyorsun.

>Türkülerin kökeni, Kürt Türküleri, Ermeni Türküleri hatta Yunan Türküleri var.
Kökeni açıklamıyor.

>trt'den onları öğreniyorsun
Hala kaynağın yok ve götün yandığından bunu kabullenemiyorsun.

>Ekmeğin kutsal sayılması olabilir. İlaveten kaburga dolmasının hititlerden kaldığını duymuştum.
Hayır, dini ve ahlaki bir kültürdür. Örneğin "Sacramental bread" gibi Katolik dini ritüallerde ekmek kutsanır. O da the last supper'daki küçük detaylardan biridir.

>Türkçe kaynakları sevdiğini sanıyordum
Wiki'den atmadım kaynak. Ayrıca biri ingilizce kaynaklı, hala götün yandığın için ısrar ediyorsun.

>At etini sadece göçebeler yemez burada mala bağladın.
Topluluğumuz hakkında konuşuyorum. Sadece göçebeler yer demedim, göçebelik bittiğinde bırakılan bir kaç adetten veya diyetten biri. Bırakmadıklarımız ve coğrayfaya yayılanlardan mantıyı örnek verebilirim.

Devam?
>>
>>54897455
>ya sizce nasıl desem iki ırk birbiriyle sikişim birleşmiş olamazlar mı ?
tartışıldı
>yani illaki %100 katıksız orta asya türkü veya %100 katıksız hititli olmak zorunda mıyız ?
ben hiçbir zaman yüzde yüz hititliyiz demedim. genlerimizin "çoğu" antik anadolu'dan geldiğini söyledim. kalanı balkan/yunan az bir şey türk.
>>
anti türk tipler /tr/ altında olduğu sürece burası biter. herkes hayatına kaldığı yerden devam eder.
>>
>>54897967
>Sarı Gelin mesela bir Ermeni türküsüdür, t*rkler çalıp çırpmıştır.

bu ithamı neye dayanarak yapıyorsunuz kuzum?
>>
>>54898172
>benden farklı düşünen kişiler götümü yakıyor
>>
>>54898101
>Kaynak yok, okulumdaki Kazaklar dışında at eti yiyen görmedim. Bu da Turkic topluluklarından zaten herhangi biri. Türkmenler yemiyor.
Kırgızlar ve Özbeklerin at etinden yapılan yemekleri var
ve anana kaynaklarla saldırmaya geliyorum
http://uzbekcooking.blogspot.com.tr/2010/10/how-to-cook-qazi-horse-meat-sausages.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Naryn_(dish)
>>54898101
>Kaynağın hala yok, ben 3 tane kaynak attım gevelemeye devam ediyorsun. Sayfa numaralarını da atayım istersen, git oku. Rezil olma burada.
öff bi siktir git attığın kaynakların 2'si desteksiz dayanaksız türk kaynakları diğeri de adı sanı bilinmeyen bir türkologun türkü hakkında yaptığı bir yorum. insta odana siktir edilmek istemiyorsan şu sözde kaynaklarını değiştireceksin. artık sırf t*rancılığın yanmasın diye kıvırıyorsun
>Kaliteli argüman.
yazdıklarını okumuyorsun galiba koç?
>0 kaynak. Baglamas örneğini verdim, hala anlamamaya ısrar ediyorsun.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Flama
The bağlama is a synthesis of historical musical instruments in Central Asia and pre-Turkish Anatolia. It is partly descended from the Turkic komuz
Pandura da bağlamanın bir atası. Şimdi underage. seni biraz daha silkeleyeceğim.
>Kökeni açıklamıyor.
Kökeni orada yazıyor.
>Hala kaynağın yok ve götün yandığından bunu kabullenemiyorsun.
İnstana siktir edeceğim şimdi seni.
>Hayır, dini ve ahlaki bir kültürdür
islamda ekmeğe saygı diye bir şey yok. ha eğer hristiyanlıktan kaldı diyorsan burada bizans etkisinden söz edilebilir.
>Ayrıca biri ingilizce kaynaklı
Hatanı kabullenmemekte ısrar mı ediyorsun?
>Topluluğumuz hakkında konuşuyorum. Sadece göçebeler yer demedim, göçebelik bittiğinde bırakılan bir kaç adetten veya diyetten biri.
Bizim toplumumuz orta asyadaki birkaç bedeviden gelmiyor ama. Burada genetiğe giriyorsun, genetikte eline bronz mızrağı veririm.
>mantı
lel
>>
File: tengricenter.png (68 KB, 1070x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tengricenter.png
68 KB, 1070x656
It is not possible to build a jurisdiction based on the foundation of science.
It is not possible, because science is not skilled to make moral judgements.
Science makes statements of truth value.
https://www.youtube.com/watch?v=rj3rAJUVrGQ
The scientifical human is merely a machine. Lower than an animal in spirituality.

In order to build a juridical system you need a transcendental philosophy, with a dogmatic element. Our current stateforms are the continuation of former abrahamic entities. Kant and Rousseau to name two of the most fundamentally influential state theoretics in shaping the states we fund ourselves in, deconstruct a christian order and prepare the building blocks the adminstrative framework of the mentioned entities is made of.

As a Tengriist I propose anchoring the to be developed system in the transcendental thought Tengri, which overspans all possible religions schools of thought, and offers the possibility to apply teaching according to their usefullness.

>>54898172
Bir sey parcan olduktan sonra fark etmiyorsun artik.
>>
>>54898405
kek
o tengrici dediğin yerleri n%90 müslüman olduğunu biliyormusun?
>>
>>54898468
Yapma ya... artik fark etdim, delüzyüneldim. Ama artik uyandim arkadas... kek

>yazilarimi gec
>resime takil
>>
>>54898362

>Kırgızlar ve Özbeklerin at etinden yapılan yemekleri var

Ee bizde de beş parmak var, o zaman sürekli at eti yiyoruz anlamı mı çıkıyor?

>öff bi siktir git attığın kaynakların 2'si desteksiz dayanaksız türk kaynakları diğeri de adı sanı bilinmeyen bir türkologun türkü hakkında yaptığı bir yorum. insta odana siktir edilmek istemiyorsan şu sözde kaynaklarını değiştireceksin. artık sırf t*rancılığın yanmasın diye kıvırıyorsun

Bak hala kaynağı kendi zihninde "credible değil hojum" diye geçiştiriyorsun. Evrelerini yazıyorum.

>kaynak türkçe
Yabancı kaynak attım bu sefer
>adam türkolog
EE Kuantumcu mu olacaktı?
>a-adamı kimse bilmiyor
Senin bilmemen kimsenin bilmediği anlamına gelmiyor. Götün bu konuda helak oldu.

>https://en.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Flama
ee Yunan mı bu? Baglamas direk Bağlama'dan gelir, bu bu kadar net neden kafan almıyor anlamadım. Göt yanığına veriyorum.

>islamda ekmeğe saygı diye bir şey yok. ha eğer hristiyanlıktan kaldı diyorsan burada bizans etkisinden söz edilebilir.
Hristiyanlıktan bahsediyorum, Bizans etkisi yok demedim. Argümanın hitit'ti hititlerde de hristiyanlık diye bir muhabbet zaten söz konusu değil. Burada da eline kiloyla aldın.

>İnstana siktir edeceğim şimdi seni.
Ad hominemler başlamış, demek ki götün ciddi ciddi helak oldu. Üzüldüm.

>Bizim toplumumuz orta asyadaki birkaç bedeviden gelmiyor ama. Burada genetiğe giriyorsun, genetikte eline bronz mızrağı veririm.
Genetikten bahseden yok, neyi kast ettiğim ortada.

>trt'ye bak hojum
>kaynağını beğenmedim hojum
>yabancı kaynak atsan da beğenmedim hojum

Resmen götün helak oldu debeleniyorsun.

>>54898283

Sarı gelin'in kökeni bilinmemektedir. Zaten hikaye sarışın bir ermeni kızla bi türkün hikayesini anlatır. "Sari Gyalin" Ermenice'de dağdan gelen manasındadır, Türkçe'de de Sarı gelin manasındadır. Bu konuda yıllardır 2 taraf didişip durur.
>>
>>54898638
>>54898362

Ayrıca Azerice'de göt helakının kokusu hala burnumda. Hoşuma gitti.

Bu arada beş parmak tarifi

http://www.yemektarifleri.com/tarif/58698/bes-parmak
>>
>>54898321
benden farklı düşünen değil godoş kişilikler yakıyor.
türk lafı genel manada bir göt yangını veriyor mu size hocam
cevabınız evetse aradığımız godoş sizsiniz
>>
>>54898638
>Sarı gelin'in kökeni bilinmemektedir. Zaten hikaye sarışın bir ermeni kızla bi türkün hikayesini anlatır. "Sari Gyalin" Ermenice'de dağdan gelen manasındadır, Türkçe'de de Sarı gelin manasındadır. Bu konuda yıllardır 2 taraf didişip durur.

yani bu ermeni türküsü olduğunu gösteriyor. pis mungol piçleri he yaaa vay.
>>
>>54898755

Bilemem, olabilir. Sarışın Ermeni görmedim.
>>
File: Bahri.jpg (175 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bahri.jpg
175 KB, 2048x1536
>>54898638
sokakta beş parmak ne diye sorsam 100 kişiden 99'u b ilmez biz de yiyoruz diyorsun. at etinden yapılan yemeğe "ama bu at eti yediklerini göstermez" diyorsun
başta gerçekten adam akıllı biri gibi başladın sonra sıvamaya başladın.
>Türkolog Alman
o kaynağının siktir edilmesinin asıl sebebini söylememişsin ama. Türküye sadece "Türk müziği" demiş. Tarihine ait herhangi bir şeyine değinmemiş. Çöpe gidiyorsun.
Başka bir yabancı kaynakla bekliyorum. Jean Paul denen bi türkolog vardı onu deneye bilirsin.
>Ad hominem yapıyorsun :((
ee burada orospu çocuğu diye tartışmaya başlayan daha sonra sonsuz kere götün yanıyor diyen altyaş instacı ad hominem yapmıyor da napıyor?
>Hristiyanlıktan bahsediyorum, Bizans etkisi yok demedim. Argümanın hitit'ti hititlerde de hristiyanlık diye bir muhabbet zaten söz konusu değil. Burada da eline kiloyla aldın.
Eğitilmez olduğunu 50000 kere kanıtlamana gerek yok.
Diyorum ki
Hitit kültürü Hellen/Ermeni kültürünün içine kaydı. Yani adı değişti. Aynı senin atalarının kendilerine rum demesinden sonra türkmen demesi gibi işte.
Tartışmayı kazandım galiba. Kendi kendini tekrar etmeye başladın.
>>54898729
>etin ne olduğu yazmıyor
lel
>azerice :((
şarkı ve türkü aynı şey değildir. istediğin kadar götünü yırt değiştiremeyeceksin düşükyaş.
>>
File: 3313898.jpg (2 KB, 44x44) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3313898.jpg
2 KB, 44x44
>>54897461
>>54898405

Why SKYTENGRIISM?

It has a very compact, indestructible, lightweight Dogma.
It overspans all forms of belief, and opens room for all schools of thought,
serving as a core structure for all other beliefs.
It is rooted in a living culture
which formed and finds itself in in the center of all the other cultures.
>>
https://tr.wiktionary.org/wiki/mahn%C4%B1
>>
https://en.wiktionary.org/wiki/mahn%C4%B1
>>
>>54898733
hayır vermiyor
>>
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-issue-smoking-ban-for-outdoors.aspx?PageID=238&NID=94976&NewsCatID=373

Helal olsun sana sultanim
>>
File: Smiling Hittite.jpg (116 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smiling Hittite.jpg
116 KB, 375x500
Konular
>1. At eti yeme ve kımız
sonuç: orta asyalıların çoğu at eti gayet yer kımız da içer
>2. Türkünün kökeni
Orta Doğu olduğu kullanılan enstrümanların kökenlerinden, yaygın olduğu bölgeden anlaşıldı. Onun dışında Türkçe """kaynaklar""" hariç Türkünün kökeninin ne olduğu bilinmiyor
>3. Günümüzdeki Hitit ""gelenekleri"" ve Türk ""gelenekleri"" kıyaslaması.
Burada büyük ölçüde elime aldım. Ama hellenleşme olayı doğru.

3 saatlik çatışma sonucu burada kalan son t*rancılar da yok edilmiştir.
>>
>>54898836

>sokakta beş parmak ne diye sorsam 100 kişiden 99'u b ilmez biz de yiyoruz diyorsun. at etinden yapılan yemeğe "ama bu at eti yediklerini göstermez" diyorsun
başta gerçekten adam akıllı biri gibi başladın sonra sıvamaya başladın.

Günlük diyetten bahsediyoruz burada. Bir iki geleneksel yemek atman birşeyi değiştirmiyor. Kırgızları bilmiyorum fakat Özbekler koyunu ata tercih eder.

>o kaynağının siktir edilmesinin asıl sebebini söylememişsin ama. Türküye sadece "Türk müziği" demiş. Tarihine ait herhangi bir şeyine değinmemiş. Çöpe gidiyorsun.
4. denemen bu mu? Kek. Akademik yazı okumadığın belli, Anadolu kökenli olsa ekstradan belirtilirdi. Blog yazısı yazmaz Viyana Üni Profu.

>ee burada orospu çocuğu diye tartışmaya başlayan daha sonra sonsuz kere götün yanıyor diyen altyaş instacı ad hominem yapmıyor da napıyor?
İkisi de ad hominem değil, "düşükyaş" ve "instacı" ad hominemdir. Ayrıca instacı ne bilmiyorum ve düşükyaş değilim. Sonsuzda postluyorum.

>Hitit kültürü Hellen/Ermeni kültürünün içine kaydı. Yani adı değişti. Aynı senin atalarının kendilerine rum demesinden sonra türkmen demesi gibi işte.
Hm o zaman Antik Mısırlıyız Çünkü Helen kültürü Antik Yunan'a dayanıyor, Antik Yunan da Antik Mısıra dayanıyor. Mantığın sadece kaybettiğini ve burada rezil olmamak için debelenmeni gösteriyor. Eminim ki karşılıklı konuşsak eöö haklısın derdin çünkü rezil olabileceğin başka ortam yok.

>etin ne olduğu yazmıyor
Okuma anlayışının ne kadar kıt olduğu buradan da belli, ondan rezil olup duruyorsun. Biraz aşağıya insen ne eti olduğunu görürdün.

>şarkı ve türkü aynı şey değildir. istediğin kadar götünü yırt değiştiremeyeceksin düşükyaş.
Kendi kendine argüman üretip onu çürütmen yine göt yangınını gösteriyor. Şarkı ile Türkü aynı şey demedim, "Mahnı"'nın iki anlama da geldiğini gösterdim
>>
>>54898908

Azerbeycan'ın TDKsından direk kaynak attım. Hala wiki linkliyorsun.

>sonuç: orta asyalıların çoğu at eti gayet yer kımız da içer
Hayır, daha kımıza geçmedik bile onda daha çok götünü yakarım.

>Orta Doğu olduğu kullanılan enstrümanların kökenlerinden, yaygın olduğu bölgeden anlaşıldı. Onun dışında Türkçe """kaynaklar""" hariç Türkünün kökeninin ne olduğu bilinmiyor
Yabancı kaynakla götünü yaktım. Dürüst ol.

>3 saatlik çatışma sonucu burada kalan son t*rancılar da yok edilmiştir.
Yok olanın kim olduğu belli. Ayrıca turancı falan değilim, politika(memeler ve banter dışında) veya başka etnsitiler beni ilgilendirmiyor.

t. Kırım Tatarı anon.
>>
Arbiden kimiz, at eti ve dombrayi tartisiyorlar.
>>
>>54899168
>>54898908

Azerbaycan*
>>
>>54897461
>>54898405
>>54898866

Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiye kadar kavgalar, çirkeflikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekâları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren «birleşik bir dünya devleti» kurma hayalinin tatlı olduğunu inkâr edecek değiliz.
>>
>>54899085
>Günlük diyetten bahsediyoruz burada
Her gün et yiyebilir mi bir insan sence?
Günlük diyetten miyetten bahsetmiyorsun kıvırma.
>Blog yazısı yazmaz Viyana Üni Profu.
Türkünün Orta Asya kökenli olduğu da yazmamış. "Büyük tarihi hadiseler karşısında halk kitlesinin sevinçlerini veya ümitsizliklerini; büyük şahsiyetler hakkındaki saygılarını veya nefretlerini; gençler arasında geçen hazin aşk hikâyelerini, millî hece veznini ölçü alan ve kalpleri fetheden mısralarla, derin bir muhteva içinde dile getiren edebî, aynı zamanda mûsiki bakımından ehemmiyete hâiz olan bu kendine öz bestelerle söyleyen; dar manâsıyla ise tarihi bir vesika mahiyeti gösteren Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri"
kapiş?
>İkisi de ad hominem değil
top kek
>Hm o zaman Antik Mısırlıyız Çünkü Helen kültürü Antik Yunan'a dayanıyor, Antik Yunan da Antik Mısıra dayanıyor
Burada kaynağının götün olduğunu belirtmeyi unutmuşsun.
>Kendi kendine argüman üretip onu çürütmen yine göt yangınını gösteriyor. Şarkı ile Türkü aynı şey demedim, "Mahnı"'nın iki anlama da geldiğini gösterdim
Gelmez. Kanıtını da attım.
>>54899168
>Azerbeycan
LEL
>Hayır, daha kımıza geçmedik bile onda daha çok götünü yakarım.
Orta Asyadakilerin içeni içer, milli içkileridir. İçmeyen Orta Asyalılar dini sebeplerden ötürü içmiyordur. Bizim milli içkimizin Rakı olduğunu belirtirim. Ama burada içeni de var içmeyeni de.
>Yabancı kaynakla götünü yaktım. Dürüst ol.
Kaynağının ne kadar güçsüz olduğunu sen de ben de biliyoruz. Ama kafa yapısı olarak Kürt olduğun için zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsun
>t. Kırım Tatarı anon.
t. kamal*
>>
>>54899168
>sonsuzda takılıyorum
>t. kırım tatarı
ben seni toruda gördüm lan
>>
"tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın" gibi iğrenç bir deyişi bir kez laf arasında kullandım. o da şu anki eşimle ilk tanıştığım yıllardı sanırım. hatta söyledikten sonra da "ehuehu" diye gülmüştüm. kendisi de bana "tamam, tecavüze uğrarsam aklımda olsun" dedi ve o sikik gülümsemem yüzümde kurudu kaldı. o günden beri bu veya benzeri hiçbir lafı kullanmıyorum. mizah ürettiğini sanan birkaç dallama da kullanmamalı. zaten bu yola başvuranlar da osurukla güldüren tipler. bari bu kadar düşmesinler.
>>
>>54898916
eee tamam işte sorun ne. farklı düşünmek değil burada yapılan
>>
torunun anası sikilecek bolis dadandı
>>
>>54899312

>Günlük diyetten miyetten bahsetmiyorsun kıvırma.
En başta günlük diyetten bahsediyorduk, şimdi ayak yapma bana.

>"Büyük tarihi hadiseler karşısında halk kitlesinin sevinçlerini veya ümitsizliklerini; büyük şahsiyetler hakkındaki saygılarını veya nefretlerini; gençler arasında geçen hazin aşk hikâyelerini, millî hece veznini ölçü alan ve kalpleri fetheden mısralarla, derin bir muhteva içinde dile getiren edebî, aynı zamanda mûsiki bakımından ehemmiyete hâiz olan bu kendine öz bestelerle söyleyen; dar manâsıyla ise tarihi bir vesika mahiyeti gösteren Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri"

Söylediğim hala geçerli, anlamadın veya anlamamazlıktan geldin. Akademik literatürde eğer anadolu veya başka kökenli olsaydı "Anadolu kökenli[citation] Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri" denirdi. Onlarca akademik makale çevirdim, ne konuştuğumu biliyorum.

>Burada kaynağının götün olduğunu belirtmeyi unutmuşsun.
Erik Hornung- Ezoterik Mısır, Merak ediyorsan Thales'ten Platoya screencap atayım sayfaları üzerinde konuşalım. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Derail edeceksen deneme bile ama.
>Gelmez. Kanıtını da attım.
Bak Azerbaycan'ın TDK'sını atıyorum, kendini kandırma da kabul et artık aynı şeyleri atmaktan sıkıldım.

http://luget.azeri.net/

Yaz buraya.

>Orta Asyadakilerin içeni içer, milli içkileridir. İçmeyen Orta Asyalılar dini sebeplerden ötürü içmiyordur. Bizim milli içkimizin Rakı olduğunu belirtirim. Ama burada içeni de var içmeyeni de.
>Ama burada içeni de var içmeyeni de.
Aynı şekilde kazakistan dışında Turki ülkelerin çoğunda da durum bu. Hadi bi rakı içelim abi gibi hadi bi kımız içelim geleneği yok.

> Bizim milli içkimizin Rakı olduğunu belirtirim.
Reddetmiyorum. Türkiye'nin Türklüğü ayrı bir konu o konuda da düşüncelerimi söylemiştim sana. Konu başlığımız 3 madde.

1/2
>>
>>54899312

>Kaynağının ne kadar güçsüz olduğunu sen de ben de biliyoruz. Ama kafa yapısı olarak Kürt olduğun için zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsun
Viyana üniversitesi profesörü Türkolog attım, ne atayım daha?

>>54899356

Toruya 2015 yazından beri girmiyorum, çan ortamlarında da 1 tane kırım tatarı anon tanıyorum o da yıllardır uğramıyor.

2/2
>>
>once an area had been conquered, and hostilities had ceased, agricultural villagers may have felt little inconvenience with the arrival of these pastoralists, since they occupied different ecological zones within the same territory.[11] Turkic pastoralists remained only a small minority, however, and the gradual Turkification of Anatolia was due less to in-migration than to the conversion of many Christians to Islam, and their adoption of the Turkish language. The reasons for this conversion were first, the weak hold Greek culture had on much of the population, and second, the desire by the conquered population to "retain its property or else to avoid being at a disadvantage in other ways."[12] One mark of the progress of Turkification was that by the 1330s, place names in Anatolia had changed from Greek to Turkish.[13]

ax ulan moğol wannabeler...
>>
>>54894394
yahu hititçi, ben senin 1 ay önce yakmıştım götünü
1 sayfa yazmıştım eskiden gelen yiyecekler, adetler, dil ve din üzerine
a sigigit dayı artık yeter, ne hititi amk
>>
>>54899543
Noldu anlatsana
>>
>>54899543
noldu?
>>
>>54899571
>En başta günlük diyetten bahsediyorduk, şimdi ayak yapma bana.
ayda yılda yenen yemeklerden bahsetmiyorum ben de. ama et günlük yenmez. hele orta asya gibi fakir bir bok çukurunda.
>Söylediğim hala geçerli, anlamadın veya anlamamazlıktan geldin. Akademik literatürde eğer anadolu veya başka kökenli olsaydı "Anadolu kökenli[citation] Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri" denirdi. Onlarca akademik makale çevirdim, ne konuştuğumu biliyorum.
zihin.jpg
adamın o yazıyı kaç yılında yazdığını da söyle bari. adamın 1980'lerde öldüğünü düşünürsek 1930 civarı gibi yıllarda yazmış.
>Bak Azerbaycan'ın TDK'sını atıyorum, kendini kandırma da kabul et artık aynı şeyleri atmaktan sıkıldım.
yanlış çeviri yapılmış işte sıkma artık. google translate bile şarkı diyor. mahnı yazınca şarkı çıkması da ayrı bir şey.
>Erik Hornung- Ezoterik Mısır
bu adamın teorilerini tarih camiası ne kadar kabul ediyor? ondan bahset bakalım.
>>54899617
>Viyana üniversitesi profesörü Türkolog attım, ne atayım daha?
ondan bahsetmedim. adamın yazısından bahsettim.
>>
>>54899878
>>54899893
bilişimciler dadandı
>>
>>54899897

>ayda yılda yenen yemeklerden bahsetmiyorum ben de. ama et günlük yenmez. hele orta asya gibi fakir bir bok çukurunda.
E zaten durum o, at eti de koyun etinden zaten daha pahalı. Ayrıca bizde de aynı durum.

>adamın o yazıyı kaç yılında yazdığını da söyle bari. adamın 1980'lerde öldüğünü düşünürsek 1930 civarı gibi yıllarda yazmış.
Evet, o yazıdan beri o yazıyı çürüten farklı bir kaynak yok ise o yazı kabul edilir.

>yanlış çeviri yapılmış işte sıkma artık. google translate bile şarkı diyor. mahnı yazınca şarkı çıkması da ayrı bir şey.
Azeri TDK'sını google translate'le karşılaştırman son denemelerini yaptığını gösteriyor.

>bu adamın teorilerini tarih camiası ne kadar kabul ediyor? ondan bahset bakalım.
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Hornung
Durumu iyi.

>ondan bahsetmedim. adamın yazısından bahsettim.
Dediğim makale yazı biçimi argümanı hala geçerli. Kısır döngüdeyiz şu an.

>>54899948
>>54899543

Detaylandır olay nedir CP falan mı?
>>
>>54899993
Kamala hakaret
>>
>>54899993
>Azeri TDK'sını google translate'le karşılaştırman son denemelerini yaptığını gösteriyor.
google translate, wikidictionary vs vs
zaten mahnı ile türkünün aynı anlamı içerdiğini söyleyen tek site o. hata yaptıklarını kabullen.
>>
>>54900018
yanlış betonla beslenmişler :D
>>
>>54900018
Ebug ciddi misin lel. Inshallax kapanir sonra bide burayi ve tahtayi bitirmek lazim. Sicanligin kokunu kazmak lazim, kurtulalim artik bu kanserden
>>
File: 1455149239617.png (31 KB, 462x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455149239617.png
31 KB, 462x428
sadece kamala hakaret değil aynı zamanda uyuşturucu tiradları da açılıyordu, bir tane dangalak CP attı kayış koptu
>>
>>54900109

Azeri TDK'sına wikidictionary ve google translate'den daha çok güveniyorum, bu da gayet doğal. Türk TDK'sının benzer eksiklikleri göstermek için wikidictionary ve google translatele karşılaştırmasını yaptırtma bana bu saatte.

>>54900018

Bu konudan delik deşik edeceklerini zannetmiyorum. Başka bir olayı vardır kesin.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=18ig2VHwg5I

hemen videoyu öne alin, yarisindan biraz önce basliyor
>>
>>54900175
Ben illegal bise atsam bana ne yapabilirler ki?
>>
>>54900175
Toruyu kapatmasınlar orda t*rancı götü yakıyordum ben
Şaka maka beni içeri alırlar mı lan hititpostingden :DDD
>>
n'oluyor lan sanki olaylar oluyor polis molis derken?
>>
>>54900175

kamalı seviyorum ama keşke vedatım olsa tarzı postlar atmıştım lan ben bu yüzden içeri girmiyim :DDD
>>
Amedspora destek verdük diye içeri atılmayak :DDD
>>
pcmi götürürlerse sıkıntıdan ölürüm

t. masum anon
>>
>>54900431
>>54900370
>>54900330
lel hapishane da ulkuculer tarafindan tecavuze ugrarsiniz artik :dd
>>
>>54900543
epüc epüc diye çığlık atarlar artık :DDD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qvI8ZE3dzbo
>>
https://toruchan.org/b/res/489718.html
https://toruchan.org/b/res/490106.html
>>
>>54897461
>>54898405
>>54898866
>>54899280

Bir etnik grup ya da etnik köken birbirini ortak atalarla, sosyal, kültürel ya da milli deneyimlerle tanımlayan insanlar kategorisidir. Eğer kültürel özellikleri genetiklere bağlamaya çalışıyorsan korkarım pek şansın yok. Kültür, varlığı gereği genetikten bağımsızdır.
>>
toruda modem resten sonra görünen ipler değişmiyor mu lan
>>
>>54900669
Ates basliyor :dd
>>
>>54900175
Şehit OC'lerini ve duhring'i ihbar etmenin vakti geldi :DDDDD TCK 301 iyi ki var
>>
>>54900808

şehit OClerini atanlar PC yakıyor şu an :DDD
>>
>>54900831
>PC
o ney
>>
>>54900885

ıhhmm şey hocam
>>
>>54900831
>>54900808
Kek :dd
>>
çen ortamında yaptıklarımız burda kalır dimi yeni moot vermez helalde ip
>>
>>54900927

pc ney?
>>
>>54900999
ananın yarrağı
>>
>>54900994
Cp attikca bise olmaz. Iyikide diktatorlukde yasamiyom vay mq

>>54900999
Ciddi misin???
>>
benim annem almanyaya gidecekti
annem üstelik mavi gözlü ben de mavi gözlüyüm en azından kanaken demezlerdi gül gibi geçinip giderdim çomaristanı sikem çomaristana sokam
>>
>>54900330
aaa ama hocum oldu mu şimdi. hitit meh hitit muh ama yaktım meh nolcak yaa. hitit aşkına yatarsın işte içerde. hitit uzmanlığını konuşturup çevre yaparsın :DDDD
>>
>>54901122
Bir tanesini sec:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
>>
>>54901141
Hititçiliği mahkumlar arasında yaymak güzel bir fikir.
>>
>>54901202
KES.
>>
>>54901241
Comcomlar siker seni orda mq k*rdolar haric :dd

>>54901269
Duzgun konusun
>>
Başı belaya gireceklerin ihtimalleri sayayım

>kamal konusu
Bunda pek zannetmiyorum, aşağıdaki nedenlerin tetikçisi olarak kullanılabilir. Zira internette açık açık Kamal karşıtı siteler ve yazılar bol. Ki çoğu da AKP'li bunların zaten.

>şehit OCleri
Bana göre buradan giderler, PKK ile bağlantısı olan elemanlar bulurlarsa şaşırmam.

>CP
Birşey dememe gerek yok zaten. Ama ana konu bence PKK.
>>
>>54901428
Atatürk'e Kamal diyemezsin
>>
>>54901471
Sie mq SallOUniQ0s
>>
Zafer bizim olacak
Can yoldaşım sana söz
>>
>>54901471
>>
>>54901591
Fotoşop.
Kamal diyemezsin. Tek yumrukta yere sererim seni.
>>
>>54901650

;_;
>>
>>54901703
Adam ol.
>>
neyseki burada Atapiç denilen yahudi dönmesine istediğim gibi küfür ederim
kerhane karısı olan ananı sikeyim Atapiç
>>
>>54901762
ananı sikim :DDD
>>
File: image.jpg (78 KB, 601x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
78 KB, 601x728
XDDDDDDD
>>
File: a_umr4.gif (1 MB, 500x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a_umr4.gif
1 MB, 500x298
>>54901762

P-pekü.
>>
>>54901820
Şehid mi bu?
>>
>>54901820
Bolise raporladim
>>
>>54901820
hititçiliğin önemini anlatan önemli bir foto
>>
>>54901864
hahahahaahahahahhahahahaha
http://www.milliyet.com.tr/sehidin-son-paylasimi-vatan-sevgisini-afyonkarahisar-yerelhaber-1208006/
>>
>>54902076
Xocam burası toru değil :DD

>>54902095
Adamın soyunda türklük yok, bir de atalarını barbar mungol sanıyor
>>
>>54902244
işin garibi T'ang dönemi Çin Türkilerin anasını çok iyi sikmişti :DDD
eğiteceğiz hepsini. hitit panteonundaki tüm tanrıların yardımıyla.
>>
>>54902244
Olsun cin moot reisin karizmasina dayanamaz ipleri verir kesin gerisini artik hakim beye anlat :dd
>>
>>54902286
Bu barbar özentileri eğitilmezdir. Onlarca ataları var ama en büyük başarısı yoğurdu bulmak olan bir ırkı ataları kabul ediyorlar.
>>
>>54902449
ben ekşide yazar olunca turancılık büyük ölçüde ölecek, sana söz
>>
>>54902484
in shaa Allax hocam, vallaxi bıktık bu t*rancılardan. Mongoloid Kazak'ı kandaş belleyip sonra Kazakistan'da dayak yiyip geliyorlar :DDDDD
>>
31lik porn atın
>>
offffffff tataroglan iyi yakmış bu tiradda itit piçini :DD
>>
>>54902721
yav sen niye bi hititleri bi turancıları destekliyon
yoksa sen bilişimci misin :DDD
>>
miyav
>>
selamınaleyküm
>>
İnstacı ne?
>inb4 şey hocam...
>>
yeni başlık açın laaaa
Thread replies: 294
Thread images: 40
Thread DB ID: 518020[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.