[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 305
Thread images: 49
File: NO EU flag.png (28 KB, 360x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NO EU flag.png
28 KB, 360x234
Uit de EU-editie


Welkom: individuele natiestaten.
>>
Amine
>>
eerste voor Noord-Brabant hoort bij België
>>
hoeren
>>
>>54873311
Goede editie.
>>
4e voor dejimachan
>>
>>54873380

6de voor alle bovenstaande paalen
>>
>>54873482
kanker op
>>
0 3 5
3----3
5 3 0
>>
File: 1444213394538.jpg (49 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444213394538.jpg
49 KB, 500x375
aniem
>>
>>54873378
>>54873380
>>54873383
>>54873480
>>54873482
>>54873504
>>54873506
>>54873558
>>54873630
Nu stoppen met dit autisme en alleen iets schrijven als je ook echt wat te zeggen hebt.
>>
>>54873650
echt wat te zeggen
>>
wiet
>>
>>54873650
Nou zijt gij degene met autisme oetz.
>>
>>54873650
echt wat
>>
>>54873677
Echt wat.
>>
>>54873650
ik had toch wat te zeggen?
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
hamsterste voor hamsters
>>
>>54873650
iets
>>
>>54873825
nee stomme hamster
>>
Julie zal nooit uit eu zijn.
>>
>>54873311
>anti-EU
Van hen allen zijn de Vlamingen het meest gebaseerd, omdat zij het verst verwijderd zijn van de 'beschaving' en cultuur van de Randstad, omdat de vrolijke kooplui hen slechts zeer zelden bezoeken en er bijna geen zaken verkopen die de verwaifuing in de hand werken en omdat zij de naaste buren zijn van de >Walen, die over de Corridor wonen en met wie zij voortdurend oorlog voeren.
>>
File: ANTWERPE.jpg (104 KB, 599x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ANTWERPE.jpg
104 KB, 599x511
>>
>>54874022
ANTWERPE IST STAD, DE REST IS PARKING
>>
>>54874022
ANTWERPE IST PARKING, DE REST IS STAD
>>
>>54874022
Ik zij wel ne fan van Antwaarpe, waarom hed gullie 't beste dialect?

ANTWERPE IST STAD, DE REST IS PARKING!
>>
>>54874022
ANTWERPE IST STAD, DE REST IS PARKING

kleir
>>
File: angry pepe.jpg (2 KB, 98x95) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry pepe.jpg
2 KB, 98x95
>>54874116
>>54874112
>>54874071
>>54874022
>>
File: 7973642.jpg (40 KB, 640x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7973642.jpg
40 KB, 640x453
>>54873965
>>54874022

oetz
>>
>>54874022
Waarom iz Antwerpe a meme stad? Help me verstaan.
>>
>>54874161
goede goys
>>
>>54874147
Domme kikkerpaler.
>>
>>54874190

Because it's nothing more than a shithole with jews and arabs, but it thinks it rules the country
>>
>>54874190
Stomme italiaan
>>
>>54874147
Genk is ook wel leuk anon, voelt u nie zo jaloers.
>>
>>54874190
Antwerpen is de de facto hoofdstad. Toonaangevend op economisch, cultureel en politiek vlak. Als Antwerpen iets beslist wordt het zo (maw als Bart een scheet laat riek je hem tot in Brussel)

Artikel gerelateerd, laatse nieuwe Antwerpse beslissing:
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160126_02090920
>>
>>54874248
Deze iz nederdraad, praat nederlands britbong.
>>
>>54874300
HALLO GEEF ME UITKERING EN ANTWERPSE HANDJES
>>
File: 1433527517109.jpg (25 KB, 299x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433527517109.jpg
25 KB, 299x411
>>54874316
Hij is geen britbong, hij is een rossekop.
>>
>>54874349
Is hij dit echt?
Ik zou zijn rooie lul wel zuigen oetz
>>
>>54874349

kom op mijn niveau van blankheid, alleen puurbloed roodharigen kunnen zo bleek zijn
>>
File: 20160210_145935.jpg (219 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160210_145935.jpg
219 KB, 960x1280
>>54874377

nee, mijn haar heeft meer kleur
>>
>>54874190
Antwerpen is DE stad.
>>
File: 1433525747110.jpg (80 KB, 1127x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433525747110.jpg
80 KB, 1127x597
>>54874377
zoek de Limbabwaan.
>>
File: VERZET.png (11 KB, 305x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VERZET.png
11 KB, 305x149
>>
>>>/pol/63660053

77iq aub
>>
File: randstad-.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad-.jpg
74 KB, 620x378
>>54874316
hier is de correcte reactie op zo iets:
RANDSTAD
>>
>>54874416
>roodharigen
>blank
>>
>>54874596
H-hoe kom jij aan mijn smoelenboek?
>>
>>54874577
> lege stoel
Ze waren te traag...
>>
>>54874661
7/10
>>
File: 1452537517572.jpg (55 KB, 301x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452537517572.jpg
55 KB, 301x267
>>54873965
Zeer goed gemiemd
>>
>>54874632
Dank je wel, wil gebruiken volgende keer.
>>
>>54874710
:3
>>
>Amsterdam - Het TV-programma Opsporing Verzocht heeft bewust weggelaten dat de daders van een overval op een ouder echtpaar aan de Heemstedestraat, antisemitische motieven hadden.
>Hierdoor is de kans dat de daders gepakt worden een stuk kleiner. Dat vindt advocaat Herman Loonstein die de belangen van het bejaarde echtpaar behartigt en een extra uitzending eist.

>Loonstein

Neukende KOEK.
>>
>>54874774
Hij heeft toch gelijk?
Ik wil de rassenkaart niet trekken, maar als je haatcriminaliteit jegens Joden gaat verzwijgen om niet om moslimzieltjes te kwetsen. 50 jaar geleden was het kabinet evallen om dit, maar nu is het ""normaal"".
>>
Jongens ik zie laatste tijd steeds meer dames naar mij glimlachen. Wat betekent dit? ik vind het maar eng
>>
File: 1448720109591.jpg (658 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448720109591.jpg
658 KB, 1500x1000
>>54874774
>>
>>54874855
Dat je broek nog in je sok zit.
>>
Eindhoven
>>
>>54874860
Waarom zijn joden zo lelijk?
>>
File: xDDDD.png (2 MB, 1884x1413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xDDDD.png
2 MB, 1884x1413
>>54874860
>>
File: 1443494923420.jpg (83 KB, 952x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443494923420.jpg
83 KB, 952x960
>>
>>54874921
Oh stom van me. Dankuwel
>>
>dvw het feest is
>>
>>54874921
>dvw een schattig meiske me een keer aansprak omdat mijn shirt binnenstebuiten zat
>>
>>54875337
> dvw als je /fit/ zou zijn dit het ideale moment was om je buikspieren te laten zien
>>
Heeft er iemand Nederlandse/Vlaamse josmateriaal voor mij?
>>
>>54873650
amai amai frieten allez
>>
>>54875480
> vlaamse porno
http://www.nedporno.com/films/porno-parodie-fc-de-kapoenen/
>>
>>54875337
Je wilt deze zeker? 4CCA4E1
>>
>>54875541
Koek, ik ga mijn kindertijd verwoesten.
>>
Wie gaat er zo dadelijk mee naar de aswoensdagmis?
>>
>>54875664
Ik zit hier al
>>
>>54875040
Dit ziet er verkeerd uit.
>>
met welke auto rijdt de nederdraad?
>>
>>54875883
Lexus oetz
>>
>>54875883
De bus.
>>
>>54875722
Racist
>>
File: 13477450651.jpg (139 KB, 900x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13477450651.jpg
139 KB, 900x650
>>54875883
deze oetz maar dan 4 deurs
>>
>>54875883

Wie /geen rijbewijs/ hier
>>
>>54875883
de trein
>>
>>54875883
Fietske
>>
File: 1334129000689.gif (3 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334129000689.gif
3 MB, 290x189
>>54875953
>>54876010
>>54876011
>>54876013
oei
>>
>>54876010
minderjarige aub

>>54876011
toerist aub

>>54876013
hollander aub
>>
>>54876013
Velo*
>>
File: luigi.jpg (57 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
luigi.jpg
57 KB, 900x900
>>54876047
>hollander
Doe even normaal.
>>
>>54876010
Ik. Maar in Italie we hebben geen fietspaden

>>54876047
ik ben italiaans
>>
>>54876064
driewieler*
>>
>Woon in eerste wereldland
>omringd door eerste wereldlanden
>niet moeilijk doen over vrij reizen
>immigranten
>moeilijk doen over vrij reizen
>mgw ik nu moet wachten bij de grens
>>
>>54876096
Hoe komt het dat je zo mooi nederlands spreekt?
>>
>>54875883
>dvw geen AE86
>>
een gladius
>>
>>54876184
Verwijder dit.
>>
>over vier dagen valentijn
>nog steeds geen vd
>>
>>54876164
Domme kikkerpaler.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5NS_Ne50M4g
>>
>>54876164
Ik ken dat. Mijn passport en ID zijn verlopen en nu durf ik Duitsland niet meer in te rijden ;_;

Tevens is het voor Belgen ook enorm kut omdat ze geen wiet meer kunnen halen zonder dat hun auto ondersteboven wordt gehaald
>>
>>54873965

>Vrolijke kooplui bezoeken Vlaanderen slechts zelden

Negerwat.
>>
>>54876262
>passport

randstad.jpg
>>
>>54876166
Mijn moeder is nederlands. En ik heb geleerd om te schrijven bij men zelf. Knap eh?
>>
>>54876311
Paal eens bewijs dat je Italiaans bent.
Paal een foto van je paspoort.
>>
File: initiald.jpg (34 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
initiald.jpg
34 KB, 400x300
>>54876211
Maar ik wil takumi fujiwara zijn
>>
>>54876311
>. En
Stop
>>
>>54876311
Paal een foto van je moeder
>>
>>54876311
Paal een foto van je zusje
>>
>>54876311
Gij bent nie welkom hier nie.
>>
>>54876275
>hij snapt niet dat de miem anders niet werkte
>>>/middelbareschoolvaklatijn/

Je bewijst toch maar weer dat Nederlanders geen kwaliteitspalers zijn.
>>
File: pepe-the-frog.png (48 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe-the-frog.png
48 KB, 500x282
>>54876228
>>
File: haring.jpg (54 KB, 500x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haring.jpg
54 KB, 500x304
>>54876311

Hier, neem deze haring.

GEEF PIZZAS :;DD:D;ddD
>>
File: Ezio_Greggio.jpg (50 KB, 500x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ezio_Greggio.jpg
50 KB, 500x660
>>54876311
Is hij het of is hij het niet?
>>
>>54876469

>de realiteit buigen om miems te laten werken

Neger aub. Miemmagie is juist bedoelt om de realiteit te buigen, niet andersom.
>>
>>54876311
heel knap oetz

>>54876426
Ik vind van wel
>>
>>54876523
>niet de realiteit buigen om miems te lsyrn ertkrn
Realiteit is toch maar een sociaal geconstrueerde mythe. Miems zijn echt.
>>
>>54876426
>buitenlanders pesten
Haram
Iedereen is welkom in de ummah van de Nederdraad
>>
File: 1343731018279.png (456 KB, 453x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343731018279.png
456 KB, 453x695
>>54876262
Daarentegen gaat Eindhoven binnenkort de wietpas voor een half jaartje afschaffen, en op de grensovergangen zijn quasi geen controles.

Voelt goed man
>>
ALS DE NOOTEN ZICH NIET HEEL GAUW UIT DE DRAAD VERWIJDEREN GA MIJN KLEINE PONY REGEL 34 PALEN
>>
>>54876608
>zegt een Belg

HSSSSSSSSSSS!
>>
>>54876621
Kanker op, homo.
>>
>>54876621
Kankerpaardenneuker.
>>
>>54876620
GE KOMT NIE IN EINDHOVUH OF IK NEUK OE MET MEN PAARDENDILDO
>>
>>54876620
allez, in Ravels dan toch, genoeg landweggetjes

>>54876671
EIND
HOVEN
WOEN
SEL
NOORD
>>
>>54876621
kan je geen homovachtporno palen?
>>
>>54876527
>>54876608
S-sorry, ik zal nie meer dienen Italiaan pesten.
>>
jongens ik vroeg het gisteren al, maar ik weet nog steeds niet wat oetz is!
>>
File: Dokuro-laughing.gif (87 KB, 351x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dokuro-laughing.gif
87 KB, 351x398
>>54876688
>onironisch uit Woensel Noord komen
Top koek
>>
File: 1453639903814.gif (2 MB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453639903814.gif
2 MB, 500x500
>>54876762
wat ben je toch een oetzlul
oetz
>>
>>54876788
wie quoteer je?
>>
>>54876830
>quoteer

VLAAMSE RUIT
>>
>>54876762
Dat is die kick-drum in hardcore-liedjes.
oetz oetz oetz
>>
>>54876830
Praat normaal.
>>
>>54875883
tesla :^)
>>
File: IMG_1518.jpg (141 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1518.jpg
141 KB, 720x540
>>54876347

>>54876426
Ik wist niet dat Wilders was op 4chan

>>54876485
Geef pannenkoek, hagelslag, oliebolle, frikandel en kroket.

>>54876490
CERTO CHE E' LUI

>>54876714
Goed zoo.
>>
>>54876762
"om even te zwaffelen"
Graag gedaan, anon.
>>
>>54876830
Wie quoteert gij?
>>
>>54876762
https://nl.wikipedia.org/wiki/oetz
>>
>>54876830
citeer knuppel
>>
>>54876873
Hoe oud is dat paspoort, Gianni?
Moet er niet iets van Europese Unie op staan?
>>
File: oetz.jpg (378 KB, 950x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oetz.jpg
378 KB, 950x610
>>54876909
>>
>>54876949
Ik wil jou hier nooit meer zien.
>>
>>54876949
!MODERATOREN! MODERATOREN! MODERATOREN!
>>
File: 1437431181939.jpg (139 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437431181939.jpg
139 KB, 800x800
>>54876949
Bah.
>>
Antwerpe gelukkigste stad van België
>>
>>54876985
Maak mij niet ongelukkig, ik heb in geen 3 jaar meer geskied. :(
>>
>>54876991
>>54877013
>>54877044

wat was deze?
>>
>>54876949
Dat zijn gewoon echte meisjes met hetzelfde haar als de paarden, echt kankervanille oetz ik had wel meer verwacht.
>>
File: waarom.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waarom.jpg
63 KB, 633x758
>dvw nog steeds geen lieve dildoanon vriendje om mee te knuffelen na een zware neukvechtpartij
>>
>>54876873
Heb je ook een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs?
>>
File: unnamed.jpg (265 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
265 KB, 1280x800
https://www.youtube.com/watch?v=nIbnUMqLQ78

Alle lof zij Allah,
de heer der werelden
de oneindige
Hij die het verlangen naar het Paradijs bij zijn slaven heeft aangewakkerd.

Allahu Akbar
>>
>>54877055
>België
Van heel Europa.
>>
>>54877064
Gewoon een foto met 2D meisjes. Waarom werd het verwijdert?
>>
>>54877160
werk veilig bord
>>
>>54876956
5 jaren. Geen Gianni, ik heb a nederlandse naam.
Ik heb nooit iets met EU gezien.

>>54877094
Nee. Ik moet daar wonen voor 3 maanden denk ik voor dat.
>>
>>54877160
We zitten hier niet op /vuilnis/
>>
>>54877102
Wodan is liefde
Wodan is leven
>>
>>54877160
>All pony/brony threads, images, Flashes, and avatars belong on /mlp/.
>>
>>54877196
>Ik moet daar wonen voor 3 maanden denk ik voor dat.

Kom naar huis, blanke man.
>>
>>54877196
Kees Monticelli, zoiets?
>>
>>54877218
>shirk
grootste zonde die er bestaat oetz
>>
>>54877177
Jaja, daarom dat er in de vorige draad pornografische hamsters en furries werd gepost. Wat een klote moderatoren. Het is niks of alles.
>>
>>54873311
good edition
north west european union when?
we should have never let the slavs in
>>
>>54877074
>neukvechtpartij
Waarom niet een gewone neukpartij?
>>
>>54877264
> hij wilt niet met een schouder die uit de kom is neuken
>>
Wauw zo veel mooie meiden in barcelona. Ik raak echt 10x verliefd op een dag als ik daar loop.
Jammer genoeg ben ik met mijn ouders die zo ultra nederlands zijn en die je op loldutchpeople.com zou zien
>>
>>54877244
Ik heb geen stronthuid. Jouw pedo verhalen betekenen niks voor mij.

Wodan is liefde
Wodan is leven
Op woensdag
>>
>>54877225
Geen tijd voor dat nu.

>>54877235
??
>>
>>54877321
minderjarige
>>
>>54877160
Omdat ik het zelf deed
>>
>>54877342
Je je hoeft toch niet 24/7 bij je ouders te zijn?
>>
>>54877487
Krijg kanker
>>
>>54877351
Wat is je favoriete Sjinese tekenfilm?
>>
>>54877487
>zwarten lul
HOORN
DRAGER
>>
>>54877342
Als je sterft als een afgoddienaar, met de kennis van Allah dan zal jij voor EEUWIG in het vuur verblijven.

En wij weten dat de Koran van God is.
Na 1400 jaar is er nog geen enkele wetenschappelijke ontdekking geweest die de waarheid in de Koran heeft kunnen weerleggen.

https://www.youtube.com/watch?v=sYajKl-Xr6c
>>
>>54877321
>er zijn mensen die onironisch niet naar één van de vele latin feestjes in Spanje gaan
>>
>>54877487
kwaliteitspaal
>>
negers tongen mijn achterwerk
>>
File: hobogiorgio.png (636 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hobogiorgio.png
636 KB, 1280x720
>>54877520
Eh, te veel om uit te kiezen.
>>
>>54877670
Heb je niet één favoriete dan?
>>
>>54877545
Ik ga met Wodan op jacht als ik dood ga. Je boek en verzonnen regeltjes kan je in je uit gelubberde bruine reet steken.
>>
Zijn er hier eigelijk wel negers? Er zijn joden, arabieren maar ik hoor nooit iemand zeggen dat em een neger is.
>>
>>54877740
Ja.
>>
>>54877740
>>54877487
>>54877544
>>54877653
Negers, negers, negers jullie houden nooit op over negers.
>>
>>54877740
Ik heb de lul van een neger, telt dat?
>>
>>54877740
Ik ben neger, voor den helft.
>>
>>54877670
S
>>
>>54877815
Dat is nog erger dan volledig neger
>>
>>54877740
Dit is geen stormfront ofzo.

Wodan op Woensdag is liefde.
>>
>>54877850
ga een paard neuken ofzo
>>
>>54877860
Hedde een goeie reden daarvoor?
>>
>>54877946
Nou ja, een van de ouders, waarschijnlijk de moeder, is/was een vieze kolenbrander.
Het resultaat is een abominabel wezen dat bijna blank zou zijn geweest, als de moeder maar geen vuile kolenbrander was.
>>
http://strawpoll.me/6779687
http://strawpoll.me/6779687
>>
>>54877946
Ge zult nooit een 100% compleet neger/witte zijn. Elk volk zal jou als afvallige beschouwen.
>>
>>54878032
TRUMP, dat zal de wereldpolitiek veel komieker maken.
>>
>>54877735
nee
>>
>>54877815
Welke helft?
>>
Vallen Nederlandse vrouwen op belgen?
>>
>>54878025
Mijn ma ja, ik zie er niets mis mee.
>>54878034
Ik heb er nooit geen probleem mee ondervonden.
>>54878122
Mijn pa.
>>
>>54872372
NOOT
>>
>>54877876
Er is hier geen zwarte piet discussie, of andere Facebook en Twitter onzin. Ik hou van deze onzin. Ik bak in de haat en galgen humor. Heerlijk.
Het gevaar is, omdat iedereen zich als een idioot geraagd de echte idioten komen.
>>
why did you betray ukranians?
who shot down the plane?
>>
>>54878186
>hij is een kolenbranderskind


Zit je vader Tyrone in de bak of is hij spoorloos?
>>
>>54878270
Zouden de mods dit dan niet moeten verwijderen.
>>
>>54878337
Dan moet je het eerst rapporteren, hè.
>>
>>54878222
Evil russians ofcourse
>>
>>54878270
HOT!

Got any more?
>>
>>54878227
Ik ken hem wel, ze zijn wel gescheiden van mekander en hij reist de wereld rond (voor ze werk) dus vaak zie ik hem niet.
>>
>>54878369
Kanker Emil, kanker op.
>>
>>54878358
good. in this aspect, why did you betray ukranians?
>>
Over kolenbranders gesproken, hoe zouden jullie, alle miems terzijde, reageren als je hypothetische dochter een zwarte partner blijkt te hebben?

Ik zou haar onironisch mijn huis uitgooien.
>>
Na 15 minuten Rechtstreeks uit Compton kijken is het al de zwartste film die ik heb gezien
>>
File: 1418228156215.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418228156215.jpg
20 KB, 306x306
>>54878549
>Rechtstreeks uit Compton
>>
>>54878439
hangt ervan af hoe dik men dochter is
>>
>>54878628
Domme kikkerpaler.
>>
>dvw zwarte stiefvader

Hoe zouden jullie hier mee omgaan?
>>
>>54878549
RECHTSTREEKS UIT COMPTON
GEKKE MOEDERNEUKER GENAAMD IJSKLONT
VAN DE BENDE NEGERS MET HOUDING
>>
>>54878649
lijkt me best koel. oudere zwarte mannen zijn de baas.
>>
>>54878220
>omdat iedereen zich als een idioot geraagd de echte idioten komen.

Dat is het oudste 4chan probleem.
>>
>>54877740
>negers
>lezen
>>
>>54878649
Vraag het 77 IQ
>>
>>54878549
https://www.youtube.com/watch?v=JVISRjhXzzM

Kun je gedichten voorlezen. Ik heb het achtergrondliedje al klaar.
>>
>>54878439
>kinderen

Je kan je tijd hier op aarde ook op een leukere manier invullen.
>>
>>54878549
rechtstreeks uit kontbonk LOL
>>
Schijnt dat er 4 f-16s naar syrie gaan om bommen te gooien. Iemand die die shit gevolgd heeft die zou kunnen vertellen waarom?
>>
>>54878937
uit verveling
>>
>>54878937
voor de lol
>>
>>54878937
>hij is nieuw
>>
>>54878937
Omdat Nederland al van dag 1 in de coalitie zit. Jullie F16s waren al in Syrië vorig jaar.
>>
>>54878937
ze waren toevallig in de buurt
>>
>>54878937
Waar moeten ze anders bommen gooien? Limburg?
>>
>>54879042
Genk bombarderen wanneer?
>>
>>54879082
Zo rap mogelijk, te veel shoppings oetz
>>
File: krcgenk.jpg (28 KB, 561x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krcgenk.jpg
28 KB, 561x960
>>
Hoe denken jullie dat de volgende generaties oze acties zullen beoordelen over het hele Islamitische Staat ding?

Te soft? Extremisme in de hand werkend?
>>
>>54879246
IS is een oud miem, over een paar jaar wordt het zo'n half-vergeten schaamte waar niemand iets om geeft buiten kontkwade Koerden.
>>
>>54879246
Hoorndragerig.
>>
>>54873380
Lol Nee.
Eerste voor samenvoeging noord brabant, ned/be limburg, provincie antwerpen en vlaams brabant tot een nieuw hertogdom brabant.

http://www.pactedescygnes.org
>>
>>54879568
Da's wel gaaf maat.
Moeten we ook onze eigen officiële Brabantse taal maken meteen oetz.
>>
>>54878937
ze kunnen beter voedsel droppen boven die enclaves.

maar daar geven ze niet om..
>>
Ik heb tijdens een college wel eens een het klokhuis van een appel in de kap van de gast die voor me zat gelegd.

Best wel grappig nu ik er aan terugdenk.
>>
>>54879994
Amai wa zijde gij toch ne grappige zeg
>>
ze noemen mij cubaanse piet
>>
>>54879994
Moest ge ooit zo met mijn kloten spelen ik zou u ne op uwen bakkes geven.
>>
File: 1422384938273.png (453 KB, 711x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422384938273.png
453 KB, 711x692
>>54873311

>mfw Brexit
>>
>>54880373
>agressief doen
>om een appel
Wat ben jij een onzeker kereltje.
>>
>>54880373
>>54880059
Waarom kunnen Hollanders zo slecht Vlaams?
>>
>>54873825
Was u afgelopen nacht niet al de hele nacht online? Waarom slaapt u nooit
>>
>>54880448
Waarom kunnen vlamingen zo slecht eerste wereld burgers zijn
>>
>>54880448
u kunde zelf slecht vloms motteke
>>
>>54880448
Waarschijnlijk om de zelfde redenen dat Vlamingen zo slecht Nederlands kunnen
>>
>>54880448
Omda 'k aant kloten was.
Ge mot nie altijd zo serieus zijn zeg, da's slecht voor u.
>>
>>54880448
>>54880549
>>54880550
>Jeanetten.
>>
>>54880567

het was eigenlijk best wel goed oetz
>>
>>54880448
Sorry dat we dat miemtaaltje niet zo goed kennen.
>>
File: unnamed.jpg (1 MB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
1 MB, 2560x1600
>>
>>54879246
De volgende generaties zullen ons, de blanke Westerse kaffir, uitlachen omdat we Muhammad (PBUH) niet accepteerden en vervolgens uitgeroeid werden.
>>
>>54880625
Dus dienen oetlul het me gefopt?
>>
>>54880448

Vlaams is niet een eachte taal.

https://www.youtube.com/watch?v=PRFadjwNzBI
>>
>al 20 voor 7
Waar gaat de tijd toch heen?
>>
VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN VEEL SPUUG EN GEEN TANDEN
>>
>>54880869
Hetzelfde, vandaag een vrije dag en ik zou moeten studeren. Was de hele dag op 4kanaal.
>>
>>54881047
maak die barz af dan
>>
>>54880787

ge zijt dik gekloot geweest ja
>>
>>54881047
>wat je wilt
VEEL SPUUG EEN GEEN TANDEN

>wat je krijgt
VEEL TANDEN EN GEEN SPUUG
>>
zijn jullie al een koele wotanist nationalist koel he
>>
>>54881439
wat is nou weer een wotanist
werken die in een wotanische tuin haha!
>>
>>54882077
Krijgen jullie het warm van Trump of Sanders?
>>
>>54882077
haha wat kut zeg
>>
>>54882222
mooie nummers oetz
>>
OLÉ OLÉ OLÉ

https://www.youtube.com/watch?v=26HDgeF8ykw
>>
File: 310.jpg (30 KB, 600x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
310.jpg
30 KB, 600x646
>dvw geen vd
Kennen jullie deze voel?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=J4gx1oeK7q4
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ_SBbeURs
https://www.youtube.com/watch?v=JDd_BRlevbE
>>
>>54882400
>rap
kanker
>NL rap
KANKER
>>
File: 1454284703699.jpg (522 KB, 622x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454284703699.jpg
522 KB, 622x972
>>54882321
>dvw geen klein schattig vriendje
>>
>>54882222
nee
>>
Vandaag ben ik er echt achtergekomen dat ik niemand in het leven heb. Sta er alleen voor.
>>
>>54882400
Paal dan goede muziek kankermongool

https://www.youtube.com/watch?v=1plPyJdXKIY
https://youtu.be/j0uQBwFMfBk?t=87
https://youtu.be/DI3yXg-sX5c?t=62
>>
File: 1453827528283.jpg (51 KB, 860x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453827528283.jpg
51 KB, 860x860
jongens, zal ik bapao's klaarmaken?
of pizza?
>>
>>54882726
Dat is je eigen schuld.
>>
>>54882726
Je hebt ons nog
>>
>>54882766
pizza
>>
File: 1432875222467.jpg (9 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432875222467.jpg
9 KB, 251x242
>>54882321
Ik ken dat gevoel zo goed, zo goed dat het gevoel mijn vd is geworden
>>
>>54882726
Hoe ben je daar nu achtergekomen?

Baby's eerste existentiële crisis?
>>
>>54882996

>Belgen


Maak een eigen draad. Schijtpalers en voegen niets toe.
>>
>>54882766
Chippies eten
>>
>>54883080
Nee jij voegt iets toe, met je 'gevoelens'
>>
Mark Rutte gaat moppen tappen om half negen.

>mgw ik erachter kom dat dit geen grap is
>>
File: _20160210_194333.jpg (57 KB, 720x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160210_194333.jpg
57 KB, 720x1036
Zal ik deze kopen? Dan hoef ik letterlijk nooit meer naar vrouwen te kijken
>>
>>54883318
Je kan bidden tot God en vragen om vergiffenis.
>>
>>54883318 #
Je kan bidden tot God en vragen om vergiffenis.
>>
>>54883318
Je kan bidden tot God en vragen om vergiffenis.
>>
>>54883318
Hoeveel kost ie?
>>
File: kek.jpg (168 KB, 812x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
168 KB, 812x832
haha die belgen ook altijd

>>54883524
140,-
>>
>>54883524

Als je betaalbare piemeltrekkers wilt moet je kijken in Chinese webshops. Op Aliexpress heb je al een automatische piemeltrekker voor €40. Zit een accu in die je kan opladen met een usb kabeltje. Zoek op masturbator.
>>
>>54883608
140 pleuro?
Wat de neuk, gast.

Ik begrijpen niet eens waarom je het überhaupt overweegt.
Jos gewoon met je handen.
>>
>>54883608
anders ga je gewoon rukken kan toch ook
>>
>>54883608
Kan ik het gebruiken en na 13 dagen weer terugsturen en mijn geld terugkrijgen?
>>
Nieuwe draad

>>54883739
>>54883739
>>54883739
>>
>>54883608

Voor die prijs komt er een echt meisje naar je huis om gretig jouw paal in haar doos te proppen. Ok dan heb je maar 1 beurt gehad maar toch zo'n plastic kut gaat ook niet eindeloos mee he.
>>
>>54883786
Nee, tyf maar een eind op
>>
>>54883786
We zitten nog lang niet op de max, kanker op
>>
>>54883936
nu wel :DDDDDDD
>>
>>54883812>>54883971
NEE STOMME AUTIST HIJ GAAT TOT 310
>>
>>54874022
ANTWERPE IST STAD, DE REST IS PARKING
>>
>>54884119
laten we aftellen
>>
>>54884906

Antwerpen is kanker, de rest is chemo
Thread replies: 305
Thread images: 49
Thread DB ID: 517540[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.