[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - DEUS VULT!
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 342
Thread images: 150
File: 64352.jpg (404 KB, 1277x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64352.jpg
404 KB, 1277x1920
>>
Politik diskuteras på >>>/pol/
>>
File: 1374370073812.jpg (124 KB, 612x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374370073812.jpg
124 KB, 612x453
Sämsta brevarna i tråden

Stormbögar
Animebögar
Bögar
>>
File: 1450646051240.jpg (189 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450646051240.jpg
189 KB, 1462x1462
>>54072490
>>54072496
>VI
>VAR
>ROMARE
>OCH
>SKIT
Och sen till ber ni till Oden och Thor, jävla pajaser.
>>
File: 1439356732849.jpg (337 KB, 600x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439356732849.jpg
337 KB, 600x522
magen kurrar
dkn 6 minuter kvar till köttbullar
:3
>>
File: 1446746642805.jpg (88 KB, 784x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446746642805.jpg
88 KB, 784x708
>>54072448
Vadå? Gillar du inte kuk, Anon?
>>
>>54072570
>antyder att jag inte dyrkar zeus
>>
Bra trådar idag grabbar, fortsätt så.
>>
File: dpt2.webm (2 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dpt2.webm
2 MB, 600x338
>>54072487
Men ES och Teho har ju inte samma unika smak
>>
File: 1453652879844.jpg (349 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453652879844.jpg
349 KB, 1200x800
>>54072570
>bajshyddor
>>
>>54072573
>""""kött""""bullar
vad menas med det här?
>>
>>54072637
Det är runda köttbitar.
>>
File: 1444512883496.jpg (161 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444512883496.jpg
161 KB, 1024x683
>>54072634
käft på dig jävla sverigefinne
>>
File: image.png (24 KB, 781x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
24 KB, 781x708
Polisen har gång på gång avslöjats med grova lögner, bland annat då man mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm förra sommaren för att man såg som sin främsta uppgift av bekämpa politiska motståndare och invandringskritiker. Att media väljer att tro på denna maffia av kriminella mytomaner, när sanningen dessutom är så uppenbar, är skrämmande.

Ett oberoende vittne berättar att han ”hörde polisen ropa ‘provokation’ och sedan själva rusa och slå. Demonstranterna var då tysta, och lugna.”

Alla media, inklusive Fria Tider, påstår att det var Motståndsrörelsen som attackerade polisen. Men påståendet är så absurt att inte ens Anna-Lena Lodenius tror på det.

http://nationell.nu
/2016/01/24/organiserad-valdtaktsmaffia-angrep-motstandsrorelsen/

https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
>>54072667
Men de innehåller mer utfyllnadsprodukter än faktiskt kött, varför kallas det då för köttbullar?
>>
>>54072684
>”Kamerorna stals trots att journalisterna som fotade och filmade inte greps eller begick något brott.”
Detta är ett brott mot grundlagen. Polisen har begått grovt tjänstefel om det stämmer då HD slog fast så sent som förra året att det står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten att beslagta kameror/minneskort som innehöll material avsett för publicering. I det fallet var det tryckfrihetsförordningen eftersom det gällde en DN-fotograf som fotograferat skyddsobjekt.
>>
>54072684
>varje tråd tills ni gillardet!
>>
File: 1453080170409.gif (892 KB, 435x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453080170409.gif
892 KB, 435x545
>>54072681
Sverige-finlandssvensk om jag får be
>>
File: 1451414995497.jpg (56 KB, 307x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451414995497.jpg
56 KB, 307x217
>>54072684
KLAS LUND ÄR EN SNÄLL POJKE
HAN GJORDE INGET FEL

FARBROR POLIS LJUGER
>>
>>54072698
Så länge det är gott så bryr jag mig inte favä
>>
File: 1453321276855.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321276855.jpg
14 KB, 251x242
>>54072684
När invandrare käbblar och gör upplopp var och varannan dag är det typ knäpptyst i media. Nu var det visst några stormbögar som har demonstrerat och då får alla i hela landet panik
>>
File: 7MU4x.jpg (251 KB, 837x1188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7MU4x.jpg
251 KB, 837x1188
Alla rövsmärtade finnar i Finland hate thread
>>
File: 1370025858096.jpg (235 KB, 800x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370025858096.jpg
235 KB, 800x597
>>54072569
Kolla på tråden och säg att jag inte har rätt
>>
>>54072734
Ey svennehora langa din pf annars cuttar jag dig.
>>
>>54072734
>klyva hårstrån

Finnar är antingen ryssar eller svenskar, favä
>>
>>54072741
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har fan lägre trovärdighet än nazisterna.
>>
File: 1350117292040.jpg (323 KB, 989x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350117292040.jpg
323 KB, 989x1400
>>54072734
sverigefinlandssvenskryssar*
>>
File: WP1039-giphy.gif (1003 KB, 220x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP1039-giphy.gif
1003 KB, 220x220
>>54072573
Oj! Lyxmiddag!
>>
File: image.jpg (37 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
37 KB, 323x454
>upprepa brev
>>
File: 1449764994850.jpg (184 KB, 680x962) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449764994850.jpg
184 KB, 680x962
Har egentligen inget med något att göra men jag tycker det är jätteroligt att det funnits inte en, utan minat två povar som tagit namnet Urbanq
>>
>>54072840
>kräsencucken
lol
>>
Uttrycket "olaglig demonstration" är ganska konstigt egentligen. Blir det stökigt kanske man kan kalla det olagligt men en demonstration utan tillstånd är helt laglig att hålla enligt grundlagen. Så att säga att demonstrationer från början är "olagliga" innan ordningsstörningar uppstått för att legitimera polistrakasserier är väldigt fult gjort
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1441114568177.png (268 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441114568177.png
268 KB, 323x454
>>54072855
>inte filtrera upprepade brev
>>
>>54072808
DIDNDU NO NUFFIN
HE GOOD BOY
>>
File: 1452901013795.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452901013795.jpg
78 KB, 884x574
>>54072573
MAMMA JAG VILL HA "lihapyörykät"
>>
File: dhdt46478766.png (84 KB, 243x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dhdt46478766.png
84 KB, 243x255
>>54072684
>Stormbögar får stryk av polisen
>>
>>54072887
Okej.
>>
File: 9KhTt2.jpg (312 KB, 1204x1396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9KhTt2.jpg
312 KB, 1204x1396
>>54072824
sverigefinlandssvenskryssarålänning**
>>54072802
Jag har finskt blod, finlandsvenskt blod och ryskt blod i mig, blir jag kapten Planet eller?
>>54072795
Är inte svensk så nej, försök med närmsta vänsterpartimöte
>>
>>54072855
Det är inte olagligt att ha en demonstration utan demonstrationstillstånd. Däremot är det mot grundlagen att stoppa en demonstration, använda övervåld och beslagta kamerautrustning från journalister som arbetar för en tidning med utgivningsbevis. Polisen har alltså begått allvarliga brott och inte respekterat grundlagen.

Jag vill ha en så liten stat som möjligt men med en stark grundlag som följs. Vill inte du det?
>>
>>54072684
>>54072726
>>54072769
>>54072808
>svara på sina egna brev

Pinsamt
>>
File: image.png (66 KB, 767x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
66 KB, 767x288
Polisen har blivit en kriminell organisation som inte längre bryr sig om att upprätthålla lagen.

>Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

>Polisen: Vi döljer signalement – när gärningsmannen är invandrare
http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement

>Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm
http://www.friatider.se/myndigheterna-k-nde-till-sexbrotten-valde-samtidigt-att-locka-ovetande-svenska-tjejer-till-we-are
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>Polisen fick order låta extremvänstern attackera nationalister
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=P-uaSkteX48

>Polisen hemligstämplar asylsökarnas brott
http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

>Kod 291
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
>>
>>54072923
>Är inte svensk så nej, försök med närmsta vänsterpartimöte
haha aa, varför är du inte då hos /mämmi/?
>>
File: Skärmklipp.png (55 KB, 1088x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
55 KB, 1088x332
>>54072933
mm
>>
File: 1406627774202.png (14 KB, 316x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406627774202.png
14 KB, 316x363
>>54072923
>blir jag kapten Planet eller?
kapten mongol favä
>>
File: image.jpg (154 KB, 1584x1584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
154 KB, 1584x1584
Korstågen var rättfärdigade.
>>
File: 1452924190421.jpg (136 KB, 1275x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924190421.jpg
136 KB, 1275x710
>>54072919
NU, GE MIG
>>
File: 1452860714507.gif (1 MB, 300x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860714507.gif
1 MB, 300x167
Har stormbögeriet gått för långt?
>>
Sverige är ett obehagligt land att leva i. Sovjet-media ljuger och sopar under mattan Polisen tystar det lilla motstånd som finns.
>>
File: 1351268841843.png (248 KB, 594x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351268841843.png
248 KB, 594x411
>>54073023
>>
File: image.jpg (18 KB, 295x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
18 KB, 295x350
>>54073037
Europa är inte Europa om det är fullt med muslimer.
>>
File: 1452029113279.jpg (39 KB, 374x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029113279.jpg
39 KB, 374x510
>>54072976
För BÄTTRE FOLK beblandar sig inte med /mämmi/ favä
>>54073000
D-då b-borde jag få ett lydigt m-mongol h-h-h-h-harem lr hur
>>
>>54073002
sluta använd denna bild
sjukt revisionistisk
läs påve urbans den andres brev din jävla plebej
>>
>>54073120
Kan du inte bara gå till /mämmi/ de har saker du gillar, dvs fällor, bögar och 2d.
>>
>>54071486
Frågan är hur mycket skatt och vad den används till. I nuläget har vi strax återigen världens högsta marginalskatter men får inte ett skit för det: äldre svälter till döds, sjuka tvingas jobba och får inte den vård de behöver, unga kan inte flytta ut och till jobben osv.

Och vänstern vill att läget ska fortsätta i samma riktning, till och med bli sämre. Det känns ju lite sådär, va?
>>
>>54072976
>finlandsvenskar
>välkommna i /mämmi/
Skrattar högt favä
>>
>>54073162
är det stringtrosor?
>>
File: image.png (40 KB, 880x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
40 KB, 880x583
>>54073152
nää
>>
>>54073089
>dkn ingen batteridricka i sverige
varför leva?
>>
File: 1453575920773.jpg (81 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453575920773.jpg
81 KB, 940x940
>>
>Är på fest
>Två bevandrade slampor kollar in mig och min kompis

> Den lösaktigaste av dem två ger kompisen en väl tilltagen avsugning, gg :3

> Enligt betraktarna ska jag ha fått till nåt strul med den andra
> För påstruken för att minnas favä

> Lärde mig halsblossa
> Kvällen får 10/10
>>
>>54073037
autism har ingen gräns, nej
>>
File: bättrefolk.png (884 KB, 964x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bättrefolk.png
884 KB, 964x980
>>54072976
wew
>>
File: 45345.jpg (37 KB, 482x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45345.jpg
37 KB, 482x357
Sämsta brevarna i tråden

Bögar
Animebögar
Stormbögar
>>
>>54073223
Vad är detta för mossig kvinnosyn, det är faktiskt 2016
>>
>>54073277
du glömde samtliga autister som brevar samma brev i varje tråd
>>
>>54073206
?????????????
varför brevar du dessa bilder som bevis??????????????????
???????????????
=?????????????
kan du bara läsa en bok istället för att kasta skit på saker du inte förstår
>>
>>54073223
>Detta hände
Haha aa
>>
File: 1369669992129.gif (446 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369669992129.gif
446 KB, 640x360
>dkn ingen 2d fv
>>
Bästa brevarna i tråden:

Stormbrevare
Sötpajsbrevare
Fedorabrevare
>>
lmao på all rövsmärtade finnar i Finland hate thread
>>
File: 1452278028570.png (36 KB, 578x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278028570.png
36 KB, 578x600
>>54073264
BÄTTRE FOLK
>dkn min släkt grundade en seglingsklubb för några generationer sen
Gycklar inte ens
>>
>>54073277
Du glömde svenskar på listan
>>
>>54073206
>4chan post
Bra källa man1
>>
>>54073364
f1 najs. vad heter klubben?
>>
Bögar som slåss före och efter sex är inte samma personer som ligger i sängen och stönar för glatta livet.

Jag brukar dra en lina koks, snacka med bögarna man har bredvid sig i sängen, sexet sätter igång, börjar stöna. Sedan står man där hela gruppen knular, stönar och säden pumpar.

Är underbart att knula pf, jag har aldrig slagit någon eller hotat någon annan bög efter akten.

Jag knular gärna er pf så ni kan få känna på detta.
>>
>>54073381
VOI VITTU!!
>>
>>54073491
S T O C K H O L M
>>
File: 1452029254504.jpg (58 KB, 620x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029254504.jpg
58 KB, 620x419
>dkn ingen mongolfv att knulla och tvinga att tala svenska
>>54073353
>doxxa sig själv
hehe mm
>>
>>54073221
Åh där kom den. Första "sötpajs"-bilden i tråden. På vilket sätt är det här relevant till något annat i tråden? Vill du att vi ska berömma dig för att du tog tid att breva bilden, som om du har åstadkommit något? Vill du att vi ska börja onanera? För isåfall kunde du gjort bättre. Vill du att vi ska titta på bilden och känna "omg den EPISKa känslan när ingen fv ;_; XD"
Allvarligt, varför brevar ni ens söta tjejer? På vilket sätt berikar du tråden? Är det en reaktionsbild, så kan du väl åtminstone breva en reaktion till brevet du nyss skrev. Men det verkar du inte ha gjort. Om du inte kan sköta dig, så lämna tråden är du snäll
>>
File: 1410376101911.gif (1 MB, 290x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410376101911.gif
1 MB, 290x260
>>54073491
Du råkar inte vara en fotbollssupporter?
>>
File: NATO.jpg (141 KB, 807x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NATO.jpg
141 KB, 807x626
Ryssland är den främsta fienden. Till att börja med är ryssar av underlägsen ras. Detta bevisas av deras stora befolkning och enorma land, med enormt mycket naturtillgångar, och trots det är deras BNP att jämföras med någon amerikansk delstat. Hade de inte haft så mycket olja och gas hade deras ekonomi varit på samma nivå som deras ukrainska bröder.

Våra allierade är alla som tillhör vårt folk, dvs. västeuropeer, amerikaner(majoriteten av de vita), och alla andra germanska folk. NATO är försvarsalliansen för de germanska folken så vi ska kunna skydda oss mot Ryssland och Kina och för att vi skall ha stor makt i världen.

Judar finns det lika mycket av i öst som väst, skillnaden är att judarna i öst använder rysk propaganda, som går ut på att splittra väst så att Ryssland kan bli det nya USA. Ryssland har inte samma massinvandring, men ryssar är lika lågt avskum som MENA-folken (alkoholiserat fattigt smuts, springer runt hundar på gatorna där), vilket gör att det inte spelar någon roll att det inte kommer in fler undermänniskor likt dom själva.

Av denna anledning vill jag inte ha något som helst att göra med det lilla som finns kvar av den nationella rörelsen i Sverige eftersom den är prorysk. Som sagt är den praktiskt taget utdöd ändå, så ville bara skriva det till de som fortfarande brinner för svenskar.

Hur kan vi motverka Ryssland på bästa sätt?
>>
>>54073532
>dkn ingen robotfv
>>
>>54073556
>martina
>sötpaj

Jag vet att du bajsbrevar men du borde iallafall försöka dölja det
>>
File: 1420434445516.jpg (59 KB, 522x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420434445516.jpg
59 KB, 522x583
>>54073223
>> Lärde mig halsblossa

Det är 18-årsgräns på 4chan.
>>
>>54073686
okej SNSD
>>
>>54073631
Så du tror alltså att ryska armén ska gå in i Sverige med målet att etniskt rensa Sverige på svenskar? Är det inte lite mer sannolikt att Ryssland vid en konflikt med ett NATO som inkluderar Sverige går in i Sverige och rensar ut NATO-vänliga politiker och tillsätter mer ryssvänliga eller neutrala politiker? Någon permanent ockupation vore mer eller mindre otänkbar då det inte finns några ryska minoriteter här eller seriösa ryska anspråk på svenskt territorium. Verkligheten fungerar nämligen inte som något jävla datorspel där man kan ta över hela världen bara för att man tycker att det är kul.

Man kan ju också fråga sig vad för värde svenska statens territorium och Sveriges gränser har i dagsläget? Dagligen passerar hundratals icke-vita invandrare våra gränser och det befinner sig redan runt 1,5-2 miljoner icke-vita kolonisatörer på svensk mark. Vad fan är då ett jävla ryskt flygplan att lipa över? Det är ju inte så att våra gränser och vår stat används till något vettigt just nu ändå så det är inte något Ryssland kan förstöra.

Sverige är redan "ockuperat" och nationellas uppgift är inte att försvara ockupanterna från andra tänkbara ockupanter utan att på ett eller annat sätt jaga ut ockupanterna och förrädarna som redan är här.
>>
>>54073223
vänta nu hur "lär" man sig att halsblossa?
vad finns det att lära sig egentligen?
>>
>>54073686
på med snubblet
>>
Men kan du sluta kopieralimma brev, lr?
>>
Varför dog tråden?
>>
File: EFG.gif (9 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EFG.gif
9 KB, 400x400
>>54073834
mm strax
>>
Jag är bög.
>>
>>54073753
att man drar halsbloss
>>
>>54073902
https://www.youtube.com/watch?v=ku1J6U71jBA
>>
>>54073902
ja me :PPppPpPPppP
>>
>>54073838
För att du tar på dig själv om kvällarna
>>
>>54073662
Av ren nyfikenhet så vill jag veta hur du anser att en sötpaj ska se ut
>>
>>54073934
detta ska inte vara någon inlärningsprocess?????????????
sug in röken ner i halsen??????????? vad är problemet????
>>
File: 1453654643275.png (3 MB, 1137x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453654643275.png
3 MB, 1137x831
Vad menade de med detta?
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>54073223
hur gammal är du?
>>
File: 1447199243462.jpg (73 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447199243462.jpg
73 KB, 400x388
Jag tror vi alla kan komma överens om att Europa nu officiellt är helt förstört och vi bevittnar just nu hur de vita folkens sista blad i världshistorien blir skrivet, den västerländska civilisationens sista dagar.

Det kommer inte bli någon "repets dag" eller något "raskrig". Folket är apatiska, de är rädda och obeväpnade och ska vi vara helt ärliga så är de lata, dumma och hjärntvättade.

Du har i absolut bästa fall kanske 5 år kvar där du kan njuta av livet, vara någorlunda säker och leva under en viss stabilitet. Vi är den sista generationen.

Det är över. Det är så här vite mannen dör.
>>
>>54074053
stora tuttar falki har
>>
Är det en autist som spammar samma brev hela tiden eller är det fler?
>>
File: 1450739339726.png (56 KB, 219x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450739339726.png
56 KB, 219x256
>>54073997
Jag är ingen sötpaj brevare, Knektor.
>>
File: image.png (35 KB, 600x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
35 KB, 600x700
>>54074165
HELL SEGER
>>
Är autism ursvenskt och barbariskt? Frågar åt en vän
>>
File: 1451946364751.jpg (48 KB, 469x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946364751.jpg
48 KB, 469x463
>Är det en autist som spammar samma brev hela tiden eller är det fler?
>>
File: 1442277026472.jpg (16 KB, 221x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442277026472.jpg
16 KB, 221x246
>politisk identitet
>>
Var är konsol-tangenterna på tangenbordet?
>>
>>54074346
§
>>
File: 1419038078150.jpg (16 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419038078150.jpg
16 KB, 512x384
>>54074342
>politisk
>>
>Köper vingummin
>Nytt recept
Fan dom jävlarna har förstört min dag. Spenderade 17 kronor på skit. Ska aldrig mer köpa en produkt från bassets.
>>
File: MikePinsamt.gif (1 MB, 212x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MikePinsamt.gif
1 MB, 212x212
>>54074346
>han vet inte
>>
File: 1453629217454.jpg (44 KB, 421x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453629217454.jpg
44 KB, 421x635
>>54074165
Vad pratar du om?
>>
>>54074053
Jag fattar inte.
>>
>jag är ingen sötpajsbrevare
>>
snela tack
en pv
pliz
>>
File: 1453655465474.jpg (80 KB, 450x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655465474.jpg
80 KB, 450x466
Visste ni om detta grabbar?
>>
>>54074487
Rannsaka dig själv
>>
>>54074346
Paragraf, i vissa fall [ eller ] (sitter där ö sitter på den engelska versionen)
>>
>not being a stormbögar
>>
>>54074487
bre bi
>>
File: 1453655574831.jpg (53 KB, 599x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655574831.jpg
53 KB, 599x454
>>54074491
Shit asså
>>
>>54074491
Det svenska skatteverkets huvudkvarter ligger på pyramidvägen

Kolla även deras logga
>>
File: ilAQEm3.gif (216 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ilAQEm3.gif
216 KB, 800x600
kise :-3
>>
>>54074618
Detta är varför libertarianism är den enda lösningen.
>>
File: 1453560713221.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453560713221.jpg
7 KB, 153x179
>dkn sionister överallt
>>
>>54074522
I WANT YOU TO FILL MY BELLY WITH YOUR PISS, I WANT YOU TO FORCE ME TO EAT MY OWN CUM AND I WANT YOU TO FORCE ME TO LICK YOUR ARMPITS. I WANT YOU TO FART AT ME, I WANT YOU TO MIX YOUR MILK AND CUM WITH YOUR POOP AND MY SEMEN AND THEN FORCE ME TO EAT IT. I WANT YOU TO BEND ME OVER AND FUCK MY TIGHT ASSHOLE WITH A HUGE SHIT-COVERED DILDO.
>>
File: 1428369379255.jpg (86 KB, 1080x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428369379255.jpg
86 KB, 1080x885
>>54074641
påsar
>>
>>54074718
det räcker
>>
>>54074663
>antyder att de inte är liberala ultrakapitalister

Det visade sig att ingen kunde motsätta sig deras enorma resurser utan tilldelade skattepengar för det ändamålet
>>
>>54074734
haha cool katt jonte :PPppPpPppP
>>
>>54074718
Helvete desu.
>>
Whey 80 naturell smak smakar mjöl fyyyyyfaaaan
>>
>>54074788
Det hade aldrig hänt i ett libertarianskt samhälle där staten inte blir större än den måste vara för att upprätthålla samhällets grundläggande funktioner.
>>
File: 1430239948382.jpg (97 KB, 1080x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430239948382.jpg
97 KB, 1080x810
>>54074810
coolcat97
>>
File: 1452714076082.jpg (396 KB, 1095x1095) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452714076082.jpg
396 KB, 1095x1095
>>54072524
>>
File: image.jpg (2 MB, 2000x1355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 2000x1355
>>54074878
Deus Vult!
>>
sommaren är här och jag är snyggast i världen!
>>
Helt ärligt grabbar bryr sig inte de flesta tjejer om din kukstorlek, längd, utseende eller annat om du inte är skitful, skitliten eller skitkort. Du projicerar bara ditt eget betsatthet med utseende (vilket är normalt som snubbe) till dem. De flesta (över 20årsåldern) tjejer bryr sig mer om saker såsom personlighet, social ställning, pengar, etc.

Sluta nojja över era dassar nurå
>>
Har tråden någonsin varit bättre?
>>
File: 1453491456873.png (191 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453491456873.png
191 KB, 616x596
Jag och en kompis har rökt på, käkat skräpmat och kollat på dålig film hela helgen. Varit säkert ett år sen vi gjorde det sist. Var inte så kul som jag kom ihåg det favä, kände mig mest smutsig och oproduktiv hela tiden. Antar att jag har växt ifrån det. Skum känsla.
>>
File: 1453655855364.jpg (881 KB, 1000x3551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655855364.jpg
881 KB, 1000x3551
>>54074965
haha ok fula manskultingen med liten kuk
>>
File: fluff.gif (2 MB, 400x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fluff.gif
2 MB, 400x224
>>54074810
jag gillar katt hampe mobba mig int
>>
File: SVT-se.jpg (47 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVT-se.jpg
47 KB, 1920x1080
Pentagram
>>
>>54074968
har tråden någonsin varit sämre är väl frågan
>>
File: 1450736150077.png (7 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450736150077.png
7 KB, 645x773
>färdig med dagens sysslor
>börjar inte förrän 12 imorgon
>tänker ägna kvällen åt att äta gott och spela häxarn 3
>ringer och beställer en pizza stor som hela soffbordet _utan lök_
>"10 minuter kompis"
>beger mig till närlivs under tiden för att bunkra upp med snacks
>skyndar in i affären utan korg
>väl där plockar jag på mig ett 24-burkars fridgepack, kinapuffar och ett par starbars
>tar sista påsen ostbågar
>precis när jag vänt mig om kommer det en sötpaj och jag hör bakom mig hur hon utbrister "neeej, ostbågarna är slut!"
>samvetskval.jpg
>vänder mig om
>"h-här, t-ta den här"
>hon skiner upp och tackar mig
>jag står kvar bland chipsen och väger och glor innan jag kommer på att det gått en kvart
>river åt mig grillchips och stressar mot kassan
>hamnar bakom tjejen och hennes pojkvän
>evighetslång plågsam tystnad
>betalar och i all hets stöter jag till paret lite lätt på väg ut ur affären
>kommer till pizzerian
>betalar
>på väg ut springer jag in i gissa vilka
>känner mig som världens fetaste gris när jag rumlar ut med en jättelik familjepizza balanserandes i famnen, ett enormt fridgepack och en stor pappkasse godsaker
>ler ansträngt men det ser antagligen mer ut som om jag lider alla helvetets kval, vad är ens skillnaden vid den här tidpunkten
>precis innan dörren går igen hör jag tjejen säga "det var nog tur att jag tog hans ostbågar"
>läsken åker i golvet när jag kommer in genom lägenhetsdörren
>halva pizzan har fastnat i locket
>lök överallt
>>
File: 608.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
608.jpg
67 KB, 709x765
>>54074965
>tjejer bryr sig mer om saker såsom personlighet, social ställning, pengar, etc
>>
File: 1453649703958.jpg (309 KB, 1679x1140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453649703958.jpg
309 KB, 1679x1140
>>
File: 1442992088715.png (32 KB, 671x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442992088715.png
32 KB, 671x160
>>54075034
;p
>>
>>54075006
på me sn
>>
>>54075034
De e fucking judar ja svär asså! dom e fucking överallt!
>>
File: GB-gubben_utomhus.jpg (606 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GB-gubben_utomhus.jpg
606 KB, 1536x2048
666-tecknet
>>
>>54074965
>personlighet, social ställning, pengar,
Antyder du att detta inte är ett problem i tråden?
>>
>>54074858
Jo, för utan ett reglerande organ så kommer ingen kunna forma ett effektivt motstånd mot en grupp som söker ett globalt envälde

Liberaler spelar bokstavligen dem i händerna
>>
>>54075116
>>
File: 1452669818955.jpg (93 KB, 720x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452669818955.jpg
93 KB, 720x679
>you wake up in Brazil
>>
>>54075187
off myself
>>
Hexagram
>>
>>54075085
vilken etnicitet
>>
>>54075178
du måste fatta asså de e juuuuden som e elak å förtrycker folk å skit
>>
Tråden sång desu:
https://youtu.be/JXF0AyJeM8I
>>
>>54075235
Men wiwwa bubben, förlöjligande är inte ett riktigt argument
>>
File: image.jpg (957 KB, 1500x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
957 KB, 1500x2500
>>54075269
>dkn inget nytt korståg mot skithudingarna
>>
File: 9polis1.jpg (33 KB, 300x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9polis1.jpg
33 KB, 300x395
Fasces
>>
What was the strangest thing you have tried to insert in your ass?
>>
File: 1453321343826.jpg (235 KB, 1203x1447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321343826.jpg
235 KB, 1203x1447
>>54075071
>>
Varför kommer ni normalbögar till vår tråd och knular upp saker? Vi har bokstavligen inte gjort er någonting. Allt vi begär är att få ha är vår egen lilla hörna av internet där vi kan samlas och ha diskussioner om våra gemensamma intressen och problem, men det var uppenbarligen för mycket att hoppas på. Ni kan inte stanna på Reddit, Facebook eller vad fan det nu är som ni normalbögar använder för att kommunicera med varandra, nej ni måste komma HIT av alla ställen. Seriöst ni äcklar mig.
>>
File: logo_bolagsverket.jpg (21 KB, 230x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
logo_bolagsverket.jpg
21 KB, 230x150
Saturnuskub
>>
>>54075332
Vodka drenched tampon

I almost died lol, because when alcohol is absorbed by the body in this fashion it bypasses the liver
>>
File: 1453656445446.jpg (84 KB, 550x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453656445446.jpg
84 KB, 550x670
>>54075409
När ska fåren vakna upp?
>>
File: 1443525827912.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443525827912.gif
980 KB, 305x320
>Du kommer aldrig vara en tjej
>Du kommer aldrig veta hur det är att bli slängd i sängen
>Du kommer aldrig veta hur det känns när någon tar tag i din rumpa för att sprida dina skinkor
>Du kommer aldrig uppleva hur det känns när en kuk vidrör din fitta
>Du kommer aldrig få känna en kuk penetrera dig och sprida din lilla fittas insidor
>Du kommer aldrig få stöna av att kuken i dig börjar vibrera
>Du kommer aldrig veta hur det känns när en mans säd rinner ut ur dig
>Du kommer aldrig få veta hur det känns när en man håller om dig och din kropp
>>
File: 1391170767938.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391170767938.png
82 KB, 301x307
>>54075418
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>54075403
>dkn blev nbög efter ungefär ett år i tråden när jag rannsakade mig själv
>>
File: 1423389856206.jpg (49 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423389856206.jpg
49 KB, 550x535
>fairly odd parents har sänts i 15 år
>>
File: th8.jpg (5 KB, 205x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
th8.jpg
5 KB, 205x130
Allseende öga
>>
hur ofta kan jag ta värktabletter?
>>
>dkn ingen storasyster att sova tryggt hos
>dkn ingen storasyster att mysa med
>dkn ingen storasyster som lär dig saker
>dkn ingen storasyster som låter dig utforska hennes kropp
>dkn ingen storasyster att förlora oskulden med
>dkn ingen storasyster som tar hand om dig och skyddar dig
>dkn ingen storasyster som tar med dig ut på roliga äventyr
>dkn ingen storasyster som knackar försiktigt på din sovrumsdörr
>dkn ingen storasyster som ömt stryker mig på håret och torkar mina tårar
>dkn ingen storasyster som viskar att jag inte är så hemsk som alla säger
>dkn ingen bamsekram där jag kan andas in hennes doft medan hon nynnar en lugnande låt
>dkn ingen handtralla med hennes benveck


>du kommer aldrig kyssa insidan av din storasysters lår
>du kommer aldrig känna hennes upphetsande kvinnliga doft
>du kommer aldrig föra in handen under hennes söta trosor
>du kommer aldrig känna hennes mjuka hud när du smeker hennes kön
>du kommer aldrig se hur hon blir helt våt när dina tunga andetag når hennes känsliga delar
>du kommer aldrig höra henne gny av njutning när du vidrör hennes klitoris
>du kommer aldrig höra henne viska till dig hur mycket hon älskar dig
>du kommer aldrig somna vid hennes sida
>du kommer aldrig vara lycklig

>ingen storasyster att spela tvspel med
>ingen storasyster som tröstar dig när du har blivit mobbad
>ingen storasyster som står upp för dig och slår sönder mobbarna
>ingen storasyster att mysa med framför en film
>ingen storasyster som älskar dig över allt annat
>>
Tänk dig att ha en muskelpaj som fv. Hon kommer hem efter gymmet, pumpad som fan och övertaggad. Hon slänger dig över axeln och bär in dig till sovrummet för en rundtur. Slänger dig på sängen och håller fast dig samtidigt som hon rider dig aggressivt och stönar som en björn. Hon tar dig sedan och kramar dig tills det gör ont och du försöker komma ut men har ingen chans mot hennes styrka. Du kvider och snart gråter du och ber om nåd men hon slutar inte förrän du hänger som en trasdocka och hon har kommit flera gånger om. Då tar hon dig i sin famn och vaggar dig sakta medan du snyftar.
>>
>>54075409
>>54075457
psst
hyperkuben innehåller hemligheten till universum
ni hörde det inte av mig
>>
>>54075569
venne men en generell tumregel är 1 per 10kgs kroppvikt
>>
>>54075573
>>54075581
mm snart
>>
File: 1453656656082.jpg (34 KB, 550x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453656656082.jpg
34 KB, 550x429
>>54075588
Är det därför som judarna har tagit över världen?
>>
File: 856475099.gif (583 KB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
856475099.gif
583 KB, 300x169
>>54075516
>>
>>54075573
>>54075516
>>54075403
>>54075066
Oj väj, gojim vet
Glid det
>>
>>54075569
beror på vad det är.

>>54075605
försöker du döda anon?
>>
>>54075605
>vad är frekvens
>>
File: 1439554810691.jpg (4 KB, 125x103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439554810691.jpg
4 KB, 125x103
först vill jag bara tacka dig för att du lyssnar läser detta lyssnar läser DETTA men det du verkligen bör göra är att bara ta all skit du har och kasta ut det på gatan och låta det brinna för du måste förstå att inget är verkligt förutom DU jag finns inte och inte de andra som svarar på detta finns bara du i total våg med sjuka fuktiga fuktigt sjuka jagjagjagajag som återupprepas återupprepas återupprepas återupprepas återupprepas och även fast du vill bli din illusion så stannar vi här och bara SKITER NER tråden och kastar bort den korta tiden du har bara dödar den med SKIT haha dödade tråden skratta haha aa gör det till din väg haha aa till allt bara skratta haha aa total självgodhet I misslyckande och oändlig arkadisk sarkasm den totala självförnekelsen utplåningens idiosynkrasi sprunget ur ett döende LOGOS i det gränslösa utrymmet i kubens och sfärens rationella rymd sprunget av DET kommer tidernas banor och ödets trådar visa den rättfärdige fredens härskare mysteriet börjar aldrig här och slutar aldrig fraktalens kraft ger allt form enligt den ursprungliga syntax error den aktuelle som skapar ur inget det urpotentiella som vi i tidens barm kom ifrån tiden kan böjas och sträckas men se till att böja din aktuella tid till din idiosynkrasi njut av din egna resa det är konsten av zen var du var mig var allt

fred
>>
>>54075516
Bli en bök.
>>
>När man inte tror tråden kan bli sämre
>Då blir den plötsligt bättre
>>54075573
>>54075581
Ni är en inspiration grabbar
>>
>>54075605
>slänga i sig ett helt paket
men du
>>
File: 1452854415833.png (73 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854415833.png
73 KB, 500x500
>>54075573
>dkn ingen imouto
>>
>>54075573
Den här bättre ju längre den blir favä.
>>
>>54075581
hoppas hon duschar innan
fan vad äckligt annars
>>
>>54075707
>>54075714
>>54075752
känner ni inte igen en av /svt/s få pasta?
>>
>>54075733
Räcker att säga att det var ett skämt. Eller bara säga det inför folk som inte är blattar. Det värsta som händer är att någon jävla PK-fitta får urkukning.

t. Sagt brutalt rasistiska saker IRL MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGA gånger utan att åka fast en enda jävla gång.
>>
Animebögar är ju inte helt friska i bollen
>>
File: 1428789541663.png (37 KB, 1048x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428789541663.png
37 KB, 1048x870
>>54075516
>dkn man vet allt det här
>>
>>54075801
Är du hög?
>>
>>54075786
dock ställde ju anon frågan fel om man ser till jagjaget
>>
>>54075786
frågan är väl varför du använder det i fel sammanhang
>få
men du
>>
File: image.gif (391 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
391 KB, 400x400
>>54075814
>han vill inte knulla sin syster
Jävla nbög rostbiff kvinna bög bajskorv
>>
>>54075826
Hur känns det?
>>
Jag är BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖG


fattar ni det .
>>
>>54075875
hehe :D
>>
>>54075913
Som ren njutning.
>>
>>54075916
Jag kan leva med att du inte för dina gener vidare till nästa generation
>>
>>54075955
Varför citerade du mig med det inlägget???
>>
>Gå till en engelsk hemsida
>Hmm vad ska jag göra på denna?
>JAG VET! Jag letar upp andra svenskar


Jävla idioter. Ni är avskum. Ni skämmer ut oss inför hela jävla 4chan med att ha den här tråden uppe 24/7. Snälla STICK till Flashback eller något annat svenskt skit.
>>
File: 1436239307342.png (646 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436239307342.png
646 KB, 1920x1080
>snubblarna skulle "rädda" tråden
Vad menade de med det här?
>>
File: 1439403227003.jpg (543 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439403227003.jpg
543 KB, 800x533
playTBC, ToD eller vänta på Corecraft?
>>
>>54075988
Såg Zeunerts julmust för första gången idag på ica efter att anon skällde ut mig för att inte känna till denna jagjagmust förra året

Köpte nygårda
>>
>>54075988
Proffstips: han är hög
>>
>>54076009
Fast på Flashback blir man bannad för "shitposting"
>>
>>54075875
>>54076072
är du hög?
>>
File: 1443740044458.jpg (101 KB, 421x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443740044458.jpg
101 KB, 421x538
>>54076045
live
>>
http://desustorage.org/int/thread/51675456/#51678749

haha minns ni detta? :PPppPPpPpp
bara gammelbögar fattar lol
>>
>>54074049
Men varför bli du arg på MIG+??
>>
>>54076101
Nej, favä
>>
>>54076060
apotekarnes är skiten favä
>>
>dkn måste gå och handla så man kan laga mat
>>
>>54076072
>>54076101
är du bög?
böghög?

Jag föddes inte i en akademisk familj, hade föräldrar med låg inkomst och vi bodde 4 pers på 70 kvadrat i en förort. Fick till skillnad från majoriteten av mina vänner inte något sommarjobb "hos farsan", åkte aldrig på några långa semesterresor och hade inte några pengar som föräldrarna satt av. Det hindrade mig dock inte från att ha långt mer än dessa 10.000 spänn som många av dagen ungdomar saknar....och detta redan på högstadiet. Så tog jag också alla tillfälliga skitjobb jag hittade på kvällar och helger och tänkte både en och två gånger innan jag satte spätt på pengar. Under gymnasietiden sa jag aldrig nej till något pga tom plånbok och vid det laget hade jag långt över 100.000 pix på sparkontot. Det går om man vill och dessutom är beredd att kavla upp ärmarna(vägrar tro något annat pga egen erfarenhet!)....men man måste ibland prioritera. Dagens ungdomar vill gärna ha det roliga som kommer med pengar på fickan men verkar skrämmande omedvetna om att det kräver en insats från deras sida....
>>
>>54076161
hur är du så säker?
>>
>>54075801
Sluta copy pasta.
>>
>>54076237
haha jag såg den. gissade att det var nån sverigepolarna
Var det du som skrev det där om Persiska kvinnor också?
>>
File: ozelot3.jpg (219 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozelot3.jpg
219 KB, 750x1000
>>54076198
>>
>>54076264
>Var det du som skrev det där om Persiska kvinnor också?
Har inte skrivit någon av dom.
>>
File: 543634.jpg (132 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
543634.jpg
132 KB, 1920x1200
Have you ever seen a polar fox, Swedes?
>>
File: feels.jpg (3 KB, 119x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels.jpg
3 KB, 119x125
>>54076342
>dkn inget kattdjur som husdjur alt. fv
>dkn sparade en jävla tumnagel

>>54076364
Kanske är han delvis afroamerikan?
>>
File: räf.png (984 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
räf.png
984 KB, 1000x1000
>>54076369
räf!!!!
>>
PING ANON SOM SPARADE NARCISSUS RUMPA
>>
>dkn infekterad tå pga nageltrång
>>
File: 1423667336181.png (23 KB, 341x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423667336181.png
23 KB, 341x717
>>54076441
räf
/\__/\
\^\/^/
>>
>>54076441
That's a nice räf desu.
>>
>>54076441
>dkn ingen stormräf pv att sätta upp klistermärken med
>>
>>54076454
bara kötta av den så slipper du smärtan
>>
>>54076479
räf!!
>>
>>54076454
Att slå på en film, inte kolla på den, och knula. Kräv på du, jag har inget behov av att tillfredställa dig. Nu vet du iallafall, så när du hamnar i denna situation så gör du inte samma misstag som jag.

>>54076479
Någon som har resten av bildserien?

>>54076531
Dags att stadga dig, verkar det som din kropp försöker säga till dig
>>
REKOMMENDERA EN ROLIG FILM BRUSHOR. VILL SE EN ROLIG FILM.
>>
File: ISS_crew_ISS_2009.jpg (2 MB, 4217x2469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ISS_crew_ISS_2009.jpg
2 MB, 4217x2469
inte jordcuck men vad är den här grejen ens bra för? vilka experiment är inte redan gjorda?

känns som när man läser om det är det alltid något tråkit biologiexperiment ingen bryr sig om.
>>
File: 1433246063711.png (32 KB, 341x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433246063711.png
32 KB, 341x717
>>54076553
räf *¬*

>>54076574
räfland
>>
>>54076574
>Någon som har resten av bildserien?

neger det finns typ 60 bilder ute
>>
File: image.jpg (122 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
122 KB, 640x960
V-vågar man öppna?
>>
>>54076639
vilken film av Adam Sandler som helst x---DD
>>
>>54076639
The Greatest Story Never Told
>>
File: pälsigt.png (32 KB, 328x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pälsigt.png
32 KB, 328x699
>>54076647
räf och drag
>>
File: image.jpg (62 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
62 KB, 640x960
>>54076665
Haha
>Svenska kvinnor
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
Är tråden bättre så här? Har vi räddat den nu?
>>
File: 1451865877383.png (30 KB, 336x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451865877383.png
30 KB, 336x717
>>54076709
jag

>>54076792
ja
brevar räfar
>>
File: image.jpg (237 KB, 980x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
237 KB, 980x693
>KORONA PLIIIIISSSSSS
>KORONA PLIIIIISSSS
>>
>>54076774
>dkn varje tjej man får ligga med är en vinst och man vet inte om man kommer få ligga igen någon gång
Den värsta känslan som finns.
>>
File: 1373494743969.jpg (42 KB, 780x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373494743969.jpg
42 KB, 780x545
>städa pojkrummet för första gången på kanske 3 månader
>hittade en godisbit bland allt damm
>blåste lite på den och sedan käka jag upp den

vem /neet/ här?
>>
>>54076843
jag

>>54076792
man1 tråd1 har alltid varit f1 skit
>>
File: 1393282222760.jpg (29 KB, 275x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393282222760.jpg
29 KB, 275x268
>>54076774
>18 legat med 20
>>
le socialist utopia faec
>>
>>54076880
Du är groteskt vidrig och jag hatar dig
>>
>>54076953
när jag var 16 så hade min 16 åriga tjejkompis legat med 25 (tjugofem) stycken
>>
File: image.jpg (86 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
86 KB, 640x960
>>54076774
>vet flera som tycker det är vanligt
Reeeeee!!
>>
File: image.png (1 MB, 705x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 705x1000
>>54076953
>dkn >>54072873 har rätt
HELL FUCKING SEGER
>>
File: jævla.jpg (276 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jævla.jpg
276 KB, 616x596
>>54076864
>>
>>54075418
I have tried that with bier, it wasn't that bad I didn't get sick but I felt my mind changing pretty fast
>>
File: Disgustiny.jpg (76 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Disgustiny.jpg
76 KB, 450x450
>>54076774
>Svenska kvinnor
>>
File: terrified dragon.gif (130 KB, 425x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terrified dragon.gif
130 KB, 425x417
>uppsats till tisdag
>200 ord om min favoritfilm

bara
>>
File: image.jpg (53 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 640x960
>>54077046
ROSTBIFF!!! ROOOOOOSTBIIIIFFF!!!
>>
>>54076639
Kollar på rat race just nu
>>
>>54075071
Det är det som är så skönt. Blir man lämnad ifred bara man skiter i de grejera. Det praktiska är att det är de grejera som råkar vara jobbigt att fixa till också.
>>
File: 1446656895290.jpg (117 KB, 580x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446656895290.jpg
117 KB, 580x376
>>54076665
>>54076774
>>54077046
>>54077137
Han var en profet.
>>
>>54077137
>40 (FYRTIO) Stycken
>>
File: 1448742986463.png (237 KB, 1634x1058) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448742986463.png
237 KB, 1634x1058
Tänk på att sperman från alla män som har knullat henne finns kvar i hennes kropp för alltid.

>vita kvinnor
>någonsin
>>
File: 1390238762750.jpg (29 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390238762750.jpg
29 KB, 500x375
>>54077137
>34
>18 år
>>
File: image.jpg (72 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 640x960
>>54077137
>hur orkar ni en räkna?
Jag vill av denna åktur
>>
>>54076864
Skulle gått in på systemet o köpt en Corona o stuckit te na.
>>
File: 1452806256955.png (199 KB, 1360x994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452806256955.png
199 KB, 1360x994
>>54077243
>>
File: 1433508832181.png (585 KB, 960x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433508832181.png
585 KB, 960x957
>>54077137
>dette bildet
>>
File: 1432103187161-0.jpg (2 MB, 3000x1987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432103187161-0.jpg
2 MB, 3000x1987
>>54077243
>haha skitsamma xDDD
vad är fel på sverige
>>
>>54077137
Hvad betyder tallene?
>>
File: 1443563480516.jpg (42 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443563480516.jpg
42 KB, 700x700
>dkn fikakompis
Tror h-han kommer banga men ändå
>>
File: 1444394677370.jpg (110 KB, 520x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444394677370.jpg
110 KB, 520x588
>>54077309
Det är precis likadant i Finland. Tack 68-vänstern.

>>54077313
haha aa
>>
>>54077313
TRETTIO
FYRA
>>
Påminnelse om att alla relevanta svenskar kommer från nordvästra Stockholm & Lidingö.
>>
>>54077336
Nej...
>>
File: hah.jpg (207 KB, 990x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hah.jpg
207 KB, 990x747
>>54077313
>Han vitknektar rostbiffar på internet

Du är en sann gentleman, Anon
>>
File: image.jpg (64 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
64 KB, 640x960
>>54077243
>jag slutade räkna efter 12 palla bry sig liksom :)
> :)

>eller hur det är kul med sex ju :D
> :D
Nej det blir öken fröken helt enkelt. Finns inget hopp här längre det är över
>>
>>54077125
lol fyfan va jobbigt
hur gick det på penisinspektionen förra veckan?
>>
>>54077313
>projektionscucken
>>
>>54077283
>låt mig repetera exakt samma sak i 8 olika stycken

tecken på en mentalt störd person precis där
>>
File: image.jpg (2 MB, 1598x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 1598x1600
>>54077358
>Tack 68-vänstern
DIDNDU NO NUFFIN
DEM BE GOOD BOYS
>>
>>54077313
tycker snarare att det är skumt att folk inte har relationer istället för att ligga runt
>>
>>54077322
Det är rätt många siffror, vilka syftar du på?
>>
>>54077358
Jo, det är väl det.

t. känner fet tjej som har legat med typ 130 grabbar
>>
>>54077336
jag deltar
>>
>>54077313
>oskulder
Det är skillnad på män å kvinnor din vitknekt.
Någonsin hört talas om nyckeln å låset?
>>
>>54077449
>t. äcklig rostbiff
Han hade helt rätt. Ni är fan inte mänskliga.
>>
>>54077401
Jvdk
>faktiskt vilja ha vita spermahinkar
>>
File: 1446291219890.jpg (69 KB, 325x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446291219890.jpg
69 KB, 325x375
>dkn feber och mölar bild relaterad
helt okej ändå
>>
File: 41350f7.png (105 KB, 624x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41350f7.png
105 KB, 624x528
>>54077313
>dkn folk strular med varandra bara för att skryta om det.
h-haha ;___;
>>
>>54077358
>>54077363
>>54077389
>>54077419
>>54077479
>>54077500
bokstavligen bara oskulder klagar på sånt här lol
>muh ariska princessa ska vänta tills bröllopsnatten med älskog!!
men kom igen det är faktiskt det nuvarande året
>>
>>54077528
Havreflarn er mönsj.
>>
File: 1453629565854.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453629565854.jpg
18 KB, 258x245
>>54076665
>>54076774
>>54077046
>>54077137
>>54077243
>>54077401
>stormbögarna vill rädda det här folket
>>
>>54077493
Siger billedet:
en 18 har haft sex med 34/35?
en 20 årig har haft sex med 34?
en 24 årig har haft sex med 40?
>>
>>54077552
Du skaffar en FV och får reda på att hon legat med över 100+ personer, vad gör du?
>>
>>54077401
Hur många av de "tjejerna" är inte Pelle och Kalle 14 bast, som bara vill jäklas med folk liksom.
>>
>>54077383
>>54077499
H-hur många ska komma på fikat? Trodde det var en ;__;
>>
>>54077606
Ja.
>>
>>54077621
Jag är datateknik snubben, så jag är där kl 1300.
>>
>>54077552
t. hanrej
>>
>>54077621
hehe ni är bara två men jag kommer vara i närheten vet jag
>>
>>54077606
Precis. 34 olika sexpartners vid 18 års ålder etc.
>>
File: 1453391008484.png (366 KB, 500x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391008484.png
366 KB, 500x594
>>54077615
Blir du desperat nu, rostbiff? Inser du att ingen svensk man kommer vilja ha dig? Inte ens patetiska betapojkar kommer vilja försörja din sönderknullade sladderfitta när du blir för gammal för att knulla runt.
>>
File: 1452900491388.jpg (112 KB, 675x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900491388.jpg
112 KB, 675x949
>>54077654
Var då? D-huset antar jag eller?
>>
File: 1450186468083.gif (3 MB, 286x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450186468083.gif
3 MB, 286x258
>>54077649
Tager de penge for det eller hvad? Eller spreder de bare benene for enhver pik der går forbi? For helvede.
>>
>>54077716
mm, du kommer märka. Röd mössa.
>>
>>54077723
Tro mig, det är likadant i hela västvärlden.
>>
>>54077679
Det er jo sygt.
>>
>>54077723
Hur många gånger har brudarna i danmark haft pik i sig?
>>
>>54077528
>köpa havreflarn
Vafalls, det är ju skitlätt att röra ihop själv.
>>
>>54077686
Nej jag är kille och vet precis vilka bus som 14-15 åriga killar kan tycka är riktigt skoj. "Vi går in på chatten å låtsas va brudar, HAHA!".
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: vif.jpg (96 KB, 840x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vif.jpg
96 KB, 840x700
>>54077716
Vif anon >>54077740
>>
>>54077552
Så du tycker det inte är konstigt när en 18 åring kommer ut och säger att hon strulat runt med 20+ pers? Jag tycker det låter lite metalt stört då jag själv är 21 och jag har bara varit i 2 relationer.
>>
>>54077723
>Eller spreder de bare benene for enhver pik der går forbi?
Kanske.
>>
>>54077794
om man inte är dålig på att baka kanske
>>
>>54077808
Varför?
>>
File: image.jpg (95 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
95 KB, 640x960
>>54077401
>jävla rötägg

>k-killar gör ju så!
>>
File: 1443825438124.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443825438124.png
296 KB, 521x493
>>54077808
sluta sno mina bilder anon
>>
File: k.png (557 KB, 772x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.png
557 KB, 772x1024
>>54077832
Har du inte hört talas om d-husvåldtäktsmannen? Det ryktas att han har på sig röd mössa och lurar sina offer på nätet
>>
File: 1447452964278.jpg (184 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452964278.jpg
184 KB, 640x960
>>54077844
tack feminism
>>
>>54077757
>Tro mig, det är likadant i hela västvärlden.
Ryster mit hoved favä

>>54077782
Aner det ikke, men hold nu op ~30 ved 18 år? Hun må jo have de storste far problemer.
>>
>>54077552
>haha om jag blir tillsammans med denna flicka som legat med halva stan så kommer hon säkert vara trogen

horor kommer att hora sig, du är säkert den typen av person som går med på ett öppet förhållande
>>
>>54077903
Oy vey
>>
>>54077795
>"Vi går in på chatten å låtsas va brudar, HAHA!".
>sa ingen Sebbe 15 år någonsin
>>
>>54077824
>Jag tycker det låter lite metalt stört då jag själv är 21 och jag har bara varit i 2 relationer.
Men anon, då det är du som är mentalt störd, iallafall socialt.
För normalbögar så är detta vardag, om du vill ha en fv som inte är skitful får du helt enkelt nöja dig med detta. Möt verkligheten, den är hemsk.
t. har tjejkompisar som berättat sina sexhistorier på fyllan
>>
>>54077902
Vill du verkligen att jag skall göra det?
>>
>>54077983

>>54077983
>>
NY TRÅD

>>54077992


>>54077992


>>54077992
>>
>>54077930
>Hun må jo have de storste far problemer.
Kan vara så. Kan även vara att media och liknande hetsar tjejer att ligga runt bcuz "muh jämställdhet".
>>
>>54077824
Ja. Det är antagligen bara ett gäng 14åriga killar som sitter och larvar sig och låtsas va tjejer på chatten.
>>
>>54077826
Du klarade av att skriva det där brevet.

Värm ugnjäveln till 175 grader.
Smält 100g smör. SMÖR och inget jävla fejkfett.
Rör ner 3dl havregryn i smöret.
Vispa ett ägg med 1,5dl socker, går du på gym eller hänger på /fit/ kommer det att göra skitont eftersom du blivit en hanrej.
Blanda en matsked vetemjöl och en tesked bakpulver.
Rör ihop allt snyggt och jämt, klicka sedan ut på en bakplåt.

In i ugnen 6-8 minuter.
>>
När du får bollar, du får lite punghår och upptäcer att du inte en flaming faggot (som du förmodligen är) ... du börjar du gå på jakt efter en kvinna som du kanske vill para sig med.

Om du har ett helt okej utseende och har en måttlig mängd kvickhet och charm ... så kommer du att få ligga mer regelbundet.

Efter ett tag lär du dig något.

Alla dessa 8-10 / 10 slynor... Is just a fucking mess.

De kan inte göra ett skit, för att de behöver inte.

betapojkar kommer köa runt kvarteret för att göra saker för dem så att de ska få deras kuk våt.

De kan inte laga mat, fungerar inte helt i skallan, har fan ingen personlighet ... i grund och botten de allra flesta av dem är inte värda någonting annat än att vara en
>cumdumpster

och eran typiska "aryan stud" har skaffat en svart flickvän och wifea upp henne ... något som du din autistiska undermänniska neet själv aldrig kommer att behöva oroa sig utanför för att försöka avkoda mysterier normalt liv på en alt-rätt politik forum ursprungligen för anime diskussion och allmän deviancy. "
Thread replies: 342
Thread images: 150
Thread DB ID: 471513[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.