[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 81
Edycja mocno polityczna
>>
Hilo latino
>>
>>54070642
jak mocno?
>>
File: fülles.jpg (40 KB, 649x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fülles.jpg
40 KB, 649x638
>tfw the family of my Polish gf wants to meet me in dinner.
I am nervous as fuck. How to behave? I can't think of anything other than memorizing some polite words and sentences in Polish.
>>
File: 1450738605409.gif (4 MB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450738605409.gif
4 MB, 350x350
>>54070708
tak mocno
>>
>>54070692
z muzyczką lepsza
>>
>>54070743
dont outdrink the host, tis rude
>>
File: korea2.jpg (342 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korea2.jpg
342 KB, 960x1280
>studniówka słynnego tripfaga koriaba była rok temu
>>
>>54070754
Ashlyn Rae
>>
>>54070743
dont get into politic talking.
>>
File: 1453316953816.jpg (87 KB, 750x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453316953816.jpg
87 KB, 750x562
>>54070743
tell them you support prezes kaczynski
>>
>>54070999
ładne cyfereczki
>>
>>54070743

gtfo
>>
>>54070856
Well, that's obvious. I wouldn't drink at all if they don't insist.

>>54070999
Acting too apolitical also might seem as a bad trait. Wouldn't it be better to act according to their political choice?
>>
>>54071084
szkoda ze nie zapostowalem high testu z tym.
>>
>>54070743
Just make sure they don't mistake you for a muslim refugee and end up killing you on the spot.
>>
File: 1441717684854.jpg (30 KB, 301x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441717684854.jpg
30 KB, 301x349
WYPIERDALAĆ NA /pol/
TYLKO ANIME
>>
File: 1450724967604.jpg (267 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450724967604.jpg
267 KB, 600x900
cycki na szczupłych > dupy na grubasach
>>
>>54070743
they probably dont even know english, whole thing will be awkward as fuck. Just smile.
>>
File: 1448243969825.png (1 MB, 841x1279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448243969825.png
1 MB, 841x1279
tylko

R I V E N
I
V
E
N
>>
File: matt bellamy.jpg (31 KB, 500x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
matt bellamy.jpg
31 KB, 500x634
>>54071124
I am Turkish, I hope they won't assume that and beat me as I enter the house.
>>
>>54071205
do you look like raghead ?
>>
>>54070863
*studniówka jakiegoś polskiego randoma z /int/
>>
>>54071169
ból dupy widzę
>>
>>54071260
twoja*
>>
>>54071245
No, I look like a typical East Europeaner.
>>
File: 1450440556309.jpg (23 KB, 301x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450440556309.jpg
23 KB, 301x302
>>54071205
>I am Turkish
>>
>>54071205
a turk is our most famous /polska/ tripfag
>>
>>54071205
Kebabs and their art would be an appropriate subject for discussion then, they're quite popular in Poland from what I'm hearing.
>>
>>54071332
are you muslim ?
>>
>>54071205
>I am Turkish
turczyn, czemu nagle nawijasz po niemiecku
>>
>>54071321
no bo ja mieszkam w krk
>>
>>54071332

Well if you are muslims don't admit it and you gonna be fine. Though Poles don't like to see polish women mixing with foreigners so male members of her family may be quite rude to you.
>>
kurwa nie zauważyłem zmiany freda

takie trójki zmarnowałem w starym ;_;
>>54071444
>>
>>54071503
może jeszcze korzystasz z maca
>>
>>54071503
no i stad taki bol dupy
sam sie przyznales
>>
File: 1453224594401.png (163 KB, 319x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453224594401.png
163 KB, 319x349
>>54071508
>>54071432
>>
>>54071554
to była ironia pojebie
>>
File: serious feys.jpg (106 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serious feys.jpg
106 KB, 500x375
>>54071443
>>54071508
I am not a muzzie. And she also doesn't have a religion. But her family schooled her in a Catholic School and by taking her to church every week etc. How do Poles think about fedorafags?
>>
>>54071606
nie sadzilem ze ktos kto ma taki autystyczny wyglad jest do tego zdolny
>>
File: this is your end.gif (674 KB, 240x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
this is your end.gif
674 KB, 240x200
>>54071632
>How do Poles think about fedorafags?
communists, worse than any religion, should be hanged on streets
better tell them you're muslim
>>
>>54071632
>fedorafags
cancer, only agnosticism
>>
File: heppi ded.png (52 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heppi ded.png
52 KB, 250x250
>>54071698
>>54071719
Maybe I should tell that my family is Christian but I am not practising.
>>
>>54071632
>they're taking her to church every week
it would be for the best to leave your fedora home
>>
>>54071766
mb dont even talk about religion until they ask and just tell them you are not muslim.
>>
File: 1445237379405.jpg (371 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445237379405.jpg
371 KB, 960x1280
>to uczucie gdy anony nie wierzą że nie jestem brzydki
>>
>>54071766
if you really have to talk about religion do it
>>
File: arturek.jpg (346 KB, 1099x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arturek.jpg
346 KB, 1099x785
>>54071847
krk mówisz

dawaj na solo chuju napierdolę ci
>>
File: 1453462859811.jpg (76 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453462859811.jpg
76 KB, 500x667
>>54071766
post pic of your skin color
also some proof that youre not polish
(like ID or passport)
>>
>>54071898
Arci cho na bro, a nie zajmuj się koriabami
>>
File: arti.jpg (69 KB, 531x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arti.jpg
69 KB, 531x931
>>54072101
honor mi nakazuje frajera najebać
>>
>>54071898
>>54072124
co to za słynny anon?
przegapiłem ten okres /polski/ a widzę że jest on często postowany
>>
>>54072267
arturek, wyszedl raz na trzepak o 17 i pomimo nawolywan mamy do dzis nie wrocil
>>
ehhh
>>
File: proof with regards.jpg (506 KB, 1840x2856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
proof with regards.jpg
506 KB, 1840x2856
>>54072061
Allright, here is a proof. Since I got many replies, I can do this much.

And it's not like shitskins get any girls, other than clubwhores or no brainers. I don't understand what all the fuzz in /pol/ and /int/ is about...
>>
>>54072642
whiter than me desu
>>
>>54072642
you are white enough so youll do fine.
polish people really like asking how you like the country or when foreigners compliment it so play accordingly.
>>
>>54072642
whats ur opinion on koksal baba
>>
>>54072746
He is a 41 years old man with a disease, just like a retarded kid. He seems happy and people around him. Funny to watch when he attacks the people around to be honest.

>>54072659
Are you the Genghis Khan of that prom night?

>>54072712
I am actually quite good in handling that kind of situations. But I lack some knowledge about how to greet, what present should I take to the meeting and such...
>>
>>/pol/61911767

o-ok
>>
>>54072955
nah i just spent a big part of my youth at grandpa's potato fields

the tan never quite went away, even when i eventually embraced the neet life
>>
>>54072978

>>>/pol/61911767
>>
Co tam mireczki?
>>
>>54073029

top heh
>>
>>54073029
>le fioletowe drzewo człowiek w /polsce/
końcoczasy
>>
Jaka gra podobna do UnReal World?
>>
>>54071632
I will fucking kill you on the spot, you dirty diaperhead sandnigger turk fucktard. Leave this country tonight
>>
>turek w tej nitce
https://www.youtube.com/watch?v=xVdn9GhwJgk
>>
>>54073534
tylko nie potnij się tymi krawędziami
>>
>>54072955
hey man,about koksal baba. Why is attacking everyone around? it looks like they bait him all the time and he gets angry. I know that his voice sounds funny, but can you tell us that is he speaking nonsense stuff?
>>
>>54073534
CRAAAAAAAAAWLING IN MY SKIIIIIN
THESE WOOOOOOUNDS THEY WILL NOT HEAAAAAAAL
>>
>>54073810
Mom's gonna go bananas
>>
File: 1436381242813.jpg (96 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436381242813.jpg
96 KB, 640x640
K P O P
P
O
P
>>
>>54073029
nwet mie nie wkurwiaj
jerbany mod
jedyny dobry fred na polu
i skasowali
teraz musimy tu siedziec z wykopkami
>>
>>54073904
KURWAAAA UMRZYJ. AZJA NIE DLA CIEBIE
>>
jak dubsy to mam wyjebane i zapuszczam szyjobrodę
>>
>>54073029
Mówiłem?

W generałach na /int/ jest przynajmniej FREEDOM zarówno w kwestii języka jak i tematyki.
>>
>>54073534
>t. fat 17 year old
>>
>>54073699
It is impossible to understand things he says. He sounds like a retard kid, literally. He has some medical condition, I don't know the name of it.
>>
>>54073904
CPOP
P
O
P
https://www.youtube.com/watch?v=mxzgwJ8tSE0
>>
>>54074218
interesting, I thought that he behaves like retard because everyone tries to get him angry
>>
tylko
RPOP
https://www.youtube.com/watch?v=QY8trLkHMc8
>>
File: skinhead.jpg (89 KB, 667x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skinhead.jpg
89 KB, 667x758
>>54073557
Your mother is ciapaty.

>>54073534
Pic is related.
>>
>>54074514
>kolekcja paczek szlugow

kek
>>
>>54074514
>kielce
>>
>>54074514
>na tapczanie z buciorami
Mam nadzieję, że mu matka mokrą szmatą przyłożyła
>>
>>54074351
tera bede miec koszmary
>>
beka z korabsa, jara sie azją, a koreanczyków na oczy nie widzial. Oj jak oni gardza takimi jak on
>>
>>54075526
bo wie ze koreanczycy by go obsrali i jego marzenia by runely a wiec woli fantazjowac
>>
>148-częściowa aktualizacja dla Windowsa XP
Ktoś wie o co chodzi?
>>
>>54075797
wzywają pozostałych 148 użytkowników xp z imienia i nazwiska do aktualizacji na normalny system
>>
>>54075950
to
>>
>>54075790
z niskim mostkiem nosowym wyglada jak mieszaniec
mogliby go przyjac jak swojego, nigdy nie wiesz
oni raczej gardza mieszanymi dziewczynami jak somi
>>
>>54075950
dlaczego ludzie na xp po prostu sie nie przesiada na linucha?

jak siedza na xp to rozumiem nie zalezy im na najnowszych wersjach zamknietego oprogramowania, to rownie dobrze mozna juz na gnu siedziec, chociaz troche bezpieczniej i nowoczesniej

no chyba zes pania grazynka w zusie gdzie pracuje sie na oprogramowaniu ktore nie bylo uaktualniane od 10 lat ale chyba nawet takich przypadkow juz nie ma
>>
>>54076745
jedyne xp jakie widzialem stoja w barach pod nasypem i sluza do puszczania muzyki z winampa

sadze ze uzytkownicy nie przejda na wolne oprogramowanie bo oni i tak nic nie robia na tych komputerach
>>
>>54076745
>zamknietego oprogramowania
Weź napisz to w oryginalnej, angielskiej formie bo nie opłaca się takich słów tłumaczyć, aż mi oczy zwymiotowały.
>>
>>54077032
mi tam wsio rybka żbsz, tłumaczę sobie z angielskiego na polski i na odwrot tak w locie ze juz czasem w glowie zdania po polsku ukladam z angielska skladnia. nie mowiac juz o tym ze zdarza mi sie angielskie przyslowia wplatac w polska mowe. np. chce powiedziec upiec dwie pieczenie na jednym ogniu a mowie ubic dwa ptaki jednym kamieniem. choroba siedzenia na forach anglojezycznych od ~10 roku zycia

ale fakt, lingo komputerowe zle wyglada po polsku. kiedys pisalem papier naukowy i uzylem tam m.in. "open-source", profesur co tym zarzadzal byl strasznie ciety na polszczyzne i kazal mi poprawic, wiec dalem "wolnoźródłowy" jak by chujowo to nie brzmialo
>>
ko chece igraći za mną v dotą?:DDD
>>
File: 1428770844464.jpg (58 KB, 624x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428770844464.jpg
58 KB, 624x411
Co sądzicie o krajach bałkańskich?
>>
File: 1444048215618.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215618.png
325 KB, 382x417
https://www.youtube.com/watch?v=MwCdKv06PIk

Co autorka miała na myśli?
>>
File: 1453169271711.jpg (44 KB, 470x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453169271711.jpg
44 KB, 470x622
>>54078040
Nie wiem

Przez chwilę myślałem że ma na myśli ideę rządu, a nie konkretnie ten PiS, że nie powinien być ogólnie polski, a demokratyczny. Ale wtedy nie pasuje, że jeszcze powinien być patriotyczny.

???
>>
>>54078040
że jest lemingiem
>>
>>54078367
boże jaki ten mem o lemingach jest już nudny
>>
File: 1440547506198.jpg (130 KB, 694x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440547506198.jpg
130 KB, 694x544
>>54078040
nie może być tak, że się goje w Polsce rządzą jakby byli u siebie, goje muszą się nam podporządkować i zaakceptować naszą przewodnią rolę

taka jest moja interpretacja utworu
>>
>>54078040
źle zrozumiała pytanie

myślała że koleś zapytał się "jaki powinien być rząd?"
>>
>>54078409
nie zesraj się tam
>>
>>54078409
also jak chcecie zobaczyć, jak się trolluje na wikipedii to polecam

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leming_(osoba)

>Po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2005 roku, pojawili się młodzi ludzie, którzy chętnie identyfikowali się jako wykształciuchy oraz nie akceptowały rządów Prawa i Sprawiedliwości[3]. Później tych ludzi nazywano w internecie lemingami[3].
>Niektórzy dziennikarze związani z centrum (jak np. Tomasz Lis[4], Paweł Wroński[5]) określają lemingami osoby pracowite i wykształcone, które głosują za Platformą Obywatelską, traktując tę partię jako mniejsze zło[4].
już widzę jak jakiś prawak z diabelskim uśmiechem napisał i oźródłował ten artykuł
>>
>>54078442
>rzad nie jest polski
>a jaki jest?
>patriotyczny, tragiczny

rzeczywiscie kurwa zle zrozumiala
>>
a co autor miał tutaj na myśli?
>>
>>54078563
prawak by nie napisal ze gazeta czy tvn sa centrowe
>>
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82ciuch

też dobre
>>
File: 1238978985432.jpg (71 KB, 500x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1238978985432.jpg
71 KB, 500x680
>>54078689
que
>>
>>54078689
że się nie wstydzi bycia zdrajcą
>>
>>54078766
>znaczenie pierwotne
a ja myslalem ze to raptem 10 letni mem
>>
>>54078563
>https://pl.wikipedia.org/wiki/Leming_(osoba)
USUŃ TO
>>
>>54078689
W końcu powiedział prawdę.
>>
>>54078689
straszna choroba, gość szuka pomocy, a wy się śmiejecie.
>>
File: 1451944858207.png (125 KB, 500x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451944858207.png
125 KB, 500x260
>tug nie mam babci i nie mogę jej odebrać dowodu osobistego
>>
stare ale nadal kisne
https://www.youtube.com/watch?v=sE-sCEvJ4eQ
>>
File: Andrzej-Duda1.jpg (136 KB, 620x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Andrzej-Duda1.jpg
136 KB, 620x346
KOMUNIKAT DO ANONA BIEDAKA OD TUŃCZYKA SAŁATKOWEGO

w biedrze rzucili tuńczyk w kawałkach za 3,95

t. Kancelaria Prezydenta RP
>>
>>54079732
nie aż tak stare. oryginału i tak nie przebije
>>
File: 1451848680243.jpg (47 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451848680243.jpg
47 KB, 640x427
witam zuchy
>>
>>54080184
witamy
>>
File: 1440277752694.png (104 KB, 358x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440277752694.png
104 KB, 358x242
>Minister rozwoju Gerd Mueller powiedział w wywiadzie dla "Bilda", że największa fala migracyjna dopiero nadejdzie; opowiedział się za nowym Planem Marshalla dla Syrii i Iraku, który powinny sfinansować kraje odmawiające przyjęcia uchodźców.
>Minister opowiedział się za utworzeniem europejskiego funduszu odbudowy Syrii i Iraku, który powinien dysponować kwotą 10 mld euro. - Europa musi zdobyć się na wyasygnowanie tej sumy. Wpłacić powinny przede wszystkim te kraje, które nie przyjmują uchodźców - wyjaśnił.
>Zdaniem Muellera do Europy dotarło dotychczas zaledwie 10 proc. uciekinierów z Syrii i Iraku. - Od 8 do 10 mln ludzi jest jeszcze w drodze - podkreślił.

będzie wojna na wiosnę anony
>>
>>54080184
rusofilom wstęp wzbroniony
>>
>>54080382
będzie, tylko czy nas będzie dotyczyć?
>>
>>54080382
>nowym Planem Marshalla dla Syrii i Iraku, który powinny sfinansować kraje odmawiające przyjęcia uchodźców.
co

z jakiej paki
>>
>>54080412
a on nie jest jankesem?
>>
>>54080382
>Ameryka zjebała araboland
>Jewropa płaci
Czy to ten słynny Kontynent Cuck?
>>
>>54080494
a no z takiej, że jestesmy w unii
>>
>>54080563
no wlasnie, a irak i syria nie sa
>>
>>54080494
muh prawa czlowieka
musimy byc lepsi niz np ta zla China lub Japonia!
>>
>>54080604
i dlatego musimy płacić za to.
ot, taka logika
>>
>>54080678
już bym wolał wysyłać pieniądze bulbom z bialorusi albo nawet chocholom żbsz
>>
>>54080742
nie, dlatego, że są zbyt biali. musieliby się wpierw usmarować wynglem
>>
>>54080770
ale bulby to chociaz troche europa, UE nie wolaloby ograniczyc wplywow rosji na wschodzie?

przeciez pompowanie hajsu w bliski wschod to glupota
>>
>>54080770
Beatka coś mówiła do Europy o pomaganiu slunzokom ostatnio
>>
>>54080867
oczywiscie, że głupota. powiem szczerze, że sam nie wiem, dlaczego to robią. ciężko jest rozkminić co siedzi im w głowach.

>>54080958
cos tam ładnie powiedziała. generalnie to ja chcę żeby wreszcie zapanował spokój, bo człowiek ciągle w nerwicy żyje.
>>
>>54080867
im dłużej na to patrzę to albo w Unii rządzą debile, albo faktycznie w jakimś stopniu działa ten "white genocide"/"kruszenie państw narodowych"
>>
Przypominajka że pomoc EU w ramach jakiegokolwiek kryzysu to gówno bańka.

>krach ekonomiczny w grecji/hiszpanii? tak tak, cos z tym zrobimy
>ukraina chcialaby do europy? ludzie wyszli na ulice? rosja wjezdza do nich z wojskiem? ojej, zaniepokoilismy sie waszymi problemami. dajcie i chwile i cos zaradzimy
>>
>>54081187
grecja jest najlepszym dowodem, jaką fikcją są wartosci unijne
>>
a to nie jest tak, że chcą pakować hajs w bliski wschód, żeby ahmedy stamtąd nie wyjeżdżały?
>>
>>54081251
no to cos im to nie wyszło
>>
gdyby to wszystko było wymyślnym spiskiem mającym na celu legitymizację ponownej kolonizacji afryki

eh anony
>>
>>54081251
Znając śmieszków pokroju Sorosa te 10 miliardów pójdzie na pontony i instrukcje szybkiego ruchania po niemiecku.
>>
>>54081373
jak dla mnie to sa kolejne po pakowaniu hajsu w centralna afryke wymysly liberalow bez kochajacych rodzin, a potrzebujacych wykorzystania pokladow skazonej empatii, kompletnie nie rozumiejacych realiow zycia na innych kontynentach i wierzacych ze "madre zarzadzanie gotowka" wszystko rozwiaze
>>
>>
>>54081552
empatia, empatią, ale Słoneczny Patrol nauczył mnie, że ratownik musi najpierw ratować siebie
>>
>>54081895
>seksistowski program telewizyjny z rasistowstkiej ameryki
>>
File: g5.jpg (17 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g5.jpg
17 KB, 300x450
>>54081991
tak zostałem wychowany
>>
File: 1349708728599.jpg (46 KB, 649x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349708728599.jpg
46 KB, 649x650
>>54081807
>comment_
>>
File: 1382043310559.jpg (1 MB, 1980x1357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382043310559.jpg
1 MB, 1980x1357
>>54081807
też tak uważam.
>>
~Część I~
>>54077968
No, region ten jest mi bardzo dobrze znany i -dosłownie- bliski, więc mogę się chyba na ten temat wypowiedzieć.
To absolutnie kraje gorszego sortu, oprócz Grecji, której mieszkańcy może i mają trochę pojebaną mentalność z powodu nowszej historii politycznej (mam na myśli powiedzmy okres od 1824 do dziś), ale przynajmniej kraj ma prawdziwą i istotną historię.
Od czego tu zacząć:
>Serbia, Chorwacja i Bośnia
Jeden wielki multikulturowy (na pozorach Ameryki, czy Anglii) kraj, którym na początku latach 90ych zaczęli rządzić gangsterzy, a resztę historii wszyscy już znamy. Syf, korupcja, bieda i najgorsze słowiańskie bydło. Serby to jak feministki, tylko że płaczą o NATO i Amerykę, zapominając o własnych dokonanych masakr.
>Czarnogora i Slovenia
Male suki państwa wspomnianego wyżej. "Literally who?" tier, udało im się ogłosić niepodległość w mniej krwawy sposób. Może i bywają sprytni od czasu do czasu, lepiej mieć na nich oko.
>Bulgaria
Dziwny miks Jugosławii i Rosji. Wszystko tam wygląda jak scena z filmu Borat, zwłaszcza daleko od centralnych miast. Ludzie tam jeżdżą aby studiować prestiżowe kierunki jak medycyna, bo jest w chuj łatwiej się dostać niż na greckiej uczelni i wychodzi im dosyć tanio. Bieda nie do pomyślenia, kiedy w greckiej telewizji pada mowa o zmniejszeniu pensji i próbują wystraszyć ludzi, na ekranie lecą teksty takie jak "Wypłaty na poziomie Bułgarii". Tyle powiedziane.
>Pseudopanstwo zwane "Macedonia"
Kraj składający się z Bułgarów, Albańczyków i lunatyków grających w DnD w życiu realnym, udając starożytnych wojowników i bohaterów. Ludzie z północnej Grecji jadą tam Bułgarii aby zatankować samochód, zrobić wszelkie zakupy i załatwić sobie zęby, bo ceny są nie do pokonania.
>>
~Część II~
>>54082967
>Rumunia
Znany kraj Drakuli, wyśmiewane królestwo cyganów, cenione miejsce pochodzenia boskiego hitu "Dalibomba". Nie wiem co się tam dzieje, chyba nikt nie wie. Większość krajów Bałkańskich ma coś ponurego, estetykę wziętą z filmu Hostel, Rumunia to chyba najdziwniejszy przypadek. Większość Rumunów w Grecji kradnie portfele na stacjach. Ja poznałem kiedyś gościa, który przyjechał tu harować. Chłop tak zapierdalał na komputerach, że po prostu był w sensie hakerem, przed czasami rewolucji internetowej. Miał talent, chociaż na pierwszy rzut oka nie było widać. Nie zadzierałbym z Rumunem.
>Turcja
Bałkańska wersja Rosji: trochę wschodnia, Azjatycka- trochę zachodnia, na krawędzi Europy. Mają nawet własnego Putina, Erdogana. W zależności od perspektywy, Turczyni do pewnego punktu są podobni do Greków (ktoś mógłby to powiedzieć na odwrót). Ich przodkowie mieli wielkie imperium, potem zostali zrektowani. Jedyne miejsce w Turcji przypominające chociaż trochę Europę to Konstantynopol, reszta kraju to raczej jedna wielka wieś. Dosyć "meh".
>Albania
Dziwny tryb zwierząt. Każdy z nich jest trochę Włochem, czy przynajmniej go udaje. Taki grecki kawał, "Czym jest Albańczyk bez rąk?"- "Człowiekiem zaufania". W Grecji mieszka ich mnóstwo, nie licząc nawet tych 2 i 3 generacji. Z narodów które przybyły do Grecji podczas dużej fali emigrowania w latach 90ych, byli najbardziej nienawidzeni, lekceważeni i poniżani ze strony Greków, ale dużo z nich założyło rodziny i uczciwie pracowali. W czasie teraźniejszym stołek nienawiści został zajęty przez ludzi z Pakistanu, Afganistanu itp. Albańczycy są bardzo głośni, nawet kiedy rozmawiają spokojnie nie wiadomo czy opierdalają cie bo coś im zrobiłeś, czy opierdalają się sami nożami, czy spokojne piją piwko. Są twardzi, ale zarówno nieprzewidywalni. Każdy wie, ze inne mafie nie chcą współpracować z Albańską.
>>
>>54082967
>lunatyków grających w DnD w życiu realnym, udając starożytnych wojowników i bohaterów
w sensie, że się napierdalają, czy heritage'ują jak pojebani?
>>
>>54083606
W sensie heritage'owym, do bitw jeszcze nie doszło i raczej nigdy nie dojdzie.
>>
>>54083015
greku a o chuj chodzi z cyprem?
>>
dużo fredów o polszy na /int/ widzę
>>
właśnie zadzwoniła do mojej matki ciotka, że ubito prosiaka u sąsiadów i jest do kupienia 120kg jego, to matka od razu kurwa że bierzemy, ciotka mówi że 700zł, to od razu mnie wysłała do sąsiadów żeby pożyczyć pieniędzy, poszedłem a tam ich córka 10/10 otwiera, idę do kuchni i mówię, że matka chce pożyczyć pieniędzy na prosiaka, a ta dziewczyna robiła sobie kawkę w kuchni i jak tak powiedziałem to spojrzała na mnie jak na gówno, nigdy jakoś nie przejmowałem się, że kupujemy świniaki, ale dziś dotarło do mnie że to jest w chuj wieśniackie jednak xD
>>
>>54084426
haha! karaczan!
>>
>>54084524
i co mi kurwo zrobisz xD
>>
>>54084426
>nigdy jakoś nie przejmowałem się, że kupujemy świniaki, ale dziś dotarło do mnie że to jest w chuj wieśniackie jednak xD
nie ma doslownie nic zlego w kupowaniu mięsa w taki sposób
jak masz dużą zamrażarkę to tak jest wydajniej
>>
File: 1436961839648.jpg (62 KB, 517x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436961839648.jpg
62 KB, 517x610
http://karachan.org/b/src/1453655203708355232.webm
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
>>54084928
>sugerowanie ze klikne
>>
>>54084426
Biedny plebs, pieniądze na jedzenie pożycza u sąsiadów. "Jasnie panie przyszedłem tu prosic w imieniu mojej rodziny ze wsi o grosza na swiniaka bo dzieci mi głodują, a jaśnie pan bogaty i dobrotliwy, syna panu dam jako parobka jesli mnie pan poratujesz na tego świniaka"

Smutne.
Przypomniala mi sie polska przed rozbiorami.
>>
File: 1444325275471.png (174 KB, 416x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444325275471.png
174 KB, 416x396
>>54081807
wyk*pki woooooooon
>>
>>54084928
o kurwa
>>
File: DSC_6809 Copy.jpg (706 KB, 1208x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_6809 Copy.jpg
706 KB, 1208x800
Opinie na temat skyline Warszawy?
>>
>>54085288
tańcz kurwo
>>
>>54085288
tańcz
>>
>>54085288
kurwo
>>
>>54085288
tańcz
>>
>>54085288
kurwo
>>
>>54083771
Eh, wszystkich szczegółów nie znam ale dam ci takie podsumowanie.

Cypr był okupywany przez mnóstwo imperiów poprzez kurs historii, ale pozostał jednak związany z Grecja. W mitologii znany jest jako miejsce urodzenia Afrodyty. Greko-Cypryjczycy mają swój dialekt którego grecy mogą częściowo zrozumieć, ale posługują się także naturalnie językiem greckim. Ich związki z Grekami były zawsze mocne, i dużo nacjonalistów z obydwu stron pragnęło przyłączenia Cypru do Grecji (plan nazywany "Enosis" po grecku).

Z drugiej strony na wyspie żyła mała porcja Turko-Cypryjczyków która promowała rozbiór wyspy i stworzenie tureckiego państwa. To było w latach 50ych. Potem zaczęły się ogólne zamieszki pomiędzy tych dwóch stron. W 1974, nacjonaliści z greckiej strony, za pomocą junty która jeszcze panowała w Grecji (7 lat dyktatury) zorganizowali zamach stanu w probie zrealizowania tego planu połączenia z Grecją, Turcja znalazła pretekst, wkroczyła armią na wyspę i zajęła północną część, którą trzyma w sensie do dziś, poprzez państwo nieuznawane.

Wiadomo, że w takich sytuacjach dzieje się dużo zła, ludzie porzucają swoje domy itd. Od tej pory panuje tensja, Greko-Cypryjczycy pragną odebrania tych ziem, ludzie z obu państw (grecka porcja Cypru i Grecja) o tym mówią i starają się coś zrobić ale nic z tego nie wychodzi. Tak pomieszana jest ta sprawa, że w Grecji kiedy nie można się z kimś dogadać, ludzie często mówią coś w stylu "Łatwiej byśmy rozwiązali sprawę Cypru niż to". W sumieniu dużo ludzi (zwłaszcza lewicowców) ta cała sprawa jest wina greckiej junty, i mówią nawet otwarcie że oni sprzedali Cypr.
>>
File: file.png (2 MB, 1453x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
2 MB, 1453x783
>>54085288
to zdjecie zrobione stąd
niech ktoś się tam pokręci może znajdziecie tego przegrywa
>>
File: 1453649386163.jpg (33 KB, 468x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453649386163.jpg
33 KB, 468x299
>>54085544
>>54085288
te cyferki
>>
File: 1452662675579.jpg (135 KB, 600x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452662675579.jpg
135 KB, 600x848
czyżby zdechł?
>>
>>54086564
siedzą na naszym serverze minecrafta
>>
>>54086792
Nie mów im, bo to elitarny server bez wykopków i karaczanów, jeszcze sie tam zlecą.
>>
no to poka
>>
>>54086792
kto gra w minecrafta w 2016 roku?
>>
>>54087316
przez 3 lata studiow znienawidzilem tego gowna żbsz

teraz jak juz jezdze to tylko pendolino
>>
File: 1425478044816.png (26 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425478044816.png
26 KB, 396x400
>>54087316
>>
>>54087459
>150 cebulionów
no chyba nie
>>
File: 1453670010884.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453670010884.jpg
1 MB, 2448x3264
>>54087316
o czyzby zuch nie zauwazyl w telefonie ze sie odbil w oknie? ;^)
>>
>>54087316
wcale tak źle nie wyszedłeś zuchu :^)
>>
File: 1443729044811.png (211 KB, 330x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443729044811.png
211 KB, 330x307
codzienna przypominka że autobusy i tramwaje Solaris należą do P*tru
>>
>>54087610
to jest przyneta
>>
>>54087610
D E L E T
>>
>>54087596
50 jak zamawiasz z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
Jesli duble to kazdy musi zapostowac mema z Petru aby kontynuowac.
>>
>>54085659
Dlaczego wyjechałes do Grecji? Heritedż?
>>
To bez znaczenia
>>
polska to gówno
>>
>>54088148
korab to gówno
>>
dlaczego tak pusto? jest dopiero 23.30
>>
>>54088345
>23
>>
>>54087610
WPADLES ANONIE, MAMY TWOJĄ TWARZ I IP.
>>
File: 1452192684068.jpg (74 KB, 883x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452192684068.jpg
74 KB, 883x600
>>54088383
kajam się, jestem lekko wcięty
w ramach przeprosin masz obrazek
>>
>>54088395
tyle tej twarzy widać że japierdole
>>
>>54088345
bo mała populacja Polaków na /int/
>>
>>54088566
Za cyferki wybaczam
>>
File: 1385759496074.jpg (155 KB, 1300x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385759496074.jpg
155 KB, 1300x611
>>54087935
Nie wyjechałem z Polski, bo nigdy tam nie żyłem.
>>
>>54088998
to gdzie się nauczyłeś tak dobrze po ludzku

normalne dzieci diasporaków chuja umieją
>>
>>54089076
moze z rodziny ""'""intelektualistow""""
>>
>>54089076
może książki czytał
ma taki literacki sposób wypowiedzi, całkiem ładny
>>
>>54089076
stereotyp żbsz
>>
>>54089129
ból dupy robaka z rodziny debili
>>
>>54089136
ludzi z Aspergerem czasem diagnozuje się po barokowym stylu wypowiedzi
>>
>>54087633
>Solaris
Mamy (czy przynajmniej mieliśmy do jakiegoś czasu) takie w Grecji, wykupione. Dobrze od czasu do czasu pomyśleć, że chociaż dzielą nas ponad 2.2 tysiące kilometrów, nasze pośladki stały się jednym choćby przez półgodzinną trasę.
>>
>>54089194
widzę, że mamy tu geja, obrońcę greków. nie przeszkadzajcie sobie wróbelki i ćwierkajcie do woli
>>
File: 1448959735292.jpg (29 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448959735292.jpg
29 KB, 640x640
>>54089268
>nasze pośladki stały się jednym choćby przez półgodzinną trasę

o jak mrugłem
wafel-tier post
>>
https://www.youtube.com/watch?v=r3TzxjdLM64
>>
File: stary snejk.png (132 KB, 542x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stary snejk.png
132 KB, 542x438
>>54089076
>normalne dzieci diasporaków chuja umieją
To zależy od rodziców, na ile starają się aby dziecko poznało język i związaną z nim kulturę. Spotkałem dorosłe dzieci Polaków które nie znały ani słowa polskiego. Ja akurat zacząłem się uczyć od urodzenia wraz z greckim (jeden rodzic mówił mi po polsku, drugi po grecku). Kiedy dorosłem... zostałem wyszkolony przez mentora.

>>54089129
Ajo Lamo, mori rodzice byli akurat bardzo prostymi ludźmi.
>>
File: serveimage.png (161 KB, 350x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.png
161 KB, 350x227
>>54071195
>kliknij w obrazek
>wczytuje się
>o, ładna buzia
>o, ładne cycki
>o, ładny brzuszek, chyba będzie trzeba ściągnąć obrazek na dysk
>podarte ciuchy
obrazek relatywny
>>
To bez znaczenia.
>>
File: 1446560555638.jpg (68 KB, 630x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446560555638.jpg
68 KB, 630x620
>>54089702
już to widzę jak Grek siedzi w klasztorze na górze Athos i uczy się tajemnej sztuki szeleszczenia
>>
>>54089240
Owszem, nie wykluczałbym możliwości mego należenia do tego spektrum.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4_jdGII4xpQ&feature=iv&src_vid=r3TzxjdLM64&annotation_id=annotation_3480809581
>>
tug 190kbs
>>
>>54089284
Proszę nie kojarzyć mnie z gej seksem tylko i wyłącznie na podstawie flagi i historyjek z /int/a.
>>
>>54089941
przejebany chłop
>>
Requesting qtipies
>>
>>54090439
tutaj nie jest koncert życzeń
>>
>>54090518
No to w takim razie każę to wykonać.
>>
>>54090711
>szeregowy myśli że będzie rozkazywać generałowi
>>
>>54090518
Chyba, że bardzo ładnie ktoś zaśpiewa. Jak zaśpiewa i jest słodki to wtedy tak
>>
https://ptpb.pw/cZCs.webm

Wybaczcie, ale
>webmy z dźwiękiem
>>
>>54091046
+
>>
File: 1400392667138.jpg (185 KB, 853x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400392667138.jpg
185 KB, 853x960
>>54091046
prychłem
>>
>>54091046
https://www.youtube.com/watch?v=vZ46qy1tguo
>>
File: co ten duda.jpg (50 KB, 746x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
co ten duda.jpg
50 KB, 746x960
>>
File: 1442492088044.png (160 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442492088044.png
160 KB, 318x365
>>54091614
myślicie że Agata często sprasza jakieś dziewczyny do trójkąta?
>>
>>54091046
wyjebałem sie
>>
File: 1.jpg (27 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
27 KB, 600x600
>>54091796
dlaczego duda na tym zdjęciu wygląda jak pepe?
>>
File: 1448736127975.jpg (22 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448736127975.jpg
22 KB, 300x400
>>54091614
>pad lubi kamkurwy
mój prezydent

o taką polskę nic nie robiłem
>>
>>54091879
bo to nasz prezydent
>>
>>54091879
łoł mirku wypierdalaj.
>>
File: 1439710220975.jpg (100 KB, 522x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439710220975.jpg
100 KB, 522x578
>>54091879
to rodzinne
>>
>>54091796
Mam zdjęcia jak Agata całuję się z koleżanką, ale nie zapostuję dla jej dobra. Student z Krakowa here xD
>>
File: 1453675081308.png (140 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453675081308.png
140 KB, 318x365
>>54091879
chujowo troche
bardziej kurwa jak szrek niż jak pepe
>>
>>54092354
>student

Agata uczy niemieckiego w liceum
>>
File: dudajew.jpg (162 KB, 1000x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dudajew.jpg
162 KB, 1000x545
>>54091879
Bo Duda to żywy mem
>>
>>54092442
dudajew to jakis ruski profesor?
>>
File: 1439057784781.png (29 KB, 153x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439057784781.png
29 KB, 153x153
>>54092442
co racja to racja

kto ma memy z dudą przelewającym energię we fretkę (tę samą fretkę której pilnował były chłopak Kingi)
>>
>>54092413
o kurwa

zapisane'd
>>
File: 1439057505344.jpg (73 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439057505344.jpg
73 KB, 600x800
>>
>>54092664
gdzie sie trzyma fretke
>>
>>54092706
pod łapki i za dupę
>>
>>54092706
zależy od intencji trzymającego
>>
File: 1439240400780.gif (283 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439240400780.gif
283 KB, 480x270
może i pis nas doprowadzi do bankructwa wojny i poniewierki

ale warto było dla samego dodiego
>>
>>54093026
co ma być to będzie. obojętnie kto by rządził będzie wojna
>>
File: polak face.png (26 KB, 543x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polak face.png
26 KB, 543x552
>p*laki
>>
>>54085288
skyline'u azjatyckich miast se nie pooglądasz co? Kurwo piekielna
>>
>>54093026
wojna będzie przez piaskowych murzynów

PiS jest umiarkowaną lewicą na tyle żeby nie wciskać ich wszystkim w dupy bez pomady, więc wina za wojnę nie leży po ich stronie
>>
siema, tu trixie-dixie XDDD
ama
>>
>>54093414
jak było na wykop party
>>
>>54093538
nie chodzę na spędy gajzerów
>>
>>54093568
no to jak było na ostatniej siekierze
>>
File: 1450534437854.jpg (52 KB, 480x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450534437854.jpg
52 KB, 480x334
>>54091614
o takiego Prezydenta walczyłem
>>
>>54093617
a normalnie, tylko dwie pałki ojebałem :)))
>>
>>54093617
nie chodzę na siekiery. no co wy, za kogo mnie macie? XDDD
>>
>>54093617
a kurwa było wporządku, smocze znowu się puszcza XD
>>
>>54093414
Jaki jest twój ulubiony gatunek porno? Jakakolwiek odpowiedz dotycząca, zawierająca itp mnie, moja matkę, ojca czy innego członka rodziny, nie zostanie zaliczona.
>>
>>54093878
o kurwa grek XDDD
Znasz jakies sztuczki panie greku?

A co do twojego pytania to ten, nie mam ulubionego gatunku. Ale nie lubię pedalstwa i grubasów
>>
>>54093878
a tak na serio to lubie mieć chuje w mordzie
>>
>>54093878
lubie ebony i cuckold
>>
File: 1453226075790.jpg (55 KB, 350x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453226075790.jpg
55 KB, 350x250
>>54094271
>>
>>54094327
papież też lubił, mówił mi
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=KvK7lS2WhKA
>>
>>54094851
co to za gówno kawalerze, to jest nuta, a nie jakies indyjskie sranie na glebe XDDD

https://www.youtube.com/watch?v=bU4hVf6bnIA
>>
>>54094983
wypierdalaj kurwo bezgustu
moje lepsze
>>
>>54095304
twoje jest made in china ty kurwa lumpie bez marzeń XDDD
>>
>>54095417
>>54094983
rude
>>
dobranoc zuchy, nie bede postowac przy takim chamstwie
>>
>>54095471
sorri. mogłem to lepiej ubrać w słowa.
>>
Zuchy, zakochałem się
>>
>>54095558
anime nie lubi
pedal....
>>
File: 1453591239780.jpg (149 KB, 1280x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453591239780.jpg
149 KB, 1280x722
>>54095593
>nie /szalonooką/

plebejusz wykryty
>>
>>54095667
kurwa i kto tu mówi o gajzerach XDDD
>>
>>54095593
Siostra anona wreszcie ma 16 lat?
>>
>>54095722
c-co?
>>
I want to learn Polish but I don't have any source however I can start with Russian right now.
Should I do it or should I just learn Polish?
>>
>>54095897
Ask yourself why would you want to learn Polish first, then start learning Russian.
>>
>>54076745
>dlaczego ludzie na xp po prostu sie nie przesiada na linucha?

Linuch nie ma gier, a na XPeku starszaki ładnie się włączają.
>>
File: Welcome to Turkey.jpg (379 KB, 1200x886) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Welcome to Turkey.jpg
379 KB, 1200x886
>>54095897
>Turkey
Better stay where you are, Ahmed.
#refugeesarenotwelcome
>>
File: 54787713_p0.jpg (294 KB, 700x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54787713_p0.jpg
294 KB, 700x800
eh anoni
>>
>9 godzin
>oni jeszcze 1 threada nie skonczyli
>>
EH
>>
File: 1442470515620.jpg (346 KB, 1000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442470515620.jpg
346 KB, 1000x1200
>>54098414
eh zuchu
>>
File: 1451132904145.jpg (37 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451132904145.jpg
37 KB, 500x375
>>54098414
eh
>>
File: 54301339_p0.png (302 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54301339_p0.png
302 KB, 500x700
>>54098522
eh
>>
File: 1439133096396.jpg (76 KB, 330x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439133096396.jpg
76 KB, 330x355
>>54098598
eh idę spać dobranoc
>>
>>54098891
eh dobranoc
>>
>>54095897

absolutely pointless to learn Polish
stick with Russian
>>
>>54078689
KODziarze w końcu przyznają się do bycia zdrajcami
>>
>>54100598
>trzecia w nocy
>ten dalej pierdoli o p*lityczce
choroba umysłowa żbsz
>>
>>54100830
polityczka jest miłością
polityczka jest życiem
>>
>>54100830
W dzień przygotowuje sie do sesji. Teraz mam chwile odpoczynku.
>>
anony za oknem chodzą mi jakieś sowy
>>
Ale ten czas zapierdala, już 4
>>
File: communion_alien.jpg (10 KB, 480x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
communion_alien.jpg
10 KB, 480x427
>>54101103
to nie są sowy, anonie
Thread replies: 303
Thread images: 81
Thread DB ID: 471502[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.